Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Program rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina

Miasto Gostynin przystąpiło do opracowania dokumentu pt. Programu rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina. Przygotowanie programu rewitalizacji pozwoli mieście Gostynin na długofalowe działania zmierzające do poprawy warunków i jakości życia jej mieszkańców, zapobieganie dalszej degradacji obszarów, w których stwierdzono stany kryzysowe, jak również umożliwi mieście ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020.

Rewitalizacja jest złożonym, kompleksowym procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Stanem kryzysowym określa się koncentrację negatywnych zjawisk społecznych wraz z towarzyszącymi im negatywnymi zjawiskami w jednej lub kilku z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

Dzięki przeprowadzanej diagnozie stanu miasta Gostynin możliwe będzie wskazanie obszarów zdegradowanych, czyli takich, na których zidentyfikowano stan kryzysowy. Po tym nastąpi wyznaczenie obszaru rewitalizacji, obejmującego całość lub część obszaru zdegradowanego. Na obszarze rewitalizacji prowadzone będą przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o., telefon 32 326 78 17.

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt