Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

LII Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie

W dniu 29 września 2022 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady LII sesji Rady Miejskiej - VIII kadencji w Gostyninie.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

 3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

 4. Informacja dyrektorów szkół o realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2021/22

          - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie,

          - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie,

          - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie,

         - Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie.

 1. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2022 roku.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. Nr 134/XVII/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 427/LXXXIV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” w Gostyninie.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gostynina w roku szkolnym 2022/2023.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.

 6. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gostynin.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działki nr ewid. 4753/16 zlokalizowanej w ciągu drogi gminnej ul. Małkowskiego, działki nr ewid. 4756 zlokalizowanej w ciągu drogi gminnej ul. Hubalczyków oraz działki nr ewid. 4764 zlokalizowanej w ciągu drogi gminnej ul. Gerwatowskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina oraz aktualizacji przebiegu dróg ul. Małkowskiego, ul. Hubalczyków, ul. Gerwatowskiego.

 8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.

 9. Przyjęcie protokołu z XLVIII, XLIX, L sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

 10. Sprawy różne.

 11. Zamknięcie obrad.

 

 • sala konferencyjna UMG

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt