Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

  • LGD Aktywni Razem

Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem

Inicjatorem powstania Stowarzyszenia była Fundacja AKTYWNI RAZEM działająca jako Lokalna Grupa Działania i wdrażająca Inicjatywę Leader w latach 2006 -2008 w ramach II Schematu Pilotażowego Programu Leader + oraz w latach 2009 – 2015 w ramach Osi 4 Leader objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM zostało utworzone w dniu 16 grudnia 2014 r. i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 marca 2015 r., pod numerem 0000549944.

Nowoutworzone LGD jest kontynuacją LGD, która realizowała LSR w okresie programowania 2007-2013. Stowarzyszenie w ramach swej działalności czerpie i korzysta z doświadczenia, potencjału oraz relacji wypracowanych przez Lokalną Grupę Działania Fundację Aktywni Razem, która jako członek Stowarzyszenia aktywnie z nim współpracuje i wspiera, służąc przy tym swą wiedzą i praktyką zdobytą w zakresie dotychczasowej realizacji lokalnej strategii rozwoju. Wśród członków nowej LGD większość członków stanowią partnerzy Fundacji, którzy uczestniczyli w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego w latach 2009-2015. W Stowarzyszeniu pracują obecnie wszyscy pracownicy poprzedniej LGD. Nowa LGD dysponuje bardzo dobrym przygotowanym i doświadczonym zespołem osób, które będą pracowały przy wdrażaniu nowej LSR.

Celami Stowarzyszenia są szerokie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i małych miast objętych działaniem Stowarzyszenia oraz poprawa ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także aktywizacja oraz inicjowanie współdziałania lokalnych środowisk.

Lokalna Grupa Działania jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, o celach niezarobkowych, działającym na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, w tym:

  • władz publicznych, władz miejskich i innych instytucji publicznych,
  • partnerów gospodarczych i społecznych
  • mieszkańców, podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, w tym działających na rzecz ochrony środowiska, organizacji pozarządowych oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.

www.aktywnirazem.pl

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt