Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

 

Lp.

 

Działka nr,

lokalizacja

 

Powierzchnia

m.kw.

 

Księga wieczysta

 

Przeznaczenie

w mpzp

 

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości (udziału) w złotych

 

1.

 

udział w wysokości ½ w zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 2599 położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12

 

pow. działki

997 m.kw.

 

 

 

PL1G/00014631/9

Sąd Rejonowy w Gostyninie

Aktualnie teren nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka znajduje się w obszarach zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej o funkcji centrum. Ponadto przedmiotowa działka znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej – układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków.

Działka o regularnym kształcie, uzbrojona w wodę, kanalizację, energie elektryczną.

Na terenie działki zlokalizowany jest budynek mieszkalny oraz zabudowa garażowo – gospodarcza.

Teren działki w niewielkiej części utwardzony za pomocą betonowych płyt w pozostałej części porośnięty roślinnością trawiastą z niewielką ilością drzew i krzewów. Nieruchomość ogrodzona ogrodzeniem murowanym i siatką stalową, w przeważającej części o znacznym stopniu zużycia.

W ogrodzeniu znajduje się brama i furtka o konstrukcji stalowej.

 

 

 

 

95.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2017 roku (piątek), o godz. 11:00 – tej w sali 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej udziału w zabudowanej nieruchomości należy wpłacać w terminie do dnia 20.03.2017 r.(włącznie) do godziny 13 – tej - w kasie Urzędu Miasta Gostynina lub na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg.

Oględziny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22, pok. nr 10, tel. 24 236 07 45.

Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy ul. Rynek 26 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 10, tel. 24 236 07 45.

Gostynin, dnia 17.02.2017 r.

 

 

 

 

 

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt