Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

PROGRAMY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022

W związku ze złożonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie Wnioskami: w dniu 21 października 2021 roku na środki finansowe dla Gminy Miasta Gostynina z Programu „Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022 ” oraz w dniu 26 października 2021 r. na środki finansowe z Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 informujemy, że obydwa wnioski Minister Rodziny i Polityki Społecznej zweryfikował i zatwierdził do realizacji w ramach resortowego Programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego.

Program „Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022 ” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą w/w i sprawują całodobową opiekę nad tą osobą.

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmie usługą opieki wytchnieniowej 15 osób, a w tym 5 dzieci niepełnosprawnych oraz 10 osób dorosłych niepełnosprawnych posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, w tym, ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz trudnościami z mobilnością i komunikacją wymagającymi wysokiego poziomu wsparcia. Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w miejscu zamieszkania. Dla 5 dzieci przewidujemy 780 godzin opieki wytchnieniowej a dla osób dorosłych – 2 280 godzin co daje łącznie 3 060 godzin opieki. Maksymalna Ilość godzin wynosi 240 na osobę na rok, t. j. 20 godzin miesięcznie, każdorazowo ilość godzin jest ustalana z opiekunem osoby niepełnosprawnej.

Program ten ma na celu zapewnienie opiekunom osób (w tym dzieci) z niepełnosprawnościami odpoczynku poprzez czasową opiekę nad osobami zależnymi, zapewnienie bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym podczas odpoczynku ich opiekunów, wsparcie w codziennych obowiązkach, stworzenie możliwości opiekunom osób niepełnosprawnych zadbania o własne zdrowie, zregenerowanie sił, załatwienie spraw urzędowych, zadbania o relacje społeczne.

Gmina Miasta Gostynina otrzymała dofinansowanie na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w kwocie 124 848,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie również realizował Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są: dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3) załatwianiu spraw urzędowych;

4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów. Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika jest szczegółowo określony w Programie, ale za każdym razem jest uzgadniany z osobą , którą objęto pomocą asystenta lub jej opiekunem prawnym.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Gmina Miasta Gostynina otrzymała dofinansowanie na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 w kwocie 312 150,60 zł

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.

  • Flaga
  • Godło

PROGRAMY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że w dniu 22 lutego 2022r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim – Panem Konstantym Radziwiłłem a Gminą Miasta Gostynina reprezentowaną przez Panią Renatę Zagórską Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Panią Małgorzatę Ostrowską-Burakowską Główną Księgową MOPS, z upoważnienie Burmistrza Gminy Miasta Gostynina i Skarbnika, została zawarta umowa na dofinansowanie i realizację Programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA ” – EDYCJA 2022 oraz Programu ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022.

Programy są w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zgodnie z zawartymi umowami, środki na realizację obu Programów będą przekazane w trzech transzach.

W dniu 10 marca 2022r. wpłynęła pierwsza transza w kwocie:

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - 153 015,00 zł na dofinasowanie kosztów usług Asystenta oraz 6 120,60 zł na koszty związane z obsługą Programu

Opieka Wytchnieniowa – 61 200,00 na dofinansowanie kosztów usług opiekunów oraz 2 448,00 na koszty związane z obsługą Programu.

Kolejne transze zostaną przekazane w terminie do 10 czerwca 2022 r. oraz do 12 października 2022 r.

  • Flaga
  • Godło

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt