Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Oświadczenie dotyczące artykułu zamieszczonego na portalu gostynin.info pt.: „Procedura odwoławcza w sprawie Term Gostynińskich zakończona. Burmistrz nie wniósł subsydiarnego aktu oskarżenia”

Informuję, iż wynikająca z zamieszczonego na stronie www.gostynin.info artykułu pt.: „Procedura odwoławcza w sprawie Term Gostynińskich zakończona. Burmistrz nie wniósł subsydiarnego aktu oskarżenia” teza, iż Burmistrz nie wniósł subsydiarnego aktu oskarżenia, choć był do tego uprawniony, jest nieprawdziwa i nie znajduje poparcia w przepisach prawa.
Gminie Miasta Gostynina nigdy nie służyło uprawnienie do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia w sprawie tzw „Term gostynińskich”, którą umorzono postanowieniem Prokuratora Okręgowego w Płocku z dnia 08 kwietnia 2016 r. sygn. akt V Ds. 54/14/S.
W razie powtórnego wydania postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania w wypadku, o którym mowa w art. 330 § 2 kpk, pokrzywdzony (w tym Przypadku Gmina Miasta Gostynina) może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu wnieść akt oskarżenia do sądu. Z kolei art. 330 § 2 kpk stanowi, że jeżeli – po uchyleniu przez sąd pierwszego postanowienia o umorzeniu śledztwa - organ prowadzący postępowanie nadal nie znajduje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wydaje on ponownie postanowienie o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia. W takim wypadku pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 i 1a kpk, może wnieść akt oskarżenia określony w art. 55 § 1 kpk. Z brzmienia wyżej przytoczonych przepisów wynika, że w razie ponownego wydania przez prokuratora postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego, po uchyleniu przez sąd pierwszego postanowienia o umorzeniu, pokrzywdzonemu, który uprzednio nie złożył zażalenia na pierwsze postanowienie, nie przysługuje prawo do wniesienia aktu oskarżenia, określonego w art. 55 § 1 kpk (tak m. in.: Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 maja 2011 r., II AKz 227/11).
Odnosząc powyższe rozważania do realiów sprawy „Term gostynińskich” stwierdzić należało, że skoro Gmina Miasta Gostynina nie składała zażalenia na postanowienie prokuratora z dnia 07.04.2014 r. (pierwsze postanowienie o umorzeniu śledztwa, Burmistrzem Miasta Gostynina był wówczas Włodzimierz Śniecikowski), to w przypadku wydania ponownego postanowienia o umorzeniu śledztwa (postanowienie Prokuratora Okręgowego w Płocku z dnia 08 kwietnia 2016 r. sygn. akt V Ds. 54/14/S), nie przysługiwało jej prawo do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, ale przysługiwało jej zażalenie na to ponowne postanowienie o umorzeniu.
Powyższe argumenty zostały zawarte już w opinii prawnej z dnia 22 lutego 2016 r., którą na zlecenie Burmistrza Miasta Gostynina, przygotował adwokat Tomasz Stefaniak, przewidując możliwość ponownego umorzenia postępowania. Należy nadmienić, iż opisana w poprzednim zdaniu opinia prawna była przez adw. Tomasza Stefaniaka szeroko konsultowana, tak z pozostałymi adwokatami świadczącymi pomoc prawną dla Miasta, jak i z innymi autorytetami prawnymi (adwokaci, sędziowie orzekający w sprawach karnych).
Co więcej, stanowisko, iż Gminie Miasta Gostynina, nie przysługiwał subsydiarny akt oskarżenia w sprawie „Term gostynińskich” podzielał prokurator Maciej Szatkowski z Prokuratury Okręgowej w Płocku, który umorzył śledztwo. Podczas posiedzenia Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 26 lipca 2016 r. prokurator ten stwierdził : „(...) realia faktyczne w tej sprawie są takie, że pokrzywdzony z oczywistych względów nie skarżył tej pierwszej decyzji o umorzeniu, zaś obecnie, nie mając uprawnienia do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, próbuje zaskarżyć postanowienie o umorzeniu w sposób niezgodny z przepisami, usiłuje wzruszyć niewzruszalną decyzję, by ewentualnie w przyszłości uzyskać prawo do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia” (cytat z protokołu posiedzenia).
Burmistrz Miasta Gostynina, choć oczywiście musi uszanować rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Płocku, stoi na stanowisku, że zamieszczone w artykule postanowienie tegoż sądu z dnia 29 lipca 2016 r. sygn. akt II Kp 477/16 jest błędne. Nie przysługuje na nie jednak żaden środek zaskarżenia. Sąd Okręgowy w osobie sędziego Elżbiety Pęcherzewskiej, wydając owo postanowienie wyszedł z niewłaściwego założenia, iż Najwyższa Izba Kontroli składając zażalenie na pierwsze postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa, wykonywała prawa pokrzywdzonego, a więc Gminy Miasta Gostynina. Tymczasem, ten sam sąd tyle, że w osobie sędziego Janiny Janowskiej, stwierdził w postanowieniu o sygnaturze II Kp 250/14 (w przedmiocie zażalenia NIK), iż „zażalenie Najwyższej Izby Kontroli zostało złożone przez instytucję; państwową, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa” i w imieniu NIK, nie zaś w imieniu Gminy Miasta Gostynina. Czy i na ile błąd sędziego Elżbiety Pęcherzewskiej wynikał z faktu, iż sędzia prywatnie jest żoną Prokuratora Rejonowego w Płocku Norberta Pęcherzewskiego, który służbowo podlega Prokuratorowi Okręgowemu w Płocku, którego to postanowienie było przedmiotem jej oceny – nie sposób stwierdzić.

Podkreślam, iż reprezentujący Miasto adw. Tomasz Stefaniak na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej (w dniu 20 kwietnia 2016 r.) nie stwierdził, iż Gmina Miasta Gostynina nie będzie skarżyć decyzji Prokuratury Okręgowej w Płocku o umorzeniu śledztwa. Wręcz przeciwnie, podczas sesji jasno zakomunikowano radnym, iż Miasto złoży zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa, co istotnie nastąpiło.

Szanowni Państwo tak jak informowałem wielokrotnie dokładam wszelkich starań, by możliwe było pociągnięcie osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości związane z realizacją inwestycji „Term Gostynińskich” - wskutek których Gmina Miasta Gostynina poniosła wielomilionowe straty (nie mniej niż 7.665.001 zł) i została uwikłana w rozliczne zobowiązania, które mogą straty Miasta wielokrotnie zwiększyć - do odpowiedzialności karnej. W chwili obecnej starania te mają na celu podjęcie umorzonego śledztwa, o co zwróciłem się do Prokuratora Generalnego i wniosek ten popieram w każdy dostępny mu sposób.

Z wyrazami szacunku
Paweł Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt