Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

ZMIANA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE ZMIANY
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 STYCZNIA 2023 r.

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022  r., poz. 1297 ze zm.), uchwałą Nr 378/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada  2022 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dokonano zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych obowiązują od 1 stycznia 2023 r. i przedstawiają się następująco:
32,00 zł. - miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
64,00 zł. - podwyższona miesięczna stawka opłaty od osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty np. zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych (segregowane / niesegregowane ) lub kolejnej zmiany stawki.

Numer konta na które należy uiszczać opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:

51 1020 1592 0000 2102 0306 8673


Terminy i sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie tj. płatność do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Witold Kalinowski

UZASADNIENIE DOTYCZĄCE PODWYŻKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Kolejna podwyżka opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Płaciliśmy 26 zł za osobę miesięczne za odpady segregowane. Będziemy płacić 32 zł. Z uwagi na kończący się z dniem 31 grudnia 2022 r. termin umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów tut. Urząd przeprowadził procedurę przetargową celem wyłonienia nowego wykonawcy usług. W efekcie zaoferowana cena wzrosła w stosunku do aktualnie obowiązującej. Wzrost cen warunkowany jest zwiększeniem kosztów pracy, energii, paliwa, a także problemami ze zbytem i zagospodarowaniem odpadów.
Miesięczne koszty jakie musimy ponieść za w/w usługę uzależnione są od faktycznej ilości (masy) wyprodukowanych i odebranych odpadów. W roku 2020 wytworzone zostały 5482 tony odpadów, w 2021 roku 6038 ton, a w roku 2022 do listopada już 5712 ton.
Stąd wniosek: mniej produkujemy...mniej płacimy!
Tylko w zeszłym roku miasto dopłaciło do wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ponad pół miliona złotych, które można by przeznaczyć na inne zadania służące poprawie jakości życia mieszkańców.
Ustalone nowe stawki opłat mimo wszystko nie zabezpieczą w 100% kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

  • ZMIANY OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt