Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej

W dniu dzisiejszym (27.06) odbędą się o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina obrady XI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

 3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015r. Nr 64/XII/2015r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Zmienionej Uchwałą Nr 224/XLV/2016r. dnia 27 października 2016r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018r. Nr 427/LXXXIV/2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” z siedzibą w Gostyninie.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 377/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Gminy Miasta Gostynina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

 14. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019.

 15. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gostynina wotum zaufania po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Miasta Gostynina;

 1. debata,

 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gostynina wotum zaufania.

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gostynina i sprawozdania finansowego za 2018 rok:

 1. sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Gostynina i sprawozdanie finansowe za 2018 rok,

 2. opinia RIO,

 3. dyskusja,

 4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2018 rok.

 1. Absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2018 rok.

 1. wniosek Komisji Rewizyjnej,

 2. opinia RIO,

 3. dyskusja,

 4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

 1. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 3. Sprawy różne.

 4. Zamknięcie obrad.

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt