Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gostyninie uchwały nr 497/LXXII/2024z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta Gostynina do dnia 15 maja 2024 roku. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Możne podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wnioski do planu ogólnego należy składać wyłącznie za pomocą formularza zgodnego z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13.11.2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, pn. „Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego”.
Formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09 500Gostynin, pok. 301 i 303 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Gostynina.  

Wnioski można składać w formie papierowej osobiście lub listownie na adres Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500Gostynin lub w formie elektronicznej za pomocą:
•    poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@gostynin.pl;
•    platformy ePUAP.

Dla wniosków do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nie ma obowiązującego formularza i można składać je w takiej samej formie jak wnioski do planu ogólnego.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Gostynina.

W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Gostynina danych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planowania przestrzennego, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt