Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Program Współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi - Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Gostynin, 13.11.2019 r.


OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH 
PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA GOSTYNINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2020

 

1. Cel i zasięg terytorialny konsultacji
Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.) prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Gostynina.

2. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest „Program współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

3. Termin przeprowadzenia konsultacji
Konsultacje trwają od 21 do 25 listopada 2019 r.

4. Forma konsultacji
Informacja o konsultacjach zamieszczona jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu. Do wyżej wymienionej informacji załączony jest projekt Programu Współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 wraz z formularzem konsultacji.

Opinie i uwagi do Programu można zgłaszać w następujący sposób:
• Przesłać drogą elektroniczną na adres: paulina.toruniewska@gostynin.pl;
• Przesłać listownie na adres: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin – liczy się data wpływu do Urzędu;
• Dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Uwagi i opinie, które wpłyną po 25 listopada 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną przedstawione Burmistrzowi Miasta Gostynina w celu ostatecznego zatwierdzenia. Opinie i uwagi zgłoszone podczas  konsultacji nie są wiążące. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt

baner toplayer
Oświadczenie PEC