Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej

W dniu 13 września br. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta odbędą się obrady LXVI sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Gostyninie

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3. Wręczenie nagrody Gminy Miasta Gostynina Panu Lucjanowi Ogłodzińskiemu wieloletniemu trenerowi, działaczowi sportowemu, promotorowi sportu i organizatorowi zawodów sportowych.

4. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o stanie bezrobocia oraz działaniach związanych z przeciwdziałaniem bezrobocia w 2016 roku.

7. Informacja na temat działań związanych z tworzeniem warunków do rozwoju przedsiębiorczości i nowych miejsc pracy w Gostyninie w 2017 roku.

8. Funkcjonowanie miejskich placówek oświatowych:

- Miejskie Przedszkole Nr 2 w Gostyninie,

- Miejskie Przedszkole Nr 4 w Gostyninie,

- Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie,

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Obrońców Westerplatte,

- Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV,

- Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów,

- Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia.

9. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Gostyninie za 2016 rok i za I kwartał 2017 roku.

10. Informacja na temat aktualnego stanu realizacji inwestycji miejskich.

11. Przyjęcie informacji z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2017 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gostynina na lata 2016-2022”.

13. Podjęcie uchwały w spawie zmiany Uchwały 74/XV/2015 z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok.

15. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.

16. Podjecie uchwały zmieniająca uchwałę nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe.

18. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 208/XLIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 września 2016r. w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w latach 1996- 2016 w Gminie Miasta Gostynina.

20. Przyjęcie protokołu z LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV sesji Rady Miejskiej.

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

22. Sprawy różne.

23. Zamknięcie obrad.

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt