Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Oferta inwestycyjna

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą inwestycyjną Gminy Miasta Gostynina.

Dokument przedstawia 5 najbardziej atrakcyjnych działek oraz informację o ich lokalizacji, obszarze, własności, uzbrojeniu i skomunikowaniu terenu.

Zachęcamy do lektury.

 • Oferta Inwestycyjna Gminy Miasta Gostynina
 • Oferta Inwestycyjna Gminy Miasta Gostynina
 • Oferta Inwestycyjna Gminy Miasta Gostynina
 • Oferta Inwestycyjna Gminy Miasta Gostynina
 • Oferta Inwestycyjna Gminy Miasta Gostynina
 • Oferta Inwestycyjna Gminy Miasta Gostynina
 • Oferta Inwestycyjna Gminy Miasta Gostynina
 • Oferta Inwestycyjna Gminy Miasta Gostynina
 • Oferta Inwestycyjna Gminy Miasta Gostynina
 • Oferta Inwestycyjna Gminy Miasta Gostynina

Strategia Rozwoju Gminy Miasta Gostynina na lata 2016-2025

Szanowni Mieszkańcy,

zachęcam do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Gminy Miasta Gostynina na lata 2016-2025, która została przyjęta przez Radę Miejską w Gostyninie dnia 8 marca 2016 r.

Prace nad strategię obejmowały, m.in. konsultacje społeczne przeprowadzone w dniach 14.01.2016 r. i 11.02.2016r., które przyczyniły się do lepszego przygotowania treści zawartych w dokumencie.

Strategia będzie przydatna nie tylko dla pozyskiwania środków zewnętrznych, ale powinna stanowić dokument ponad kadencyjny, określający kierunki, cele i działania na kilkanaście lat, wymagający okresowej aktualizacji oraz ciągłego podnoszenia jakości. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie.

Zachęcam do lektury.

Paweł Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina

 

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego zaprasza przedsiębiorców do współpracy

W dniu 13 stycznia 2016 roku Pan Krzysztof Izmajłowicz Prezes IGRP oraz Pan Krzysztof Olczyk Wiceprezes IGRP w imieniu Izby Gospodarczej Regionu Płockiego zawarli porozumienie na rzecz rozwoju gospodarczego Miasta Gostynina z Burmistrzem Miasta Gostynin Panem Pawłem Kalinowskim. Zawarte porozumienie ma na celu podejmowanie wspólnych inicjatyw służących ochronie interesów gospodarczych przedsiębiorców, rozwojowi gospodarczemu miasta oraz promocji potencjału lokalnej przedsiębiorczości.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego zrzeszająca na tę chwilę ok. 100 firm zaprasza gostynińskich przedsiębiorców do włączenia się w inicjatywy przez nią podejmowane. 

Zapraszamy przedsiębiorców do zapoznania się z ofertą IGRP, która dostępna jest na stronie internetowej IGRP: www.igrp.com.pl

Dotacje dla organizacji pozarządowych i biznesu

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców i przedstawicieli  organizacji pozarządowych do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi dotacji możliwych do uzyskania ze środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zewnętrznych.

Program rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina

Rewitalizacja jest złożonym, kompleksowym procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Akademia przyszłości - podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie

"Akademia przyszłości - podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie"  to projekt edukacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.01.01 Edukacja ogólna.

Akademia kompetencji

"Akademia kompetencji" to projekt edukacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.01.01 Edukacja ogólna.

„W drodze do sukcesu”

„W drodze do sukcesu”, to projekt edukacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży / 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Beneficjent: Gmina Miasta Gostynina

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Obrońców Westerplatte, ul. Gen. Józefa Bema 23

Projekt zakłada:

 • doposażenie placówki edukacyjnej w pomoce dydaktyczne do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i TIK,
 • szkolenia dla nauczycieli,
 • zajęcia wyrównawcze dla uczniów potrzebujących wsparcia w nauce matematyki,
 • zajęcia doskonalące umiejętności najzdolniejszych uczniów z jęz. niemieckiego, informatyki oraz przyrody

Całkowita wartość projektu: 175 100,95 PLN

Kwota dofinansowania: 146 372,95 PLN

Planowany termin realizacji: 14.08.2017 – 28.06.2019

„Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego”

„Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Działanie 2.18 POWER: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Beneficjent: Gmina Miasto Płock

Partnerzy projektu: Gmina Stara Biała, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Miasta Gostynina, Powiat Gostyniński

Projekt zakłada:

 • wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi przedsiębiorcy w obszarze podatków, opłat lokalnych i nieruchomości – zadanie realizowane przez wszystkich partnerów,
 • doskonalenie kompetencji kadr samorządowych poprzez realizację szkoleń i studiów podyplomowych. Zakres szkoleń wynika z konieczności usprawnienia funkcjonowania urzędów objętych wsparciem w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz nieruchomości, jak również z potrzeby adaptacji urzędów do wymogów związanych z informatyzacją administracji publicznej oraz potrzeby orientacji na klienta,
 • wdrożenie systemów dziedzinowych i usprawnień elektronicznych w obszarze podatków i opłat lokalnych w celu elektronizacji procesu świadczenia usług i poprawy jakości obsługi klienta. Automatyzacja procesu obsługi podatkowej bezpośrednio przełoży się na podniesienie efektywności i jakości świadczonych usług,
 • opracowanie planu gospodarowania nieruchomościami dla Gminy Miasta Płocka,
 • uruchomienie w urzędach partnerów punktów potwierdzania profilu zaufanego, za wyjątkiem Płocka. Zadanie wpłynie na ogólną poprawę funkcjonowania urzędów, w tym poprawę jakości zarządzania i bezpieczeństwa informacji, jak i na podniesienie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych. Wraz z działaniami ukierunkowanymi na podniesienie świadomości obywateli w zakresie możliwości i form załatwiania spraw on-line, utworzenie punktów będzie przejawem dużej zmiany w urzędach pod kątem dostępności obywateli do usług publicznych i sprawności załatwiania spraw i niskoemisyjności tych procesów.

Całkowita wartość projektu: 1.192.900,80 zł PLN

Dofinansowanie: 1.005.376,80 PLN

Planowany termin realizacji: 01.01.2017 – 30.09.2018

Informacje w ramach Projektu Podnoszenia Kompetencji Pracowników Samorządu

W ramach projektu Podnoszenia Kompetencji Pracowników Samorządu spełniając obowiązki beneficjenta w zakresie informacji i promocji projektu zamieszczamy następujące informacje.

Punkt potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP

Wszystkim mieszkańcom Gostynina przypominamy, że od kwietnia br. w Urzędzie Miasta Gostynina funkcjonuje punkt potwierdzania profilu zaufanego ePUAP (eGO). Każdy mieszkaniec miasta zainteresowany założeniem konta na ePUAP oraz posiadaniem profilu zaufanego może przyjść do Biura Organizacyjnego Burmistrza w Urzędzie Miasta przy ul. Rynek 1 (I piętro) i dokonać potwierdzenia profilu zaufanego. Narzędzie to jest niezbędne do składania podpisu na dokumentach w formie elektronicznej przysyłanych do instytucji administracji publicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Umożliwia to załatwianie spraw urzędowych bez konieczności osobistego udania się do instytucji. Wykorzystując profil zaufany można np. zarejestrować działalność gospodarczą, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, zgłosić urodzenie dziecka, rozliczyć podatki czy pobrać zaświadczenie o niekaralności. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji przez Gminę Miasta Gostynina Projektu Partnerskiego pn.:  „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego.” Wszystkich zainteresowanych posiadaniem bezpłatnego profilu zaufanego serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w Biurze Organizacyjnym Burmistrza Urzędu Miasta.

 • logo źródło...

Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych w Gostyninie (CROP) zaprasza

Informujemy, iż w Gostyninie zostało utworzone Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych w Gostyninie (CROP), które mieści się w lokalu nr 21, w budynku Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” przy ul. Bierzewickiej 32 w Gostyninie i dostępne jest dla wszystkich organizacji pozarządowych, działających na terenie gmin Powiatu Gostynińskiego, tj. Gminy Miasta Gostynina, Miasta i Gminy Sanniki, Gminy Gostynin, Gminy Szczawin Kościelny, Gminy Pacyna.

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt