Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Nabór na animatorów na boiskach "Orlik"

Burmistrz Miasta Gostynina

ogłasza nabór na animatorów organizujących i prowadzących zajęcia sportowe oraz sportowo-rekreacyjne na obiektach sportowych powstałych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Gostyninie

Forma świadczenia usługi: trzy osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia

Okres obowiązywania umowy o świadczenie usług: marzec-listopad 2018 r. (9 miesięcy)

1) Kwalifikacje i wymagania:

Nabór adresowany jest do nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów

Wymagania:

1. Wykształcenie średnie lub wyższe, preferowany kierunek wychowanie fizyczne.

2. Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m. in. instruktorów sportu, trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego, organizatora zajęć i zawodów sportowych posiadającego stosowne uprawnienia.

3. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie sportu.

4. Dokładność w wykonywaniu zadań, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

6. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie obowiązków animatora.

2) Zakres wykonywanych zadań:

1. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych (w tym imprez, turniejów itp.) w godzinach ustalonych w Regulaminie, który określa zasady i tryb korzystania z kompleksu boisk „Moje Boisko ORLIK 2012” w Gostyninie.

2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

3. Pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska oraz aktywizacja sportowa wszystkich mieszkańców Miasta Gostynina.

4. Prowadzenie harmonogramu korzystania z boisk sportowych i nadzór nad jego realizacją.

5. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek na obiekcie.

6. Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych.

7. Współpraca z dyrektorami i nauczycielami szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Miasta Gostynina w zakresie popularyzacji zajęć sportowych i rekreacyjnych.

8. Powiadamianie administratora o zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.

Zawarta z animatorem umowa zlecenie, określi szczegółowy zakres zadań i obowiązków, sposób dokumentowania wykonywanych czynności.

Zajęcia prowadzone przez animatorów odbywać się będą w systemie zmiennym w dni robocze oraz dni wolne od pracy zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

3) Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny i CV.

2.Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadanych uprawnień zawodowych kandydata na animatora.

3. Oświadczenie kandydata na animatora o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

4. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

4) Sposób i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina (pokój 208) w terminie do dnia 22.01.2018 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na animatorów” lub doręczyć listownie na adres: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin (decyduje data wpływu koperty do sekretariatu). 2. Oferty, które wpłyną do tut. Urzędu po upływie terminu wskazanego w pkt. 1 nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 3. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, a informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Gostynina.

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

  • logo Orlika

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt

baner toplayer
Jarmark Gostyniński św. Jakuba