Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej VII kadencji

W dniu 4 kwietnia 2018 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady LXXIV sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Gostyninie

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja na temat funkcjonowania spółek miejskich:

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

- Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

- Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” sp. z o.o.

- Agencji Rozwoju i Promocji „Zamek” sp. z o.o.

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie za 2017 rok.

7. Przyjęcie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie Gminy Miasta Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta Gostynina na 2018 rok.

8. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2017 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: Programu Współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021.

11. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018.

12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 208/XLIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w latach 1996-2016 w Gminie Miasta Gostynina.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad.

 

  • sesja Rady Miejskiej

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt