Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Zasady rekrutacji dzieci do Klubu dziecięcego Uśmiech Malucha

KIEROWNIK KLUBU DZIECIĘCEGO

ogłasza zasady rekrutacji dzieci z Gminy Miasta Gostynina w ramach realizacji zadania: „MALUCH +”.

I. Zasady rekrutacji:

 1. Do Klubu mogą być przyjęte dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Gostynina:

  a) w wieku od 1 roku do lat 3, a w przypadku utrudnionego objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym do ukończenia 4 roku życia,

  b) których stan zdrowia (w tym ewentualna niepełnosprawność) lub stopień rozwoju nie stanowią przeciwwskazań do objęcia opieką w ramach posiadanej przez Klub infrastruktury i zasobów ludzkich.

 2. Zapisy do Klubu prowadzone są przez cały rok.

 3. Wnioski rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do Klubu otrzymują numery według kolejności wpływu. Osoba kierująca Klubem prowadzi rejestr złożonych "Kart zgłoszenia dziecka”.

 4. Rodzice/prawni opiekunowie ubiegający się o miejsce dla dziecka w Klubie, zobowiązani są do złożenia u osoby kierującej Klubem prawidłowo wypełnionej "Karty zgłoszenia dziecka”.

 5. Przyjęcia dzieci do Klubu dokonuje osoba kierująca Klubem.

 6. Osoba kierująca Klubem poinformuje rodziców/prawnych opiekunów o możliwości przyjęcia dziecka do Klubu w formie pisemnej wraz z podaniem terminu, z którym dziecko może zostać przyjęte do Klubu – z zastrzeżeniem zapisów pkt II.4.

 7. Do Klubu przyjmowane są dzieci według kolejności wpływu wniosków, z tym że pierwszeństwo mają dzieci (w kolejności):

  a) których oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie je wychowujący pozostają w stosunku pracy lub prowadzą działalność gospodarczą,

  b) których co najmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, a drugi pozostaje w stosunku pracy lub prowadzi działalność gospodarczą,

  c) niepełnosprawne,

  d) z rodzin wielodzietnych (troje i więcej małoletnich dzieci w rodzinie).

II. Termin i warunki rekrutacji.

 1. Rodzice/prawni opiekunowie ubiegający się przyjęcie dziecka do Klubu zobowiązani są do złożenia karty zgłoszenia dziecka do Klubu Dziecięcego – zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego .

 2. Kartę zgłoszenia dziecka (do czasu oficjalnego otwarcia Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” ul. Wojska Polskiego 23, 09-500 Gostynin) można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do Punktu Opieki nad dziećmi do lat 3 „Zaczarowana Kraina” ul. Bierzewicka 32, 09-500 Gostynin (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 (decyduje data wpływu).

 3. Nabór dzieci prowadzony jest w terminie od dnia 25.09.2018 r.

 4. Wyniki pierwszej rekrutacji (pierwsze 30 dzieci) zostaną ustalone w terminie do dnia 01.10.2018 r. Informacje o wynikach rekrutacji będą udzielane od dnia 02 października 2018 r. telefonicznie pod numerem telefonu 513855967 w godzinach 07:00-15:00.

 5. W przypadku braku oczekiwanej liczby zgłoszeń, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

 6. Po zakończeniu pierwszej rekrutacji - w miarę zwalniania się miejsc - dzieci będą przyjmowane w kolejności złożonych kart zgłoszenia dziecka.

 7. Warunkiem przyjęcia do Klubu jest podpisanie przez rodziców dziecka umowy cywilnoprawnej dotyczącej warunków uczęszczania dziecka do Klubu.

 8. Przed podpisaniem umowy cywilnoprawnej, o której mowa w pkt 9 Kierownik Klubu zweryfikuje informacje podane w karcie zgłoszenia dziecka.

 9. Stosownych wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania dotyczące rekrutacji dzieci można uzyskać u Kierownika Klubu pod nr: tel.513855967, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

 10. Złożenie karty zgłoszenia dziecka do Klubu wiąże się jednoznacznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do celów rekrutacji. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Kierownik Klubu informuje, iż:

  a) Administratorem danych osobowych osób aplikujących jest Kierownik Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 23, 09-500 Gostynin.

  b) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  c) Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do chwili ustania celu ich przetwarzania wynikającego z przepisów prawa.

  d) Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.

  d) Podanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa jest dobrowolne.

  e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 4 lat od dnia złożenia karty zgłoszenia dziecka.

Karta zgłoszenia dziecka znajduje się w załączonym załączniku.

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt