Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Gostynina

Gostynin, 2022.11.14.

IGP. 6730.35.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

Na podstawie art. 59 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 49a w zw. z art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem Gostynińskiej Spódzielni Mieszkaniowej, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Julita Kopeć z dnia 06.07.2022 r., skorygowany w dniu 15.07.2022 r. oraz w dniu 12.09.2022 r.) dotyczącym wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla budowy parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 2569/3 oraz części działki o nr ew. 2676/15 przy ul. Jana Pawła II w Gostyninie, została wydana decyzja nr 66/2022 z dnia 14.11.2022 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla w/w inwestycji, w związku z powyższym informuję, że od niniejszej decyzji stronom postępowania służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Gostynina w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie tut. Organ przypomina, że zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego: w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Niniejsze obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości dnia 15.11.2022 r.

Tego dnia zamieszczono je również w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oryginał podpisał:

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Kalinowski

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt