Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

O podatkach na sesji

Radni Miejscy podczas obrad LIV sesji w dniu 27 października 2022 r. uchwalili m.in. opłatę od posiadania psów. Stawka roczna została ustalona na 56,00 zł od każdego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

Opłata od posiadania psów jest płatna w dwóch równych ratach w terminach: do dnia 30 kwietnia oraz do dnia 30 września roku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.

Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności, które uzasadniają powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Wpłaty opłaty można dokonywać w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gostynina.

Istnieją dwie sytuacje, kiedy nie pobiera się opłat od posiadanych psów:

1 – z tytułu posiadania zaadoptowanych psów odłowionych z terenu miasta Gostynina lub ze schroniska, na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa lub przez to schronisko;

2 – z tytułu posiadania psów trwale oznakowanych czipem, mikroprocesorem, tatuażem i poddanych zabiegowi sterylizacji na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza weterynarii.

 

Kolejny podatek, który uchwalili Radni Miejscy dotyczył określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2023 r.

Na terenie miasta Gostynina obowiązują następujące roczne podatki od nieruchomości:

- od gruntów

a) związanych prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,04 zł od 1 m2 powierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5,65 zł od 1 ha powierzchniowymi;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli do dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,77 zł – od 1 m2 powierzchni.

- od budynków lub ich części

a) mieszkalnych – 0,91 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

- od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  • sesja RM
  • sesja RM
  • sesja RM

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt