Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej w Gostyninie

W dniu 24 maja br. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady LXXVII sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Gostyninie.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

- Otwarcie obrad.

- Uchwalenie zmian w porządku obrad.

- Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

- Interpelacje i zapytania radnych.

- Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Gostynin za 2017 rok.

- Ocena zasobów pomocy społecznej.

- Informacja o realizacji programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.

- Informacja na temat rozstrzygniętych na 2018 rok konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych (które organizacje i na jakie projekty otrzymały dofinansowanie, kwoty dofinansowania, które organizacje i dlaczego nie otrzymały) porównanie z rokiem 2017.

- Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych.

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych.

- Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, dla których Miasto Gostynin nie jest organem prowadzącym.

- Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Gostynina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów”.

- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką.

- Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2018 rok.

- Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018.

- Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

- Przyjęcie protokołu z LXXV sesji Rady Miejskiej.

- Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

- Sprawy różne.

- Zamknięcie obrad.

  • sala konferencyjna

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt