Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Nieodpłatna pomoc dla mieszkańców

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej (26 listopada 2020 r.) omawiano realizację programów profilaktycznych w Gostyninie. Samorządy w całej Polsce robią wszystko, by nie zaniedbywać tej działalności w czasie epidemii COVID-19 i dostosować się do nowych realiów. Działalność profilaktyczna jest w tym okresie szczególnie ważna, bo pandemia nasiliła wiele problemów związanych z alkoholem i przemocą.

W Gostyninie część programów została już zrealizowana, natomiast z szeregu działań mieszkańcy nadal mogą korzystać nieodpłatnie. Wśród tych działań należy wymienić:

  • Dzienny Punkt Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie” zlokalizowany przy ul. 3 Maja 30, tel. 690 333 662, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 17:00-20:00 gdzie realizowane są programy sprawdzone i rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii tj. „Program Ograniczania Picia”, „Program Redukcji Szkód”, „Program dla osób uzależnionych od konopii Candis”. Ponadto realizowany jest tam również program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób po zakończonym leczeniu w placówkach lub ośrodkach leczenia uzależnień, celem pomocy w przystosowaniu się do nowych warunków życia i utrwalaniu abstynencji oraz program dla osób współuzależnionych w formie zajęć edukacyjnych przy wykorzystaniu metody warsztatu psychologicznego. Oprócz realizacji powyższych programów w Punkcie można skorzystać z indywidualnych konsultacji, porad i dialogu motywującego do podjęcia leczenia odwykowego;

  • Miejski Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków, tel. 24 236 07 35, w ramach którego dyżury pełnią kuratorzy sądowi, prawnik i specjalista ds. uzależnień. Punkt jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 16:00 – 19:00 w oficynie za Ratuszem. Celem działalności Punktu jest rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia, porady prawnej i informacji o możliwości uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia terapii w placówkach specjalistycznych i uczestnictwa w spotkaniach grup samopomocowych, motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do podjęcia decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia, motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego oraz terapii w placówkach lecznictwa odwykowego, a także udzielanie pomocy prawnej osobom doznającym przemocy fizycznej i psychicznej;

  • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel. 24 236 07 36, działająca przy Urzędzie Miasta Gostynina, która podejmuje czynności zmierzające do zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego w stosunku do osób, w sprawie których wpływają wnioski, tj. m.in. motywowanie osób zgłoszonych do Komisji do podjęcia leczenia odwykowego czy podejmowanie działań w stosunku do osób pijących alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy oraz kierowanie ich do miejsc pomocy specjalistycznej;

  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tel. 24 236 13 60, funkcjonujący przy gostynińskim MOPSie, ul. Parkowa 22, który zajmuje się diagnozowaniem problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmuje działania w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmuje interwencję w środowisku dotkniętym patologią. Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują pomocy, zgłoś to do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

Zachęcamy do korzystania z pomocy.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt