Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej - porządek obrad

W dniu 26 listopada 2020 r. o godz.  10.00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbędą się obrady XXVII sesji Rady Miejskiej  - VIII kadencji w Gostyninie.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3. Wręczenie nagrody Gminy Miasta Gostynina zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

4. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja Burmistrza Miasta o realizowanych programach prozdrowotnych i profilaktycznych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

9. Prezentacja raportu z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2017-2023.

10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020.

11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.

12. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad.

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt