Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Harmonogram odbioru odpadów od 1 stycznia 2022 r. z terenu miasta Gostynina

Uprzejmie informujemy i przypominamy, że w dziale Mieszkaniec -> Gospodarka odpadami, w zakładce Harmonogram - 2022 rok znajduje się aktualny, tegoroczny program odbioru odpadów z terenu miasta Gostynina. Terminarz podzielony jest na wywóz nieczystości z zabudowy jednorodzinnej oraz na wywóz z zabudowy wielorodzinnej.

Harmonogram dostępny jest do pobrania (w formacie pdf) tutaj.

Więcej informacji na ten i więcej tematów z zakresu gospodarki odpadami udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod numerem 24 236 07 38.

 • Gospodarka odpadami

Program "Rodzinny kapitał opiekuńczy"

Od 1 stycznia 2022 roku działa rządowy program „Rodzinny kapitał opiekuńczy”. To świadczenie w wysokości 12 000 zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia oraz wsparcie finansowe w opiece żłobkowej dla rodziców dzieci nie otrzymujących świadczenia. Komu przysługuje świadczenie, a komu nie? Kiedy, gdzie i jak złożyć wniosek? Jakie dokumenty dołączyć do wniosku? Jak szybko rodzic otrzyma pieniądze? O tym poniżej.

 

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie przysługuje każdemu, kto jest rodzicem drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie, które z nim mieszka i je utrzymuje. Przysługuje również wtedy, gdy rodzic przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia. Jeśli nad dzieckiem sprawują opiekę oboje rodzice, świadczenie może otrzymać każdy w wysokości połowy przysługującej kwoty.

Świadczenie nie przysługuje osobie, której dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, która została pozbawiona władzy rodzicielskiej bądź tej osobie lub członkowi jej rodziny przysługuje za granicą świadczenie na dziecko o podobnym charakterze (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

 

Jak długo przysługuje świadczenie?

Rodzinny kapitał opiekuńczy rodzic może otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc, do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc. Jeśli rodzic przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, otrzyma rodzinny kapitał opiekuńczy od pierwszego dnia 12. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpił on do sądu z wnioskiem, do końca 35. miesiąca, ale maksymalnie do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7 lat, albo do miesiąca, w którym dziecko ukończy 10 lat – jeśli dziecko ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

 

Jaka jest wysokość świadczenia?

Rodzinny kapitał opiekuńczy nie zależy od dochodu i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Jako rodzic dziecka można zdecydować, czy świadczenie będzie otrzymywane w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty świadczenia rodzic może raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu jeden rodzic sprawuje opiekę naprzemienną z drugim (w przypadku par rozwiedzionych lub żyjących w separacji) w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc (250 zł albo 500 zł).

 

Kiedy złożyć wniosek?

Jako matka albo ojciec dziecka możesz złożyć wniosek:
- od pierwszego dnia, w którym dziecko kończy 9. miesiąc,
- do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc.

Jeśli złożysz wniosek w tym okresie będzie Ci przysługiwał kapitał od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc do:
- ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 23. miesiąc – jeśli we wniosku wskazałeś, że chcesz otrzymywać kapitał po 1000 zł miesięcznie,
- ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc – jeśli we wniosku wskazałeś, że chcesz otrzymywać kapitał po 500 zł miesięcznie.

Jeśli przyjąłeś dziecko na wychowanie możesz złożyć wniosek:
- od pierwszego dnia 9. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,
- do ostatniego dnia 13. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.

Jeśli złożysz wniosek w tym okresie, otrzymasz kapitał:
- od pierwszego dnia 12. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,
- do ostatniego dnia 23. miesiąca (przy miesięcznej kwocie 1 000 zł) albo 35. miesiąca (przy miesięcznej kwocie 500 zł) liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu, nie dłużej jednak niż do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7. rok, bądź też do miesiąca, w którym dziecko ukończy 10. rok – jeśli ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

 

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Aby uzyskać rodzinny kapitał opiekuńczego należy złożyć do ZUS elektroniczny wniosek RKO-R (jeśli jesteś rodzicem dziecka) albo RKO-O (jeśli wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

Wniosek RKO-R i RKO-O możesz złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka i masz numer PESEL, możesz także złożyć wiosek RKO-R przez:
- portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Poliyki Społecznej,
- swój bank:
   a) od 4 stycznia 2022 r. przez: Bank PKO BP, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Millenium S.A., PEKAO S.A.,
   b) od 11 stycznia 2022 r. przez Getin Noble Bank S.A.
   c) od 24 stycznia 2022 r. przez: Bank Pocztowy S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A.
   d) od 1 lutego 2022 r. przez: Alior Bank S.A., BPS S.A., Santander, BNP Paribas S.A., SGB-Bank S.A., SKOK Energia, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres, SKOK Śląsk, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, SKOK Stefczyka, Krakowska SKOK, SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta.

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

- zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka z datą wystąpienia do sądu – jeśli rodzic przyjął dziecko na wychowanie,
- oświadczenie o dacie przyjęcia na wychowanie dziecka, w stosunku do którego rodzic wystąpił do sądu z wnioskiem o wszczęcie powstępowania w sprawie jego przysposobienia,
- decyzję albo zaświadczenie dyrektora szkoły publicznej o odroczeniu obowiązku szkolnego – jeśli dziecko od 7 do 10 lat ma odroczony obowiązek szkolny,
- orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej – jeśli rodzic opiekuje się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (z którym rozwiódł się, żyje w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach,
- dokument potwierdzający charakter pobytu cudzoziemca w Polsce np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, karta stałego pobytu (nie dotyczy to obywateli UE/EFTA).

 

Jak szybko rodzic otrzyma pieniądze?

Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej niż w miesiącu, od którego przysługuje prawo do kapitału.

Jeśli ZUS przyzna rodzicowi rodzinny kapitał opiekuńczy nie będzie wydawał decyzji. Informację w tej sprawie otrzyma on na swój profil na PUE ZUS a także mailem na adres, który został podany we wniosku. Jeśli kapitał nie będzie przysługiwać, to ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję odmowną w takim przypadku rodzic otrzyma elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego

 

-------------------------

Więcej informacji na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:
- https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzicu-wniosek-o-rodzinny-kapital-opiekunczy-zlozysz-od-1-stycznia-2022-r
- https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinny-kapital-opiekunczy-krok-po-kroku
- https://www.gov.pl/web/rodzina/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi-o-rodzinny-kapital-opiekunczy

 • Rodzinny kapitał opiekuńczy
 • Sesja Rady Miejskiej w Gostyninie

Szkółka rolkarska Uczniowskiego Klubu Sportowego "Zwoleń-Team" zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia sportowe

Zastanawiasz się w nowym roku 2022 na jakie dodatkowe zajęcia zapisać swoje dziecko?
Po kontakcie telefonicznym możesz zapisać swoje dziecko na naukę jazdy na rolkach.
Prowadzone są zajęcia z podstaw jazdy rekreacyjnej po wrotkarstwo szybkie.
 
Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 roku życia, które potrafią utrzymać się na rolkach w poniedziałek 10 stycznia 2022 r. na godz. 17:00.
 
Miejsce: HALA MOSiR, ul. Kutnowska 7a /przy SP nr 5 w Gostyninie
 
UZUPEŁNIENIE NABORU 13 stycznia 2022 r. (czwartek) godz. 16:30.
 
więcej na:
 • nabór do sekcji wrotkarstwa

Badania dotyczące wykorzystania turystycznej bazy noclegowej

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turysyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Na formularzu KT-1 badanie dotyczy wszystkich obiktów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zas badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych prosi się o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce  publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.

Sprawozdanie można przekazywać:

 • US w Rzeszowie

Gmina Miasta Gostynina z kolejnym dofinansowaniem - 436 998,60 zł

Burmistrz Paweł Kalinowski informuje, że w związku ze złożonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie wnioskami: w dniu 21 października 2021 roku na środki finansowe dla Gminy Miasta Gostynina z Programu „Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022 ” oraz w dniu 26 października 2021 r. na środki finansowe z Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 w dniu 30 grudnia 2021r., Wojewoda Mazowiecki przedstawił listę gmin, których wnioski zweryfikował i zatwierdził Minister Rodziny i Polityki Społecznej.
Na Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022 r. - Gmina Miasta Gostynina otrzymała 124 848,00 zł (100% wnioskowanej kwoty).
Program ten adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”. 
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.
Na Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 r. Miasto pozyskało 312 150,60 zł (100 % wnioskowanej kwoty). Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są: dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych.
Burmistrz dziękuje Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gostyninie za złożenie wniosków i pozyskane środki.

 • opieka wytchnieniowa
 • herb Gostynina

Informacja dotycząca sprzedaży nieruchomości przy ul. 18 Stycznia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce     nieruchomościami  (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 3 stycznia 2022 roku na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina – umgostynin.bip.org.pl został wywieszony wykaz dotyczący: 
- przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 18 Stycznia oznaczonej nr ewidencyjnym 3320 o powierzchni 0,3623 ha.       
 

Burmistrz Miasta Gostynina    
Paweł Witold Kalinowski  

 

Gostynin, 3 stycznia 2022 r. 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń  od 03.01.2022 r. do 24.01.2022 r. 

 • herb Gostynina

Harmonogram poboru krwi w Gostyninie na 2022 rok

Realizacja poboru krwi w Gostyninie ul. Rynek w ostatni piątek miesiąca zgodnie z harmonogramem.

Rejestracja dawców w godz. 9.00 - 13.00:

28 stycznia

25 luty

25 marzec

29 kwiecień

27 maj

24 czerwiec

29 lipiec

26 sierpień

30 wrzesień

28 październik

25 listopad

 

Uwaga: stałe akcje poboru krwi zaplanowane są na cały rok, ale z przyczyn niezależnych od RCKiK mogą ulec zmianie terminy akcji.

Prosimy o każdorazowe sprawdzenie czy pobór krwi w danym miejscu jest ujęty w harmonogramie akcji krwiodawstwa.

 • logo RCKiK

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

- Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500* zł przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

- Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/1437,50* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Wyższe kwoty dotyczą gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, wpisany do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Parkowej 22 bądź za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP): /e6328ehrcx/skrytka

W przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy do 31 stycznia 2022 r. wypłata nastąpi w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek najpóźniej do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Od 4 stycznia 2022 r. jest czynna specjalna infolinia dot. dodatku osłonowego. Pod numerem +48 22 369 14 44 dzwoniący otrzymają profesjonalną pomoc w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy

 • logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Oferta w trybie tzw. małego grantu

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że 06.01.2022 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, ul. Polna 9, Gostynin na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. „Ferie zimowe w Zakopanem”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy, ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.

W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 17 stycznia 2022 r. do godziny 15.30:

 • przesyłając na adres e-mail: promocja@gostynin.pl.
 • osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Komunikat nr 2 - Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej Gostynin 2021/22

Kaczmarek Electric CUP

Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej Gostynin 2021/22

Hala Sportowa MOSiR ul. Kutnowska

TURNIEJ II TERMINARZ GIER: 08.01.2022r. /czas gry 1 x 15 min./

Pauzują: Olimpia Oporów; Błyskawica Lucień

Mecz

Godz.

Drużyna

Drużyna

Wynik

16

9 00

TIGERY

GORZELNICY CIECHOMA

10

0

17

9 20

BIAŁE ORŁY

GCE

0

3

18

9 40

MĘCZY NAS PIŁKA

US-KOM

5

0

19

10 00

TIGERY

BIAŁE ORŁY

8

0

20

10 20

GCE

MĘCZY NAS PIŁKA

0

4

21

10 40

TIGERY

US-KOM

8

0

22

11 00

NAFTA GOSTYNIN FC

BIAŁE ORŁY

4

0

23

11 20

MĘCZY NAS PIŁKA

TIGERY

1

2

24

11 40

BIAŁE ORŁY

GORZELNICY CIECHOMA

2

2

25

12 00

NAFTA GOSTYNIN FC

TIGERY

0

1

26

12 40

BIAŁE ORŁY

MĘCZY NAS PIŁKA

0

10

27

13 00

GCE

TIGERY

0

4

28

13 20

MĘCZY NAS PIŁKA

GORZELNICY CIECHOMA

9

1

ok

13 40

Zakończenie turnieju

 

 

 

KOLEJNOŚĆ DRUŻYN PO II TURNIEJU

 1. TIGERY                                                                                            6      18      33 – 1
 2. NAFTA GOSTYNIN FC                                                                   7      18      27 – 3
 3. MĘCZY NAS PIŁKA                                                                        5      12      29 – 3
 4. OLIMPIA OPORÓW                                                                        5      10      21 – 6
 5. GCE                                                                                                  8      10     17 –16
 6. BŁYSKAWICA LUCIEŃ                                                                   5        9     20 -10
 7. US – KOM                                                                                         7        3       6 - 39
 8. BIAŁE ORŁY                                                                                    5        1       2 – 29
 9. GORZELNICY CIECHOMA                                                            8        1       8 – 59

Zwycięski zespół II turnieju reprezentowali: Kacper Martyniuk, Adam Kowalów, Michał Węglewski, Dariusz Kurkowski, Paweł Znyk, Mateusz Dobieński, Krzysztof Balcerzak, Mateusz Ziółkowski.

KLASYFIKACJA NA NAJSKUTECZNIEJSZEGO ZAWODNIKA LIGI:

1. Oziemski Krzysztof 14 bramek Nafta Gostynin FC

2. Dobieński Mateusz 12 Tigery

3. Kaszubski Michał 11 Męczy Nas Piłka

4. Węglewski Michał 9 Tigery

5. Szymański Michał 8 Olimpia Oporów

6. Kowalów Adam 7 Tigery

7. Pasikowski Michał 7 Męczy Nas Piłka

8. Ostrowski Mateusz 6 GCE

9. Mórawski Kacper 5 Męczy Nas Piłka

9. Wieczorek Krystian 5 Błyskawica Lucień

10.  Lipka Jakub 4 Nafta Gostynin FC

11. Kurkowski Dariusz 4 Tigery

12. Szarłat Mateusz 4 Olimpia Oporów

Antczak Bartosz 4 Błyskawica Lucień

Jagodziński Mateusz 4 Błyskawica Lucień

/przy takiej samej liczbie zdobytych bramek o zajętym miejscu w klasyfikacji najlepszy strzelec decyduje wyższe miejsce zajęte przez drużynę w tabeli/.

TURNIEJ III TERMINARZ GIER: 15.01.2022r.

Pauzują GCE; Gorzelnicy Ciechoma

Mecz

Godz.

Drużyna

Drużyna

Wynik

29

10 00

OLIMPIA OPORÓW

BIAŁE ORŁY

 

 

30

10 20

BŁYSKAWICA LUCIEŃ

MĘCZY NAS PIŁKA

 

 

31

10 40

TIGERY

OLIMPIA OPORÓW

 

 

32

11 00

BŁYSKAWICA LUCIEŃ

BIAŁE ORŁY

 

 

33

11 20

NAFTA GOSTYNIN FC

MĘCZY NAS PIŁKA

 

 

34

11 40

BIAŁE ORŁY

US-KOM

 

 

35

12 00

BŁYSKAWICA LUCIEŃ

TIGERY

 

 

36

12 20

MĘCZY NAS PIŁKA

OLIMPIA OPORÓW

 

 

 

 

Ok. godz. 12 45

Zakończenie rozgrywek

 

ligowych, wręczenie nagród

 

 

 

 • Logo MOSiR
 • Logo Kaczmarek electric CUP

Bezpieczniej na ulicach Gostynina

Kojarzone z białymi pasami na jezdni przejścia dla pieszych to w naszym mieście już przeszłość. 21 grudnia 2021 r. oddano do użytkowania kolejne już, drugie w ul. Rynek, a czwarte w mieście, przejście dla pieszych, które określa się jako inteligentne czy aktywne. Przejście to znajduje się w ciągu ul. Rynek przy numerze 21 na drodze nr 140190W. Montaż urządzeń wraz z oświetleniem to kolejny krok w bezpieczną przyszłość mieszkańców Gostynina i podwyższenie standardów dla pieszych użytkowników ciągów komunikacyjnych. 

Przebudowane przejście poprawiło infrastrukturę związaną z ruchem pieszym i przyczyniło się do podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym newralgicznym miejscu, na którym istnieje szczególnie duże zagrożenie. Wyeksponowanie tego miejsca w przestrzeni miejskiej pozwoli kierowcom odpowiednio wcześnie zareagować na pojawienie się w nim pieszych i zmniejszyć prędkości jazdy.

System aktywnego przejścia dla pieszych składa się z dwóch części składowych – dwóch słupów doświetlających przejście oraz ośmiu szt. punktowych elementów odblaskowych umieszczonych w nawierzchni jezdni. Na słupach zamontowane są elementy informacyjne, czujniki ruchu oraz znaki odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Po wykryciu przez układ detektorów obecności pieszego w strefie oczekiwania na przejście załącza się jednocześnie po obu stronach jezdni sygnalizacja wizualna – lampy ostrzegawcze koloru żółtego nadają sygnał błyskowy i rozpoczyna się pulsacja punktowych elementów odblaskowych zamontowanych w nawierzchni jezdni emitujących światło błyskowe w kierunku nadjeżdżających pojazdów w kolorze żółtym oraz światło białe w kierunku pasów. 

 • Aktywne przejście
 • Aktywne przejście

Miejska Biblioteka Publiczna poleca

Tym razem Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie proponuje dorosłym i dzieciom kolejne pozycje książkowe, które umilą czas w zimowe wieczory.

"Warkocz spleciony z kwiatów" Agnieszki Krawczyk, to książka obyczajowa polecana dorosłym. Dedykowana jest tym, którzy się zagubili i muszą odnaleźć swoje miejsce na ziemi. Szczęście jest blisko i czeka za rogiem, wystarczy tylko szeroko otworzyć oczy.

Główna bohaterka - Zośka Wichocka próbuje dojść do siebie po wypadku samochodowym. Korzysta z propozycji koleżanki i wyjeżdża do maleńkiej górskiej miejscowości. Tam poznaje niezwykłych ludzi, którzy zajmują się różnymi profesjami. Zosia pojmuje, że w życiu bardzo istotna jest równowaga i dostrzega, że sama może wiele dać innym, bo jej przyjaciele także mają często bardzo poważne problemy.

Jak potoczą się losy głównych bohaterów, dowiemy się tego na kartach książki.

Trochę starszym dzieciom MBP poleca się książkę "Zbrodnia nie przystoi damie" Robin Stevens. Opowiada o założeniu tajnego towarzystwa detektywistycznego w szkole dla dziewcząt oraz o odkryciu w sali gimnastycznej ciała nauczycielki, panny Bell, a następnie jego zaginięciu. Żeby poznać finał tych przygód trzeba sięgnąć po kolejne tomy książki.   

 

 

 • MBP w Gostyninie proponuje
 • MBP w Gostyninie poleca

Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego www.gostynin.powiat.pl oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie http://bip.gostynin.powiat.pl/ w zakładkach Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

Prognoza pogody - ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. Prosimy o zachowanie ostrożności.

Uwaga - silny wiatr!

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru prognozowane są jutro (piątek), w pierwszej połowie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Ostrzeżenie obowiązuje 14.01.2022 r. w godzinach 0:00-16:00.

Konkurs plastyczny "Przyroda - Twój przyjaciel" rozstrzygnięty

Dzisiaj (13.01.2022) o godzinie 13:00 w murach siedziby Klubu Nauczyciela miało miejsce ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w XLIV edycji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży "Przyroda - Twój przyjaciel". Organizatorem konkursu był Okręg Ligi Przyrody w Płocku przy współpracy Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie oraz Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku.

Tegoroczne hasło konkursu brzmiało: Przyroda w czterech porach roku. Głównym celem konkursu, jak zaznaczyli organizatorzy, było promowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Polski, rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania przyrodą własnego regionu, rozwijanie wrażliwości artystycznej i zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz potrzebę jej ochrony.

Na konkurs wpłynęło 71 prac z 15 przedszkoli i szkół miejskich, gminnych i powiatowych, natomiast nagrodzonych zostało 55 prac. Nagrody ufundowali i wręczyli podczas dzisiejszej uroczystości Gmina Miasta Gostynina, Gmina Gostynin oraz Starostwo Powiatowe w Gostyninie, które reprezentowali: wiceburmistrz miasta Halina Fijałkowska, wójt gminy Edmund Zieliński oraz naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym Katarzyna Brzozowska. Nie zabrakło również gospodarza Klubu Nauczyciela Andrzeja Osiaka.

Gratulujemy laureatom, życzymy dalszych sukcesów i wraz z organizatorami zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach tego konkursu.

 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój przyjaciel"
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój przyjaciel"
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój przyjaciel"
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój przyjaciel"
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój przyjaciel"
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój przyjaciel"
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój przyjaciel"
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój przyjaciel"
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój przyjaciel"
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój przyjaciel"
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój przyjaciel"
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój przyjaciel"
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój przyjaciel"
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój przyjaciel"
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój przyjaciel"

Podsumowanie 2021 roku przez Burmistrza Miasta Gostynina

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania podsumowania ubiegłego 2021 roku przez Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego. Tematem nagrania są inwestycje realizowane w 2021 roku oraz pozyskane dotacje.

Nagranie podzielone jest na trzy części:
1. Infrastruktura drogowa (0:39)
2. Inwestycje związane ze sportem, oświatą i ochroną zabytków. (
7:35)
3. Uzyskane dotacje (
11:58)

Co będzie grane w Kinie Siemowit? 14.01-17.01

W nadchodzący weekend Kino Siemowit planuje projekcję dwóch filmów: Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4, który wyświetlany jest już od dnia premiery i nadal cieszy się sporą frekwencją, oraz Spider Man. Bez drogi do domu, który zagrany zostanie w wersjach z napisami i z dubbingiem.

Koniec świata to kontynuacja perypetii rodzin Solskich i Wolańskich. Tym razem miłość Agnieszki i Marcina, których mieliśmy bliżej poznać w trzeciej części, rozkwita, podobnie zresztą jak Kasi i profesora Wolańskiego. Jak zakończy się opowieść - czy narzeczeni wezmą ze sobą ślub i będą żyć "długo i szczęśliwie", czy nastąpi tytułowy koniec świata?

Peter Parker, główny bohater filmu Spider-Man. Bez drogi do domu, zostaje zdemaskowany. Równowaga między życiem prywatnym a tym "w służbie ludzkości", równowaga między człowiekiem i pająkiem zostaje zachwiana. Peter prosi doktora Stephena Strange’a o pomoc. Wbrew oczekiwaniom pomoc wyrządza więcej szkody niż pożytku - zaklęcie Strange’a powoduje powstanie wyrwy w ich świecie, przez którą dostają się najpotężniejsi złoczyńcy, którzy kiedykolwiek walczyli ze Spider-Manem w każdym uniwersum. Pamiętacie walki Spider-Mana z Zielonym Goblinem czy Doktorem Octopusem? Kto wie, czy nie tylko oni mają zapewniony powrót na kinowy ekran.

 • Kino Siemowit 14.01-17.01

IMiGW ostrzega przed silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, zachodni i północno-zachodni. Najsilniejsze porywy wystąpią nad ranem i w pierwszej części dnia.

Muzycznie, świątecznie i rozrywkowo w MCK

W ubiegłą sobotę (15.01.22) w Miejskim Centrum Kultury odbyły się przy współpracy z Urzędem Miasta warsztaty wokalno-aktorskie, a następnie koncert, na który przybył burmistrz Paweł Kalinowski wraz z małżonką. Pomysłodawcą spotkania i dyrygentem chórów był Michał Pilichowicz.

Zajęcia warsztatowe z gostynińskimi chórami poprowadziła Aga Twardowska polska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, a także laureatka wielu konkursów muzycznych i finalistka V edycji Voice of Poland, współpracująca m.in. z Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej.

Jako pierwszy wystąpił chór Gostynińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który pięknie wykonał kolędy wprawiając wszystkich w świąteczny nastrój.

Po nich zaprezentował się chór Arce Cantores, skupiający amatorów, którzy z wielkim zapałem rozwijają swoje muzyczne i artystyczne pasje. Od prawie trzech lat biorą udział w konkursach, a także uświetniają swoimi występami uroczystości miejskie, wydarzenia kulturalne państwowe i kościelne. Chór wykonał m.in.: "O mili królowie", "Mroźna cisza" i wspólnie na zakończenie koncertu "Przekażmy sobie znak pokoju".

Następnie na scenie pojawił się młodzieżowy zespół "Shalom", który działa przy parafii św. Marcina, a opiekunem młodych artystek jest ks. Patryk Zawadzki. Dziewczęta swoim śpiewem urozmaicają święta kościelne, a także uroczystości miejskie. Ich wspaniałe wykonanie utworów, takich jak np. "Teraz śpij dziecino mała" czy "Gore gwiazda Jezusowi" muzycznych zachwyciło zebranych w MCK-u.

Gwiazdą wieczoru była Aga Twardowska, której akompaniował Daniel Pradella. W jej wykonaniu usłyszeliśmy utwory związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz te należące do muzyki rozrywkowej, jak np. piosenka Kasi Wilk "Od kiedy jestem" czy piosenka autorska naszego gościa pt. "Świąteczny".

Burmistrz Paweł Kalinowski podziękował wszystkim wykonawcom za wyjątkowy wieczór i życzył dalszych tak wspaniałych występów.

 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK

Kondolencje

 • Kondolencje

XXI Charytatywny Międzyklubowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie, Samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie, MKS "Mazur" Gostynin i pan Arkadiusz Szulczewski zapraszaja na XXI Charytatywny Międzyklubowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznika 2009/młodsi "Gramy dla Franka" .

Turniej odbędzie się 29 stycznia 2022 roku o godz. 14.30 na sztucznym boisku MOSiR przy ul. Sportowej 1 (stadion). 

Gry odbywac się będą w systemie "każdy z każdym" w czasie 1x15 minut.

Podczas turnieju odbędzie się zbiórka pieniędzy na leczenie Franka.

Terminarz Gier:

Mecz

Godz.

Boisko

Drużyna

Drużyna

Wynik

1

14 30

A”

MAZUR

BARUCHOWO

:

 

 

B”

FEA ŁĄCK

FEA GOSTYNIN

:

2

14 50

A”

MAZUR

FEA ŁĄCK

:

 

 

B”

FEA GOSTYNIN

BARUCHOWO

 

3

15 15

A”

MAZUR

FEA GOSTYNIN

:

 

 

B”

FEA ŁĄCK

BARUCHOWO

:

4

 

15 45

Główne

MAZUR GOSTYNIN

2007/mł

GKS BEDLNO

2007/mł.

:

5

 

17 00

Główne

MAZUR GOSTYNIN

SENIORZY

KS KUTNO

SENIORZY

:

 

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie miejscami prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Pożegnanie Heleny Janke, inicjatorki partnerstwa miast Gostynin-Langenfeld

Nie żyje inicjatorka założenia Partnerstwa Miast Gostynin-Langenfeld Helena Janke. Pani Helena z domu Wittmeier wraz z mężem Ewaldem Janke byli do drugiej wojny światowej mieszkańcami podgostynińskiej wsi Justynków (dziś Anielin). Tutaj sprowadzili się ich przodkowie już w XIX wieku i pracowali jako rolnicy we własnych gospodarstwach rolnych. Po zakończeniu okupacji zostali deportowani wraz ze swoimi rodzinami do Niemiec. Trafili wraz z dużą grupą innych niemieckich rodzin z ziemi gostynińskiej do obozu przejściowego utworzonego dla uchodźców w Langenfeld Rhld. Już w latach 60. XX w. przyjeżdżali do Gostynina – swoich rodzinnych stron. Tutaj też chętnie spędzali swoje urlopy. Wraz z grupą innych wysiedleńców czynili nieustanne starania o nawiązanie oficjalnych kontaktów między miastami. Udało się to dopiero w październiku 1998 r.

W najbliższy czwartek przyjadą wnuki ś.p. Heleny Janke, aby spełnić jej ostatnią wolę – przywieźć ziemię z rodzinnego gospodarstwa Zmarłej i złożyć ją w rodzinnym grobie na cmentarzu w Langenfeld.

 • Helena Janke

Uwaga na gołoledź

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

ZARZĄDZENIE Nr 9/2022
BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA
z dnia 17 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
wychowania przedszkolnego w Gminie Miasta Gostynina

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) i uchwały nr 135/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert, zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Miasta Gostynina.
2. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi wraz z udzieleniem dotacji, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie.

§ 4.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina;
3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Składanie oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholi obowiązkowe

Urząd Miasta Gostynina informuje o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2021 oraz opłaty I raty w roku 2022, do dnia 31.01.2022 roku.

 • foto alkohole

XLII Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji

W dniu 27 stycznia 2022 roku o godz. 10.00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbędą się obrady XLII sesji Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie.
Porządek sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Kultura w Gminie Miasta Gostynina. Informacja Dyrektorów miejskich instytucji kultury o realizacji zadań statutowych w roku 2021:
1)  Miejskie Centrum Kultury,
2) Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina.
5. Informacja Prezesa Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2021.
6. Informacja Burmistrza Miasta o wysokości i przeznaczeniu środków finansowych pozyskanych „z zewnątrz” przez Gminę Miasta Gostynina w 2021 roku.
7. Prezentacja „Kalendarza Imprez Miejskich na 2022 rok” przez Burmistrza Miasta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Gminy Miasta Gostynina
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 i zasad udzielania pomocy w ramach tegoż programu. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego im. Janusza Kusocińskiego zlokalizowanego w Gostyninie przy ul. Sportowej 1.
12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pracowników Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o. w Gostyninie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2022.
17. Przyjęcie protokołu z XL, XLI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.

 • herb Gostynina

IMiGW ostrzega przed silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, lokalnie porywy do około 80 km/h, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni.

Uwaga na oblodzenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do około -2°C, 0°C nad ranem, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C, -2°C.

Plany inwestycyjne na 2022 rok - nagranie

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania kolejnego nagrania Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego. Tematem niniejszego nagrania jest uchwalony na ostatniej sesji Rady Miejskiej budżet na 2022 rok, a także inwestycje i inne plany miasta Gostynina przewidziane do realizacji w tym roku.

Uwaga! Wścieklizna!

Na terenie województwa mazowieckiego odnotowuje się przypadki wścieklizny u zwierząt (m.in. lisów, nietoperzy, kotów i saren).

Apeluje się o zachowanie ostrożności. Nie wolno zbliżać się do dzikich zwierząt w tym także do tych mniejszych, np. wiewiórek, jeży.

Nie wolno dotykać padłych zwierząt. W przypadku pogryzienia lub innego kontaktu należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Nie należy puszczać bez opieki i kontroli zwierząt domowych i koniecznie trzeba je zaszczepić.

Pamiętajmy, że wścieklizna jest chorobą zakaźną zwierząt o niezmiernie ostrym i prawie zawsze śmiertelnym przebiegu, atakującym ośrodkowy układ nerwowy ludzi i zwierząt.

 

 • wścieklizna - plakat
 • wścieklizna - ulotka

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza w ciągu dnia oscylować będzie w okolicach 0°C, późnym popołudniem i wieczorem obniży się do -2°C, -1°C, przy gruncie do około -3°C.

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Kochane Babcie
Drodzy Dziadkowie

z okazji Waszego święta
dużo dobrego zdrowia,
radości, szczęścia, miłości,
dobrych ludzi wokół
i samych pięknych dni
                         życzy

Burmistrz Miasta Gostynina
  Paweł Witold Kalinowski 

 • Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Co będzie grane w Kinie Siemowit? 21.01-24.01

Kino Siemowit po raz ostatni w tym tygodniu wyświetlać będzie Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4. Ponadto planuje się premierowe seanse animacji Sing 2, a także czwartą odsłonę Matrixa.

Główny bohater Sing 2 Buster chciałby, aby jego spektakl zadebiutował na scenie teatru Crystal w olśniewającym mieście Redshore. Bez odpowiednich znajomości to zadanie może być karkołomne, dlatego Buster i jego ekipa muszą zwrócić uwagę światowej sławy agencji - Crystal Entertainment, prowadzonej przez bezwzględnego wilka - Jimmy’ego Crystala. W desperackiej próbie zwrócenia uwagi Pana Crystala, Gunter wpada na pomysł i obiecuje, że w ich nowym spektaklu wystąpi legenda rocka - lew Clay, który po stracie żony odizolował się od świata. Czy uda się Busterowi i jego przyjaciołom przekonać legendę i wreszcie wystawić spektakl w Redshore?

Świata Matrixa nie trzeba nikomu przedstawiać. Kultowa trylogia Wachowskich na stałe wpisała się do kanonu dzieł światowej kinematografii. W kolejnej, czwartej odsłone po raz kolejny zobaczymy Keanu Reevesa i Carrie-Anne Moss w duecie Neo-Trinity. Zobaczymy również nostalgiczny powrót do korzeni, w którym dekonstrukcja i dystans wobec materii Matrixa gra pierwsze skrzypce.

 

 • Kino Siemowit 21.01-24.01

Terminarz meczów kontrolnych seniorów

Przedstawiamy terminarz meczów kontrolnych seniorów MKS "Mazur" Gostynin, który został zaktualizowany na 7.01.2022 roku.

 1. GKS Bedlno                       Mazur Gostynin          2.02.2022r. (środa)          w Gostyninie
 2. Świt Staroźreby                 Mazur Gostynin           5.02,2022r. (sobota)        w Gostyninie
 3. GKS Baruchowo                Mazur Gostynin         12.02.2022r. (sobota)        w Gostyninie
 4. Wisła Płock (2004)            Mazur Gostynin          23.02.2022r. (środa)         w Gostyninie
 5. Kujawiak Kowal                 Mazur Gostynin          26.02.2022r. (sobota)       w Gostyninie (16.00)
 6. Lubienianka Lubień Kuj.    Mazur Gostynin            5.03.2022r. (sobota)       w Gostyninie
 7. Wisła Duninów                   Mazur Gostynin          12.03.2022 (sobota)         w Gostyninie
 • Terminarz meczów kontrolnych seniorów
 • logo Mazura

Niecodzienna wizyta u burmistrza. Spełnienie ostatniej woli śp. Heleny Janke

Ludzie odchodzą, a ich czyny zostają, służąc innym. Tak o życiu i działalności śp. Heleny Janke, z domu Wittmeier – niemieckiego pochodzenia byłej mieszkanki Anielina, później Langenfeld  Rhld. można dziś z całym szacunkiem powiedzieć.

Przymusowa deportacja wraz z siedmiorgiem rodzeństwa i rodzicami zimą 1945 r. do Niemiec i konieczność budowania życia w innym, obcym dla pochodzącej z Polski, wywarły trwały i bolesny ślad na psychice młodej kobiety. Opuszczenie prowadzonego przez kilka pokoleń, gospodarstwa i powojenna tułaczka odcisnęły na całej rodzinie głębokie piętno. Pani Helena wraz z poślubionym w Langenfeldzie, pochodzącym z Podgórza koło Płocka mężem Ewaldem, chętnie wracała w rodzinne strony, uważając ziemię gostynińską za swą ojczyznę. Poczyniła wraz z grupą licznych niemieckich rodzin starania, aby doszło do nawiązania oficjalnych kontaktów między Langenfeldem a Gostyninem. Mimo początkowych trudności, spowodowanych głównie sytuacją geopolityczną, systematycznie dążyli do tego celu. Dzięki ich determinacji doszło do podpisania najpierw w 1994 r. umowy o przyjaźni, a w 1998 r. oficjalnej umowy partnerstwa.

Dzięki obowiązującemu porozumieniu dziś wyjeżdżają do Niemiec gostynińskie grupy, głównie młodzieży, aby poznać bliżej państwo naszego zachodniego sąsiada.

Wspomnieć należy starania i zaangażowanie państwa Janke w organizacji corocznych zjazdów byłych mieszkańców Gostynina w Langenfeld, na które przybywało z całych Niemiec liczne grono uczestników.

W czwartek, 20 stycznia 2022 r., przyjechała do naszego miasta Nina Oelting, wnuczka państwa Janke, aby spełnić ostatnią wolę swojej ukochanej babci - przywieźć ziemię z rodzinnego gospodarstwa i złożyć ją wraz z prochami w grobie śp. Heleny. Dzięki uprzejmości obecnych gospodarzy - p. Andrzeja Fijałkowskiego z małżonką życzenie mogło zostać spełnione.

Gości z Niemiec przyjął burmistrz Paweł Kalinowski, złożył kondolencje oraz podziękował rodzinie Janke za długoletnie starania w nawiązaniu, a potem podtrzymywaniu kontaktów bliźniaczych miast.

 • Wizyta gości z Langenfeld
 • Wizyta gości z Langenfeld
 • Wizyta gości z Langenfeld
 • Wizyta gości z Langenfeld
 • Wizyta gości z Langenfeld
 • Wizyta gości z Langenfeld
 • Wizyta gości z Langenfeld
 • Wizyta gości z Langenfeld
 • Wizyta gości z Langenfeld
 • Wizyta gości z Langenfeld
 • Wizyta gości z Langenfeld
 • Wizyta gości z Langenfeld

159. rocznica Powstania Styczniowego

W dniu dzisiejszym (22 stycznia br.) przy pomniku w Gaśnem, przedstawiciele władz samorządowych miasta, gminy i powiatu, radni oraz delegacja Nadleśnictwa Gostynin, księża w osobach ks. dziekana Andrzeja Rutkowskiego i ks. Pawła Kułakowskiego uczcili pamięć powstańców - bohaterów Powstania Styczniowego.

Burmistrz Paweł Kalinowski w swoim wystąpieniu powiedział: Ze względu na pandemię i obostrzenia spotykamy się dzisiaj w bardzo okrojonym składzie, jednak pamięć o Powstaniu Styczniowym jest wyjątkową okazją do przypominania sobie naszej historii. Kładziemy nacisk na patriotyzm i czcimy wiarę w powstańców, w wolną, niepodległą Polskę. Niech wdzięczność i pamięć o bohaterach zostanie w naszych sercach na długo.

Modlitwę za poległych odmówił ks. Paweł Kułakowski, a następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze oddając hołd poległym.    

 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego

Uwaga na gołoledź

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Komunikat z zawodów wyciskania sztangi leżąc

Zawody z wyciskania sztangi leżąc odbyły się w w hali sportowej MOSiR w Gostyninie 22 stycznia 2022 roku. Do zawodów przystąpiło 34 uczestników, w tym 7 kobiet, zmagających się w 4 kategoriach wiekowych. Zwycięzcą najbardziej prestiżowej kategorii senior został Mariusz Borczyk z Łodzi, który wycisnął aż 240 kg. Klasyfikacja końcowa zawodów: kat.”OPEN” Kobiet: 1. Marta Zawadzka (Team Wrocław) 94,42 punktów (najlepsza próba - 90 kg) 2. Wiktoria Kontek (Piła) 78,53 (57,5 kg) 3.Iwona Pawyza (Team Wrocław) 74,64 (70 kg) 4.Katarzyna Karnicka(Łódź) 63,44 (67,5 kg) 5.Klaudia Grzemska (Konin) 56,44 (55,00 kg) 6.Walentyna Witkowska (Gostynin) 55,75 (50,0 kg) 7.Natalia Kowalska (Konin) 38,09 (45,0 kg) kat. Młodzieżowiec (do 23. roku życia) 1. Wojciech Jabłoński (Kutno) 104,18 (160 kg) 2. Jakub Kozak (Łódź) 93,38 (140 kg) 3. Jakub Kalinowski (Bielsk) 77,21 (125 kg) kat. Senior (23-40 lat) 1. Mariusz Borczyk (Łódź) 145,82 (240 kg) 2. Artur Miksa (Łódź) 145,06 (225 kg) 3. Paweł Przybyłowicz (Team Wrocław) 142,13 (232,5 kg) 4. Maciej Stępniak (Kutno) 116,88 (200,0 kg) 5. Piotr Zdobych (Konin) 116,34 (160,0 kg) 6. Mateusz Piórkowski (Ruda Śląska) 115,46 (185,0 kg) 7. Bartosz Chałaj (Łódź) 109,23 (190,0 kg) 8. Jarosław Fabiszewski (Płock) 108,66 (167,5 kg) 9. Andrzej Banach (Łódź) 104,34 (167,5 kg) 10. Adrian Kaźmierczak (Kutno) 101,80 (175,0 kg) 11. Radosław Darnowski (Łódź) 100,67 (172,5kg) 12. Cezary Lisicki (Płock) 100,30 (160,0 kg) 13. Michał Dejnarowicz (Kętrzyn) 98,55 (150,0 kg) 14. Piotr Stankiewicz (Kutno) 92,04 (130,0 kg) 15. Piotr Zachaj (Wołomin) 86,72 (135 kg) 16. Michał Biel (Nakło n/Notecią) 75,45 (105,0 kg) kat. Weteran (po 40. roku życia) 1.Roman Yereshvili (Team Wrocław) 155,53 (210 kg) 2. Leszek Pasieka (Nakło nad Notecią) 107,81 (172,5 kg) 3. Mariusz Gładysz (Kutno) 107,74 (160 kg) 4. Marcin Pujan (Konin) 107,17 (165,0) 5. Mariusz Berta (Wołomin) 99,95 (160,0) 6. Marek Okupski (Żychlin) 96,71 (165,0 kg) 7. Mariusz Kalinowski (Bielsk) 87,77 (145,0 kg) 8.Piotr Kłoda (Team Wrocław) 86,69 (137,5 kg) Rywalizacja odbywała się wg metody Wilksa, to znaczy uwzględniano wynik i wagę zawodnika. W przerwach między zmaganiami siłaczy wystąpiły grupy Gostynińskich Mażoretek Mistrzostwa zostały zorganizowane w ramach tegorocznego XXX finału WOŚP.

Organizatorzy składają podziękowania za udzieloną pomoc i wsparcie niżej wymienionym osobom i firmom:

Burmistrzowi Miasta Gostynina p.Pawłowi Kalinowskiemu, Samorządowi Województwa Mazowieckiego, p. Dariuszowi Pasikowskiemu „Pasik Team”, p.Przemysławowi Tyrajskiemu „Przemo Polska”, p.Michałowi Wiśniewskiemu „Polanos Transport i Spedycja”, p.Radosławowi Maćczakowi „FHU Rad Trans”, p. Jarosławowi Szejnerowi „Sprint Druk Studio”, p.Jackowi Tomczakowi „Tom Trak”, p.Michałowi Kaczmarkowi „Kahma”, p.Arturowi Szulwachowi „Kaczmarek Electric”, p. Marcinowi Wasilewskiemu za obiektywne sędziowanie, p. Arkadiuszowi Zarębie za opiekę medyczną na zawodach, oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia zawodów.

 

Foto: gostynin24 

 • Wyciskanie sztangi leżąc
 • Wyciskanie sztangi leżąc
 • Wyciskanie sztangi leżąc
 • Wyciskanie sztangi leżąc
 • Wyciskanie sztangi leżąc
 • Wyciskanie sztangi leżąc

Rozmowa z burmistrzem Gostynina w Radiu Q

Wczoraj (24.01.2022) opublikowana została kolejna rozmowa Radia Q, w którym gościł Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski. Tematem tej rozmowy są budżet na 2022 rok oraz inwestycje, zarówno te, które są zaplanowane na ten rok, jak i kontynuowane w 2022 roku inwestycje wieloletnie.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy tutaj: http://radioq.fm/wiadomosci/gosc-radia-q/4193-gosc-radia-q-pawel-kalinowski-24-01-2022

 • Burmistrz w Radiu Q

Centrum wsparcia dla osób dorosłych w stanie kryzysu psychicznego

Przypominamy, że od 1 grudnia 2021 r. wznowiło swoją działalność Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Stanie Kryzysu Psychicznego.

Centrum Wsparcia to bezpłatne, 24-godzinne, działające 7 dni w tygodniu centrum udzielające wsparcia każdej osobie w kryzysie psychicznym. Pod numerem 800 70 2222 dyżurują psychologowie-specjaliści gotowi wysłuchać i pomóc w różnorodnych kryzysowych sytuacjach. Pomogą oni również w znalezieniu najbliższej placówki, która udzieli bezpośredniej pomocy.

W Centrum Wsparcia są także dostępni specjaliści: psychiatra, prawnik, seksuolog, terapeuta uzależnień, pracownik socjalny i asystent zdrowienia. Szczegółowy grafik zawierający różne godziny dyżurów ww. specjalistów dostępny jest na stronie www.centrumwsparcia.pl

Kontakt ze specjalistami Centrum Wsparcia możliwy jest poprzez:
- bezpłatny i całodobowy telefon: 800 70 2222,
- czat,
- e-mail porady@centrumwsparcia.pl
- spotkania online ze specjalistami (tj. psychiatra, seksuolog) po uprzednim umówieniu i kwalifikacji,
- sesje terapeutyczne po uprzednim umówieniu i kwalifikacji.

Kryzys psychiczny to stan, do którego się dochodzi, gdy dana osoba nie może poradzić sobie z doświadczanymi trudnościami życiowymi. Jego powodem najczęściej bywa wydarzenie nagłe, niespodziewane, np. śmierć bliskiej osoby, wiadomość o chorobie, utrata związku, pracy, ale także życie w ciągłym stresie. Kryzys może być doświadczeniem zarówno indywidualnym jak i zbiorowym. Przedłużający się kryzys psychiczny bez odpowiedniej pomocy może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia (np. stan obniżonego nastroju, depresja), a ostatecznie do zagrożenia życia. W takiej sytuacji nie należy zwlekać - warto sięgnąć po specjalistyczną pomoc.

Z pomocy Centrum Wsparcia korzystać mogą również bliscy osób znajdujących się w stanie kryzysu psychicznego. Specjaliści Centrum Wsparcia poinformują, w jaki sposób można udzielić wsparcia osobie w kryzysie oraz gdzie zgłosić się po pomoc stacjonarną w danym regionie.

Więcej informacji o Centrum Wsparcia pod numerem 22 620 16 10 oraz pod adresem press@zaginieni.pl

 • 800 70 2222

Wyłączony odcinek ruchu podczas Biegu z fantazją

W niedzielę, 30 stycznia, z uwagi na organizowany w Gostyninie 6. Bieg z Fantazją - Policz się z cukrzycą, w ramach 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w godz. od 7.00 do godz. 16.00 zostanie wyłączony z ruchu odcinek ulicy Rynek w Gostyninie przy Ratuszu Miejskim.

Podczas biegu na jego trasie, w newralgicznych punktach komunikacyjnych oraz skrzyżowaniach możliwe utrudnienia w ruchu. 

 • plakat Biegu z fantazją
 • logo sztabu WOŚP

30. Finał WOŚP w Gostyninie - 30.01.2022r.

W dniu 30 stycznia br. w Gostyninie po raz 30. zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Już od godz. 11.30 przed Rynkiem Miejskim odbędzie się zbiórka, a następnie o 12.00 Bieg z Fantazją - Policz się z cukrzycą, którego zakończenie zaplanowane jest na godz. 14.00. Podczas zbiórki wystąpi zespół Brass Federacja.

Następnie atrakcje WOŚP-owe przeniosą się na scenę główną Miejskiego Centrum Kultury, gdzie po raz drugi tego dnia zagra Brass Federacja, ale także takie zespoły jak: The Old Crone, Akurat, Golden Life, Ewa Olszewska, a także nasza lokalna Miejska Orkiestra Dęta, Bliscy oddaleni z Hufca ZHP w Gostyninie. Zaprezentuje się także sekcja seniorów Tańca w Kręgu, zespół Ananaski oraz pokazy taneczne - Mini Dance i Show Dance.

Podczas przerw technicznych, na zewnątrz budynku MCK odbędzie się pokaz OSP Gostynin oraz wypuszczone zostanie światełko do nieba.

Nie zabraknie także wielu innych atrakcji, jak: kiermasz ciast, kiermasz książki, kiermasz ciuszka, wystawa WOŚP, miasteczko harcerskie, stanowisko I pomocy OSP, licytacje i wiele innych niespodzianek.

Na koncerty The Old Crone, Akurat, Golden Life obowiązują bezpłatne wejściówki dostępne od 24 do 29 stycznia br. w kasie kina i biurach MCK Gostynin. Limit miejsc jest ograniczony.

Podczas imprezy należy zachować dystans społeczny, stosować dezynfekcję i nosic maseczki. Trzeba także pokazać obsłudze certyfikaty covidowe lub wypełnić oświadczenia o stanie zdrowia.

 • WOŚP - plakat

Kasa - zmiana godzin pracy

Informujemy, że w dniach 28.01-4.02 kasa będzie czynna we wtorek i w czwartek w godzinach 7:30-14:30. W pozostałe dni kasa będzie nieczynna.

Wpłaty prosimy kierować na numery kont:
- podatki/opłaty: 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258
- odpady komunalne: 51 1020 1592 0000 2102 0306 8673

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr

IMGW-PIB wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla powiatu gostynińskiego. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, nad ranem i rano przejściowo do 90 km/h, z kierunków zachodnich. Nad ranem i rano możliwe lokalnie krótkotrwałe burze.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.

Ostrzeżenie będzie ważne w okresie od godz. 21:00 dnia 27.01.2022 do godz. 07:00 dnia 28.01.2022.

Uwaga: w związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną ostrzeżenie może być aktualizowane. Zalecamy szczególną ostrożność.

Co będzie grane w Kinie Siemowit? 28.01-1.02

W ten weekend na kinowy ruszt trafi premierowe 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach oraz najnowszy Krzyk. Ci natomiast, którzy nie widzieli jeszcze animacji Sing 2, mają szansę nadrobić zaległości.

Pamiętacie 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach? W nowej odsłonie komedii o męskich "słabościach" Ricky (Zbigniew Zamachowski) walczy z twórczym kryzysem, Jarosław (Piotr Głowacki) z atakami paniki, Stefan (Leszek Lichota) próbuje zapanować nad złością, a Kordian (Maciej Zakościelny) poskładać złamane serce. Tylko Tomek (Mikołaj Roznerski), jako jedyny z przyjaciół, nadal odważnie spełnia marzenia. Ale co to - bliźniaki? Czy Tomek dorośnie do ojcostwa? Czy pozostali mężczyźni okażą się na tyle męscy, by przezwyciężyć własne słabości?

"Dwadzieścia pięć lat po serii brutalnych zdarzeń, które wstrząsnęły mieszkańcami Woodsboro, kolejny zabójca nakłada otoczoną złą legendą maskę Ghostface. Mnożą się okrutne ataki na grupę nastolatków. Tajemnice z mrocznej przeszłości miasta zostają wskrzeszone.". Tyle z opisu. Krzyk, rozpoznawalna maska, horror, lejąca się posoka, późna godzina w Kinie Siemowit - zachęta do obejrzenia jest tu nie na miejscu.

 • Kino Siemowit 28.01-1.02

Uwaga na oblodzenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C

Prognozowane wystąpienie silnego wiatru

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 95 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Miejscami możliwe burze.

IMiGW prognozuje oblodzenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.

Kasa Urzędu Miasta nieczynna

Informujemy, że w dniach 31.01-4.02 kasa Urzędu Miasta Gostynina będzie nieczynna.

Wpłaty prosimy kierować na numery kont:
- podatki/opłaty: 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258
- odpady komunalne: 51 1020 1592 0000 2102 0306 8673

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 • herb Gostynina

KPP w Gostyninie o bezpiecznych feriach

Rozpoczęły się ferie zimowe będące dla dzieci i młodzieży czasem odpoczynku. W tym okresie należy spodziewać się na drogach wzmożonego ruchu autokarowego i samochodowego związanego z wyjazdami.

Niezależnie od środka komunikacji podróż powinna być dla wszystkich bezpieczna. Policjanci ruchu drogowego będą monitorowali płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejsc zimowego wypoczynku. Skoncentrują swoje działania zarówno na pilnowaniu porządku i bezpieczeństwa, jak i udzielaniu uczestnikom ruchu wszelkiej pomocy.

Szczególną uwagę zwrócą na przestrzeganie przez kierujących dozwolonych limitów prędkości, a także sposób przewożenia pasażerów oraz stan techniczny pojazdów.

Mundurowi nie będą pobłażliwi dla tych, którzy rażąco naruszają przepisy. Niezależnie od pokonywanej odległości, kierujący powinien zawsze prowadzić pojazd tak, aby nie powodować zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

Ważnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autobusów wiozących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek.

W Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowany został wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów na terenie każdego województwa.

Można go znaleźć pod linkiem Wykaz punktów kontroli autobusów – ferie 2022

Sprawdzenia będą przede wszystkim obejmowały stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, uprawnienia kierującego oraz jego stan trzeźwości.

(Biuro Ruchu Drogowego KGP)

 • KPP ferie

Ruszają ferie zimowe z MCK - "Zmyślne zmysły"

W dniu dzisiejszym 31 stycznia ruszyły ferie zimowe z MCK-iem pn. "Zmyślne zmysły". W godzinach od 10.00 do 13.00 odbywać się będą kreatywne zabawy ze sztuką w czasie których uczestnicy ferii poznają różne techniki plastyczne i rękodzielnicze. Ponadto będą ciąć, rwać, kleić, lepić i malować oraz myślec o tym, jakie zasady wpisać w zimowy dekalog, aby ferie bezpiecznie spędzić.

Miejscem zajęć jest pracownia plastyczna MCK dla uczestników w wieku powyżej 6 lat. Liczba miejsc jest ograniczona. 

 • plakat ferie z MCK

Komunikat z turnieju siatkówki mężczyzn w ramach XXX Finału WOŚP

W turnieju siatkówki mężczyzn w ramach XXX finału WOŚP udział wzięło pięć zespołów, które rywalizowały na dwóch boiskach systemem”każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. Impreza sportowa odbyła się 29 stycznia br. 

Wyniki spotkań przedstawiały się następująco:

Gostynin Team – Drink Team Bończa 2:0

Disney Princess – Przyjemniaczki 0:2

Mazovia – Drink Team Bończa 0:2

Gostynin Team – Przyjemniaczki 1:2

Disney Princess – Mazovia 2:0

Drink Team Bończa – Przyjemniaczki 0:2

Gostynin Team – Disney Princess 2:0

Mazovia – Przyjemniaczki 0:2

Drink Team Bończa – Disney Princess 0:2

Gostynin Team – Mazovia 2:0

Kolejność zespołów:

1. Przyjemniaczki

2. Gostynin Team

3. Disney Princess

4. Drink Team Bończa

5. Mazovia Gostynin

Zwycięski zespół wystąpił w składzie: Patryk Szulecki, Bartosz Milewski, Konrad Zaleski, Kamil Wachul, Amadeusz Kopeć, Piotr Domański, Łukasz Szypryt.

Wyróżnienia indywidualne otrzymali:

Kamil Wachul i Bartosz Milewski (Przyjemniaczki), Dominik Wojdecki (Gostynin Team), Igor Lewicki (Disney Princess), Tomasz Szatkowski (Drink Team Bończa), Jakub Izydorczyk (Mazovia),

Kwotę uzyskaną z wpisowego do turnieju przekazano do puszki WOŚP.

 

 

 

 

 • logo MOSiR
 • logo 30 finału WOŚP

XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji za nami

27 stycznia 2022 roku w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji. Porządek sesji zdominowały informacje miejskich instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Sp. z o.o. Ponadto przedstawiono Radzie Miejskiej informację o wysokości i przeznaczeniu środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Miasta Gostynina w 2021 roku.

Podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Gminy Miasta Gostynina. Zaproponowano miejsce na południowym parkingu za galerią handlową i chociaż na planie strefa Targu Rolnego zajmować będzie 12 miejsc parkingowych, to nie wyklucza się jej powiększenia w przypadku dużego zainteresowania. W wyznaczonej strefie przedmiotem handlu będą mogły być produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Przedsiębiorcy korzystający ze strefy Targu Rolnego będą zwolnieni z opłaty targowej. Handel będzie odbywał się w piątki i soboty w godzinach 6:00-16:00. Brak jest możliwości rezerwacji stanowisk.

Poddano głosowaniu uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina w 2022 roku do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Opieka wytchnieniowa - edycja 2022 i zasad udzielania pomocy w ramach tegoż programu (program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Głównym celem programu Opieka wytchnieniowa jest wsparcie poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, czyli wsparcia w codziennych obowiązkach, członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności i orzeczeniami równoważnymi lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługi w ramach programu świadczone będą nieodpłatnie.

Radni niemal jednogłośnie głosowali za uchwałą w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego im. Janusza Kusocińskiego zlokalizowanego w Gostyninie przy ul. Sportowej 1 (regulaminu zbiorczego, obejmującego wszystkie obiekty znajdujące się na stadionie, w związku z czym tracą moc dwie uprzednio obowiązujące uchwały: nr 198/XL/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. oraz nr 60/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.).

Podjęto uchwały zmieniające: uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 oraz Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022. Do wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadzono przedsięwzięcie pn. Realizacja projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI NR 1 (ustalono środki na zadanie w kwocie 112.600,00 zł. Uchwałą Budżetową natomiast zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 394.600,00 zł na realizację projektów pn. Laboratoria przyszłości, realizowanych w SP1, SP3 i SP5 (Zespół Szkolno-Przedszkolny).

 • XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • _DSC0097
 • XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji

Tadeusz Biniewicz gościem Radia Q

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z gostyninianinem Tadeuszem Biniewiczem: uznanym artystą rzeźbiarzem, autorem m.in. posągu helskiego Neptuna, a pracującym obecnie nad rzeźbą Dawida według dzieła Michała Anioła. Tematem rozmowy jest warsztat pana Biniewicza, rodzaje wykorzystywanych materiałów podczas pracy, czas powstawania i losy wybranych rzeźb.

Link do rozmowy: http://radioq.fm/wiadomosci/gosc-radia-q/4223-gosc-radia-q-tadeusz-biniewicz-01-02-2022

 • Tadeusz Biniewicz w Radiu Q

30. finał WOŚP w Gostyninie

Tegoroczny, trzydziesty już finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wybrzmiał pod hasłem Przejrzyj na oczy. W tym roku bowiem zebrane podczas finału środki zostaną przeznaczone na specjalistyczny sprzęt okulistyczny: oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki), synoptofory do pomiaru kąta zeza, urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń i wiele innych niezbędnych urządzeń do skutecznego diagnozowania i leczenia chorób oczu u dzieci.

Finał w MCKu poprzedził 6. Bieg z Fantazją, który ze względu na szczególnie niesprzyjające warunki pogodowe zamienił się w marsz. Atrakcji nie brakowało: w holu czekały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z pysznymi ciastami, w galerii wystaw im. Pawła Tencera gostyniński hufiec ZHP im. Andrzeja Małkowskiego przygotował kiermasz książek, filmów i gier, a piętro wyżej, obok biblioteki, odbył się "kiermasz ciuszka". W finale wzięła udział również Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyninie, która zaprezentowała swoje wozy, podstawy pierwszej pomocy i inne atrakcje.

Najwięcej oczywiście działo się w sali widowiskowej, czyli sali Kina Siemowit. Przed widownią wystąpii: ekipa Brass Federacji, Miejska Orkiestra Dęta, pochodząca z Żychlina uczestniczka The Voice Senior Ewa Olszewska i gwiazdy wieczoru: The Old Crone, Akurat oraz Golden Life. W międzyczasie na scenie odbywały się pokazy taneczne ("Ananaski", grupy "Mini Dance" i "Show Dance" oraz sekcja Tańca w Kręgu seniorów przy MCK w Gostyninie), zaprezentowano nawet film specjalnie przygotowany na tę uroczystość przez gostyniński sztab WOŚP. Odbywały się również licytacje, zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej, za pośrednictwem serwisu allegro.

Temu wszystkiemu, co wówczas zobaczyliśmy, przyświecał jeden cel: zbiórka pieniędzy na specjalistyczny sprzęt dla okulistyki dziecięcej. Każdy mógł pomóc w zbiórce, wystarczyło wziąć udział w licytacji czy wrzucić dowolną kwotę do jednej z puszek. Na dzień 1 lutego deklarowana kwota gostynińskiego WOŚPu to 254.979,09 zł - 66.881,57 zł pochodzi z puszek, 1.283,00 zł z eSkarbonki, natomiast z aukcji allegro pochodzi 186.814,52 zł.

 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie
 • 30. finał WOŚP w Gostyninie

Spektakl „Miłosna pułapka” w MCK

MCK zaprasza 22 marca 2022 r. na komedię romantyczną „Miłosna pułapka”. Spektakl odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie o godz.19:00 w sali widowiskowej. Wystąpią dla Państwa: Magda Wójcik, Jacek Rozenek, Tomek Ciachorowski, Agnieszka Mrozińska, Sandra Żuk.

Bilety w sprzedaży stacjonarnej do nabycia w kasie kina "Siemowit" oraz online Kup Bilecik.

W spektaklu Joanna Galewicz jest piękną, utalentowaną aktorką u szczytu kariery. Zmęczona natłokiem obowiązków decyduje się przyjąć zaproszenie do jury w amatorskim przeglądzie teatralnym, który odbywa się nad morzem. 40-letni przystojny architekt, Paweł, zaprasza Joannę na kolację do domu, podczas której mają omówić szczegóły uczestnictwa w jury festiwalu. Joanna jest pod wrażeniem pięknej willi z widokiem na morze, oraz gościnności gospodarza. Sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy Joanna zamierza wyjść na galę otwarcia przeglądu teatralnego. Paweł przyznaje, że tego dnia ma urodziny, a na prezent sprawił sobie towarzystwo uwielbianej aktorki. Przyznaje również, że festiwal i uczestnictwo w jury były podstępem i mistyfikacją. Początkowo aktorka nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Zaczyna się bać w chwili, kiedy orientuje się, że w całym domu nie ma klamek…

Znakomita komedia romantyczna, która w zaskakujący sposób pokazuje relacje międzyludzkie, a przede wszystkim odwieczną walkę między kobietą i mężczyzną. Stawką jest prawdziwa miłość. Kim byśmy byli, gdyby nie ona?

Tak jak w życiu, podobnie między głównymi bohaterami relacje ewaluują wywołując coraz silniejsze emocje. Czy pokonają strach przed bliskością? Czy zdadzą się na instynkt? Czy zrozumieją, czego chcą od życia i co są gotowi poświęcić, żeby dostać to, czego pragną?

A Ty, co byś zrobił, gdyby dzisiaj na Twojej drodze stanęła prawdziwa miłość? Jaka by była Twoja odpowiedź?

Źródło: MCK Gostynin

 • plakat przedstawienia "Miłosna pułapka"

Otwarcie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań"

28 stycznia 2022 roku w Gostyninie otwarto placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego "Przystań". Jest to piąta placówka na terenie powiatu gostynińskiego, która będzie prowadzona przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących EFOP z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

W "Przystani" od lutego br. opieką zostało objętych 8 dzieci z powiatu żyrardowskiego. Stworzono środowisko, które zapewni poczucie bezpieczeństwa, stabilizację i rodzinną atmosferę.

W imieniu Burmistrza Miasta Gostynina w uroczystości otwarcia placówki udział wzięła Hanna Adamska - Sekretarz Miejski.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: starostowie - żyrardowski Krzysztof Dziwisz i gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński, dyrektorzy gostynińskiego i żyrardowskiego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Michał Bury i Agnieszka Karwat, członek Zarządu Fundacji EFOP Joanna Bürger oraz kierownik nowej placówki Ilona Świątkowska.

 

Foto: Starostwo Powiatowe Gostynin

 • Otwarcie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gostyninie
 • Otwarcie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gostyninie
 • Otwarcie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gostyninie
 • Otwarcie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gostyninie

Uwaga na oblodzenia

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniami dla powiatu gostynińskiego. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%.

Ostrzeżenie będzie ważne od godz. 17:00 dnia 02.02.2022 do godz. 09:00 dnia 03.02.2022. Zalecamy szczególną ostrożność.

Oferta w trybie tzw. małego grantu

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że 25.01.2022 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Gostynińskiego Stowarzyszenia Śpiewaczego Arce Cantores, Gostynin ul. Zamkowa 31, na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja krajoznawczo-kulturalnej wycieczki turystycznej dla mieszkańców miasta będących miłośniakami muzyki”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy, ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.

W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 11 lutego 2022 r. do godziny 15.30:

 • przesyłając na adres e-mail: promocja@gostynin.pl.
 • osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Rozpoczęły się zapisy do biegu "Tropem wilczym"

Informujemy, że uruchomione zostały zapisy do biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem wilczym", który odbędzie się 6 marca 2022 roku (niedziela).

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy organizatora: mosir.gostynin@op.pl do dnia 28.02.2022 roku.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Start i meta biegu - parking koło Rezerwatu Dybanka - Zalew Piechota - teren leśny - parking.

Trasa będzie przebiegać po grobli wokół Zalewu Piechota na terenie Rezerwatu Dybanka.

Organizator zabezpiecza dla uczestników imprezy sportowej pakiety startowe.

W biegu mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

Do pokonania jest dystans 1963 m.

W kategorii OPEN dla najlepszych biegaczy przeznaczone są puchary.

Zbiórka uczestników zacznie się o godz. 11.45, a do 12.00 odbędzie się rozgrzewka biegaczy.

Start o godz. 12.00. 

Wykonanie ekspertyz technicznych budynków

W dniu dzisiejszym (4 lutego br.) podpisane zostały umowy pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a Bogdanem Krawczykiem prowadzącym działalność gospodarczą "Magbud" Pracownia Projektowo-Usługowa w Kutnie, dotyczące wykonania ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Rynek 16 oraz ekspertyzy Ratusza Miejskiego w Gostyninie.

Wykonanie i przekazanie wszystkich dokumentów w obu przypadkach nastąpi w ciągu 8 miesięcy od podpisania umowy.

 • Ratusz Miejski w Gostyninie - źródło perlypolski.pl
 • Budynek przy ul. Rynek 16 w Gostyninie - źródło polskaniezwykla.pl

IMiGW prognozuje silny wiatr i burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu. Lokalnie możliwe burze.

Kalendarz imprez, czyli co nas czeka w 2022 roku?

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarz imprez zaplanowanych przed jednostki i spółki miejskie na 2022 rok. Wszystkie informacje przez nie przekazane mają charakter projektowy, co oznacza, że chociaż nie przewiduje się wielkich zmian w harmonogramach, to z różnych powodów, często niezależnych od pomysłodawców, mogą one ulec zmianie. Również ze względów epidemicznych trudno jest przewidzieć, w jakim trybie poszczególne wydarzenia się odbędą.

 • Zdjęcie autorstwa Isabeli Kronemberger pochodzące z serwisu Unsplash

Terminarz meczów kontrolnych seniorów MKS "Mazur" Gostynin

Przedstawiamy zaktualizowany na dzień 1 lutego br. terminarz meczów kontrolnych MKS "Mazur" Gostynin

Lp.    Nazwa drużyny                Nazwa drużyny      Termin            Godzina    Miejsce meczu  Wynik

 1.    MKS Kutno II                 Mazur Gostynin    29.01.22 (sob)   17:00     w Gostyninie     0:6
 2.    GKS Bedlno                  Mazur Gostynin    02.02.22  (sob)  19:00     w Gostyninie     1:1
 3.    Świt Staroźreby             Mazur Gostynin    05.02.22 (sob)   17:00     w Gostyninie     3:1
 4.    GKS Baruchowo           Mazur Gostynin     12.02.22 (sob)   17:00     w Gostyninie
 5.    Boruta Zgierz                Mazur Gostynin     19.02.22 (sob)   15:00     w Gostyninie
 6.    Wisła Płock (2004r.)      Mazur Gostynin     23.02.22 (śr)     19:00     w Gostyninie
 7.    Kujawiak Kowal             Mazur Gostynin     26.02.22 (sob)  17:00     w Gostyninie
 8.    Lubienianka Lubień Kuj. Mazur Gostynin    05.03.22 (sob)  17:00     w Gostyninie
 9.    Wisła Duninów               Mazur Gostynin     12.03.22 (sob)  17:00     w Gostyninie
 10.    Skrwa Łukomie              Mazur Gostynin     19.03.22 (sob)  19:00     w Gostyninie
 • logo Mazura Gostynin

Co będzie grane w Kinie Siemowit? 11.02-14.02

W kolejny weekend lutego kino Siemowit kontynuuje pokazy Skarbu Mikołajka Juliena Rappeneau, 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach w reżyserii Sylwestra Jakimowa oraz Miłości, seksu & pandemii Patryka Vegi. Pierwszy raz w gostynińskim kinie zagości natomiast animacja O czym dzisiaj marzą zwierzęta.

Combat Wombat, bo tak brzmi oryginalny tytuł animacji, która miała swoją polską premierę niecały miesiąc temu, to historia Maggie, pomysłowego wombata, który pewnego dnia natyka się na nietypową sytuację i przypadkiem ratuje z opresji innego futrzaka – niepozornego Ptysia. Tak zaczyna się ich przyjaźń oraz nieoczekiwana kariera Maggie jako superbohaterki, która - nie do końca wierząc w swoje możliwości – początkowo niezbyt chętnie zamienia piżamę na kostium, zakłada maskę i rusza w miasto. Na swojej drodze spotka Supernielota, który również patroluje ulice wypatrując złoczyńców oraz podejrzanie przemiłą koalę dbającą o kariery superbohaterów. Pamiętacie Zwierzogród i policjantkę Judy Hops? Podobnie jak w tamtej animacji, również tutaj zobaczycie, że nie kostium świadczy o bohaterstwie!

 • Kino Siemowit 11.02-14.02

Turniej Siatkówki Kobiet

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie serdecznie zaprasza Waszą drużynę do wzięcia udziału w Turnieju Siatkówki Kobiet o puchar dyrektora "Alior Banku" w Gostyninie. Turniej odbędzie się dnia 05.03.2022r.(sobota) godz. 9.30 w hali sportowej MOSiR Gostynin ul. Kutnowska 7.

Termin zgłoszeń do dnia 28.02.2022r. na adres mailowy:

mosir.gostynin@op.pl

System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.

Przy udziale 4-5 drużyn systemem „każdy z każdym”

Przy udziale 6 drużyn, zespoły w wyniku losowania podzielone zostaną na dwie grupy eliminacyjne.

O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

SKRÓCONY REGULAMIN TURNIEJU

1. W turnieju udział mogą brać wyłącznie zawodniczki - amatorki. Wyklucza się udział w zawodniczek, które posiadają aktualne licencję Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Dla byłych zawodniczek po zakończeniu gry obowiązuje roczna karencja. Przepis ten nie dotyczy zawodniczek niepełnoletnich. Zawodniczki niepełnoletnie mogą wziąć udział w turnieju tylko za pisemną zgodą rodziców /ukończone min.15 lat/.

2Maksymalna ilość drużyn w turnieju - 6.

3. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej w przypadku uzyskania pełnej obsady turnieju, przed upływem terminu zgłoszeń.

4. Rywalizacja w grupach odbywać się będzie systemem „każdy z każdym” na dwóch boiskach.

5. W fazie finałowej drużyny zagrają wg. klucza:

- drużyna, która zajęła pierwsze miejsca w grupie “A” - z pierwszą drużyną grupy “B” - finał

- drużyna, która zajęła drugie miejsce w grupie “A” - z drugą drużyną grupy “B” -  o m-ca III-IV

- drużyny, które zajęły trzecie miejsca w grupach zajmują m-ca V –VI w turnieju

6. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów.

7. W przypadku remisu o zwycięstwie decydować będzie tie-break.

8. Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymają puchary oraz pamiątkowe dyplomy,

za m-ca I-III medale

9. Wyróżniające się zawodniczki wskazane przez organizatora pamiątkowe statuetki.

10. Z UWAGI NA ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE ORGANIZATOR PROSI O PRZESTRZEGANIE

NIŻEJ PODANYCH ZASAD:

dezynfekcji rąk przed wejściem na obiekt,

wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia zawodniczek przez kapitanów /opiekunów uczestniczących drużyn/,

przed rozpoczęciem i po zakończonym spotkaniu nie ma witania/żegnania się pod siatką zespołów i sędziów, po gwizdku sędziego wszyscy rozchodzą się do swoich ławek i na swoje pozycje,

unikać kontaktu fizycznego jak uściski, podanie ręki, „przybicie piątki”,

nie kontaktowania się z kibicami,

w strefie ławek rezerwowych i stolika sędziowskiego przebywa minimalna, niezbędna liczba osób zaangażowanych w organizację meczu,

11. PUNKTACJA I KOLEJNOŚĆ DRUŻYN

- za zwycięstwo stosunkiem setów 2:0 – 3 pkt.

- za zwycięstwo stosunkiem setów 2:1 – 2 pkt.

- za porażkę stosunkiem setów 1:2 - 1 pkt.

- za porażkę stosunkiem setów 0:2 – 0 pkt.

12. O końcowej kolejności drużyn w tabeli decyduje:

- ilość zdobytych punktów,

- bezpośredni pojedynek zainteresowanych drużyn,

- różnica setów we wszystkich meczach,

- stosunek małych punktów.

13. Turniej rozegrany zostanie w oparciu o obowiązują aktualne przepisy PZPS.

14. Dodatkowe kary Organizatora za wyjątkowo niesportowe zachowanie się zawodniczki podczas rozgrywania zawodów: - zawieszenie /1 lub 2 mecze turniejowe/, - wykluczenie zawodniczki z turnieju.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, kradzieże, kontuzje wynikłe z winy uczestników.

16. Uczestnicy turnieju winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

17. Wszystkie kwestie nieujęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Klauzula informacyjna RODO:

Klauzula w przypadku zbierania danych od osoby której dotyczą (art. 13 RODO 2016/679)

Administratorem danych jest:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie,

09-500 Gostynin, ul.Sportowa 1 tel. 0-24 235-33-97

Inspektorem ochrony danych osobowych w MOSiR w Gostyninie jest:

Lidia Pawlak tel. 0-24 235-33-97 , mosir.gostynin@op.pl

Dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą w jednym lub większej ilości celów (RODO 2016/679 art.6 pkt.1a).

Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. organizacja Turnieju Siatkówki Kobiet

Dane osobowe uczestników oraz ich fotografie będą publikowane na stronie internetowej MOSiR oraz na stronie internetowej ligi w celach informacyjnych i promocyjnych.

Dane będą przekazywane podmiotom, z którymi administrator ma podpisaną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Dane będą przechowywane przez okres trwania Turnieju Siatkówki Kobiet i potrzeby do jego realizacji.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych zawartych w formularzu jest dobrowolne wynikające z RODO 2016/679 art.6 pkt.1a,b,c. Nie podanie danych może uniemożliwić uczestnictwo w Turnieju Siatkówki Kobiet.

 • logo MOSIR
 • logo Alior Banku w Gostyninie

Postępowanie rekrutacyjne

Informacja w sprawie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023

Dzieci przyjmowane są do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

Dzieci w wieku 3 – 6 lat (a w uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku) zamieszkałe na terenie miasta Gostynina przyjmowane są do:

- Przedszkola nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie, ul Polna 36,

- Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie, ul. Wojska Polskiego 54,

- Przedszkola nr 4 w Gostyninie, ul. Armii Krajowej 7,

- Przedszkola nr 5 w Gostyninie, ul. J. Kochanowskiego 2 (w związku z rozbudową Przedszkola nr 4 planowane jest stopniowe wygaszanie działalności Przedszkola nr 5, dzieci z Przedszkola nr 5 będą miały zapewnione miejsca w rozbudowywanym przedszkolu)

oraz do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych tj. do:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. J. Ozdowskiego 2,

- Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie, ul. gen. J. Bema 23,

- Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie, ul. Polna 36.

a także na takich samych zasadach jak do ww. placówek oświatowych dzieci przyjmowane są do: - Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka” w Gostyninie, ul. Wojska Polskiego 22.

I. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego.

W myśl art. 131 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.

Rodzice dzieci uczęszczających do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego do dnia 28 stycznia 2022 roku składają na rok szkolny 2022/2023 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego.

Rodzice dzieci nie uczęszczających do ww. placówek oświatowych mogą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego od dnia 7 lutego 2022 roku do dnia 4 marca 2022 roku.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w ww. placówkach oświatowych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami kandydaci przyjmowani są po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria naboru wraz z liczbą punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty do potwierdzenia tych kryteriów określa Uchwała nr 363/LXXI/2018 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gostynin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, publiczna szkoła lub publiczna placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki od dnia 8 sierpnia 2022 roku przeprowadza postępowanie uzupełniające, w którym mogą być uwzględnieni kandydaci zamieszkali poza terenem miasta Gostynina.

II. Kryteria brane pod uwagę na II etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów,
a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria w roku szkolnym 2022/2023 do:

* przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gostynin

 

L.p.

 

Kryterium

 

Liczba punktów

Dokument

potwierdzający spełnianie kryterium

 

1.

 

Pracujący zawodowo lub studiujący w systemie stacjonarnym oboje rodzice/ opiekunowie prawni

 

10

Oświadczenie
o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, pobieraniu nauki w trybie dziennym

2.

Pracujący zawodowo lub studiujący w systemie stacjonarnym rodzic/opiekun prawny

5

Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, pobieraniu nauki w trybie dziennym

3.

Deklarowana ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu/

oddziale przedszkolnym/punkcie przedszkolnym

powyżej 5 godzin

 

 

 

Oświadczenie

do 6 godzin

1

ponad 6 godzin do 7 godzin

2

ponad 7 godzin do 8 godzin

3

ponad 8 godzin do 9 godzin

4

4.

Rodzeństwo dziecka korzystającego z wychowania przedszkolnego w danej placówce

5

Oświadczenie

5.

Dziecko uczęszczało do miejskiej placówki opieki nad dziećmi do lat 3

10

Oświadczenie

 

III. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do:

* przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych, dla których Miasto Gostynin jest organem prowadzącym

 

Lp.

 

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
i kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 7 lutego 2022r.

do 4 marca 2022r.

od 8 sierpnia 2022r.

Do 18 sierpnia 2022r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
i kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

do 11 marca 2022r.

 

 

do 23 sierpnia 2022r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

15 marca 2022r.

24 sierpnia 2022r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 31 marca 2022r.

do 30 sierpnia 2022r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

11 kwietnia 2022r.

31 sierpnia 2022r.

 

IV. Procedura odwoławcza

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych, dla których Miasto Gostynin jest organem prowadzącym.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Złożenie przez rodzica kandydata wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2.

 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

3.

Wniesienie do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.

Rozpatrzenie przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. • herb Gostynina

Konkurs ofert na sport

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej winny zawierać propozycje zadań publicznych, które wpłyną na rozwój poszczególnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Miasta Gostynina m.in. poprzez:

 1. realizację programów szkolenia sportowego;
 2. zakup niezbędnego sprzętu i strojów sportowych;
 3. pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach czy imprezach sportowych;
 4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkoleniowych;
 5. wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu Gmina Miasta Gostynina przeznacza kwotę 320 000,00 złotych (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).

Dofinansowanie nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów zadania. Wkład własny, stanowiący nie mniej niż 5% całkowitych kosztów zadania może mieć formę finansową lub pozafinansową. Wkład pozafinansowy może stanowić jedynie praca wykonywana nieodpłatnie przez wolontariuszy/ członków klubu, udokumentowana stosownym oświadczeniem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

 

 

fot. sportjestciekawy.pl

 • Sport

Zegar z wieży ratuszowej poddany modernizacji

Informujemy, że został poddany modernizacji zegar z wieży Ratusza. Wstawiona zostanie nowa tarcza zegara i nowy sterownik, pomalowane zostaną wskazówki Ponadto zregenerowany zostanie zespół napędowy zegara, lepiej podświetlona tarcza oraz będą lepsze  głośniki, co przyczyni się do wyraźniejszego odbioru hejnału i komunikatów. Prace naprawcze potrwają do pięciu tygodni.

 • wieża zegarowa

Kondolencje

 • Kondolencje

Krwiobus - luty

Informujemy, że krwiobus pojawi się w Gostyninie 25 lutego w godzinach 9:00-13:00 na placu przed Ratuszem Miejskim. Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem!

Oddawanie krwi nie boli, jest bezpieczne, nie grozi zarażeniem ani nie uzależnia. Wystarczy chcieć! Nie musisz znać swojej grupy krwi. Wystarczy, że w tym dniu zjesz niskotłuszczowy posiłek, wypijesz większą ilość wody i tuż przed oddaniem krwi powstrzymasz się od palenia papierosów.

Łączy nas krew, która ratuje życie. Więcej informacji: www.twojakrew.pl

 • Krwiobus

Uwaga na zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem, mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.

Ferie z MCK-iem dobiegły końca

Załoga eMCeKu i Kina Siemowit zakończyła dwa intensywne tygodnie ferii z dziećmi i młodzieżą gostynińską. Zajęcia były pomysłowe, twórcze i skupiały się na intuicji, równowadze, słuchu, dotyku, wzroku, węchu i smaku.  Przede wszystkim były wypełnione zabawą i obcowaniem ze sztuką. Organizatorzy mają nadzieję, że „Zmyślne Ferie Zimowe” będą przypominały uczestnikom ten wyjątkowy czas.

Przez cały rok, także w ferie zimowe, gostynińskie Centrum Kultury tętni życiem i wciąż przybywa chętnych do uczestnictwa w zajęciach, grach i zabawach, a także wielu innych atrakcjach, które prowadzi doświadczona ekipa instruktorów wraz z kinem Siemowit pod czujnym okiem pani dyrektor. 

 

Źródło: MCK

 • Ferie z MCK
 • Ferie z MCK
 • Ferie z MCK
 • Ferie z MCK
 • Ferie z MCK
 • Ferie z MCK

Umowa dotycząca ul. Sosnowej podpisana

W dniu dzisiejszym (14 lutego) została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych "HOL-BUD" Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie na opracowanie projektu budowlanego na budowę chodnika, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej w Gostyninie.

Wykonanie i przekazanie wszystkich opracowań oraz pozwolenia na budowę odbędzie się w terminie 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

Dokumentacja jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę oraz aplikowania o środki zewnętrzne.

 • ul. Sosnowa
 • ul. Sosnowa

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. 18 Stycznia

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miasta Gostynina, położonej w Gostyninie przy ul. 18 Stycznia
Przetarg odbędzie się w dniu 17.03.2022 roku (czwartek), o godz. 11:00 – tej w sali nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26. Działka: 3320 posiada powierzchnię 3623 m. kw.
Dla terenu na którym zlokalizowana jest działka nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium gminnym teren działki jest oznaczony symbolem MN – obszar o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miasta, około 1 km. od rynku, przy jednej z głównych ulic przelotowych (ul. 18 Stycznia), ma kształt dość regularny – zbliżony do trapezu, część jej terenu przylega do ul. 18 Stycznia, a od strony północnej posiada dostęp do ul. Iwaszkiewicza. Teren działki ma możliwość podłączenia do głównych mediów komunalnych w ulicy 18 Stycznia (woda, prąd, gaz, kanalizacja). Cena wywoławcza wynosi 570.000,00 zł. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości należy wpłacać w terminie do dnia 14.03.2022 r. (włącznie) do godziny 14 – tej - w kasie Urzędu Miasta Gostynina lub na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg.
Oględziny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.
Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy ul. Rynek 26 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.
Gostynin, dnia 15.02.2022 r.

REGULAMIN
pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina, położonej w Gostyninie przy ulicy 18 Stycznia


1. Przetarg przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Gostynina.
2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 3320 o pow. 3623 m. kw. położonej w Gostyninie przy ul. 18 Stycznia, dla której w Sądzie Rejonowym w Gostyninie nie jest prowadzona księga wieczysta. Dla terenu na którym zlokalizowana jest działka nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium gminnym teren działki jest oznaczony symbolem MN – obszar o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
3. Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu.
4. Przetarg jest przetargiem nieograniczonym i jawnym. Mogą w nim brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i osoby prawne spełniające warunki niniejszego Regulaminu.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i w terminie wskazanych w ogłoszeniu o przetargu.
6. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem współmałżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości do majątku wspólnego lub złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości do odrębnego majątku, albo przedłożenie dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie winno być sporządzone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
7. Osoby biorące udział w przetargu mogą w nim uczestniczyć osobiście bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej powinno być sporządzone na piśmie i złożone w oryginale z podaniem imienia i nazwiska mocodawcy, numeru dowodu osobistego, adresu zamieszkania oraz oznaczenie przedmiotu umocowania (oznaczenie sprawy lub czynności, w których ma reprezentować mocodawcę). Podpis mocodawcy winien być uwierzytelniony przez notariusza za wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi i radcy prawnemu.
8. Osoby biorące udział w przetargu, jak też ich pełnomocnicy winny najpóźniej w dniu przetargu, a przed rozpoczęciem licytacji przedłożyć w siedzibie organizatora przetargu następujące dokumenty:
• dokument stwierdzający tożsamość,
• aktualny odpis właściwego rejestru lub dokument o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli dotyczy,
• dokument pełnomocnictwa, jeśli umocowanie wynika z jego udzielenia, 
• oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, treścią ogłoszenia i regulaminem przetargu,
• dowód wpłaty wadium.
Oświadczenie dostępne jest w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Parkowa 22, pok. nr 2 lub do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina pod adresem: www.umgostynin.bip.org.pl.

9. Oględziny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.
10. Osoby, które nie stawią się o czasie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, nie zostaną dopuszczone
do przetargu.
11. Przetarg odbywa się w formie licytacji. Licytacja rozpoczyna się od określonej w ogłoszeniu o przetargu ceny wywoławczej.
12. Minimalna wysokość postąpienia w trakcie licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
13. Po ustaniu postąpień, osoba upoważniona do przeprowadzenia przetargu uprzedza obecnych, że po trzecim obwieszczeniu zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie będą przyjęte, ogłasza trzykrotnie zaoferowaną cenę, zamyka przetarg i wymienia jako nabywcę osobę, która zaoferowała najwyższą cenę. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
14. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości a w przypadku uchylenia się tej osoby od podpisania umowy, przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po przetargu jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem
negatywnym. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest wpłacić przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność przedmiotu przetargu, resztę należności (ceny) w kasie Urzędu Miasta Gostynina lub na nr konta bankowego wskazanego w ogłoszeniu o przetargu.
15. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
16. Organizator przetargu w terminie 21 dni od dnia przetargu zawiadomi nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej.
17. Organizator przetargu może odwołać lub unieważnić przetarg podając do wiadomości zainteresowanym przyczynę.
18. Uczestnik przetargu może odwołać się od czynności związanych z przeprowadzanym przetargiem do Burmistrza Miasta Gostynina w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
19. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Gostynin, dnia 15.02.2022 r.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 15.02.2022 r. do 16.03.2022 r.

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z operatem szacunkowym, treścią ogłoszenia i regulaminem I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 3320 położonej w Gostyninie przy ul. 18 Stycznia, przyjmuję je bez zastrzeżeń i akceptuję stan techniczny i prawny nieruchomości.

……………………………….
data i podpis

 

Walentynki wśród najmłodszych

Obchodzone niedawno (14 lutego) Walentynki, nie są świętem zarezerwowanym dla pewnego grona osób. To także święto tych, którzy darzą siebie nawzajem: przyjaźnią, koleżeństwem czy wsparciem. Jest to dobra okazja, aby uśmiechać się do innych czy też przytulać, tak robią to nasi milusińscy z "Bajkowego Zakątka" i "Zaczarowanej Krainy". Maluchy wykonały w tym dniu tematyczne "miłosne" prace plastyczne – m.in. kolorując wspólnie gigantyczne serce, wykonując wyklejanki oraz pozując na specjalnie przygotowanej na tę okazję ściance fotograficznej.

Bardzo ważne jest, aby od najmłodszych lat uczyć dzieci sympatii do innych, chęci pomocy i wzajemnego zrozumienia.

 

Foto: Bajkowy Zakatek, Zaczarowana Kraina

 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych
 • Walentynki u najmłodszych

Uwaga - silny wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 95 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Miejscami możliwe burze.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Miasta Gostynina w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

W ramach projektu Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.

Wartość projektu wynosi 70 624 291,63 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838,76zł.

XLIII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji - porządek obrad

 

W DNIU 24 lutego 2022 ROKU O GODZINIE 10:00

W SALI KOLUMNOWEJ Zamku Gostynińskiego ODBĘDĄ SIĘ OBRADY

XLIII SESJI RADY MIEJSKIEJ - VIII KADENCJI

W GOSTYNINIE

 

 

Porządek sesji;

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

 3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

 4. Budownictwo mieszkaniowe w Gminie Miasta Gostynina. Informacja Prezesa Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2021.

 5. Informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań związanych z kształtowaniem lokalnego rynku pracy w roku 2021.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gostynina na lata 2022-2030.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym: 6010/10, 6010/7, 6010/9, 6010/13, 6011/9, 6013/11, 6014/9, 6016/6 stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina ulicy Kolonia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

 14. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.

 15. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.

 16. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

 17. Sprawy różne.

 18. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Aktualizacja ostrzeżenia meteorologicznego nr 18

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie informuje o aktualizacji ostrzeżenia meteorologicznego, który został opublikowany wczoraj. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i południowego zachodu. Możliwe lokalne burze.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje od godz. 15:00 dnia 17.02.2022 do godz. 7:00 dnia 18.02.2022.

Promocja tomiku poezji "Skądinąd" Arkadiusza Aulicha

Poeta Arkadiusz Aulich oraz Gostyniński Klub Poetycki (zrzeszony przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jakuba z Gostynina) zapraszają na spotkanie autorskie i promocję tomiku wierszy "Skądinąd". Oprawę muzyczną przygotuje niezastąpiony gitarzysta Dominik Janiszewski. Prowadzenie: poeta Maciej Woźniak i Katarzyna Leśniewska.
 
Arkadiusz Aulich - poeta, dramaturg, malarz abstrakcjonista, autor m.in. Domu czystych myśli (2018) i Odmiennych stanów świadomości (2019), urodzony i zamieszkały w Kutnie. Tworzenie jest dla niego terapią i ma większe znaczenie niż samo życie. Fascynuje się i inspiruje sztuką oryginalną, zakazaną. Porusza tematy fundamentalne, takie jak śmierć, pożądanie, miłość oraz sens istnienia.
 
Chcesz spędzić wieczór wypełniony poezją i jazzem? Zapraszamy do Galerii Wystaw im. Pawła Tencera w MCK w czwartek 24 lutego o godzinie 17:00!
 • Spotkanie z Arkadiuszem Aulichem i promocja "Skądinąd"

Co będzie grane w Kinie Siemowit? 18.02-21.02

Tym razem kino Siemowit oferuje zupełnie odświeżony repertuar: o 16:00/15:00 oferuje film familijny Wiki i jej sekret, o 17:30/16:30 zagrany zostanie kontrowersyjny dramat polskiej produkcji Gierek, natomiast o 20:00/19:00 do zobaczenia pozostanie widowisko katastroficzne Moonfall.

Wiki i jej sekret to opowieść o ośmioletniej dziewczynce, która wraz z tatą przeprowadza się do małego miasteczka w górach. Pewnego dnia dziewczynka dostaje od sąsiada niezwykły prezent – małego, cudownego szczeniaka. W tajemnicy przed tatą zabiera go do domu. Tak rodzi się wielka przyjaźń między człowiekiem a zwierzęciem, która trwa mimo przeciwności losu i wystawienia jej na ciężką próbę. Wzruszająca opowieść dla całej rodziny!

Film Gierek jest kontrowersyjny ze względu na cukierkowe przedstawienie tytułowego I sekretarza KC PZPR w latach 1970-1980 i towarzyszącej jej tzw. "dekadzie gierkowskiej". Warto zobaczyć aktorów komediowych w niecodziennych, a na pewno w niekojarzących się z nimi rolach (z Miśkiem Koterskim na czele) czy ze względu na samą fabułę, by móc porównać ją z faktami historycznymi.

Księżyc z nieznanych powodów wypada z orbity i kieruje się w stronę Ziemi, nad którą zawisa widmo katastrofy porównywalnej ze zderzeniem z Teją sprzed 4,5 miliarda lat. Grupa astronautów wyrusza w kosmos, by zapobiec katastrofie. Widzieliście Armageddon z Brucem Willisem? Tutaj dostajemy efektowne widowisko o podobnej fabule od Rolanda Emmericha, specjalisty od filmów katastroficznych i sci-fi (Uniwersalny Żołnierz, Dzień Niepodległości, Pojutrze, 2012). Zatem: będzie się działo!

 • Kino Siemowit 18.02-21.02

"Literatura przy herbacie", czyli Mickiewicz i romanse

W środę 16 lutego br. w kawiarni Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie miało miejsce kameralne spotkanie tematyczne ze studentkami UTW (ale nie tylko!), którego tematem był Adam Mickiewicz, jego ballady i romanse. Spotkanie poprowadziła dyrektor MCKu Aleksandra Milczarek oraz opiekunka GUTW Magdalena Garstka.

Uczestnicy spotkania mieli okazję wymienić się swoimi spostrzeżeniami, których na pewno nie zabrakło podczas lektury Ballad i romansów. Opinie i uwagi słuchaczy uzupełniły biograficzne przypisy oraz pikantne ciekawostki z życia Mickiewicza, który jak wiadomo, był postacią nietuzinkową - jedni w jego posępnym wyrazie twarzy i smutnym usposobieniu w latach młodzieńczych widzieli odbicie przyszłych klęsk powstań narodowowyzwoleńczych, inni natomiast w blasku jego codziennego życia z przyjaciółmi i bynajmniej niestronienia od romansów i improwizacji poetyckich mających swoje źródło w zabawach słownych dostrzegli człowieka żyjącego pełnią życia.

Ta pełnia życia zaowocowała spotkaniem literackim pokazującym, że osoba Mickiewicza i jego twórczość po dwustu latach nadal inspiruje.

 • Literatura przy herbacie - Mickiewicz
 • Literatura przy herbacie - Mickiewicz
 • Literatura przy herbacie - Mickiewicz
 • Literatura przy herbacie - Mickiewicz

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE Nr 18/2022

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

z dnia 3 lutego 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.1372 ze zm.) oraz uchwały nr 135/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie miasta Gostynina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2022/2023

2. Informację o rozstrzygnięciu konkursu, o którym mowa w ust. 1 zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostyninie,

3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 18./2022

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 3 lutego 2022 r.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie miasta Gostynina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2022/2023

 

Wykaz oferentów wyłonionych w konkursie, którym zostanie zlecone zadanie publiczne:

L.p.

Nazwa oferenta

Miejsce prowadzenia przedszkola, którego dotyczy składana oferta

Deklarowana liczba miejsc dla dzieci

w oddziałach ogólnodostępnych
i specjalnych

1

Instytut Edukacji, Rozwoju

i Terapii sp. z o.o.

09-500 Gostynin,

ul Wojska Polskiego 22

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

09-500 Gostynin ul. Wojska Polskiego 22

57

 

 

Uzasadnienie

 

Burmistrz Miasta Gostynina ogłosił otwarty konkurs ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach. W wyznaczonym terminie wpłynęła do Urzędu Miasta Gostynina jedna oferta. Oferta została oceniona pod względem formalnym i merytorycznym przez powołaną w tym celu komisję konkursową.
Po zapoznaniu się z wynikami prac w komisji przedstawionej w protokole z posiedzenia komisji stwierdzam, że oferent spełnił warunki określone w regulaminie - stąd zarządzenie jest zasadne.

 

 

 

 • herb Gostynina

Prognozowany silny wiatr i burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach miejscami do 120 km/h, z kierunków zachodnich. Lokalnie możliwe burze.

Apelujemy o zachowanie ostrożności.

Uwaga na silny wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje od godz. 06:00 dnia 21.02.2022 do godz. 18:00 dnia 21.02.2022r. wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Karnawał w gostynińskiej „Jedynce”

Bale karnawałowe, które co roku organizowane są w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, stały się piękną tradycją i jednocześnie jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń, zwłaszcza przez najmłodsze dzieci. Można było uruchomić wyobraźnię, sprawić sobie skrzydła, by przez chwilę poczuć się ptakiem, dostojną damą, przystojnym kawalerem, strażakiem, królewną czy każdą inną postacią z bajki.

W czwartek, 17 stycznia 2022r., każdy ze społeczności szkolnej mógł spełnić swoje marzenie i wcielić się w wymarzonego bohatera. Wymyślne i czarujące stroje, przyciągały wzrok i uwagę wywołując zachwyt. Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej.

Źródło: Anna Pakulska - SP1 Gostynin

 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1
 • Bal karnawałowy w SP 1

MOSiR informuje

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie informuje, że z dniem 01.03.2022 r. /wtorek/ otwarte będą kompleksy boisk „Orlik” :

przy ul. Bema 23 (SP Nr 3) w godz.15.00-21.00
przy ul. Ozdowskiego 2 (SP Nr 1) w godz.15.00-21.00
przy ul. Sportowej 1 (Stadion MOSiR) w godz.15.00-21.00

W związku z powyższym prosimy grupy sportowe, kluby i stowarzyszenia o zgłaszanie na nasz adres mailowy :

mosir.gostynin@op.pl do dnia 28.02.2022 r. /poniedziałek/ terminów korzystania z obiektów, celem opracowania harmonogramu wejść na boiska „Orlik”.   
Zapraszamy do korzystania z tej formy aktywnego wypoczynku.       

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - logo
 • Orlik - logo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 21 lutego 2022 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym dot.:

- części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2286/3 położonej w Gostyninie przy ulicy Słowackiego,

- części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1902/18 położonej w Gostyninie przy ulicy Bierzewickiej.

 

Burmistrz Miasta Gostynin

Paweł Witold Kalinowski

 

Gostynin, dnia 21 lutego 2022 r.

 • Herb Gostynina

A karnawał trwa

Dzieci z Punktu Opieki nad Dziećmi do lat 3 - "Bajkowy Zakątek" i "Zaczarowana Kraina" doskonale bawiły się podczas balu karnawałowego. Na parkiecie tańczyły pszczółki, księżniczki, policjanci, wróżki i wiele innych ulubionych bajkowych postaci.

Na buziach maluchów gościł uśmiech i widać było dumę i radość z noszenia pięknych strojów.

 Udana zabawa zapewne na długo zapadnie w pamięć uczestników balu.

 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3
 • Bal karnawałowy w pkt opieki nad dziećmi do lat 3

Kubuś Puchatek w Jedynce

W piątek, 18 lutego 2022 r., sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie zamieniła się w niezwykłą krainę bajkowych postaci. W tym dniu, dzieci z punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych uczestniczyły w zabawach ruchowych przy muzyce z udziałem gościa specjalnego - Kubusia Puchatka. Dzieci miały okazję zaprezentować stroje swoich ulubionych bajkowych bohaterów. Przedszkolaki chętnie podejmowały proponowane przez Kubusia zabawy, bawiąc się przy tym doskonale. Podczas zabaw ruchowych dzieci doskonaliły zręczność, usprawniały równowagę, rozwijały szybkość reakcji, wzmacniały koncentrację, kształtowały koordynację wzrokowo-ruchową, doskonaliły umiejętność kulturalnej zabawy, usprawniały spostrzeganie wzrokowe oraz rozwijały wytrwałość. Spotkanie z Puchatkiem dostarczyło dzieciom dużo radości, uśmiechu oraz niesamowitych wrażeń. Na koniec spotkania każde dziecko otrzymało medal przyjaciela Kubusia Puchatka. Specjalne podziękowania należą się  rodzicom, którzy jak zwykle aktywnie włączyli się w przygotowanie strojów dla dzieci. 

Anna Pakulska
Ewa Nowakowska
SP1

 • Kubuś Puchatek w Jedynce
 • Kubuś Puchatek w Jedynce
 • Kubuś Puchatek w Jedynce
 • Kubuś Puchatek w Jedynce
 • Kubuś Puchatek w Jedynce
 • Kubuś Puchatek w Jedynce
 • Kubuś Puchatek w Jedynce
 • Kubuś Puchatek w Jedynce

"Rosnę z matematyką" w Przedszkolu nr 2

W styczniu 2022 r. Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie przystąpiło do realizacji Programu grantowego „Rosnę z matematyką” organizowanego przez Fundację mBanku (operatorem programu jest Fundacja Dobra Sieć). 

Program „Rosnę z matematyką” powstał dla tych, którzy chcą pokazać dzieciom, jak fascynujący może być świat matematyki. Przedszkole w ramach grantu realizuje projekt pod nazwą „Matematyka dla Smyka”.

Adresatami działań są dzieci w wieku przedszkolnym objęte edukacją przedszkolną w naszej placówce.

W ramach projektu są prowadzone zajęcia dydaktyczne rozwijające kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo - techniczne dla dzieci szczególnie uzdolnionych.

Celem projektu jest doskonalenie logicznego i twórczego myślenia, doskonalenie skupiania się na celu, rozwijanie umiejętności matematycznych, doskonalenie otwartości i łatwości nawiązywania kontaktów  oraz współpraca w zespole.

Zajęcia prowadzone są w trzech grupach według programu i scenariuszy zajęć opracowanych przez nauczycieli wychowania przedszkolnego dla 24 dzieci.

Do realizacji projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne w postaci wag, miarek, liczmanów, sudoku matematycznego, taśmy miarki, mat do działań matematycznych, klocków matematycznych, magnetycznych pieniędzy i innych.

Projekt jest dofinansowany z Fundacji mBanku” w kwocie darowizny 4.990,60 zł.

Anna Woźniak
Dyrektor Przedszkola nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
w Gostyninie

 • "Rosnę z matematyką" w Przeszkolu nr 2
 • "Rosnę z matematyką" w Przeszkolu nr 2
 • "Rosnę z matematyką" w Przeszkolu nr 2
 • "Rosnę z matematyką" w Przeszkolu nr 2
 • "Rosnę z matematyką" w Przeszkolu nr 2
 • "Rosnę z matematyką" w Przeszkolu nr 2

Co będzie grane w Kinie Siemowit? 25.02-28.02

Tym razem kino Siemowit proponuje premierowe seanse Potwornej rodzinki 2, komedię romantyczną Miłość jest blisko oraz klimatyczny dreszczowiec Guillermo del Toro Zaułek koszmarów.

Potworna rodzinka 2 to kontynuacja animacji z 2017 roku. Rodzina Sielskich ponownie straszy - tym razem celem staje się próba uratowania przyjaciół z rąk łowczyni potworów. Kolorowa komedia dla całej rodziny!

Miłość jest blisko to komedia romantyczna dobrze skrojona pod Walentynki, które nastapiły dokładnie trzy dni po premierze. Natalia i Adam znają się od dziecka. Nigdy nie byli parą, ale od zawsze byli razem. Są sąsiadami, korzystają wspólnie z pomieszczeń w swoich mieszkaniach, a ich sypialnie dzieli tylko cienka ściana. Natalia pragnie mężczyzny, najlepiej opiekuńczego domatora, który byłby oparciem dla niej i jej syna. Adam po rozwodzie szuka silnych emocji i najchętniej wybrałby się do Amazonii. Wreszcie każde z nich poznaje kogoś odpowiadającego ich oczekiwaniom. Ale czy rzeczywiście znajdą w tych znajomościach prawdziwą miłość? Występują m.in.: Wojciech Solarz, Weronika Książkiewicz, Olga Bołądź i Grzegorz Małecki w rolach głównych, a zatem aktorzy dobrze znani polskiej publiczności.

Zaułek koszmarów z Bradleyem Cooperem w roli głównej to historia mężczyzny, który z pomocą tajemniczego małżeństwa posiadającego niezwykłe zdolności (widzenie przyszłości, telepatia) odwraca swój los i osiąga sukces. Nic w życiu nie przychodzi łatwo, dlatego sytuacja prędzej czy później będzie musiała się odmienić. Nie ma tu jednak miejsca na nudę - reżyserem jest bowiem Guillermo del Toro, autor pamiętnego Labiryntu fauna, trzech Hobbitów i oskarowego Kształtu wody. Dla fanów reżysera pozycja obowiązkowa!

 • Kino Siemowit 25.02-28.02

Środki na naprawę dróg gruntowych powiększone

Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta radni (na wniosek burmistrza Pawła Kalinowskiego) jednogłośnie przyznali środki w wysokości 160.000,00 zł na poprawę dróg gruntowych w Gostyninie. Zwiększenie środków motywowane jest obfitymi opadami deszczu, które kolejny raz w sposób szczególny utrudniły komfort życia mieszkańców posiadających posesje zlokalizowane przy drogach gruntowych.

Burmistrz zapowiedział, że kompleksowa naprawa dróg zostanie przeprowadzona już niebawem.

 • (źródło: gostynin24.pl)

Komunikat Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie wydarzeń na Ukrainie

Szanowni Państwo,

w związku z niepokojącymi informacjami, jakie docierają od kilkudziesięciu godzin do nas z Ukrainy, pragnę poinformować Państwa, że miasto Gostynin przyłącza się do akcji pomocy dla wszystkich tych, którzy będą szukać schronienia. Gostynin wyznaczył około 60 miejsc: są to miejsca w hotelu zamkowym oraz w hotelu przy ul. Sportowej w Gostyninie.

Jeżeli tylko będzie taka konieczność, miasto służy wszelką pomocą. Chcemy, aby każdy, kto ucieka przed wojną, czuł się w naszym mieście bezpiecznie.

Taka informacja została również przekazana do pana wojewody mazowieckiego.

Mam nadzieję, że jeżeli będzie taka potrzeba, Gostynin sprosta wszelkim wymaganiom.

Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Witold Kalinowski

Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Aulichem

Arkadiusz Aulich - kutnianin związany z Gostynińskim Klubem Poetyckim, autor Domu czystych myśli, Odmiennych stanów świadomości i wydanego ostatnio Skądinąd był gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina. W zeszły czwartek (tj. 24 lutego) w galerii wystaw im. Pawła Tencera miało miejsce spotkanie autorskie z Autorem, które poprowadzili dobrze znany gostynińskiemu środowisku poetyckiemu Michał Woźniak oraz dyrektor MBP Katarzyna Leśniewska, a wzbogacił je muzyką graną na żywo Dominik Janiszewski.

Rozmawiano z Autorem o jego inspiracjach, o poetach wyklętych patronujących jego poezji, pierwszej literackiej miłości: Jimim Morrisonie, o pewnego rodzaju niechęci do twórczości Mickiewicza. Wreszcie dyskutowano o roli poezji w życiu. Autor odczytał kilka swoich wierszy ze Skądinąd, natomiast prowadzący Michał Woźniak pozwolił sobie zacytować jego biograficzne zapiski. "Twórczość ma dla mnie większą wartość niż życie" - brzmiało między wierszami.

Spotkanie zakończyło się ożywioną dyskusją z uczestnikami spotkania, udzielaniem odpowiedzi na ich pytania, a także gorącym podziękowaniem za przybycie kutnowskiego Poety.

 • Spotkanie z Arkadiuszem Aulichem i promocja "Skądinąd"
 • Spotkanie z Arkadiuszem Aulichem i promocja "Skądinąd"
 • Spotkanie z Arkadiuszem Aulichem i promocja "Skądinąd"
 • Spotkanie z Arkadiuszem Aulichem i promocja "Skądinąd"
 • Spotkanie z Arkadiuszem Aulichem i promocja "Skądinąd"
 • Spotkanie z Arkadiuszem Aulichem i promocja "Skądinąd"

MKS "Mazur" zaprasza na treningi

MKS ”Mazur” Gostynin zaprasza na treningi rocznika 2013/młodsi. Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki w godzinach 16.30 – 18.00
na boisku "Orlik" przy ul. Bema 23 (Szkoła Podstawowa Nr 3).
Rozpoczęcie treningów nastąpi od dnia 8.03.2022 r. (wtorek).

 • Logo Mazura
 • logo MOSiR Gostynin
 • logo Orlik

Rekrutacja pracowników do PKN Orlen

Informujemy, że trwa rekrutacja pracowników do zakładów PKN Orlen we Włocławku. Szczególnie poszukiwani są pracownicy na stanowisko:

Więcej ofert pracy do zapoznania na stronie https://www.orlenserwis.pl/PL/Praca/Strony/Oferty-Pracy.aspx

Więcej informacji pod numerami telefonu: (24) 286 61 43, (24) 256 52 26 oraz 603 846 535

 • PKN Orlen

Zbiórka dla uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że w Urzędzie Miasta Gostynina od poniedziałku (28 lutego) prowadzona jest zbiórka dla uchodźców z Ukrainy.

Osoby, które już zostały zakwaterowane na terenie Gostynina mają zapewniony nocleg i pełne wyżywienie. Niezbędne dla tych osób są także środki higieny osobistej (pasta do zębów, mydło, płyny pod prysznic, szczoteczki do zębów, podpaski, papier toaletowy, ręczniki, szampony do włosów, proszek do prania), a także kawa, herbata, cukier, 2 czajniki elektryczne.

Ponadto, prowadzimy również zbiórkę dla osób potrzebujących na Ukrainie:

- artykułów spożywczych z długoterminową datą przydatności tj.: woda, żywność do szybkiego przygotowania (instant), batony (w tym energetyczne), bakalie, orzechy, konserwy, makarony, płatki do szybkiego przygotowania, narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku),

- środki higieniczne i czystości tj.: płyny do kąpieli, pod prysznic, mydło, dezodoranty, pasta do zębów, szczoteczki do zębów, grzebienie, bielizna damska, męska, dziecięca (tylko nowe), podpaski, pampersy, pieluchy dla dorosłych, papier toaletowy i ręcznik papierowy, ręczniki (tylko nowe), worki na śmieci

- okrycia tj.: koce zwykłe i termiczne, śpiwory, materace, podkładki pod materac z wodoodpornej folii aluminiowej

Wszystkie te artykuły prosimy o dostarczenie do sali konferencyjnej Urzędu Miasta Gostynina na I piętrze (ul. Rynek 26).

 

 • flaga Ukrainy

Pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy

Sztab kryzysowy działający przy Urzędzie Miasta Gostynina podjął decyzję, że Ukraińcy mający zakwaterowanie w Gostyninie (dzieci, młodzież oraz dorośli) mają zapewnioną pomoc psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyninie, a także mogą korzystać z zajęć w gostynińskich placówkach kulturalno-oświatowych i sportowych.

 • logo Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Obchody 82. rocznicy pomordowania w lesie Kraśnica mieszkańców Gostynina i okolic

W dniu dzisiejszym (28 lutego) delegacje władz samorządowych, Nadleśnictwa Gostynin, Rady Miejskiej oraz mieszkańcy Gostynina spotkali się przy mogile w Kraśnicy. W tym miejscu poległy 42 osoby z Gostynina i Kutna.

Oddano hołd bohaterom składając kwiaty i zapalając znicze.

 

 

 • Obchody w Kraśnicy - 82 rocznica
 • Obchody w Kraśnicy - 82 rocznica
 • Obchody w Kraśnicy - 82 rocznica
 • Obchody w Kraśnicy - 82 rocznica
 • Obchody w Kraśnicy - 82 rocznica

Poszukiwane osoby ze znajomością języka ukraińskiego

Informujemy, że na potrzeby dobrej komunikacji z uchodźcami, zostali powołani do pracy wolontariusze ze znajomością j. ukraińskiego. W dalszym ciągu poszukujemy kolejnych osób ze znajomością języka ukraińskiego, które w ramach wolontariatu podejmą się pracy dla potrzeb osób z Ukrainy.

 • flaga Ukrainy

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia w 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi współpracownicy: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu.
 
To święto stanowi uczczenie pamięci wszystkich tych, którzy w 1945 roku nie złożyli broni radzieckiemu okupantowi i poświęcili swoje życie w walce o wolną Polskę.
 
Wszystkich pragnących upamiętnić podziemie niepodległościowe zapraszamy na godzinę 10:00 przed budynek komendy policji (ul. 3 Maja 17).
 • Plakat

Do Gostynina dotarło 29 osób z Ukrainy

W naszym mieście przebywa już 29 mieszkańców Ukrainy. Pokoje hotelowe w zamku oraz na stadionie dziś stają się ich drugim domem. Na stadion przybyła 13 osobowa grupa z Odessy. Najmłodsze dziecko - Denis ma niecałe 2 latka...jakie mają na dziś potrzeby? Na pewno sen i odpoczynek.
Gospodarz naszego miasta bardzo dziękuje wszystkim, którzy pomagają w tej trudnej sytuacji. Uchodźcy są także bardzo wdzięczni za każdy rodzaj wsparcia.
Podczas kolejnych dni również można pomóc, każdy na miarę swoich możliwości, gdy każdy gest bardzo się liczy. 
 • Uchodźcy z Ukrainy w Gostyninie
 • Uchodźcy z Ukrainy w Gostyninie
 • Uchodźcy z Ukrainy w Gostyninie
 • Uchodźcy z Ukrainy w Gostyninie

Zaproszenie na warsztaty

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego zaprasza chętne osoby z obszaru działania SGTPG na warsztaty plastyczne pn. "Spersonalizuj swój kubek z Fimo". Warsztaty odbędą się 24 i 25 marca od godz. 9:00 w grupach po 10 osób.

O wzięciu udziału decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego zgłoś się już dziś! Zgłoszenia należy dostarczyć do 16 marca do biura SGTPG (Łąck, ul. Brzozowa 1) bądź mailowo na adres stowgmin@wp.pl

Zachęcamy do udziału!

 • Zaproszenie na warsztaty

3 złote medale Łukasza Flejszera w mistrzostwach Polski w łyżwiarstwie szybkim

26 i 27 lutego 2022 r. w Arenie Lodowej Tomaszowa Mazowieckiego odbyły się Mistrzostwa Polski zawodników MASTERS "łyżwiarstwa szybkiego". Zawody sportowe najwyższej rangi naszego kraju rozpoczęły się sobotnimi startami na sprinterskim dystansie 500 metrów, a zakończyły konkurencją na 1500 metrów.

Do turnieju przystąpiło blisko 40 licencjonowanych zawodników Masters z czołowych klubów Polski. Miasto i Gminę Gostynin reprezentował z Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZWOLEŃ-TEAM” Łukasz Flejszer w kat. wiekowej M35-40, który zdobył 3 złote medale na:

- 500m w 44.92 (w ubiegłym roku 46.28)

- 1500m w 2:23.95 (w ubiegłym roku 2:23:63)

- 3000m w 5:02.34 (w ubiegłym roku 5:23.24).

”Cieszę się z tak doskonałych wyników (życiówek), które osiągnąłem na mistrzostwach Polski. Pomimo, iż z każdym rokiem jestem starszy, to czuję się bardzo mocny i bardziej doświadczony. Po zdobyciu tytułu Mistrza Polski M35 motywacja rośnie - podobnie jak ilość wzorców z czołówki światowej do naśladowania! Plan na kolejne mistrzostwa mam mega ambitny, aby przepracować dobrze sezon wrotkarstwa szybkiego (maratony oraz torowe sprinty) i od lipca małymi krokami wchodzić na dodatkowe treningi łyżwiarskie, by poprawić technikę, a w rezultacie na 500m zejść do 43s, na 1500m do 2:11, a na 3000m do 4:59” – mówi Ł. Flejszer.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 • Łukasz Flejszer wyjeździł 3 złote medale
 • Łukasz Flejszer wyjeździł 3 złote medale
 • Łukasz Flejszer wyjeździł 3 złote medale
 • Łukasz Flejszer wyjeździł 3 złote medale

Nieodpłatna pomoc i poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Gostynińskiego w br.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność niezatrudniającą innych osób
w ciągu ostatniego roku.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie jest przechowywane w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.
Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, a zatem podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj.Dz.U. z 2021 r. poz. 743). Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem: kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkści pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy tym okresie oraz informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.743).
Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wedlug kolejności zgłoszeń, po umówieniu i potwierdzeniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Kobiecię która jesi w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Umówienia terminu wizyty dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 539 522155 lub na adres e_mail: org@gostynin.powiat.pl w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30. Zapisy na wlzytę odbywają się z zachowaniem anonimowości osoby zgłaszającej (przy ustalaniu terminu podaje się jedynie inicjały),
Zapisu na wizytę można dokonać również online na stronie Powiatu Gostynińskiego pod adresem: www.gostynin.powiat,pl, korzystając z zakładki: Pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja - zapisy nabezpłatne usługi lub poprzez BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie pod adresem: http://bip.gostynin.powiat.pl, korzystając z zakładki: Nieodpłatna pomoc prawna - Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną,
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczęnie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w Punktach: nr 1 - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-11.30) oraz nr 2 - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.30-15.30) usytuowanych w lokalu na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43b, pokój numer 6.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dńa 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Wymienionym osobom może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumienie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego. W przypadku zorganlzowania wizyty w ww. miejscu osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbiera od osoby uprawnionej oświadczente, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość przed uzyskaniem porady są zobowiązane do
złożenia oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumienia się na odległość.
Zgłoszenia można przekazać;

 • pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, Wydział Organizacyjny, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin,
  - pocztą elektroniczną na adres: org@gostynin.powiat.pl,
  - skrytka ePUAP adres: 2t399jfvvI1/skrytka
  - osobiście: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin.
  Bliższe informacje pod numerem telefonu 539 522 155. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie po otrzymaniu ww, dokumentów i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.
  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  1) poinformowanie osoby ftzycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej  uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym,
  administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub
  2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
  4) nieodpłatną mediację, lub
  5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
  Nieodplatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzietnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mięszkaniowych oraz zabezpieczenia społeczrego,
  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
  Nieodpłatna mediacja obejmuje:
  1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających
  2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
  3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
  4) przeprowadzenie mediacji;
  5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
  1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego ;
  2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
  Nieodpłatną mediację prowadzi mediator. Uprawniona do zainicjowania nieodpłatnej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złozy stosowne oświadczenie w tej sprawie, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Druga strona sporu, zaproszona do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. 
  W Powiecie Gostynińskim nieodpłatna mediacja udzielana jest przez mediatora w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz przez mediatora w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie. Spotkania z mediatorami organizowane są w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przez osobę uprawnioną, w terminie dogodnym dla stron.
  Osoba udzieląca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dokumentuje każdy przypadek udzielenia porady w karcie pomocy (część A), przy czym pozycje zawierające informacje dotyczące osoby uprawnionej wypełniane są przy jej udziale, to jest: wiek, płeć, wykształcenie, dochód, źródło dochodu w gospodarstwie domowym i liczba członków w gospodarstwie domowym oraz miejsce zamieszkania. Karty pomocy i oświadczenia przechowywane są w sposób uniemożlwiający powiązanie ich ze sobą (dane zawartę w karcie A są anonimowe, nie ma możliwości powiązania ich z osobą, która je przekazała).
  Możliwośći forma przekaąrwania opinii (część B karty pomocy) przez osoby uprawnione o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim:
  Osoby uprawnione po uzyskaniu porady prawnej mogą dobrowolnie wypełnić ankietę (tj. część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym poradnictwie obywatelskim w danym punkcie na teręnie powiatu
  gostynińskiego.
  Ankietę należy złożyć:
  - bezpośrednio po udzielonej pomocy do urny zrajdującej się w poczekalni danego punktu, w klórym udzielana była porada prawna lub
  - w późniejszym terminie przesłanie listownie wraz ze wskazaniem numeru punktu oraz nazwiska i imienia osoby udzielającej porady prawnej, w którym uzyskała pomoc na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, Wydział Organizacyjny, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin lub w formie elektronicznej na adres: org@gostynin.powiat.pl, ePUAP adres: 2t399jfvv1/skrytka.
  W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicmego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczęń w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
  gostynińskiego podejmuje Starosta Gostyniński, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeflstwa obywateli, zawiadamiając o ich ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie Powiatu, a także przez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa
  Powiatowego w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13 oraz w Punktach.

 

 

Pamięć o Żołnierzach Wyklętych jest kultywowana

Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych obchodziliśmy w naszym mieście w dniu dzisiejszym (1,03) przed Komendą Powiatową Policji, gdzie zamieszczona jest tablica poświęcona żołnierzowi AK ppor Henrykowi Józwikowi pseudonim "Groźny" oraz Żołnierzom Niezłomnym Północnego Mazowsza.

Po odśpiewaniu hymnu polskiego, w swoim wystapieniu Burmistrz Paweł Kalinowski powiedział: - Szanowni Państwo! 
Polacy są dumnym narodem, który cierpiał, ale przetrwał. Stało się tak dzięki Żołnierzom Niezłomnym i osobom, które ich wspierały. Kultywujmy pamięć o bohaterach w naszych sercach i rozsławiajmy ją przyszłym pokoleniom. Cześć ich Pamięci!

Następnie modlitwę za bohaterów odmówił ks. Krzysztof Jończyk.

Delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

 • Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych już 6 marca

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza 6.03.2022r. (niedziela) o godz.12.00 na Bieg Tropem Wilczym poświęconym pamięci Żołnierzy  Wyklętych. Bieg rozpocznie się na parkingu k/Rezerwatu Dybanka, następnie będzie przebiegał drogą leśną przy zabudowaniach i ścieżką leśną do Zalewu Piechota, potem Zalewem Piechota po grobli i ścieżką leśną do parkingu. Meta znajdować się będzie na parkingu.
Udział w biegu jest bezpłatny, dla uczestników biegu organizator zabezpiecza pakiety startowe /między innymi koszulka, bidon/.
Dla wszystkich tych, którzy ukończyli bieg przygotowane zostały pamiątkowe medale.
Uczestnikami biegu mogą być dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
Uczestnictwo dzieci i młodzieży do 18-go roku życia może zostać zrealizowane tylko po wypełnieniu oświadczenia/zgody przez rodziców lub opiekunów prawnych w biurze zawodów.
Dystans do pokonania, to 1963 m.
Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów tj. dn.06.03.2022r. /niedziela/ do godz.11.40
Ilość miejsc jest ograniczona.
Za m-ca I-III dla najlepszych Pań/Panów w kat. ”OPEN” organizator zabezpieczy puchary.
O godzinie 11.45 – 12.00 odbędzie się rozgrzewka biegaczy
Start o godzinie 12.00.

Do zobaczenia w niedzielę na starcie.

Burmistrz Paweł Kalinowski gościem Radia Q

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski po raz kolejny był gościem kutnowskiego Radia Q.

Tematem ostatniej rozmowy były:
- dodatek osłonowy,
- planowany remont ul. Sosnowej,
- modernizacja zegara ratuszowego,
- bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem wilczym",
- kalendarz imprez miejskich w Gostyninie,
- harmonogram mobilnego punktu poboru krwi.

Zachęcamy do wysłuchania. Link do rozmowy: http://radioq.fm/wiadomosci/gosc-radia-q/4328-gosc-radia-q-pawel-kalinowski-01-03-2022

 • Burmistrz w Radiu Q

Sportowy Dzień Kobiet

Turniej Siatkówki Kobiet o Puchar Dyrektora "Alior Banku" odbędzie się 5 marca br. (sobota) o godz. 9.30 w hali sportowej MOSiR w Gostyninie, przy ul. Kutnowskiej 7.

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów: Alior Banku i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie.

Grać będą następujące zespoły:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻYCHLIN
DREAM TEAM GOSTYNIN
VOLLEY CHALIN
VOLLEY PŁOCK
LIDERKI SZCZAWIN
                                                                                                                                                 
Terminarz gier przedstawia się następująco:

 Mecz       Godz.     Boisko        Drużyna                                    Drużyna                          Wynik
    1           9 30          A            ZS ŻYCHLIN                          LIDERKI SZCZAWIN               :
    2                            B       DREAM TEAM GOSTYNIN         VOLLEY PŁOCK                     :
    3         10 30          A            ZS ŻYCHLIN                              VOLLEY CHALIN                 :
    4                            B      DREAM TEAM GOSTYNIN       LIDERKI SZCZAWIN                  :
    5         11 30          A          VOLLEY CHALIN                      VOLLEY PŁOCK                      :
    6                           B              ZS ŻYCHLIN                       REAM TEAM GOSTYNIN           :
    7         12 30         A            LIDERKI SZCZAWIN                VOLLEY PŁOCK                      :
    8                           B          DREAM TEAM GOSTYNIN        VOLLEY CHALIN                     :
    9         13 30         A              ZS ŻYCHLIN                           VOLLEY PŁOCK                      :
   10                          B            VOLLEY CHALIN                     LIDERKI SZCZAWIN                :

             ok.14 30                       ZAKOŃCZENIE TURNIEJU i wręczenie nagród 


Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymają puchary i pamiątkowe dyplomy. 
Za m-ca I-III zawodniczki otrzymają pamiątkowe medale.
Wyróżniające się zawodniczki wskazane przez organizatora - statuetki.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, kradzieże, kontuzje wynikłe z winy uczestników. Uczestnicy turnieju winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.    
Turniej rozegrany zostanie z zachowaniem zasad sanitarno-epidemiologicznych.

Nazwa
drużyny                            1          2          3          4          5          Pkt.          Sety          M-ce
Zespół Szkół Żychlin        X

Dream Team Gostynin                 X

Volley Chalin                                            X

Volley Płock                                                          X

Liderki Szczawin                                                               X

 

Punktacja i kolejność drużyn

za zwycięstwo stosunkiem setów        2:0 –   3 pkt.
za zwycięstwo stosunkiem setów        2:1 –   2 pkt.
za porażkę stosunkiem setów             1:2   -  1 pkt.
za porażkę stosunkiem setów              0:2  –  0 pkt.
O końcowej kolejności drużyn w tabeli decyduje: 
                                 ilość zdobytych punktów, 
                                 bezpośredni pojedynek zainteresowanych drużyn, 
                                 różnica setów we wszystkich meczach, 
                                 stosunek małych punktów.

 

 

 • plakat - zaproszenie na turniej

Umowa na przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej podpisana

Informujemy, iż 1 marca br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a firmą HYDROPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej.

Termin realizacji umowy wynosi 16 tygodni od jej podpisania.

Kwota realizacji umowy: 140.000,00 zł.

 • Remont ul. Termalnej
 • Remont ul. Termalnej

Wymień swoje źródło ogrzewania na przyjazne środowisku

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że w związku z nowo podjętą uchwałą w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku, nabór wniosków rozpocznie się od 21 marca 2022 roku.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi z terenu Gminy Miasta Gostynina. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie zadania w zakresie modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotła niespełniającego normy PN-EN 303-5:2012 na:
1) kocioł na węgiel, drewno i biomasę spełniający wymagania Ekoprojektu tzw. Ecodesign;
2) kocioł gazowy;
3) kocioł olejowy;
4) piec elektryczny;
5) pompy ciepła.

Czynności związane z wymianą w/w kotłów (pieców) to czynności polegające na:
1) demontażu starego źródła ogrzewania;
2) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
3) podłączenie do sieci gazowej;
4) podłączenie do sieci elektroenergetycznej;
5) rozprowadzeniu pionów instalacji grzewczej w budynkach.

Dotacja wynosi 50% kosztów całej inwestycji, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł.

Wnioski należy składać od 21 marca 2022 r. do 1 kwietnia 2022 r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta przy ul. Parkowej 22, w godzinach pracy Urzędu.

Nabór wniosków dotyczy inwestycji planowanych do realizacji w roku 2022, dlatego składając wniosek wnioskodawca musi posiadać niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, jeżeli są wymagane oraz środki finansowe do realizacji inwestycji w bieżącym roku kalendarzowym. 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr tel. 24-236-07-42.

 

Wniosek do pobrania poniżej.

 • Smog (źródło: pixabay.com)

Ludzie sportu pomagają uchodźcom

Piłkarze, szkoleniowcy i Zarząd MKS "Mazur" Gostynin włączają się w zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy. 

W dniu 5 marca 2022 r, (sobota) w trakcie meczu kontrolnego "Mazur" Gostynin - Lubienianka Lubień Kujawski w godz. 17.00-19.00 zbierane będą produkty spożywcze (szczególnie produkty wymagające minimalnego przygotowania, hermetycznie zapakowane z długim terminem przydatności do spożycia, łatwe w przygotowaniu).

Zebrane produkty przekazane zostaną rodzinom przybyłym z Ukrainie i zamieszkałej na terenie miasta Gostynina.

 

 • Flaga Ukrainy

Światowy Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki do lat 3

26 lutego br. obchodzony był Światowy Dzień Dinozaura, który stwarzał wspaniałą okazję do przybliżenia dzieciom tych prehistorycznych zwierząt.

Dzieci z "Bajkowego Zakątka" i "Zaczarowanej Krainy" były zafascynowane tymi przyjaznymi "gadzinami".

W ramach dziennych zajęć maluchy zapoznawały się z różnymi gatunkami dinozaurów, szukały zakopanych w piasku figurek w ramach tzw. "wykopalisk". Ponadto zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia na DINO-fotościance, uczestniczyły także w zajęciach edukacyjnych i wykonały tematyczne prace plastyczne.

Jak widać na zdjęciach zajęcia bardzo przypadły dzieciom do gustu.

 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3
 • Dzień Dinozaura w Punkcie Opieki dla Dzieci do lat 3

15. edycja plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza” - Wydarzenie Roku 2021. Głosuj na Gostynin!

Trwa organizowany przez "Tygodnik Płocki" plebiscyt "Z Tumskiego Wzgórza" - Wydarzenie Roku 2021. Plebiscyt ma na celu wyłonienie najważniejszych wydarzeń minionego roku z Płocka i regionu. Kapituła konkursu wyłoniła 4 kategorie ("Inicjatywy społeczne i gospodarcze", "Kultura", "Sport i turystyka", "Na Mazowszu Płockim"); do każdej z nich przypisano po 10 propozycji. 
W tej edycji plebiscytu nominowanym wydarzeniem, jakie miało miejsce w zeszłym roku w Gostyninie jest Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego. Stadion MOSiRu został wyposażony w nowoczesny obiekt treningowy, który już teraz służy lokalnym klubom sportowym. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 5.546.116,12 zł. 
Można zagłosować na to wydarzenie, wysyłając SMS o treści NMP.8 na numer 73601 (koszt SMS-a 3,69 zł brutto) do 6 kwietnia br. (do godziny 23:59).
Warto oddać swój głos nie tylko dlatego, aby wypromować naszą lokalną inicjatywę. Jak piszą organizatorzy, "dla uczestniczących w naszej akcji głosowania przewidzieliśmy jak co roku bardzo cenne nagrody: sprzęt RTV i sprzęt AGD. Jaka będzie nagroda główna (a trafi ona do tego czytelnika, który najwięcej razy odda swój głos)? Planujemy, jak w roku ubiegłym aż 3 równorzędne nagrody – vouchery na paliwo na stacjach PKN ORLEN".
Ważne odnośniki:
- regulamin plebiscytu: https://tp.com.pl/artykul/regulamin-plebiscytu/1272820
- lista kategorii i nominowanych projektów i osób: https://tp.com.pl/artykul/-jak-glosowac-wydarzenie/1273229

 • Z Tumskiego wzgórza - logo

Dzień otwarty w SP nr 1

W dniu 15 marca br. w godz. 16.00-18.00 odbędzie się Dzień otwarty w Szkole Podstawowej nr 1 pn. "Spacer po Jedynce".

W programie zaplanowano spotkanie z dyrekcją i nauczycielami tej placówki, prezentację multimedialną, zwiedzanie szkoły, zapoznanie z bazą dydaktyczną i ofertą placówki. 

Wszystkich zainteresowanych tą ofertą zapraszamy w imieniu SP 1.

 • Zaproszenie na dzień otwarty do SP 1 - plakat

Co będzie grane w Kinie Siemowit? 4.03-7.03

Tym razem kino "Siemowit" proponuje zapominalskim powtórkę seansu Potwornej rodzinki 2, a także premierowe pokazy najnowszej odsłony Batmana w reżyserii Matta Reevesa.

Batman (w tej roli Robert Pattinson) i Kobieta-Kot (Zoe Kravitz) stawiają czoła Człowiekowi-Zagadce (Paul Dano). W tle: skorumpowane miasto Gotham City. Fanów uniwersum DC nie trzeba do niczego zachęcać - najnowszy Batman to pozycja obowiązkowa dla nich i wszystkich pozostałych, szukających spektakularnego widowiska kinowego.

 • Kino Siemowit 4.03-7.03

Kolejna grupa uchodźców przybyła do Gostynina

Dzisiaj (4 marca 2022r.) do naszego miasta przyjechała kolejna grupa uchodźców z Ukrainy. W siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z burmistrzem Pawłem Kalinowskim spotkały się 4 osoby dorosłe (kobiety) i 6 dzieci.

Burmistrz powitał przybyłych w Gostyninie wyrażając ubolewanie nad tym co się dzieje obecnie na Ukrainie. Ponadto wyraził nadzieję, że nasze działania i pomoc spowodują, że będą się czuli się jak u siebie. Odpowiadając na pytania kobiet zapewnił, że zaspokojone zostaną ich potrzeby, jak np. opieka lekarska.

W spotkaniu m.in. uczestniczył dyrektor MOSiR Wiesław Adamski i kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska. 

 

 • Kolejna grupa uchodźców z Ukrainy w Gostyninie
 • Kolejna grupa uchodźców z Ukrainy w Gostyninie
 • Kolejna grupa uchodźców z Ukrainy w Gostyninie
 • Kolejna grupa uchodźców z Ukrainy w Gostyninie
 • Kolejna grupa uchodźców z Ukrainy w Gostyninie
 • Kolejna grupa uchodźców z Ukrainy w Gostyninie
 • Kolejna grupa uchodźców z Ukrainy w Gostyninie
 • Kolejna grupa uchodźców z Ukrainy w Gostyninie
 • Kolejna grupa uchodźców z Ukrainy w Gostyninie
 • Kolejna grupa uchodźców z Ukrainy w Gostyninie
 • Kolejna grupa uchodźców z Ukrainy w Gostyninie
 • Kolejna grupa uchodźców z Ukrainy w Gostyninie
 • Kolejna grupa uchodźców z Ukrainy w Gostyninie

Dzień Kobiet w kinie "Siemowit"

Kino "Siemowit" działające przy Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie przygotował na Dzień Kobiet dwie propozycje filmowe: Krime Story. Love Story oraz Spencer.

Pierwsza propozycja to wyreżyserowana przez Michała Węgrzyna komedia gangsterska inspirowana wydarzeniami opisanymi w książce Marcina "Kali" Gutkowskiego. Dwóch przyjaciół (Krime i Wajcha) dostają propozycję nie do odrzucenia - zarobienia naprawdę dużych pieniędzy. Planują, że będzie to ich ostatni nielegalny "skok", który ustawi ich już na całe życie. "Życie" jednak napisze dla nich zupełnie inny scenariusz. Człowiek, na którego dostają zlecenie okaże się ojcem dziewczyny, dla której główny bohater kompletnie straci głowę. Współczesna interpretacja Romea i Julii, role których wcielają się Cezary Łukasiewicz i Wiktoria Gąsiewska.

Spencer to film przedstawiający fragment historii małżeństwa księżny Diany i księcia Karola. Fragment, w którym Kristen Stewart wcielająca się w rolę Diany dominuje na pierwszym planie. W małżeństwo księżnej Diany i księcia Karola już dawno wkradł się chłód. Krążą pogłoski o ich romansach i możliwym rozwodzie. Jednak święta Bożego Narodzenia w królewskiej posiadłości Sandringham mają przynieść spokój i rozładowanie napięć. Obfitość jedzenia i picia, strzelanie i polowania – oto wypróbowane sposoby wyciszania sporów. Diana dobrze zna tę grę. Grę pozorów, która jak bańka nadyma się przed Dianą. Wie, że nie pasuje do dworskiego, pełnego sztuczności życia. Czy znajdzie w sobie odwagę, by być szczęśliwą?

Film Krime Story. Love Story wyświetlony zostanie o 17:00, a Spencer - o 19:00.

 • Dzień Kobiet w kinie "Siemowit"

Turniej siatkówki kobiet zakończony

W ubiegłą sobotę (5 marca) spotkały się zawodniczki z Gostynina, Szczawina, Żychlina i Płocka, które rywalizowały podczas meczów w piłkę siatkową. Impreza sportowa odbyła się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie. Panie walczyły o Puchar dyrektora Alior Banku oddziału w Gostyninie.

Po zaciętej rywalizacji zawody, a także puchar wygrały siatkarki Volley Płock, które w pięknym stylu bez straty seta pokonały wszystkie pozostałe drużyny.

Na podium stanęły także zespoły Volley Chalin oraz Zespoły Szkół z Żychlina.

Liderki Szczawin zajęły czwarte miejsce, natomiast Dream Team Gostynin miejsce piąte.

Wyniki rozgrywek przedstawiały się następująco:

Zespół Szkół Żychlin - Liderki Szczawin 2:0

Dream Team Gostynin - Volley Płock 0:2

Zespół Szkół Żychlin - Volley Chalin - 0:2

Dream Team Gostynin - Liderki Szczawin 1:2

Volley Chalin - Volley Płock 0:2

Zespół Szkół Żychlin - Dream Team Gostynin 2:0

Liderki Szczawin - Volley Płock 0:2

Dream Team Gostynin - Volley Chalin 0:2

Zespół Szkół Żychlin - Volley Płock 0:2

Volley Chalin - Liderki Szczawin 2:0

Klasyfikacja końcowa zawodów:

1. Volley Płock

2. Volley Chalin

3. Zespół Szkół Żychlin

4. Liderki Szczawin

5. Dream Team Gostynin

Wyróżnienia indywidualne otrzymały:

Aneta Dolińska z Zespołu Szkół Żychlin

Lidia Michalska z Dream Team Gostynin

Marta Dąbrowska z Volley Chalin

Emila Bakowska, Arleta Rutkowska z Volley Płock

Angelika Gajewska z Liderki Szczawin.

Nagrody wręczał Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski i dyrektor oddziału Alior Bank w Gostyninie - Monika Sadowska – Kaniera.

Siatkarkom gratulujemy sportowej postawy życząc dalszych sukcesów i miejsc na podium w kolejnych rozgrywkach.

 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
 • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet

Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2022 rok”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

 

Najważniejsze zmiany to:

1. dodanie w § 2 ust. 2 pkt 2 Programu kolejnego celu współpracy o treści: „działania z zakresu profilaktyki uzależnień”;
2. zmiana nazwy zadania nr 5 w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, która po zmianie brzmiałaby następująco: „Wspieranie klubów i zawodników Mazowsza na podstawie wyników Systemu Sportu Młodzieżowego”;
3. dodanie nowego zadania wybranego do realizacji w budżecie obywatelskim Województwa Mazowieckiego pn. „Letnia szkoła archeologii - szukamy skarbów na północnym pograniczu Mazowsza”.

 

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się! 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 4 do 18 marca 2022 r.

 

Gdzie można zapoznać się z projektem uchwały?

Projekt uchwały został: 
    1. opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.mazovia.pl oraz na stronach internetowych: mazovia.pl, dialog.mazovia.pl, ngo.pl; 
    2. przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej dialog.mazovia.pl;
    3. wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 105 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: 
       1) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1, 
       2) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38, 
       3) Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
       4) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19, 
       5) Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
       6) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
       7) Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
       8) Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

 

Jak zgłosić propozycje do projektu uchwały?

Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 4 do 18 marca 2022 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów:
    1. osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 2022”;
    2. osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 2022”:
       1) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1, 
       2) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38, 
       3) Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
       4) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19, 
       5) Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
       6) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
       7) Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
       8) Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17;
    3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 2022”;
    4. drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl
    5. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.

 

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, nr tel. 22 43 79 474, 22 59 79 679, 22 59 79 683, mail: dialog@mazovia.pl

 

Uwaga!

Obowiązuje stan epidemii, tak więc w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zachęcamy do udziału w konsultacjach drogą mailową oraz poprzez e-PUAP. 
W sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu będą Państwo:
    • przyjmowani po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu spotkania z właściwym pracownikiem urzędu, 
    • przyjmowani pojedynczo, 
    • zobowiązani do dezynfekcji rąk, zakrycia ust i nosa oraz do zachowania wymaganego odstępu od innych osób.

Pobiegli oddając cześć "Żołnierzom Wyklętym"

Niedzielne spotkanie amatorów czynnego wypoczynku i nie tylko, skupiło na parkingu przy Dybance, ponad 60 osób biorących udział w biegu "Wilczym tropem", a także wielu kibiców.

Prawie dwa kilometry w rejonie Dybanki i zalewu Piechota najszybciej przebiegł Andrzej Piętka, kolejny był Michał Walczak i trzeci Przemysław Dobrzyński.

Wśród pań pierwsze miejsce zajęła Roksana Rękawiecka, druga była Nadia Machała, a trzecia Kaja Sobiecka.

Bardzo cieszy fakt, że w biegu udział wzięły także dzieci i młodzież. W tej wyjątkowej imprezie pobiegł też burmistrz Paweł Kalinowski i dyrektor Alior Banku Monika Sadowska-Kaniera.

Każdy uczestnik biegu otrzymał na mecie okolicznościowy medal.

Przypomijmy, że bieg „Tropem Wilczym” obchodził swoje dziesięciolecie. Natomiast w Gostyninie odbył się po raz pierwszy i zapewne zapoczątkował imprezę cykliczną.
W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
Dwa lata później grupa pasjonatów i działaczy społecznych zorganizowała „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza edycja biegu miała charakter surwiwalowy a wzięło w niej udział 50 uczestników. Natomiast od 2015 roku bieg ma charakter ogólnopolski.

 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"
 • Bieg "Wilczym tropem"

Nadzwyczajna XLIV sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że nadzwyczajna XLIV sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 8 marca  2022 roku o godz.16.00,  w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego, przy ul. Zamkowej 31. 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
5. Sprawy różne. 
6. Zamknięcie obrad.

 • herb Gostynina

Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim

W czwartek 3 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek. Z tej okazji Biblioteka dla dzieci i młodzieży im. Stasia i Nel Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie zaprosiła w swe progi Łukasza Wierzbickiego - poznańskiego podróżnika i autora książek, m.in. „Afryka Kazika”, „Dziadek i Niedźwiadek”, „Ocean to Pikuś”, „Machiną prze Chiny”, „Drzewo. Mity słowiańskie i inne opowieści”. W swych publikacjach autor zwraca szczególną uwagę na popularyzację prawdziwych historii i postaci.

Pierwsze spotkanie odbyło się z udziałem uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyninie. Głównym bohaterem był niedźwiedź Wojtek, czworonożny przyjaciel żołnierzy Armii Gen. Andersa, którego prawdziwą historię autor opisał w książce pt. „Dziadek i niedźwiadek”. Ten uroczy brunatny miś nie tylko pomagał żołnierzom w czasie wojennych zmagań, ale przede wszystkim przynosił swoim opiekunom wiele radości dzięki swej rozrywkowej naturze. Uwielbiał bowiem zapasy, boks, taniec oraz kąpiele. Opowieść o tym niezwykłym niedźwiadku „żyje do dziś” nie tylko we wspomnieniach żołnierzy i o tym doskonale przekonali się zgromadzeni uczniowie. 

Na drugim spotkaniu, na które zaprosiliśmy mieszkańców naszego miasta i okolic, Łukasz Wierzbicki z wielką pasją przedstawił bohaterów swoich książek. Opowiadał o niezwykłych przygodach Kazimierza Nowaka, który rowerem przemierzył Afrykę, przybliżył historię wcześniej już wspomnianego niedźwiedzia Wojtka, przyjaciela polskich żołnierzy z Armii Andersa oraz zabrał słuchaczy w rejs kajakiem przez Atlantyk, snując opowieść o Aleksandrze Dobie, który jako pierwszy człowiek na świecie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent.

Historie bohaterów uatrakcyjniły: prezentacja multimedialna bogata w liczne zdjęcia, rysunki i filmiki oraz liczne egzotyczne rekwizyty przywiezione przez naszego gościa.

Pan Łukasz zachęcał do podróżowania, odkrywania nowych pasji i realizowania marzeń… Warto robić małe kroki, aby osiągnąć wielkie rzeczy, podobnie jak bohaterowie książek.

Ukoronowaniem tych wyjątkowych spotkań z fascynującym pisarzem było wpisywanie autografów do zakupionych książek i wykonanie wspólnego zdjęcia.

 • Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim
 • Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim
 • Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim
 • Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim
 • Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim
 • Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim
 • Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim
 • Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim
 • Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim

Bezpłatna pomoc prawna dla ofiar wojny na Ukrainie

Informujemy, iż w obliczu wojny na Ukrainie i dramatu niewinnych ludzi, którzy są jej ofiarami, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz wszystkie Izby Adwokackie w Polsce uruchomiły bezpłatną pomoc prawną dla ofiar wojny na Ukrainie.

Od 4 marca br. działa specjalna infolinia umożliwiająca uzyskanie bezpłatnej porady prawnej. Telefon: +48 22 350 66 16. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 10-19, oraz w soboty i w niedziele w godzinach 10-14.

Akcja potrwa do 31 maja 2022 r. z możliwością przedłużenia i jest oparta na wolontaryjnej pracy chętnych adwokatów. Szczegółowy opis inicjatywy w dwóch językach (polskim i ukraińskim): https://www.ora-warszawa.com.pl/aktualnosci/bezplatna-pomoc-prawna-dla-osob-dotknietych-wojna-w-ukrainie/

 • Bezpłatna pomoc prawna dla uchodźców

Komunikat Burmistrza Gostynina dot. działań miasta w czasie kryzysu na Ukrainie

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego komunikatu Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie działań podjętych przez miasto w czasie kryzysu na Ukrainie.

Nowy dyrektor MOSiR

Informujemy, że pan Daniel Przybylski został wyłoniony w drodze konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie. Swoje obowiązki zacznie wykonywać od 1 kwietnia br. 

Pan Daniel Przybylski ma 41 lat, jest rodowitym gostyninianinem, absolwentem Politechniki Łódzkiej na Wydziale Zarządzania. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach.

Burmistrz Paweł Kalinowski złożył nowemu dyrektorowi gratulacje i życzenia wielu sukcesów na nowo objętym stanowisku. 

 

 • Nowy dyrektor MOSiR
 • Nowy dyrektor MOSiR

Bezpłatna pomoc prawna dla ofiar wojny na Ukrainie

W obliczu wojny na Ukrainie i dramatu niewinnych ludzi, którzy są jej ofiarami, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz wszystkie Izby Adwokackie w Polsce uruchomiły bezpłatną pomoc prawną dla ofiar wojny na Ukrainie.

Ponad 400 warszawskich adwokatów zaprasza do kontaktu wszystkie osoby, którym potrzebna jest pomoc prawna w Polsce w związku z wojną w Ukrainie. W miarę naszych możliwości postaramy się zapewnić pomoc prawną w niezbędnym zakresie wszystkim potrzebującym, obejmującą w szczególności uregulowanie kwestii pobytowych, zatrudnienia itd.

 • grafika bezpłatna pomoc prawna

Konkurs na najładniejszy stroik rodzinny

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego zaprasza do udziału w konkursie wielkanocnym na najładniejszy stroik rodzinny. Adresowany jest on do dzieci i ich rodziców z terenu działania Stowarzyszenia, a zatem i do mieszkańców miasta Gostynina.

Do zadania konkursowego należy wykonanie przestrzennego stroika wielkanocnego. Wielkość stroika jest nieograniczona i zależy wyłącznie od wyobraźni uczestników konkursu!

Uczestnicy konkursu (tj. rodziny) mogą zgłosić w konkursie tylko jedną pracę.

Prace należy dostarczyć do biura SGTPG (Łąck, ul. Brzozowa 1) w dniach 1-7 kwietnia 2022 r.

Zapraszamy do udziału!

 • Konkurs SGTPG

Maluchy z Punktu opieki nad dziećmi do lat 3 obchodziły Światowy Dzień Dentysty

Światowy Dzień Dentysty (5 marca), to bardzo wazne święto, szczególnie dla małych dzieci. Dlaczego? Przede wszystkim po to, aby ocieplić wizerunek stomatologów,przed którymi czuje się strach i obawę. A przecież praca stomatologa jest tak samo ważna jak każdego innego lekarza specjalisty.
Święto to ma uświadomić także potrzebę leczenia zębów, które wpływają także na ogólny stan zdrowia, dbania o zdrowy uśmiech będący  wizytówką człowieka, dlatego tak ważne jest by uświadamiać dzieci już od najmłodszych lat. Podczas zajęć dzieci z "Zaczarowanej krainy" i "Bajkowego zakątka" wykazywały duże zainteresowanie tą tematyką i doskonale się bawiły.
 • 274024879_442075821040572_4568391687670434102_n
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy
 • Dzień dentysty obchodzony przez maluchy

Co będzie grane w Kinie Siemowit? 11.03-14.03

W drugi, marcowy weekend kino "Siemowit" oferuje młodszym widzom Ups 2! Bunt na arce, natomiast tym nieco starszym Batmana, granego już od zeszłego, premierowego tygodnia, oraz polską komedię gangsterską Krime story. Love story.

"Arka Noego od tygodni dryfuje po otwartym morzu z najlepszymi przyjaciółmi Finim i Idą na pokładzie. Niestety wciąż nie widać brzegu, a zapasy żywności powoli się kończą. Tym samym pokój między mięsożercami i roślinożercami zaczyna być zagrożony. Wszystko to prowadzi do serii niefortunnych zdarzeń, w wyniku których resztki jedzenia i nasi bohaterowie zostają wyrzuceni za burtę". W polskiej wersji językowej głosu użyczają m.in. Izabela Kuna, Aleksander Milwiw-Baron oraz Tomasz Lach.

Z Krime story gostyninianie mieli szansę zapoznać się 8 marca przy okazji kinowych obchodów Dnia Kobiet. "Dwóch przyjaciół (Krime i Wajcha) dostają propozycję nie do odrzucenia - zarobienia naprawdę dużych pieniędzy. Planują, że będzie to ich ostatni nielegalny "skok", który ustawi ich już na całe życie. "Życie" jednak napisze dla nich zupełnie inny scenariusz". Gangsterska adaptacja szekspirowskiej historii o Romeo i Julii? Przekonajcie się sami!

 • Kino Siemowit 11.03-14.03

Obchody 159. rocznicy bitwy powstania styczniowego na ziemi gostynińskiej

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski i Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński serdecznie zapraszają mieszkańców do udziału w obchodach 159. rocznicy bitwy powstania styczniowego, która rozegrała się we wsi Gaśno.

Program uroczystości:
1. Przemówienie okolicznościowe burmistrza i wójta.
2. Modlitwa za poległych.
3. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Zapraszamy wszystkich 12 marca br. o godzinie 11:00 do Gaśna, do miejsca pamięci poświęconego temu wydarzeniu. Zapraszamy również poczty sztandarowe do udziału w uroczystości.

 • Zaproszenie

Wystawa "Czuję" w MCK

11 marca br. prace studentek Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: Agaty Charuk, Ewy Dąbkowskiej, Agnieszki Obidzińskiej, Julii Pietrzyńskiej, Patrycji Serwety i Karoliny zebrały w sali wystaw im. Pawła Tencera MCK miłośników malarstwa. 

Reprezentantki artystek przybyły na wystawę z dr hab. Sylwestrem Piędziejewskim.

Można było podziwiać pełne ekspresji, kolorowe prace, ale również stonowane obrazy powstałe na podstawie starych fotografii.

Wystawę otworzyla dyrektor MCK Aleksandra Milczarek, która poinformowała także o tym, że jest to wystawa w ramach galerii otwartej, która będzie dostępna dla zwiedzających przez cały miesiąc w godzinach pracy MCK.

Burmistrz Paweł Kalinowski pogratulował paniom pięknych prac i życzył dalszej weny w tworzeniu kolejnych dzieł.

 

 • Wystawa "Czuję" w MCK
 • Wystawa "Czuję" w MCK
 • Wystawa "Czuję" w MCK
 • Wystawa "Czuję" w MCK
 • Wystawa "Czuję" w MCK
 • Wystawa "Czuję" w MCK
 • Wystawa "Czuję" w MCK
 • Wystawa "Czuję" w MCK
 • Wystawa "Czuję" w MCK
 • Wystawa "Czuję" w MCK
 • Wystawa "Czuję" w MCK
 • Wystawa "Czuję" w MCK
 • Wystawa "Czuję" w MCK
 • Wystawa "Czuję" w MCK
 • Wystawa "Czuję" w MCK
 • Wystawa "Czuję" w MCK

Oddali hołd bohaterom

W 159. rocznicę zrywu narodowego oddaliśmy hołd 49. powstańcom, którzy w marcu 1863 roku stanęli do bitwy oddając to co mieli najcenniejszego - własne życie.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrali: burmistrz Paweł Kalinowski, Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński i Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin Jacek Liziniewicz, przybliżając historię tamtych tragicznych czasów.

Burmistrz m.in. powiedział: Stajemy przed pomnikiem naszych gostynińskich bohaterów w Gaśnem. Pomnik ten i inne miejsca pamięci na terenie Nadleśnictwa Gostynin są otoczone szczególną opieką przez gostynińskich leśników.

Modlitwę za poległych odmówił ks. proboszcz Krzysztof Jończyk.

Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy pomniku.

 

 • Oddali hołd powstańcom
 • Oddali hołd powstańcom
 • Oddali hołd powstańcom
 • Oddali hołd powstańcom
 • Oddali hołd powstańcom
 • Oddali hołd powstańcom
 • Oddali hołd powstańcom
 • Oddali hołd powstańcom
 • Oddali hołd powstańcom
 • Oddali hołd powstańcom
 • Oddali hołd powstańcom
 • Oddali hołd powstańcom
 • Oddali hołd powstańcom
 • Oddali hołd powstańcom
 • Oddali hołd powstańcom
 • Oddali hołd powstańcom
 • Oddali hołd powstańcom
 • Oddali hołd powstańcom
 • Oddali hołd powstańcom
 • Oddali hołd powstańcom

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta – na razie blisko 2 tys. wniosków trafiło do ARiMR

W trwającym od 15 lutego naborze hodowcy loch i prosiąt, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, złożyli do ARiMR blisko 2 tys. wniosków o pomoc. Starają się o wsparcie w wysokości prawie 74 mln zł. Połowa złożonych wniosków pochodzi od rolników z woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Termin na ubieganie się o pomoc upływa 29 kwietnia. 

Dofinansowanie przysługuje właścicielom mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw, którzy na dzień 15 listopada 2021 r. prowadzili utrzymujące świnie gospodarstwo, a w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. urodziło się lub urodzi w nim minimum 10 prosiąt. Oznakowanie tych zwierząt musi być zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r. 

Wysokość wsparcia wynosi 1000 zł za każdych 10 prosiąt – jednak do 500 tys. zł dla jednego producenta trzody chlewnej. Może on złożyć więcej niż jeden wniosek dotyczący świń urodzonych od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r., przy czym o pomoc do danej sztuki można się ubiegać tylko jeden raz.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR. Dokumenty można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. O terminowości decyduje data wpływu do placówki Agencji.

 • Logo

Pomagasz uchodźcom? Poinformuj nas o tym!

Urząd Miasta Gostynina zwraca się z prośbą do wszystkich tych, którzy na własną rękę organizują nocleg na terenie miasta uchodźcom z Ukrainy. Prosimy o zgłaszanie tego faktu telefonicznie (24-236-07-36), mailowo (promocja@gostynin.pl) bądź za pośrednictwem czatu Facebook. Pozwoli to lepiej rozeznać się w obecnej sytuacji, a co za tym idzie lepiej koordynować działania pomocowe.
 
Prosimy o dostarczenie informacji, ILU uchodźców znajduje się aktualnie pod Waszym dachem i JAKI JEST WIEK uchodźców.
 
Serdecznie dziękujemy za dotychczasową pomoc potrzebującym i prosimy o rozpowszechnienie tej informacji dalej.
 • Herb

Rozstrzygnięcie konkursu na sport

Burmistrz Miasta Gostynina, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, biorąc pod uwagę możliwości finansowe Gminy i realizację celu publicznego jaki zamierza osiągnąć Gmina Miasta Gostynina w zakresie rozwoju sportu, podjął decyzję, aby środki w wysokości 320.000,00 złotych zostały przyznane zgodnie z załącznikiem zamieszczonym poniżej.

Numer PESEL dla Ukraińców

Aby zapewnić uchodźcom bezpieczne funkcjonowanie na terenie naszego państwa oraz umożliwić im swobodne korzystanie ze świadczeń, rząd przyjął specjalna ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy.

Od środy, 16 marca br., obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 r. mogą złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL. Procedura ta nie jest obowiązkowa, ale posiadając taką identyfikację uchodźcy mogą skorzystać m.in. z ochrony czasowej, podjąć legalną pracę czy kontynuować leczenie korzystając z polskiej opieki zdrowotnej. Ważny też jest dostęp do edukacji dla najmłodszych czy świadczeń socjalnych. Jednocześnie można uzyskać profil zaufany, który umożliwi załatwianie wielu spraw urzędowych przez internet.

Gotowe formularze znajdują się w Urzędzie Miasta Gostynina, w Wydziale Spraw Obywatelskich (oficyna koło Ratusza) lub można je pobrać w rosyjskiej i ukraińskiej wersji językowej z portalu gov.pl.

Podczas składania wniosku pobiera się od osoby, której dotyczy wniosek, odciski palców (nie dotyczy to osób, które nie ukończyły 12 roku życia, od których chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców czy też pobranie odcisków jest fizycznie niemożliwe).

Przy składaniu wniosku o nadanie nr PESEL należy okazać:

 • dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości,
 • w przypadku osób poniżej 18 roku życia – akt urodzenia.

Dokumenty nie muszą być tłumaczone i mając na względzie wyjątkowość sytuacji mogą być też nieważne.

Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie spełniające wymagania jak do dowodu osobistego.

Formularze są dwujęzyczne tj. polsko-ukraińskie oraz polsko-rosyjskie.

 

fot. niemce.pl

 • Nr PESEL dla Ukrainy

GOSTMAT i "Polski Cukier" Ekstraliga w Szachach Szybkich

W dniach od 11 do 13 marca 2022r. szachiści GOSTMAT-u reprezentowali Gostynin w rozgrywkach „Polski Cukier” Ekstraliga w Szachach Szybkich. Zawody odbyły się w Bydgoszczy, a ich organizatorem na zlecenie Polskiego Związku Szachowego był klub Minutor Energia Gwiazda Bydgoszcz. W turnieju wystartowało 12 czołowych drużyn z naszego kraju.

Drużyna GOSTMAT-u Gostynin zgłoszona została na ekstraligę w składzie: Marcin Sieciechowicz, Kamil Plichta, Wojciech Reza, Krzysztof Budrewicz, Arkadiusz Kaczmarek, Katarzyna Dwilewicz, Winicjusz Fengier i Waldemar Dudziński.

Podczas rozgrywek drużyny podzielono na dwie grupy. GOSTMAT Gostynin rywalizował w grupie „B” z miejscowym klubem z Bydgoszczy, UKS PIONIER Jastrzębie Zdrój, BIAŁY KRÓL Wisznia Mała, Akademią Szachową Gliwice oraz WASKO HETMAN GKS Katowice. W ramach rozgrywek grupowych drużyny rywalizowały systemem kołowym (każdy z każdym) na zasadzie mecz i rewanż. W tej fazie ekstraligi GOSTMAT Gostynin odniósł 3 zwycięstwa, 3 porażki, 4 remisy i pewnie awansował do fazy play-off. 

W ćwierćfinale drużyna GOSTMAT-u Gostynin trafiła na najmocniejszy zespół z grupy „A” – K.Sz. STILON Gorzów Wielkopolski i po rozegranym dwumeczu nieznacznie przegrała 3-5, ostatecznie zajmując 6 miejsce w Polsce (najwyżej sklasyfikowany zespół z Mazowsza). W pozostałych parach WASKO HETMAN GKS Katowice pokonał LKSz GCKiP CZARNA, VOTUM SA POLONIA Wrocław pokonała Akademię Szachową Gliwice, Minutor Energia Gwiazda Bydgoszcz pokonał drużynę BIAŁY KRÓL Wisznia Mała.

Zwycięzcy ćwierćfinałów rywalizowali w dalszej części fazy pucharowej. Ostatecznie rozgrywki ekstraligi wygrała drużyna z Bydgoszczy – MINUTOR ENERGIA Gwiazda Bydgoszcz, drugie miejsce zajął zespół K.Sz. STILON Gorzów Wielkopolski, trzecie miejsce zajęła drużyna WASKO HETMAN GKS Katowice.

Kolejny występ szachistów z naszego miejscowego klubu w zawodach drużynowych rangi mistrzostw kraju planowany jest we wrześniu, kiedy to rozpoczną się rozgrywki I Ligi w szachach klasycznych. 

 • GOSTMAT Gostynin
 • GOSTMAT Gostynin
 • GOSTMAT Gostynin

Co będzie grane w Kinie Siemowit? 18.03-21.03

Całkowicie odświeżony repertuar. Ten weekend kino Siemowit, ze względu na charytatywny festiwal odbywający się w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury, grać będzie przez trzy dni: w piątek, sobotę oraz poniedziałek. Tym razem kino oferuje swoim widzom animację Moja mama gorylica, premierowe seanse polskiej komedii familijnej Za duży na bajki oraz dwie produkcje religijne: Nędzarz i madame oraz Cud Guadalupe.

"Pewnego dnia przed domem dziecka Czysty Kąt, na starannie zagrabionej żwirowej alejce, hamuje z piskiem opon rozklekotane volvo. Wysiada z niego... gorylica! Przyjechała, by adoptować jedną z sierot. Niemal od razu wie, które to będzie dziecko". Tak zaczyna się przygoda sieroty Jonny. Ekranizacja książki dla dzieci autorstwa szwedzkiej pisarki Fridy Nilsson.

Kino Siemowit wyświetli premierowo Za dużego na bajki. "W życiu Waldka, wypełnionym głównie grami komputerowymi, następuje prawdziwe trzęsienie ziemi. Na czas nieobecności mamy zostaje pod opieką szalonej i nieprzewidywalnej ciotki, która wprowadza, obcą mu jak dotąd, dyscyplinę i narzuca nowe obowiązki. Opowieść o dorastaniu, pierwszych doświadczeniach, szukaniu własnej drogi.

Kim był Adam Chmielowski, przez wielu być może lepiej kojarzony jako brat Albert? Jak podaje internetowa encyklopedia, był "polskim zakonnikiem franciszkańskim, założycielem zgromadzenia albertynów i albertynek, powstańcem, malarzem, świętym Kościoła katolickiego, znanym z pełnego poświęcenia pracy dla biednych i bezdomnych". Ten film spróbuje pokazać moment przemiany ze buntowanego artysty w pokornego sługę Pana. Uwaga! Kino przewiduje tylko jeden seans: 19 marca o godzinie 17:00.

Cud Guadalupe to pierwszy film poświęcony wydarzeniom sprzed 500 lat, kiedy to Maryja zostawiła materialne dowody swojej obecności. "John Martinez jest młodym i ambitnym reporterem z Los Angeles. Razem ze swoją żoną Mary spodziewają się właśnie pierwszego dziecka, a on dostaje do napisania artykuł o kulturze latynoamerykańskiej. Siłą rzeczy musi się zmierzyć z legendą objawień Matki Bożej w Guadalupe. Sceptycznego początkowo Johna coraz bardziej pochłania śledztwo – do momentu, gdy dostaje tragiczną wiadomość... Czy wystarczy mu wiary, aby wymodlić cud?"

 • Kino Siemowit 18.03-21.03

Informacja dotycząca wyniku przetargu

Burmistrz Miasta Gostynina, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje, że I przetarg ustny nieograniczony, który odbył się w dniu 17 marca 2022 roku o godzinie 11:00 w sali posiedzeń nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości – zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg dotyczył sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 3320 położonej w Gostyninie przy ul. 18 Stycznia. 

 

Gostynin, dnia 17.03.2022 r.

 • Herb

Ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała nową, zaktualizowaną ulotkę dla uchodźców z Ukrainy, która w przystępny sposób ułatwia funkcjonowanie pobyt w pierwszych godzinach i dniach w Polsce.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Materiały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej – dostępne są na stronie internetowej https://www.prezydent.pl oraz w załącznikach zamieszczonych poniżej.

 • Ulotka [pl]

40 zł wsparcia dla osób goszczących uchodźców

Informujemy, że osoby, które zdecydowały się przyjąć pod swój dach obywateli Ukrainy, mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie – rekompensatę kosztów z tego tytułu, czyli 40 złotych dziennie za osobę.

Zgodnie ze specustawą świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, które zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie to wypłacane będzie wstecz (z dołu, za ubiegłe dni) za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni.

Wniosek można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Parkowej 22.

Poniżej interaktywny wzór wniosku w PDF wraz z "Kartą osoby przyjętej do zakwaterowania":

Wniosek

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

 

Mieszkańcy Langenfeld organizują transporty pomocy dla Ukrainy

W środę, 16 marca br., zajezdnia miejska naszego miasta partnerskiego Langenfeld stała się stacją załadunkową transportu pomocy humanitarnej dla mieszkańców ukraińskiego Zavallie, którą koordynował tamtejszy urząd miasta we współpracy z miejscowymi stowarzyszeniami sportowymi TuSpo Richrath i Germania Reusrath. Zebrano artykuły spożywcze, odzież zimową, koce, żywność dla niemowląt, leki, środki higieny. Ciężarówka o pojemności 100 m3 została załadowana przez firmę spedycyjną Grieshaber z Mettmann i wyruszyła do Krakowa, gdzie ukraińska fundacja prowadzi magazyn. Stąd pomoc transportowana jest do gminy Zavallie na południe od Kijowa. Prośba o pomoc od ludzi z wspomnianego regionu ogarniętego wojną do Langenfeld zasygnalizowana została za pośrednictwem burmistrza Pawła Kalinowskiego. 

Oprócz transportu koordynowanego przez miasto wraz z miejscowymi klubami sportowymi z partnerskiego Langenfeld wyjechały w ubiegłym tygodniu trzy inne, 40-tonowe ciężarówki wypełnione do ostatniego miejsca pomocą humanitarną do centrum dystrybucyjnego w Krakowie. W akcję włączyli się kolejni mieszkańcy, firmy, instytucje i stowarzyszenia działające na terenie Langenfeld. Wrażliwość mieszkańców Langenfeld do zainicjowanego przez Gostynin niesienia pomocy dla mieszkańców Zavallie okazała się ogromna. Od początku marca w Langenfeldzie zebrano około 160 ton pomocy humanitarnej. Właściciele miejscowych firm spedycyjnych, m.in. SL-Transporte i Noerpel GmbH wsparli inicjatywę pomocową, zapewniając bezpłatne miejsce do przechowywania zebranych darowizn rzeczowych i opłacając koszty paliwa potrzebnego dla wyjeżdżających ciężarówek. 

Pierwszą akcję pomocy humanitarnej dla mieszkańców Ukrainy w naszym niemieckim mieście partnerskim rozpoczął Uwe Augustin, członek Komitetu Partnerstwa Miasta Langenfeld wraz ze swoją córką. Zaraz po ogłoszeniu rosyjskiej inwazji, z ich inicjatywy rozpoczęto zbieranie i sortowanie w miejskich i prywatnych magazynach darów przekazywanych na ten cel przez mieszkańców Langenfeld. Dzięki społecznemu zaangażowaniu tych dwojga już w pierwszym tygodniu marca na Ukrainę wyjechało 12 busów. 

Burmistrz niemieckiego miasta Frank Schneider był obecny podczas załadunku ostatniego samochodu ciężarowego z pomocą humanitarną. Podziękował wszystkim mieszkańcom Langenfeld, którzy przekazali darowizny, a przede wszystkim wielu ciężko pracującym fizycznie działaczom społecznym, pracownikom urzędu miasta i indywidualnym mieszkańcom za zaangażowanie. Pochwalił też i podziękował swojemu zespołowi z zajezdni miejskiej za znakomitą pracę, jaką wykonali przy przygotowaniu transportów pomocy.

 • Dary
 • Dary
 • Dary
 • Dary

Porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie

W DNIU 30 MARCA 2022 ROKU O GODZINIE 10:00
W SALI KOLUMNOWEJ ZAMKU GOSTYNIŃSKIEGO ODBĘDĄ SIĘ OBRADY
XLV SESJI RADY MIEJSKIEJ - VIII KADENCJI  
W GOSTYNINIE

 

Porządek sesji:
    1. Otwarcie obrad.
    2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
    3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
    4. Informacja Burmistrza Miasta o pomocy świadczonej przez Gminę Miasta Gostynina na rzecz uchodźców z Ukrainy. 
    5. Infrastruktura techniczna w Gminie Miasta Gostynina:
    1) informacja Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2021,
    2) informacja Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie Spółka z o. o. o realizacji zadań statutowych w roku 2021,
     3) informacja Prezesa Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2021,
    4) informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg gmin­nych (ulice, drogi rowerowe, chodniki, parkingi) w roku 2021.
    6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021”. 
    7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadań Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Miasta Gostynina.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gostynina na lata 2022-2025.  
   10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na organizację autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. 
   11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2022.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie. 
    13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
   14. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
    15. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
    16. Sprawy różne.
    17. Zamknięcie obrad.

 • Herb

Konkurs ekologiczny UE

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano Dniem Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej. Inicjatywa ta związana jest z realizacją Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej [COM(2021) 141 final] przyjętego przez Komisję Europejską 25 marca 2021 roku, w którym zapowiedziano ogłoszenie takiego dnia w celu podniesienia poziomu świadomości społecznej w UE na temat produkcji ekologicznej.

W planie działania Komisja Europejska przewidziała również wprowadzenie corocznych nagród za doskonałe wyniki w dziedzinie ekologicznego łańcucha wartości. Nagrody mają wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat, a także do realizacji unijnej strategii „od pola do stołu” oraz strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

Celem konkursu jest wyróżnienie różnych podmiotów z całego ekologicznego łańcucha wartości, podmiotów które opracowały innowacyjny, zrównoważony i inspirujący projekt przynoszący rzeczywistą wartość dodaną w dziedzinie produkcji i konsumpcji ekologicznej. Konkurs obejmuje 8 nagród w 7. kategoriach, tj.:
- Kategoria 1: Najlepszy rolnik ekologiczny (mężczyzna i kobieta),
- Kategoria 2: Najlepszy region ekologiczny,
- Kategoria 3: Najlepsze miasto ekologiczne,
- Kategoria 4: Najlepszy biookręg ekologiczny,
- Kategoria 5: Najlepsze MŚP ekologiczne,
- Kategoria 6: Najlepszy sprzedawca detaliczny żywności ekologicznej,
- Kategoria 7: Najlepsza restauracja ekologiczna.

Zwycięzcy otrzymają wyrazy uznania w postaci nagrody niefinansowej, a ich projekty zyskają większy rozgłos. W konkursie mogą startować na przykład rolnicy ekologiczni, miasto lub region, oferujący w szpitalach bądź szkołach ekologiczne posiłki lub w inny sposób promujący produkcję ekologiczną, albo na przykład przedsiębiorstwo, które działa w łańcuchu dostaw żywności ekologicznej w niespotykany sposób.

Do konkursu może zgłosić się osoba, podmiot lub instytucja działające w ekologicznym łańcuchu dostaw, z ciekawym projektem, który zwiększa przystępność cenową lub dostępność produktów ekologicznych w UE. Zgłoszenia mogą nadsyłać tylko osoby prawne lub fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich UE.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać w języku polskim od 25 marca 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. za pośrednictwem odpowiednich formularzy przypisanych do poszczególnych kategorii konkursu. Komisja Europejska udostępni formularze zgłoszeniowe w dniu 25 marca br., pod adresem: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-actionplan/eu-organic-awards_pl#awardceremony

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się po raz pierwszy 23 września 2022 r., w Dniu Rolnictwa Ekologicznego w UE. Jeśli okoliczności pozwolą na organizację uroczystości wręczenia nagród na miejscu, zwycięzcy zostaną zaproszeni do Brukseli. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Copa-Cogeca oraz europejskiej grupy IFOAM. Laureaci będą mogli przedstawić swoje projekty szerszej publiczności.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło stronę internetową, poświęconą wydarzeniu UE, jakim jest Dzień Rolnictwa Ekologicznego – 23 września oraz nagrodom ekologicznym, które zostaną wręczone w tym dniu, pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/23-wrzesnia--dzien-rolnictwa-ekologicznego-ue

 • Konkurs ekologiczny UE

Komunikat dla uchodźców z Ukrainy przygotowujących wniosek o nadanie numeru PESEL

Uprzejmie informujemy, że od jutra istnieje możliwość nieodpłatnego wykonania zdjęcia niezbędnego do poprawnego wypełnienia i dostarczenia do Urzędu Miasta wniosku o nadanie numeru PESEL.

Zapraszamy wszystkich chętnych uchodźców z Ukrainy zamieszkujących na terenie miasta Gostynina od 23.03.2022 (tj. środa) do budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Rynek 1 do pokoju nr 102 (parter; sala ślubów) w godzinach 11:00-12:00.

Jak uzyskać numer PESEL? Poradnik znajdziecie Państwo w linku: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy a także w specjalnie przygotowanym poradniku wideo.

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.

Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na chwilę obecną jeszcze takie wnioski nie są dostępne na PUE ZUS.  Informacja, od kiedy będzie można składać wnioski o świadczenia rodzinne, opublikowana zostanie wkrótce na stronie internetowej ZUSwww.zus.pl.

Ponadto na stronie www.zus.pl sukcesywnie zamieszczane są wszystkie informacje dotyczące wparcia obywateli Ukrainy. Linki do komunikatów znajdują się poniżej:

 

 1. infolinia w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - Інфолінія про сімейні виплати для громадян України
 2. Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko –  Матеріальна допомога для громадян України, які мають дитину
 3. Świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy - / Допомога на дитину 500+ для громадян України
 4. E-wizyta w ZUS - / Е-візит до Закладу Соціального Страхування
 5. Informacja dla uchodźców z  Ukrainy mających zamiar podjąć pracę w Polsce/ Інформація для біженців з України які хочуть розпочати роботу в Польщі Види соціального страхування в Польщі  
 6. Ważny komunikat dla uchodźców z Ukrainy którzy przestali otrzymywać emeryturę lub rentę i wyjechali z terytorium Ukrainy / Важлива інформація для біженців з України, які перестали тримавати пенсію і пенсію по інвалідності і виїхали з території України
 7. Informacja dla obywateli Ukrainy podejmujących w Polsce pracę. Podstawowe zasiłki z ubezpieczenia chorobowego / Базові виплати на випадок хвороби
 8. Świadczenie wychowawcze 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy Informacja dla obywateli Ukrainy zamieszkałych w Polsce, będących rodzicami / Допомога на виховання 500+ і Сімейний капітал опіки
 9. Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS / Платформа електронних послуг ZUS (ПЕП ЗСС або PUE ZUS)

 

Link ogólny do wszystkich komunikatów:  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini

Mecz piłki nożnej już w sobotę

Zapraszamy na mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Mazur Gostynin-Start Proboszczewice, który odbędzie się 26 marca br. (sobota) o godzinie 20.00 na boisku "sztuczna trawa" przy ulicy Sportowej 1.

Wstęp wolny.

 • zaproszenie na mecz - plakat

Spotkanie autorskie z Jackiem Ostrowskim

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie zaprasza na spotkanie autorskie z Jackiem Ostrowskim, autorem powieści kryminalnych, m.in. Czarny wdowiec, Paragraf 148, Sarkofag. Za powieść Paragraf 148 został nominowany do nagrody Kryminalna Piła 2018 oraz Nagrody Czarnego Kapelusza na festiwalu Granda. Zdobywca nagrody Czarnego Kapelusza w plebiscycie czytelników podczas piątej edycji Poznańskiego Festiwalu Kryminału w 2018 roku.

Spotkanie poprowadzi Janusz Karasek wraz z dyrektor biblioteki Katarzyną Leśniewską. Odbędzie się ono 30 marca br. (środa) o godzinie 18:00 w galerii wystaw im. Pawła Tencera Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie.

Serdecznie zapraszamy!

 

 • Plakat

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok – już można składać wnioski

15 marca ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok. Od ubiegłego roku dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Główną zmianą w tegorocznym naborze jest wprowadzenie uzupełniającej płatności podstawowej (UPP).

Wnioski o dopłaty można składać od 15 marca do 16 maja 2022 r. Kto złoży wniosek po tym terminie – jednak nie później niż do 10 czerwca 2022 r. – będzie miał pomniejszone należne płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Natomiast zmiany do już złożonych wniosków będzie można wprowadzać bez żadnych konsekwencji do 31 maja 2022 r. Poprawki złożone po tym terminie, lecz nie później niż do 10 czerwca 2022 r., będą wiązały się z pomniejszeniem należnych płatności o 1 proc. za każdy dzień zwłoki.

W rozpoczynającej się właśnie kampanii ponownie wprowadzona została uzupełniająca płatność podstawowa do wybranych upraw a także gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin. Wykaz roślin, do których przysługuje uzupełniająca płatność podstawowa, obejmuje aż 13 kategorii, a pełna lista znajduje się na portalu ARiMR (https://www.gov.pl/web/arimr/uzupelniajaca-platnosc-podstawowa-upp-2022).

Kolejna istotna zmiana dotyczy rolników zainteresowanych płatnościami w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. W tym roku liczba pakietów wchodząca w skład tych płatności została poszerzona o dwa nowe:

- Pakiet 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk;

- Pakiet 9. Retencjonowanie wody.

W tegorocznym naborze, tak samo jak w ubiegłym roku, wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW składa się wyłącznie elektronicznie, lecz wprowadzona został pewna techniczna zmiana. W zeszłym roku można było zalogować się bezpośrednio do aplikacji eWniosekPlus, wypełnić formularz i wysłać go do ARiMR, natomiast w tym roku dostać się do tej aplikacji będzie można jedynie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), która została udostępniona na portalu ARiMR. Wszystkie dane dostępu – login i hasło – z których dotychczas korzystał rolnik ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW, pozostają bez zmian. Uruchomienie Platformy Usług Elektronicznych jest kolejnym krokiem na drodze do usprawnienia komunikacji pomiędzy rolnikiem a ARiMR – co też przełoży się na przyspieszenie wypłaty beneficjentom należnych środków.

Rolnicy, którzy nie mają komputerów lub obawiają się, że sami nie poradzą sobie z wypełnieniem wniosku przez internet, mogą liczyć na pomoc techniczną pracowników Agencji. W każdym biurze powiatowym ARiMR będzie przygotowane specjalne stanowisko komputerowe, przy którym nasi eksperci będą pomagać w przygotowaniu i składaniu wniosków.

Przypominamy, że rolnik ubiegający się o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności ONW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną (PROW 2014-2020), płatność ekologiczną (PROW 2014-2020) musi posiadać prawo do użytkowania gruntów wskazanych we wniosku. Może to być uregulowane w formie np. aktu własności, umowy dzierżawy czy umowy ustnej.

W ubiegłym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 1,3 mln rolników. Trwa realizacja wypłat z tego tytułu. Dotychczas do rolników trafiło ok. 14,62 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i ok. 2,87 mld zł w ramach płatności obszarowych z PROW za 2021 r.

 • logo - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Weekend dla Ukrainy w ZUS

Wniosek o świadczenie rodzinne 500+ tzw. SW-U w języku ukraińskim będzie dostępny dla obywateli Ukrainy od 26 marca 2022 r. Wniosek ten dotyczy obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Wnioski SW-U będzie można składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS.  

W najbliższy weekend 26-27.03.2022 r. ZUS organizuje w wybranych placówkach ZUS akcję Weekend dla Ukrainy. Placówki będą otwarte w godzinach 9.00-15.00. Klienci będą mogli założyć profil PUE ZUS oraz złożyć wniosek elektroniczny 500+.

Termin dyżurów oraz miejsce:

·  26-27.03.2022 r. – godz. 9.00-15.00 - Oddział ZUS w Płocku al. Piłsudskiego 2b, 09-402 Płock

·  26.03.2022 r. – godz. 9.00-15.00 - Inspektorat ZUS w Gostyninie, ul. Płocka 37a, 09-500 Gostynin

·  26.03.2022 r. – godz. 9.00-15.00 - Inspektorat ZUS w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Dubois 1/5, 07-300 Ostrów Mazowiecka

·  26.03.2022 r. – godz. 9.00-15.00 - Inspektorat ZUS w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 5, 06-100 Pułtusk

·  26.03.2022 r. – godz. 9.00-15.00 - Inspektorat ZUS w Wyszkowie, ul. Chopina 9 , 07-200 Wyszków

·  27.03.2022 r. – godz. 9.00-15.00 – Inspektorat ZUS w Ostrołęce, ul. ul. Dr A. Kuklińskiego 3, 07-410 Ostrołęka

·  27.03.2022 r. – godz. 9.00-15.00 - Inspektorat ZUS w Płońsku, ul. Warszawska 5, 09-100 Płońsk

·  27.03.2022 r. – godz. 9.00-15.00 - Inspektorat ZUS w Makowie Mazowieckim, ul. Kopernika 6a, 06-200 Maków Mazowiecki

·  27.03.2022 r. – godz. 9.00-15.00 - Inspektorat ZUS w Mławie, ul. Padlewskiego 29/31, 06-500 Mława

·  27.03.2022 r. – godz. 9.00-15.00 - Inspektorat ZUS w Sierpcu, ul. Okulickiego 8, 09-200 Sierpc

·  27.03.2022 r. – godz. 9.00-15.00 - Inspektorat ZUS w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 8, 06-400 Ciechanów

·  27.03.2022 r. – godz. 9.00-15.00 - Biuro Terenowe w Przasnyszu, ul. Leszno 4, 06-300 Przasnysz

·  27.03.2022 r. – godz. 9.00-15.00 – Biuro Terenowe w Żurominie, ul. Szpitalna 89/93, 09-300 Żuromin

 • ZUS

Burmistrz Miasta Gostynina gościem Radia Q

Zapraszamy do wysłuchania najnowszej rozmowy burmistrza Pawła Kalinowskiego w Radiu Q. Tematami rozmowy są m.in.
- zabezpieczone w budżecie środki na naprawę dróg gruntowych;
- nowy dyrektor gostynińskiego MOSiRu;
- przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej;
- pomoc uchodźcom z Ukrainy udzielana przez miasto i mieszkańców.

Link do rozmowy: http://radioq.fm/wiadomosci/gosc-radia-q/4428-gosc-radia-q-pawel-kalinowski-25-03-2022

 • Burmistrz Paweł Kalinowski

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 25 marca 2022 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym dot. działek o nr ewid. 1902/18 i 1327/1 położonych przy ul. Bierzewickiej.

                                                                                                                                                  Burmistrz Miasta Gostynina

                                                                                                                                                   Paweł Witold Kalinowski

 

                                                                                            Gostynin, dnia 24 marca 2022 r. • herb Gostynina

Trwają roboty na dziedzińcu SP 1

W dniu 16 marca br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a panem Marcinem Balcerzakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. "Global Systems" na budowę zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie.

Wykonawca zobowiązał się do przeprowadzenia robót, takich jak: zagospodarowanie terenu dziedzińca szkoły, utwardzenia nawierzchni kostką brukową typu hydrofuga oraz wykonanie instalacji zewnętrznych.

Zakończenie prac przewidziane jest do 20 sierpnia br.

Łączna kwota na wykonanie zadania wynosi: 473.550,00 zł

Obecnie trwają roboty związane z wykonaniem instalacji odprowadzającej wody opadowe z rur spustowych budynku szkoły.

Wykonywana inwestycja, to kolejny etap zagospodarowania terenu wokół budynku szkoły.

W latach ubiegłych wybudowano przy szkole zespół boisk sportowych tzw. "Orlik". Kolejno wykonano utwardzenie dojść do skrzydeł wschodniego i zachodniego szkoły z wymianą instalacji pod dojściami oraz wymieniono przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z budową separatora tłuszczów z bloku kuchennego.

Nadszedł czas na estetyzację terenu dziedzińca pomiędzy "skrzydłami szkoły".

 • Roboty na dziedzińcu SP 1
 • Roboty na dziedzińcu SP 1
 • Roboty na dziedzińcu SP 1
 • Roboty na dziedzińcu SP 1
 • Roboty na dziedzińcu SP 1
 • Roboty na dziedzińcu SP 1
 • Roboty na dziedzińcu SP 1
 • Roboty na dziedzińcu SP 1
 • Roboty na dziedzińcu SP 1
 • Roboty na dziedzińcu SP 1

Co będzie grane w Kinie Siemowit? 25.03-28.03

To nie wypanda, Za duży na bajki oraz Córka - oto najnowsze propozycje repertuarowe kina Siemowit na najbliższy weekend.

Dojrzewanie to trudny okres dla każdego wchodzącego w dorosłość człowieka. Banał? Na pewno niebanalnie przedstawiony w najnowszej animacji Disneya i studia Pixar! Mei Lee, pewna siebie trzynastolatka, szkolna kujonka i idealna, niesprawiającą kłopotów córka, wkracza w ten szalony okres. Jakby tego było mało, za każdym razem, gdy Mei odczuwa silne emocje (czyli praktycznie ZAWSZE), zmienia się w ogromną pandkę rudą. Szaleństwo? Życie!

Córka - spektakularny debiut reżyserski Maggie Gyllenhaal, oparty na bestsellerowej powieści Eleny Ferrante, być może jeden z najbardziej prowokujących filmów ostatnich lat, stawiający pytania o kobiecość, macierzyństwo i ich relacje, z brawurowym popisem aktorskim Olivii Colman i Jessie Buckley. Czy potrzeba tu dodatkowej rekomendacji, żeby udać się do kina?

 • Kino Siemowit 25.03-28.03

Zasady organizacji dyżurów w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i pkt. przedszkolnych w szkołach podstawowych

Gostynin, dnia 21.03.2022r.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

Zasady organizacji dyżurów w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina
w okresie wakacyjnym w 2022 r.

Przedszkole, oddział przedszkolny i punkt przedszkolny w szkole podstawowej jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502) oraz wniosków dyrektorów przedszkoli, dyrektorów szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne, uzgodnionych z radami rodziców poszczególnych placówek.

Przerwy w działalności placówek oświatowych w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem pracowników do urlopu wypoczynkowego.

Działalność przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wakacji będzie prowadzona na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które wciąż określają zaostrzone zasady organizacji pracy placówek oświatowych. Zaleca się w nich m.in. unikanie rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi czy organizację pracy w sposób uniemożliwiający stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. (ostatnia aktualizacja wytycznych GIS z dnia 11 marca 2022r.).

W roku szkolnym 2021/2022 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych zgodnie z zarządzeniem nr 32/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gostynina na rok szkolny 2021/2022, będzie organizowana w następujących terminach:

 

 

L.p.

 

 

Nazwa placówki

 

 

Adres placówki

Termin dyżuru wakacyjnego

 

od

do

 

1.

 

 

Przedszkole nr 1

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Gostyninie

 

 

ul. Polna 36

09-500 Gostynin

 

01.07.

2022r.

 

16.08.

2022 r.

 

15.07.

2022r.

 

26.08.

2022 r.

 

2.

 

 

Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie

 

ul. Wojska Polskiego 54

09-500 Gostynin

 

04.07.

2022 r.

 

 

29.07.

2022 r.

 

 

3.

 

 

Przedszkole nr 4 w Gostyninie

 

ul. Armii Krajowej 7

09-500 Gostynin

 

 

04.07.

2022 r.

 

 

29.07.

2022 r.

 

 

 

4.

 

 

 

Przedszkole nr 5 w Gostyninie

 

 

ul. J. Kochanowskiego 2

09-500 Gostynin

 

 

04.07.

2022r.

 

16.08.

2022r.

 

15.07.

2022r.

 

26.08.

2022r.

 

5.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Armii Krajowej w Gostyninie

(oddziały przedszkolne)

 

 

ul. J. Ozdowskiego 2

09-500 Gostynin

 

01.07.

2022r.

 

29.07.

2022r.

 

6.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Obrońców Westerplatte

w Gostyninie

(oddziały przedszkolne)

 

 

ul. gen. J. Bema 23

09-500 Gostynin

 

01.07.

2022r.

 

29.07.

2022r.

 

7.

 

 

Punkt Przedszkolny

w Szkole Podstawowej nr 1

im. Armii Krajowej w Gostyninie

 

 

ul. J. Ozdowskiego 2

09-500 Gostynin

 

01.07.

2022r.

 

29.07.

2022r.

 

8.

 

Punkt Przedszkolny

w Szkole Podstawowej nr 3

im. Obrońców Westerplatte

w Gostyninie

 

 

ul. gen. J. Bema 23

09-500 Gostynin

 

01.07.

2022r.

 

29.07.

2022r.

 

9.

 

Punkt Przedszkolny

w Szkole Podstawowej nr 5

im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Gostyninie

 

 

ul. Polna 36

09-500 Gostynin

 

01.07.

2022r.

 

16.08.

2022 r.

 

15.07.

2022r.

 

26.08.

2022 r.

 

I. Zasady ogólne

1. Dyżur wakacyjny jest organizowany dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina, zgodnie z ustalonymi terminami przerw w funkcjonowaniu poszczególnych placówek, które zostały określone w zarządzeniu nr 32/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 marca 2022 r.

2. W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz koniecznością uwzględnienia wytycznych dotyczących przebywania dzieci w placówkach oświatowych informujemy, że w okresie wakacyjnym przedszkola, oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne w szkołach podstawowych wciąż będą funkcjonować w podwyższonym reżimie sanitarnym i pod opiekę powinny trafić tylko te dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.

3. Decyzję o organizacji działalności poszczególnych placówek w okresie wakacji, w tym o ilości miejsc w placówce w okresie wakacji podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola, oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego funkcjonującego w szkole podstawowej przygotowane z zachowaniem warunków organizacyjnych wskazanych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

4. Sytuacja epidemiologiczna nadal wyklucza przemieszczanie się dzieci pomiędzy placówkami. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i pracowników placówek oświatowych również w tym roku przedszkola, oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne w szkołach podstawowych nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

5. Decyzję o przyjęciu dziecka do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego w szkole podstawowej w okresie wakacji podejmuje dyrektor dyżurującej placówki oświatowej kierując się zasadą pierwszeństwa przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i nie korzystających w tym okresie z urlopu.

II. Karta zgłoszenia

1. Podstawą przyjęcia dziecka jest:

 • wypełnienie, podpisanie i dostarczenie przez rodziców/opiekunów prawnych karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do danej placówki oświatowej w terminie od 1 czerwca 2022 r. do 10 czerwca 2022 r.
 • Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny rodzice/opiekunowie prawni mogą pobierać ze strony internetowej danej placówki lub w jej siedzibie.

2. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówce oświatowej odbywa się zgodnie ze statutem i możliwościami organizacyjnymi danej placówki.

 • herb Gostynina

Programy dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego Opieka wytchnieniowa i Asystent osobisty

PROGRAMY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

OPIEKA WYTCHNIENIOWA ” – EDYCJA 2022

ASYSTENT OSOBISTY NOSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022

W związku ze złożonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie Wnioskami: w dniu 21 października 2021 roku na środki finansowe dla Gminy Miasta Gostynina z Programu „Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022 ” oraz w dniu 26 października 2021 r. na środki finansowe z Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 informujemy, że obydwa wnioski Minister Rodziny i Polityki Społecznej zweryfikował i zatwierdził do realizacji w ramach resortowego Programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego.

Program „Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022 ” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą w/w i sprawują całodobową opiekę nad tą osobą.

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmie usługą opieki wytchnieniowej 15 osób, a w tym 5 dzieci niepełnosprawnych oraz 10 osób dorosłych niepełnosprawnych posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, w tym, ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz trudnościami z mobilnością i komunikacją wymagającymi wysokiego poziomu wsparcia. Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w miejscu zamieszkania. Dla 5 dzieci przewidujemy 780 godzin opieki wytchnieniowej a dla osób dorosłych – 2 280 godzin co daje łącznie 3 060 godzin opieki. Maksymalna Ilość godzin wynosi 240 na osobę na rok, t. j. 20 godzin miesięcznie, każdorazowo ilość godzin jest ustalana z opiekunem osoby niepełnosprawnej.

Program ten ma na celu zapewnienie opiekunom osób (w tym dzieci) z niepełnosprawnościami odpoczynku poprzez czasową opiekę nad osobami zależnymi, zapewnienie bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym podczas odpoczynku ich opiekunów, wsparcie w codziennych obowiązkach, stworzenie możliwości opiekunom osób niepełnosprawnych zadbania o własne zdrowie, zregenerowanie sił, załatwienie spraw urzędowych, zadbania o relacje społeczne.

Gmina Miasta Gostynina otrzymała dofinansowanie na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w kwocie 124 848,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie również realizował Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są: dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3) załatwianiu spraw urzędowych;

4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów. Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika jest szczegółowo określony w Programie, ale za każdym razem jest uzgadniany z osobą , którą objęto pomocą asystenta lub jej opiekunem prawnym.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Gmina Miasta Gostynina otrzymała dofinansowanie na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 w kwocie 312 150,60 zł

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.

 • flaga Polski
 • herb Polski

Programy dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego

PROGRAMY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

OPIEKA WYTCHNIENIOWA ” – EDYCJA 2022

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że w dniu 22 lutego 2022r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim – Panem Konstantym Radziwiłłem a Gminą Miasta Gostynina reprezentowaną przez Panią Renatę Zagórską Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Panią Małgorzatę Ostrowską-Burakowską Główną Księgową MOPS, z upoważnienie Burmistrza Gminy Miasta Gostynina i Skarbnika, została zawarta umowa na dofinansowanie i realizację Programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA ” – EDYCJA 2022 oraz Programu ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022.

Programy są w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zgodnie z zawartymi umowami, środki na realizację obu Programów będą przekazane w trzech transzach.

W dniu 10 marca 2022r. wpłynęła pierwsza transza w kwocie:

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - 153 015,00 zł na dofinasowanie kosztów usług Asystenta oraz 6 120,60 zł na koszty związane z obsługą Programu

Opieka Wytchnieniowa – 61 200,00 na dofinansowanie kosztów usług opiekunów oraz 2 448,00 na koszty związane z obsługą Programu.

Kolejne transze zostaną przekazane w terminie do 10 czerwca 2022 r. oraz do 12 października 2022 r.

 • flaga Polski
 • herb Polski

Wiosenna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 1-13 kwietnia 2022 r. na terenie województwa mazowieckiego zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja zostanie przeprowadzona metodą zrzutów z samolotów oraz wyłożenia ręcznego przynęt zawierających szczepionkę przeciwko wściekliźnie w postaci krążka zielono-brązowego w ilości 30 dawek/km2. Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola i łąki z pominięciem akwenów wodnych i terenów zabudowanych.

Więcej informacji w materiałach załączonych poniżej.

 • (fot. pixabay.com)

Gostynińska Szkółka Żeglarska zaprasza na zajęcia

Wzorem lat poprzednich Klub Żeglarski HALS zaprasza najmłodszych mieszkańców naszego miasta na zajęcia Szkółki Żeglarskiej. Zajęcia realizowane będą w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec i obejmą teoretyczną i praktyczną naukę żeglowania jachtem klasy Optimist, dedykowanym dla dzieci już od 7 roku życia, ukierunkowaną na udział dzieci i młodzieży w rywalizacji sportowej w dyscyplinie żeglarstwo. Zajęcia obejmują część teoretyczna realizowana na sali gimnastycznej oraz praktyczna odbywającą się na basenie miejskim oraz na jeziorze Bratoszewo w Gostyninie

Dzięki roli mecenasa sportu, jaką od wielu lat pełni Burmistrz Miasta Gostynina oraz zaangażowaniu instruktorów klubu corocznie grupa kilkudziesięciu młodych mieszkańców naszego miasta ma szansę zapoznania się z tą piękną dyscypliną sportu bez konieczności ponoszenia kosztów finansowych. Zdobycia umiejętności umożliwiających korzystanie z walorów naturalnych naszego regionu oraz wyrównanie szans samorozwoju względem mieszkańców dużych ośrodków miejskich.


Tak w ubiegłych latach wyglądały zajęcia szkółki.

 • Zajęcia teoretyczne
 • Zapoznanie się z jachtem Optimist
 • Kompletowanie osprzętu
 • Oswajanie z wodą
 • Gotowi do pływania
 • Pierwsze próby
 • Już żeglujemy

Realizacja I raty dodatku osłonowego w kasie Urzędu Miasta

Informujemy, że od dnia 28 marca 2022 roku do 31 marca 2022 roku w kasie Urzędu Miasta Gostynina będzie realizowana wypłata gotówkowa I raty dodatku osłonowego dla osób, które złożyły wnioski w styczniu oraz nie podały numeru konta.

Natomiast wypłata I raty dodatku osłonowego dla wniosków złożonych w styczniu, lecz realizowanych przelewem na rachunek bankowy świadczeniobiorcy, nastąpi do 31 marca 2022 roku.

Dodatki osłonowe dla wniosków złożonych od 1 lutego 2022 roku będą wypłacane jednorazowo w miesiącach późniejszych. 

 • herb Gostynina

"Dzień wody" obchodziły maluchy z Punktów Opieki nad Dziećmi do lat 3

22 marca podczas "Dnia wody" dzieci z Punktów Opieki dla Dzieci do lat 3 – "Zaczarowana kraina" i "Bajkowy zakątek" podczas zajęć podnosiły świadomość z racjonalnego korzystania z wody. Brały udział w demonstrowanych eksperymentach przy jej użyciu, bawiły się sensorycznymi gniotkami, a także wykonywały tematyczne prace plastyczne.

Jak widać na fotografiach maluchy oprócz przyswajania nowych informacji doskonale się bawiły i będą pamiętać o tym, jak należy wodę użytkować.

 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • "Dzień wody" w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3

Mecz Piłki Nożnej Ligi Okręgowej Seniorów już 9.04.2022

Organizatorzy: MKS Mazur Gostynin i MOSiR w Gostyninie oraz Urząd Miasta Gostynina zapraszają już 9 kwietnia 2022 roku na mecz piłki nożnej Ligi Okręgowej Seniorów: Mazur Gostynin - Sparta Mochowo.

Mecz rozpocznie się 9 kwietnia br. (sobota) o godz. 16.30 na boisku "sztuczna trawa" przy ul. Sportowej 1.

Wstęp wolny! 

 • Mecz Mazur Gostynin - Sparta Mochowo

XLV sesja Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie

W dniu wczorajszym (30 marca br.) odbyła się w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego sesja Rady Miejskiej, podczas której podejmowane były uchwały, m.in.:

- w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy radni miejscy uchwalili, że w zakresie posiadanych możliwości finansowych i organizacyjnych pomoc udzielona naszym sąsiadom będzie dotyczyła: zakwaterowania, całodobowego wyżywienia oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. Zasadność podjęcia tej uchwały wynikała z przyjętej przez Sejm RP ustawy z 12 marca 2022 r. dotyczącej pomocy obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

- w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na organizację autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Rada Miejska przegłosowała zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na organizację autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina na 2022 rok w wysokości 3.000,00 zł. Pomoc udzielona powiatowi pozwoli na zrealizowanie usługi autobusowego przewozu zbiorowego na linii: Gostynin – Szczawin Kościelny przez Zalesie, do końca bieżącego roku.

- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gostynina w 2022 roku

Przyjęty został przez radnych Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gostynin na 2022 rok. W myśl uchwały o ochronie zwierząt, za bezdomne uznaje się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub opiekuna.

W Gminie Miasta Gostynina walka z bezdomnością zwierząt realizowana jest na podstawie podpisanych umów ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Psia Ostoja w Pieczyskach, firmą "Herkules" (usługi z zakresu wyłapywania i transportowania bezdomnych zwierząt do schroniska) oraz firmą Hetman (z zakresu odbioru i utylizacji padłych lub zabitych w wyniku zdarzeń drogowych zwierząt) oraz współpracy z Fundacją dla zwierząt Animal Ghost. • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej

Szkolenie z zakresu możliwości skorzystania ze środków Programu Czyste Powietrze

Burmistrz Miasta Gostynina serdecznie zaprasza na szkolenie
z zakresu możliwości skorzystania ze środków Programu CZYSTE POWIETRZE

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 22 lutego 2022r. od godziny 15:30
w sali posiedzeń (pokój 213) Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26

Ilość miejsc ograniczona.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 24 236 07 23

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt