Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko pracy

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor do spraw  inwestycyjno - budowlanych

Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym w kierunku budowlanym, specjalność konstrukcyjno-budowlana lub instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
e)  3 -letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni staż na stanowisku inspektora do spraw      inwestycyjno – budowlanych lub inspektora nadzoru budowlanego w jednostkach     samorządu terytorialnego,
f) znajomość obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:
znajomość przepisów prawa w zakresie:
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.)
- ustawy z dnia  7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 t.j. z późn. zm.)
- ustawy \z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. z późn. zm.)
- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j. z późn. zm.).
b) preferowane uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania i kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.  
c)komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność i odporność na stres, umiejętność pracy w zespole i samodzielnie.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
- przygotowanie inwestycji do realizacji a w szczególności przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla planowanych inwestycji oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych,  przygotowanie założeń i opisów do zlecenia wykonania dokumentacji budowlanej w tym dokonywanie typowania robót, przedmiarowanie, szkicowanie stanów istniejących i sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
- zapoznanie się z dokumentacją projektową prowadzonej inwestycji i umowami na ich realizację oraz nadzór i ocena usług w zakresie otrzymanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym badanie dokumentacji projektowej i wnoszenie do niej uwag przed wszczęciem postępowania przetargowego na wykonawstwo,
- przekazywanie placu budowy wykonawcy robót wraz z zgłaszaniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- uzgadnianie z wykonawcami robót budowlanych harmonogramu robót w zakresie rzeczowo – finansowym i terminowym,
- nadzorowanie i kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów oraz weryfikacja obmiarów, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i ofertowych,
- kontrola zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno – budowlanymi, normami, zasadami bezpieczeństwa oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
- kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania,
- kontrola ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy,
- kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót i prowadzenia dziennika budowy /rozbiórki/ i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót,
- rozstrzyganie w uzgodnieniu z biurami projektów wątpliwości natury technicznej na budowie,
- prowadzenie odbiorów częściowych i końcowych robót projektowych i budowlanych, oraz  prowadzenie gwarancyjnych przeglądów technicznych,
- koordynacja wykonawstwa robót prowadzonych przez wykonawców częściowych,
- wnioskowanie o naliczanie kar umownych,
-  dokonywanie potwierdzenia w dzienniku budowy gotowości obiektu do odbioru,
- przekazywanie Komisji Odbiorowej kompletu dokumentów budowy,
- zgłaszanie konieczności wykonania wraz z szczegółowym uzasadnieniem robót dodatkowych, uzupełniających z określeniem orientacyjnym kosztu realizacji i terminu,
- spisanie protokołu konieczności wykonania robót nie objętych projektem,
- dokonywanie ocen technicznych lokali i elementów budynków oraz dokumentowanie w formie protokołów,
-przygotowywanie opisu przedmiotu zamówień prowadzonej inwestycji budowlanej oraz przygotowywanie dokumentów dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację inwestycji,
- terminowe sporządzanie dokumentów mających wpływ na przygotowanie i planowanie inwestycji w tym przygotowywanie korespondencji w sprawach technicznych,
- występowanie do organów administracji budowlanej i nadzoru budowlanego z wnioskami, zgłoszeniami w sprawach prowadzonych inwestycji,
- prawidłowe i terminowe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami wykonanie wyszczególnionych zadań niniejszego opisu zadań, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta oraz innych prac zleconych przez Burmistrza i Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej,
- udział w pracach komisji przetargowych,
- udział w szkoleniach,
- przygotowanie materiałów do sprawozdań na sesje Rady Miejskiej z zaawansowania zadań inwestycyjnych,


Wymagane dokumenty:
list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
życiorys własnoręcznie podpisany,
kserokopie świadectw pracy,
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
oryginał kwestionariusza osobowego,
oświadczenie o niekaralności,
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
Praca w siedzibie urzędu,
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
Praca w pomieszczeniu na piętrze, budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, toalety są nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Gostynina, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin lub pocztą na adres: Urząd Miasta Gostynina, Biuro Organizacyjne Burmistrza, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin,
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. inwestycyjno-budowlanych w terminie do dnia 28 maja 2018 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub pocztą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP (www.umgostynin.bip.org.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Miasta Gostynina,
09-500 Gostynin, ul. Rynek 26.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny lub obie formy, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie .
Kwestionariusz osobowy dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina oraz w Urzędzie Miasta Gostynina, pokój 206 (Ratusz, I piętro).
Uwaga:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone następującą klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922 j.t.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902 j.t. z późn. zm.).

Informujemy, że zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):

Administratorem Danych Osobowych (ADO) zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych przez Urząd Miasta Gostynina przy ulicy Rynek 26, 09-500 Gostynin, jest Burmistrz Miasta Gostynina.
Zbierane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 roku, poz. 922) przez Urząd Miasta Gostynina w celach realizacji zadań ustawowych określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Podawanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. W tym celu może zwrócić się pisemne w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Burmistrza Miasta Gostynina.


Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

 

 

  • herb miasta Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt