Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Wybrano najkorzystniejszą ofertę dla budowy chodnika w ul.Słonecznej

Gostynin, dnia 26.02.2018 r.

 

ZP. 271.1.4.2018

 

 

Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty

 

          Zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 

Budowa chodnika w ul. Słonecznej w Gostyninie

 

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

 

FRANCE-GOST Sp. z o.o.
09-500 Gostynin, ul. Kutnowska 102

Liczba punktów w kryterium

cena –    59,92 pkt

 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt

termin płatności faktury –    10,00 pkt

Łącznie –   99,92 pkt

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryterium „cena”, „okres gwarancji jakości dla robót budowlanych oraz „termin płatności faktury”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

 

Pozostałe niepodlegające odrzuceniu oferty złożone w niniejszym postępowaniu:

 

HYDRO-TECH Adam Kowalski
Nowe Młodochowo 24, 09-140 Raciąż

Liczba punktów w kryterium

cena –    60,00 pkt

 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    15,00 pkt

termin płatności faktury –    10,00 pkt

Łącznie –    85,00 pkt

 

 

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 

  • ul. Słoneczna

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt