Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

LXIX sesja Rady Miejskiej - VII kadencji

W dniu 30 listopada 2017 roku, o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady LXIX sesji Rady Miejskiej – VII kadencji

Porządek sesji przedstawia się następująco:

- Otwarcie obrad.

- Uchwalenie zmian w porządku obrad.

- Wręczenie nagrody Gminy Miasta Gostynina Panu Arkadiuszowi Rutowskiemu trenerowi, działaczowi sportowemu oraz Panu Kamilowi Fabisiakowi, Panu Łukaszowi Flejszer, Panu Bartłomiejowi Stolarz za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

- Wręczenie stypendiów Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów za rok szkolny 2016/2017 dla:

* Ucznia Michała Patrycjusza Tyrolskiego,

* Ucznia Radosława Witkowskiego,

* Ucznia Klaudiusza Michała Mikołajczyka,

* Ucznia Daniela Wujkowskiego,

* Uczennicy Natalii Kusiak,

* Uczennicy Weroniki Stańczyk,

* Ucznia Adriana Przybyły,

*Ucznia Kacpra Farysa,

* Uczennicy Mai Pawłowskiej.

- Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

- Interpelacje i zapytania radnych.

- Ocena organizacji strefy parkowania, propozycje zmian na kolejne lata.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 4 w Gostyninie.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 5 w Gostyninie.

- Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły - - Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej z siedzibą w Gostyninie ul. J. Ozdowskiego 2 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej z siedzibą w Gostyninie ul. J. Ozdowskiego 2.

- Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna.

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

- Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina.

- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Sadownika stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina.

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego doprowadzania ścieków na 2018 rok.

- Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.

- Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 254/L/2016 rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.

- Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

- Przyjęcie informacji dotyczącej wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.

- Przyjęcie informacji dotyczącej wymiaru podatku leśnego na 2018 rok.

- Przyjęcie protokołu z LXVII, LXVIII sesji Rady Miejskiej.

- Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

- Sprawy różne.

- Zamknięcie obrad.

 

 

  • herb miasta

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt