Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Obwieszczenie dot. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji

     Gostynin, 2021.03.18. 

IGP.  6733.35.2021

O B W I E S Z C Z E N I E 
BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 49a w zw. z art. 49 § 1 i 2  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem Pana Tomasza Reszkowskiego działającego jako pełnomocnik Gminy Miasta Gostynina z dnia 15.12.2020 r. dotyczącym wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy urządzeń wodnych tj.:


- budowa rowu z zastawką i przepustem wraz z wylotem do rzeki Skrwy Lewej i przebudową skarpy oraz dojściem (utwardzeniem) i niezbędną infrastrukturą, w ramach wykonania odpływu regulowanego z jeziora Sejmikowego i Zamkowego,


- budowa rowu łączącego jezioro Zamkowe i Sejmikowe wraz z zastawką, kładką (przejściem), dojściem (utwardzeniem) i niezbędną infrastrukturą,


oraz przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Ziemowita w zakresie przebudowy istniejącego rowu oraz demontażu istniejącej i wykonania nowej zastawki wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ew. 2506, 1100, 3187/1, 53/19, 53/13, 53/1, została wydana decyzja nr 2/2021 z dnia 16.03.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji, w związku z powyższym informuję, że od niniejszej decyzji stronom postępowania służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Gostynina w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


Jednocześnie tut. Organ przypomina, że zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego: w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. 


Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony. 


Niniejsze obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości dnia 18.03.2021 r. 
Tego dnia zamieszczono je również w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                                Oryginał podpisał:
                                                                                            Burmistrz Miasta Gostynina
                                                                                              mgr Paweł Kalinowski

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt