Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej

W dniu 29 listopada 2022 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędzie się LV sesja Rady Miejskiej  VIII kadencji.  

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

 3. Wręczenie stypendiów Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów.

 4. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

 5. Informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o realizacji zadań w okresie od grudnia 2021 r. do grudnia 2022 r.

 6. Informacja Burmistrza Miasta o zrealizowanych w okresie od grudnia 2021 r. do grudnia 2022 r. programach prozdrowotnych i profilaktycznych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023”.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia inwestycji celu publicznego w zasięgu korony i systemu korzeniowego pomnika przyrody – drzewa z gatunku „Dąb szypułkowy”.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2025.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 15. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.

 16. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.

 17. Przyjęcie protokołu z LII, LIII, LIV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

 18. Sprawy różne.

 19. Zamknięcie obrad.

 • sesja Rady Miasta - sala konferencyjna

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt