Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie monitoringu miejskiego

Gmina Miasta Gostynina ogłasza przetarg ustny nieograniczony na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj" na „Zaprojektowanie i wybudowanie miejskiego monitoringu wizyjnego w Gostyninie”.

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa  systemu miejskiego monitoringu wizyjnego  obejmującego:

 • budowę dziesięciu punktów kamerowych składających się z  kamer szybkoobrotowych dzienno-nocnych zamontowanych na słupach przeznaczonych tylko do tego celu i objętych zamówieniem , budowę przyłączy elektrycznych i przyłączy teletechnicznych wraz z odtworzeniem istniejących nawierzchni; lokalizacja kamer w pasach drogowych dróg gminnych jedna w drodze powiatowej a w pozostałej części  na terenach stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina bądź będących we władaniu Gminy Miasta Gostynina; kamery o rozdzielczości minimum 2Mpix, pracujące w standardach transmisji obrazu MJPEG i H.264;
 • budowę uzupełniających odcinków kanalizacji teletechnicznej ze studzienkami,
 • budowę linii światłowodowej  dedykowanej do celów monitoringu w istniejącej kanalizacji teletechnicznej  (jednego z dwóch operatorów wybranego przez Zamawiającego) i w pozostałych odcinkach kanalizacji teletechnicznej wybudowanych do punktów kamerowych z doprowadzeniem do Centrum monitoringu; struktura sieci transmisyjnej musi zapewniać minimum 2 tory optyczne;
 • wykonanie remontu  bieżącego obejmującego naprawy tynku po wykonaniu instalacji monitoringu i malowanie - pomieszczenia Centrum monitoringu wizyjnego znajdującego się na parterze budynku ratusza miejskiego i serwerowni (znajdującej się na piętrze) oraz wyposażenie  w niezbędne  urządzenia  m.in. do podglądu kamer, wideorejestracji i archiwizacji;
 • instalację oprogramowania serwerowego platformy Sieciowego Cyfrowego Rejestratora i oprogramowania  klienckiego platformy rejestrującej obraz na stanowisku operatorskim oraz stanowisku archiwum;
 • konfigurację parametrów systemu, konfigurację praw dostępu do systemu oraz szkolenie pracowników;
 • udzielenie gwarancji na zainstalowany system tj. na wszystkie urządzenia i wszystkie prace.

.b) System monitoringu należy wybudować i wyposażyć w oparciu o opracowany i przekazany Program funkcjonalno-użytkowy z poniższymi zmianami i uszczegółowieniami:

 • wyboru operatora telekomunikacyjnego dokona Zamawiający po przedłożeniu przez Wykonawcę   projektów umów na dzierżawę kanalizacji teletechnicznej od  operatorów   Orange Polska  i SOFTNET  Gostynin. 
 •  demontaż starej instalacji monitoringu  dokonany został siłami własnymi ;
 • należy wyłączyć z zakresu budowę kamery nr 7 i kamery nr 10 wraz z pozostałymi elementami podłączenia ww. kamer tzn. przyłączem energetycznym, przyłączem światłowodowym i linią kablową światłowodową;
 •   należy uwzględnić budowę kamery nr 11zintegrowanej z oświetlaczami podczerwieni , której lokalizacja wskazana jest na  rys. Nr 3 w PFU wraz z niezależnymi  przyłączami  i słupem  tak jak dla pozostałych punktów kamerowych;
 •  montaż kamer na dachach lub elewacjach budynków dopuszczalny będzie jedynie w wyjątkowej sytuacji;
 • szczegółowe wymagania funkcjonalne i techniczne dla systemu monitoringu i jego elementów składowych określone w PFU stanowią minimalne wymagania

 

Termin i miejsce składania ofert: do 4 lipca 2018r. (do godz. 10.00)

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26,
09-500 Gostynin,
pok. 208 (sekretariat)

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26,
09-500 Gostynin,
pok. 304,
4 lipca 2018 r. o godz. 10.15

 

Szczegóły dotyczące przetargu znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://umgostynin.bip.org.pl/?tree=3756,Zaprojektowanie%20i%20wybudowanie%20miejskiego%20monitoringu%20wizyjnego%20w%20Gostyninie

 

 • monitoring

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt