Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Konkurs na sport. Zapraszamy do składania ofert

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gostynina w 2023 roku.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej winny zawierać propozycje zadań publicznych, które wpłyną na rozwój poszczególnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Miasta Gostynina m.in. poprzez:

a)     realizację programów szkolenia sportowego;

b)     zakup niezbędnego sprzętu i strojów sportowych;

c)     pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach czy imprezach sportowych;

d)     pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkoleniowych;

e)     wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Zadania publiczne winny być zgodne z celami publicznymi, jakie zamierza osiągnąć Gmina Miasta Gostynina, wymienionymi w §1 Uchwały Nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina tj.:

a)     osiągnięcie lepszych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

b)     poprawę kondycji fizycznej i zdrowotnej mieszkańców poprzez ich uczestnictwo w zajęciach klubów sportowych,

c)     promocja sportu i aktywnego trybu życia,

d)     umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców.

Na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu Gmina Miasta Gostynina przeznacza kwotę 320.000,00 złotych (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).

Dofinansowanie nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów zadania. Wkład własny, stanowiący nie mniej niż 5% całkowitych kosztów zadania może mieć formę finansową lub pozafinansową. Wkład pozafinansowy może stanowić jedynie praca wykonywana nieodpłatnie przez wolontariuszy/ członków klubu, udokumentowana stosownym oświadczeniem.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać wraz z kompletem załączników w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gostynina w roku 2023” w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, pok. nr 208 do dnia 6 lutego 2023 r.

Szczegóły w Zarządzeniu

 

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt