Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gostyninie przy ulicy Krośniewickiej stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina.

 

Lp.

Nr działki

opis i

lokalizacja

Pow. w ha

Księga

wieczysta

Przeznaczenie w p.z.p.

Miesięczny czynsz za dzierżawę stanowiący cenę wywoławczą w złotych

1.

772, 773, 774/3

Nieruchomość w kształcie wielokąta.

W ewidencji gruntów oznaczona R-RIV a i b grunty rolne

ul. Krośniewicka

10.2739

PL1G

/00011746/7

Sąd Rejonowy w Gostyninie

 

Działki znajdują się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Krośniewickiej. Przeznaczenie w planie – MN/U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług z zakresu hotelarstwa i tereny dróg publicznych klasy dojazdowej – KDD.

 Obecnie wykorzystywana rolniczo – uprawy rolne.

308,22

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele rolne. Czynsz dzierżawny należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca. Czynsz dzierżawny będzie corocznie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych za trzy kwartały roku poprzedniego, podawany przez prezesa GUS.

Pierwsza waloryzacja zostanie dokonana na dzień 1 stycznia 2021 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 grudnia 2019 roku (czwartek) o godz. 11- tej w pokoju nr 3 w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Parkowa 22.

                Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić w terminie do dnia 28 listopada 2019 roku (czwartek) do godziny 13 – tej w kasie Urzędu Miasta Gostynina lub na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO SA w Warszawie.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

Szczegółowe zasady przetargu określa Regulamin Przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina – umgostynin.bip.org.pl.

                Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Lesnictwa Urzędu Miasta w Gostyninie, ul. Parkowa 22, pokój nr 2, tel. 24 – 236 – 07 – 47.

Burmistrz Miasta Gostynina  

                                                                                             mgr Paweł Witold Kalinowski

Gostynin, dnia 4 listopada 2019 r.

  • Przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt