Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Konkurs ofert w ramach rozwoju sportu. Zapraszamy do składania ofert

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 r. w ramach rozwoju sportu. 
Wnioski o udzielenie dotacji celowej winny zawierać propozycje zadań publicznych, które wpłyną na rozwój poszczególnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Miasta Gostynina m.in. poprzez:

  1. realizację programów szkolenia sportowego;
  2. zakup niezbędnego sprzętu i strojów sportowych;
  3. pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach czy imprezach sportowych;
  4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkoleniowych;
  5. wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 

Zadania publiczne winny być zgodne z celami publicznymi, jakie zamierza osiągnąć Gmina Miasta Gostynina, wymienionymi w §1 Uchwały Nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina tj.:

  1. osiągnięcie lepszych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
  2. poprawę kondycji fizycznej i zdrowotnej mieszkańców poprzez ich uczestnictwo w zajęciach klubów sportowych,
  3. promocja sportu i aktywnego trybu życia,
  4. umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców.

Na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu Gmina Miasta Gostynina przeznacza kwotę 400.000,00 złotych (czterysta tysięcy złotych).
Dofinansowanie nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów zadania. Wkład własny, stanowiący nie mniej niż 5% całkowitych kosztów zadania może mieć formę finansową lub pozafinansową. Wkład pozafinansowy może stanowić jedynie praca wykonywana nieodpłatnie przez wolontariuszy/ członków klubu, udokumentowana stosownym oświadczeniem. 

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać wraz z kompletem załączników w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gostynina w roku 2024” w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, pok. nr 208 do dnia 19 lutego 2024 r. 

Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

 

Foto: brgfx - freepik

  • sport

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt