Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Nabór członków Gostynińskiego Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Gostynina, zgodnie z § 6 Uchwały Nr 305/LXI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia składu oraz zasad działania Gostynińskiego Komitetu Rewitalizacji ogłasza nabór dodatkowy na członków Gostynińskiego Komitetu Rewitalizacji.

Gostyniński Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta Gostynina oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Gostynina w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.

Informacja o naborze
W skład Gostynińskiego Komitetu Rewitalizacji wejdzie do 10 członków. Kandydatem na członka Gostynińskiego Komitetu Rewitalizacji może być przedstawiciel jednej z kategorii niżej wymienionych podmiotów:
- przedstawiciel Urzędu Miasta/ miejskich jednostek organizacyjnych/ spółek miejskich wskazanych przez Burmistrza Miasta Gostynina (wybierany bezpośrednio przez Burmistrza – bez naboru – 2 osoby),
- mieszkaniec zamieszkały na obszarze objętym rewitalizacją wyznaczonym stosowaną uchwałą Rady Miejskiej (2 osoby),
- mieszkaniec zamieszkujący poza obszarem rewitalizacji (1 osoba),
-  przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze miasta (1 osoba),
- przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych (2 osoby),
- przedstawiciel właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości znajdujących się na obszarze rewitalizacji (1 osoba),
- przedstawiciel podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych (1 osoba).

II. Termin, sposób i miejsce składania formularzy zgłoszeniowych
- Kandydat na członka Gostynińskiego Komitetu Rewitalizacji powinien posiadać wiedzę z zakresu rewitalizacji.
- Warunkiem kandydowania na członka Gostynińskiego Komitetu Rewitalizacji jest złożenie Formularza zgłoszeniowego (wiążący wzór w załączeniu) oraz list poparcia (wiążące wzory również w załączeniu) podpisanych przez co najmniej:
* dziesięciu pełnoletnich mieszkańców, w przypadku przedstawiciela o którym mowa w pkt I b) i c) powyżej;
* pięciu przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późniejszymi zmianami) w przypadku przedstawiciela, o którym mowa w pkt I d) powyżej;
* trzy organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 z późniejszymi zmianami) w przypadku przedstawiciela, o którym mowa w pkt I e) powyżej
* dziesięciu właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, w przypadku przedstawiciela o którym mowa w pkt I f) powyżej;
- Obowiązek, złożenia list poparcia nie dotyczy kandydatów będących przedstawicielami podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji.
- Do formularza zgłoszeniowego można załączyć również inne niż listy poparcia dokumenty, w szczególności poświadczające wykształcenie kandydata i jego wiedzę z zakresu rewitalizacji.
- Termin zgłaszania kandydatów na członków Gostynińskiego Komitetu Rewitalizacji (składania formularzy zgłoszeniowych) upływa w dniu 31 października 2017 r.
- Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina w formie papierowej lub przesłać w tej samej formie na adres Urzędu – ul. Rynek 26 09-500 Gostynin (wówczas za datę złożenia formularza wraz załącznikami uważa się datę wpływu do Urzędu).
- Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Jeżeli liczba kandydatów na członków Komitetu, których zgłoszenia zostaną rozpatrzone pozytywnie w ramach poszczególnych kategorii przekroczy limit miejsc określonych w I, o wyborze na członka Komitetu decydować będzie jawne losowanie przeprowadzone w trybie określonym przez Burmistrza Miasta Gostynina.

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt