Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej

W dniu 2 marca 2018r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta odbędą się obrady LXXII sesji Rady Miejskiej - VII kadencji w Gostyninie.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Budownictwo komunalne i socjalne w mieście – stan realizacji, perspektywy rozwoju.

6. Informacja na temat stanu zaległości podatkowych w tym:

- ilości dłużników,

- kwoty zadłużenia,

- podejmowanych czynności egzekucyjnych i uzyskanych efektach za 2017 rok.

7. Informacja Burmistrza na temat aktualnej sytuacji związanej z terenami pod inwestycję Termy Gostynińskie, projektem budowlanym, rozliczeniem wadium i innymi stwierdzonymi przez Najwyższą Izbę Kontroli nieprawidłowościami.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na działce nr ewid. 3225/3, ul.Spółdzielczej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na działkach nr ewid. 3577, 3580, 3663, 3670, 3581/1, 3585/3, 3586/1, 3587/5, 3588/1, 3700/1, 3702/2, 3703/1, 3704/1, 3739/16, do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów miejsca realizacji obowiązku szkolnego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2023.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2018.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania w Gostyninie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina.

16. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018.

17. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

18. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Miejskiej.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20. Sprawy różne.

21. Zamknięcie obrad.

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt