Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Sadownika, stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina

Lp.

Działka nr,

lokalizacja

 

Pow.

 

 

Księga wieczysta

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie

Cena sprzedaży

 

1.

 

dz. 5859/5 położona przy ul. Sadownika

 

 

 

0,9469 ha

 

PL1G/00005753/4

Sąd Rejonowy w Gostyninie

  

Działka zlokalizowana jest w odległości około  2 km od ścisłego centrum miasta, posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych: ulicy Sadownika oraz drogi technicznej obwodnicy miasta Gostynina. Niezabudowana, porośnięta dziką roślinnością trawiastą oraz miejscowo zakrzewiona i zadrzewiona, miejscowo podmokła. Działka o nieregularnym kształcie tj. o długości w przedziale 87 – 138 m i zmiennej szerokości w przedziale 44 – 85 m.

Nieruchomość posiada dostęp do sieci infrastruktury technicznej: gazociąg, wodociąg, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna. 

Działka posiada znaczne ograniczenia w użytkowaniu wynikające z sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej na jej terenie tj. trzy napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia ze słupami je wspierającymi, trzy kablowe linie elektroenergetyczne oraz napowietrzną linię elektroenergetyczną wysokiego napięcia ze słupem ją wspierającym.

 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka zlokalizowana jest na obszarach o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem MN, w pozostałej części na terenach zieleni urządzonej oznaczonej symbolem ZP.

 

 

 

 

 170.000,00 zł

Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu: 5 grudnia 2017 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg został przeprowadzony w dniu: 8 lutego  2018 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

III przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2018 roku (czwartek), o godz. 11:00–tej w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Parkowa 22, pokój nr 3.

Wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości należy wpłacać w terminie do dnia 16.03.2018 roku (włącznie) do godziny 14 – tej - w kasie Urzędu Miasta Gostynina lub na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg.

Oględziny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22,  pok. nr 10, tel. 24 236 07 45.

Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy ul. Rynek 26 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 10, tel. 24 236 07 45.

 

 

                                                                                                                                                                   

    Burmistrz Miasta Gostynina 

 

 mgr Paweł Witold Kalinowski

 

 

Gostynin, dnia 20.02.2018 rok                                                                                                                                                                  

 

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt