Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Gostynina - Projekt Program Ochrony Środowiska i konsultacje społeczne

Gostynin, dnia 16 listopada 2022 r.

K.602.1.2022OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2023 – 2027 z perspektywą do 2030 roku” oraz kieruję do konsultacji społecznych.

Przedstawione cele i działania są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem oraz kierunkami działań i celami określonymi w programach różnych szczebli (krajowym i wojewódzkim). W niniejszym Programie, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian i zagrożeń stanu środowiska, w ramach obszarów interwencji określono cele systemowe i kierunki interwencji, w ramach których wyznaczono zadania krótkoterminowe i długoterminowe (z podaniem harmonogramów realizacji i określeniem kosztów inwestycyjnych zadań).

Realizacja tych działań umożliwi spełnienie obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, jak również poprawę stanu środowiska na terenie gminy i jakości życia mieszkańców.

W dokumencie zostały określone następujące zagadnienia:

 • Ocena stanu środowiska,

 • Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie,

 • System realizacji programu ochrony środowiska,

 • Spis tabel, rycin, wykresów i załączników.

Ocena stanu środowiska na terenie Gminy Miasta Gostynina została przeprowadzona w oparciu o analizę wyznaczonych obszarów przyszłej interwencji, do których należą:

 • ochrona klimatu i jakości powietrza,

 • zagrożenia hałasem,

 • pola elektromagnetyczne,

 • gospodarowanie wodami,

 • gospodarka wodno – ściekowa,

 • zasoby geologiczne,

 • gleby,

 • gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,

 • zasoby przyrodnicze,

 • zapobieganie poważnym awariom.

W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu docelowego. Przy dokonywaniu oceny stanu środowiska ujęte zostały zagadnienia horyzontalne (adaptacja do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz monitoring środowiska). Ocena stanu środowiska powinna zostać uzupełniona o prognozę stanu środowiska na lata obowiązywania Programu Ochrony Środowiska.

Ponadto w ocenie środowiska uwzględniono syntetyczny opis efektów realizacji dotychczasowego Programu Ochrony Środowiska, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na środowisko oraz dokonano analizy SWOT dla obszarów przyszłej interwencji.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2, art. 58 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o opinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 16 listopada 2022 r., znak: WOOŚ-III.410.556.2022.JDR stwierdził, że dla przedmiotowego dokumentu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Również Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 11 lipca 2022 r., znak: ZS.7040.105.2022AK nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Gostynina odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią projektu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin oraz na stronie internetowej www.gostynin.pl i www.umgostynin.bip.org.pl

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 22 listopada 2022 r. do dnia 13 grudnia 2022 r., wykorzystując Formularz składania uwag i wniosków:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin,

 • ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, w godzinach pracy Urzędu,

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: um@gostynin.pl

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Gostynina.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.gostynin.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.umgostynin.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina i słupach ogłoszeniowych, a także w prasie lokalnej.

W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

Paweł Witold Kalinowski

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt