Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Harmonogram odbioru odpadów od 1 stycznia 2022 r. z terenu miasta Gostynina

Uprzejmie informujemy i przypominamy, że w dziale Mieszkaniec -> Gospodarka odpadami, w zakładce Harmonogram - 2022 rok znajduje się aktualny, tegoroczny program odbioru odpadów z terenu miasta Gostynina. Terminarz podzielony jest na wywóz nieczystości z zabudowy jednorodzinnej oraz na wywóz z zabudowy wielorodzinnej.

Harmonogram dostępny jest do pobrania (w formacie pdf) tutaj.

Więcej informacji na ten i więcej tematów z zakresu gospodarki odpadami udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod numerem 24 236 07 38.

 • Gospodarka odpadami

Program "Rodzinny kapitał opiekuńczy"

Od 1 stycznia 2022 roku działa rządowy program „Rodzinny kapitał opiekuńczy”. To świadczenie w wysokości 12 000 zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia oraz wsparcie finansowe w opiece żłobkowej dla rodziców dzieci nie otrzymujących świadczenia. Komu przysługuje świadczenie, a komu nie? Kiedy, gdzie i jak złożyć wniosek? Jakie dokumenty dołączyć do wniosku? Jak szybko rodzic otrzyma pieniądze? O tym poniżej.

 

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie przysługuje każdemu, kto jest rodzicem drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie, które z nim mieszka i je utrzymuje. Przysługuje również wtedy, gdy rodzic przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia. Jeśli nad dzieckiem sprawują opiekę oboje rodzice, świadczenie może otrzymać każdy w wysokości połowy przysługującej kwoty.

Świadczenie nie przysługuje osobie, której dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, która została pozbawiona władzy rodzicielskiej bądź tej osobie lub członkowi jej rodziny przysługuje za granicą świadczenie na dziecko o podobnym charakterze (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

 

Jak długo przysługuje świadczenie?

Rodzinny kapitał opiekuńczy rodzic może otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc, do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc. Jeśli rodzic przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, otrzyma rodzinny kapitał opiekuńczy od pierwszego dnia 12. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpił on do sądu z wnioskiem, do końca 35. miesiąca, ale maksymalnie do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7 lat, albo do miesiąca, w którym dziecko ukończy 10 lat – jeśli dziecko ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

 

Jaka jest wysokość świadczenia?

Rodzinny kapitał opiekuńczy nie zależy od dochodu i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Jako rodzic dziecka można zdecydować, czy świadczenie będzie otrzymywane w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty świadczenia rodzic może raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu jeden rodzic sprawuje opiekę naprzemienną z drugim (w przypadku par rozwiedzionych lub żyjących w separacji) w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc (250 zł albo 500 zł).

 

Kiedy złożyć wniosek?

Jako matka albo ojciec dziecka możesz złożyć wniosek:
- od pierwszego dnia, w którym dziecko kończy 9. miesiąc,
- do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc.

Jeśli złożysz wniosek w tym okresie będzie Ci przysługiwał kapitał od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc do:
- ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 23. miesiąc – jeśli we wniosku wskazałeś, że chcesz otrzymywać kapitał po 1000 zł miesięcznie,
- ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc – jeśli we wniosku wskazałeś, że chcesz otrzymywać kapitał po 500 zł miesięcznie.

Jeśli przyjąłeś dziecko na wychowanie możesz złożyć wniosek:
- od pierwszego dnia 9. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,
- do ostatniego dnia 13. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.

Jeśli złożysz wniosek w tym okresie, otrzymasz kapitał:
- od pierwszego dnia 12. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,
- do ostatniego dnia 23. miesiąca (przy miesięcznej kwocie 1 000 zł) albo 35. miesiąca (przy miesięcznej kwocie 500 zł) liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu, nie dłużej jednak niż do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7. rok, bądź też do miesiąca, w którym dziecko ukończy 10. rok – jeśli ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

 

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Aby uzyskać rodzinny kapitał opiekuńczego należy złożyć do ZUS elektroniczny wniosek RKO-R (jeśli jesteś rodzicem dziecka) albo RKO-O (jeśli wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

Wniosek RKO-R i RKO-O możesz złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka i masz numer PESEL, możesz także złożyć wiosek RKO-R przez:
- portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Poliyki Społecznej,
- swój bank:
   a) od 4 stycznia 2022 r. przez: Bank PKO BP, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Millenium S.A., PEKAO S.A.,
   b) od 11 stycznia 2022 r. przez Getin Noble Bank S.A.
   c) od 24 stycznia 2022 r. przez: Bank Pocztowy S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A.
   d) od 1 lutego 2022 r. przez: Alior Bank S.A., BPS S.A., Santander, BNP Paribas S.A., SGB-Bank S.A., SKOK Energia, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres, SKOK Śląsk, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, SKOK Stefczyka, Krakowska SKOK, SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta.

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

- zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka z datą wystąpienia do sądu – jeśli rodzic przyjął dziecko na wychowanie,
- oświadczenie o dacie przyjęcia na wychowanie dziecka, w stosunku do którego rodzic wystąpił do sądu z wnioskiem o wszczęcie powstępowania w sprawie jego przysposobienia,
- decyzję albo zaświadczenie dyrektora szkoły publicznej o odroczeniu obowiązku szkolnego – jeśli dziecko od 7 do 10 lat ma odroczony obowiązek szkolny,
- orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej – jeśli rodzic opiekuje się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (z którym rozwiódł się, żyje w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach,
- dokument potwierdzający charakter pobytu cudzoziemca w Polsce np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, karta stałego pobytu (nie dotyczy to obywateli UE/EFTA).

 

Jak szybko rodzic otrzyma pieniądze?

Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej niż w miesiącu, od którego przysługuje prawo do kapitału.

Jeśli ZUS przyzna rodzicowi rodzinny kapitał opiekuńczy nie będzie wydawał decyzji. Informację w tej sprawie otrzyma on na swój profil na PUE ZUS a także mailem na adres, który został podany we wniosku. Jeśli kapitał nie będzie przysługiwać, to ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję odmowną w takim przypadku rodzic otrzyma elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego

 

-------------------------

Więcej informacji na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:
- https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzicu-wniosek-o-rodzinny-kapital-opiekunczy-zlozysz-od-1-stycznia-2022-r
- https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinny-kapital-opiekunczy-krok-po-kroku
- https://www.gov.pl/web/rodzina/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi-o-rodzinny-kapital-opiekunczy

 • Rodzinny kapitał opiekuńczy
 • Sesja Rady Miejskiej w Gostyninie

Szkółka rolkarska Uczniowskiego Klubu Sportowego "Zwoleń-Team" zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia sportowe

Zastanawiasz się w nowym roku 2022 na jakie dodatkowe zajęcia zapisać swoje dziecko?
Po kontakcie telefonicznym możesz zapisać swoje dziecko na naukę jazdy na rolkach.
Prowadzone są zajęcia z podstaw jazdy rekreacyjnej po wrotkarstwo szybkie.
 
Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 roku życia, które potrafią utrzymać się na rolkach w poniedziałek 10 stycznia 2022 r. na godz. 17:00.
 
Miejsce: HALA MOSiR, ul. Kutnowska 7a /przy SP nr 5 w Gostyninie
 
UZUPEŁNIENIE NABORU 13 stycznia 2022 r. (czwartek) godz. 16:30.
 
więcej na:
 • nabór do sekcji wrotkarstwa

Badania dotyczące wykorzystania turystycznej bazy noclegowej

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turysyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Na formularzu KT-1 badanie dotyczy wszystkich obiktów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zas badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych prosi się o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce  publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.

Sprawozdanie można przekazywać:

 • US w Rzeszowie

Gmina Miasta Gostynina z kolejnym dofinansowaniem - 436 998,60 zł

Burmistrz Paweł Kalinowski informuje, że w związku ze złożonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie wnioskami: w dniu 21 października 2021 roku na środki finansowe dla Gminy Miasta Gostynina z Programu „Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022 ” oraz w dniu 26 października 2021 r. na środki finansowe z Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 w dniu 30 grudnia 2021r., Wojewoda Mazowiecki przedstawił listę gmin, których wnioski zweryfikował i zatwierdził Minister Rodziny i Polityki Społecznej.
Na Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022 r. - Gmina Miasta Gostynina otrzymała 124 848,00 zł (100% wnioskowanej kwoty).
Program ten adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”. 
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.
Na Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 r. Miasto pozyskało 312 150,60 zł (100 % wnioskowanej kwoty). Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są: dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych.
Burmistrz dziękuje Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gostyninie za złożenie wniosków i pozyskane środki.

 • opieka wytchnieniowa
 • herb Gostynina

Informacja dotycząca sprzedaży nieruchomości przy ul. 18 Stycznia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce     nieruchomościami  (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 3 stycznia 2022 roku na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina – umgostynin.bip.org.pl został wywieszony wykaz dotyczący: 
- przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 18 Stycznia oznaczonej nr ewidencyjnym 3320 o powierzchni 0,3623 ha.       
 

Burmistrz Miasta Gostynina    
Paweł Witold Kalinowski  

 

Gostynin, 3 stycznia 2022 r. 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń  od 03.01.2022 r. do 24.01.2022 r. 

 • herb Gostynina

Harmonogram poboru krwi w Gostyninie na 2022 rok

Realizacja poboru krwi w Gostyninie ul. Rynek w ostatni piątek miesiąca zgodnie z harmonogramem.

Rejestracja dawców w godz. 9.00 - 13.00:

28 stycznia

25 luty

25 marzec

29 kwiecień

27 maj

24 czerwiec

29 lipiec

26 sierpień

30 wrzesień

28 październik

25 listopad

 

Uwaga: stałe akcje poboru krwi zaplanowane są na cały rok, ale z przyczyn niezależnych od RCKiK mogą ulec zmianie terminy akcji.

Prosimy o każdorazowe sprawdzenie czy pobór krwi w danym miejscu jest ujęty w harmonogramie akcji krwiodawstwa.

 • logo RCKiK

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

- Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500* zł przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

- Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/1437,50* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Wyższe kwoty dotyczą gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, wpisany do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Parkowej 22 bądź za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP): /e6328ehrcx/skrytka

W przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy do 31 stycznia 2022 r. wypłata nastąpi w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek najpóźniej do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Od 4 stycznia 2022 r. jest czynna specjalna infolinia dot. dodatku osłonowego. Pod numerem +48 22 369 14 44 dzwoniący otrzymają profesjonalną pomoc w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy

 • logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Oferta w trybie tzw. małego grantu

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że 06.01.2022 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, ul. Polna 9, Gostynin na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. „Ferie zimowe w Zakopanem”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy, ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.

W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 17 stycznia 2022 r. do godziny 15.30:

 • przesyłając na adres e-mail: promocja@gostynin.pl.
 • osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Komunikat nr 2 - Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej Gostynin 2021/22

Kaczmarek Electric CUP

Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej Gostynin 2021/22

Hala Sportowa MOSiR ul. Kutnowska

TURNIEJ II TERMINARZ GIER: 08.01.2022r. /czas gry 1 x 15 min./

Pauzują: Olimpia Oporów; Błyskawica Lucień

Mecz

Godz.

Drużyna

Drużyna

Wynik

16

9 00

TIGERY

GORZELNICY CIECHOMA

10

0

17

9 20

BIAŁE ORŁY

GCE

0

3

18

9 40

MĘCZY NAS PIŁKA

US-KOM

5

0

19

10 00

TIGERY

BIAŁE ORŁY

8

0

20

10 20

GCE

MĘCZY NAS PIŁKA

0

4

21

10 40

TIGERY

US-KOM

8

0

22

11 00

NAFTA GOSTYNIN FC

BIAŁE ORŁY

4

0

23

11 20

MĘCZY NAS PIŁKA

TIGERY

1

2

24

11 40

BIAŁE ORŁY

GORZELNICY CIECHOMA

2

2

25

12 00

NAFTA GOSTYNIN FC

TIGERY

0

1

26

12 40

BIAŁE ORŁY

MĘCZY NAS PIŁKA

0

10

27

13 00

GCE

TIGERY

0

4

28

13 20

MĘCZY NAS PIŁKA

GORZELNICY CIECHOMA

9

1

ok

13 40

Zakończenie turnieju

 

 

 

KOLEJNOŚĆ DRUŻYN PO II TURNIEJU

 1. TIGERY                                                                                            6      18      33 – 1
 2. NAFTA GOSTYNIN FC                                                                   7      18      27 – 3
 3. MĘCZY NAS PIŁKA                                                                        5      12      29 – 3
 4. OLIMPIA OPORÓW                                                                        5      10      21 – 6
 5. GCE                                                                                                  8      10     17 –16
 6. BŁYSKAWICA LUCIEŃ                                                                   5        9     20 -10
 7. US – KOM                                                                                         7        3       6 - 39
 8. BIAŁE ORŁY                                                                                    5        1       2 – 29
 9. GORZELNICY CIECHOMA                                                            8        1       8 – 59

Zwycięski zespół II turnieju reprezentowali: Kacper Martyniuk, Adam Kowalów, Michał Węglewski, Dariusz Kurkowski, Paweł Znyk, Mateusz Dobieński, Krzysztof Balcerzak, Mateusz Ziółkowski.

KLASYFIKACJA NA NAJSKUTECZNIEJSZEGO ZAWODNIKA LIGI:

1. Oziemski Krzysztof 14 bramek Nafta Gostynin FC

2. Dobieński Mateusz 12 Tigery

3. Kaszubski Michał 11 Męczy Nas Piłka

4. Węglewski Michał 9 Tigery

5. Szymański Michał 8 Olimpia Oporów

6. Kowalów Adam 7 Tigery

7. Pasikowski Michał 7 Męczy Nas Piłka

8. Ostrowski Mateusz 6 GCE

9. Mórawski Kacper 5 Męczy Nas Piłka

9. Wieczorek Krystian 5 Błyskawica Lucień

10.  Lipka Jakub 4 Nafta Gostynin FC

11. Kurkowski Dariusz 4 Tigery

12. Szarłat Mateusz 4 Olimpia Oporów

Antczak Bartosz 4 Błyskawica Lucień

Jagodziński Mateusz 4 Błyskawica Lucień

/przy takiej samej liczbie zdobytych bramek o zajętym miejscu w klasyfikacji najlepszy strzelec decyduje wyższe miejsce zajęte przez drużynę w tabeli/.

TURNIEJ III TERMINARZ GIER: 15.01.2022r.

Pauzują GCE; Gorzelnicy Ciechoma

Mecz

Godz.

Drużyna

Drużyna

Wynik

29

10 00

OLIMPIA OPORÓW

BIAŁE ORŁY

 

 

30

10 20

BŁYSKAWICA LUCIEŃ

MĘCZY NAS PIŁKA

 

 

31

10 40

TIGERY

OLIMPIA OPORÓW

 

 

32

11 00

BŁYSKAWICA LUCIEŃ

BIAŁE ORŁY

 

 

33

11 20

NAFTA GOSTYNIN FC

MĘCZY NAS PIŁKA

 

 

34

11 40

BIAŁE ORŁY

US-KOM

 

 

35

12 00

BŁYSKAWICA LUCIEŃ

TIGERY

 

 

36

12 20

MĘCZY NAS PIŁKA

OLIMPIA OPORÓW

 

 

 

 

Ok. godz. 12 45

Zakończenie rozgrywek

 

ligowych, wręczenie nagród

 

 

 

 • Logo MOSiR
 • Logo Kaczmarek electric CUP

Bezpieczniej na ulicach Gostynina

Kojarzone z białymi pasami na jezdni przejścia dla pieszych to w naszym mieście już przeszłość. 21 grudnia 2021 r. oddano do użytkowania kolejne już, drugie w ul. Rynek, a czwarte w mieście, przejście dla pieszych, które określa się jako inteligentne czy aktywne. Przejście to znajduje się w ciągu ul. Rynek przy numerze 21 na drodze nr 140190W. Montaż urządzeń wraz z oświetleniem to kolejny krok w bezpieczną przyszłość mieszkańców Gostynina i podwyższenie standardów dla pieszych użytkowników ciągów komunikacyjnych. 

Przebudowane przejście poprawiło infrastrukturę związaną z ruchem pieszym i przyczyniło się do podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym newralgicznym miejscu, na którym istnieje szczególnie duże zagrożenie. Wyeksponowanie tego miejsca w przestrzeni miejskiej pozwoli kierowcom odpowiednio wcześnie zareagować na pojawienie się w nim pieszych i zmniejszyć prędkości jazdy.

System aktywnego przejścia dla pieszych składa się z dwóch części składowych – dwóch słupów doświetlających przejście oraz ośmiu szt. punktowych elementów odblaskowych umieszczonych w nawierzchni jezdni. Na słupach zamontowane są elementy informacyjne, czujniki ruchu oraz znaki odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Po wykryciu przez układ detektorów obecności pieszego w strefie oczekiwania na przejście załącza się jednocześnie po obu stronach jezdni sygnalizacja wizualna – lampy ostrzegawcze koloru żółtego nadają sygnał błyskowy i rozpoczyna się pulsacja punktowych elementów odblaskowych zamontowanych w nawierzchni jezdni emitujących światło błyskowe w kierunku nadjeżdżających pojazdów w kolorze żółtym oraz światło białe w kierunku pasów. 

 • Aktywne przejście
 • Aktywne przejście

Miejska Biblioteka Publiczna poleca

Tym razem Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie proponuje dorosłym i dzieciom kolejne pozycje książkowe, które umilą czas w zimowe wieczory.

"Warkocz spleciony z kwiatów" Agnieszki Krawczyk, to książka obyczajowa polecana dorosłym. Dedykowana jest tym, którzy się zagubili i muszą odnaleźć swoje miejsce na ziemi. Szczęście jest blisko i czeka za rogiem, wystarczy tylko szeroko otworzyć oczy.

Główna bohaterka - Zośka Wichocka próbuje dojść do siebie po wypadku samochodowym. Korzysta z propozycji koleżanki i wyjeżdża do maleńkiej górskiej miejscowości. Tam poznaje niezwykłych ludzi, którzy zajmują się różnymi profesjami. Zosia pojmuje, że w życiu bardzo istotna jest równowaga i dostrzega, że sama może wiele dać innym, bo jej przyjaciele także mają często bardzo poważne problemy.

Jak potoczą się losy głównych bohaterów, dowiemy się tego na kartach książki.

Trochę starszym dzieciom MBP poleca się książkę "Zbrodnia nie przystoi damie" Robin Stevens. Opowiada o założeniu tajnego towarzystwa detektywistycznego w szkole dla dziewcząt oraz o odkryciu w sali gimnastycznej ciała nauczycielki, panny Bell, a następnie jego zaginięciu. Żeby poznać finał tych przygód trzeba sięgnąć po kolejne tomy książki.   

 

 

 • MBP w Gostyninie proponuje
 • MBP w Gostyninie poleca

Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego www.gostynin.powiat.pl oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie http://bip.gostynin.powiat.pl/ w zakładkach Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

Prognoza pogody - ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. Prosimy o zachowanie ostrożności.

Uwaga - silny wiatr!

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru prognozowane są jutro (piątek), w pierwszej połowie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Ostrzeżenie obowiązuje 14.01.2022 r. w godzinach 0:00-16:00.

Konkurs plastyczny "Przyroda - Twój przyjaciel" rozstrzygnięty

Dzisiaj (13.01.2022) o godzinie 13:00 w murach siedziby Klubu Nauczyciela miało miejsce ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w XLIV edycji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży "Przyroda - Twój przyjaciel". Organizatorem konkursu był Okręg Ligi Przyrody w Płocku przy współpracy Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie oraz Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku.

Tegoroczne hasło konkursu brzmiało: Przyroda w czterech porach roku. Głównym celem konkursu, jak zaznaczyli organizatorzy, było promowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Polski, rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania przyrodą własnego regionu, rozwijanie wrażliwości artystycznej i zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz potrzebę jej ochrony.

Na konkurs wpłynęło 71 prac z 15 przedszkoli i szkół miejskich, gminnych i powiatowych, natomiast nagrodzonych zostało 55 prac. Nagrody ufundowali i wręczyli podczas dzisiejszej uroczystości Gmina Miasta Gostynina, Gmina Gostynin oraz Starostwo Powiatowe w Gostyninie, które reprezentowali: wiceburmistrz miasta Halina Fijałkowska, wójt gminy Edmund Zieliński oraz naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym Katarzyna Brzozowska. Nie zabrakło również gospodarza Klubu Nauczyciela Andrzeja Osiaka.

Gratulujemy laureatom, życzymy dalszych sukcesów i wraz z organizatorami zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach tego konkursu.

 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój...
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój...
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój...
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój...
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój...
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój...
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój...
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój...
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój...
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój...
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój...
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój...
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój...
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój...
 • Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Przyroda - Twój...

Podsumowanie 2021 roku przez Burmistrza Miasta Gostynina

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania podsumowania ubiegłego 2021 roku przez Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego. Tematem nagrania są inwestycje realizowane w 2021 roku oraz pozyskane dotacje.

Nagranie podzielone jest na trzy części:
1. Infrastruktura drogowa (0:39)
2. Inwestycje związane ze sportem, oświatą i ochroną zabytków. (
7:35)
3. Uzyskane dotacje (
11:58)

Co będzie grane w Kinie Siemowit? 14.01-17.01

W nadchodzący weekend Kino Siemowit planuje projekcję dwóch filmów: Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4, który wyświetlany jest już od dnia premiery i nadal cieszy się sporą frekwencją, oraz Spider Man. Bez drogi do domu, który zagrany zostanie w wersjach z napisami i z dubbingiem.

Koniec świata to kontynuacja perypetii rodzin Solskich i Wolańskich. Tym razem miłość Agnieszki i Marcina, których mieliśmy bliżej poznać w trzeciej części, rozkwita, podobnie zresztą jak Kasi i profesora Wolańskiego. Jak zakończy się opowieść - czy narzeczeni wezmą ze sobą ślub i będą żyć "długo i szczęśliwie", czy nastąpi tytułowy koniec świata?

Peter Parker, główny bohater filmu Spider-Man. Bez drogi do domu, zostaje zdemaskowany. Równowaga między życiem prywatnym a tym "w służbie ludzkości", równowaga między człowiekiem i pająkiem zostaje zachwiana. Peter prosi doktora Stephena Strange’a o pomoc. Wbrew oczekiwaniom pomoc wyrządza więcej szkody niż pożytku - zaklęcie Strange’a powoduje powstanie wyrwy w ich świecie, przez którą dostają się najpotężniejsi złoczyńcy, którzy kiedykolwiek walczyli ze Spider-Manem w każdym uniwersum. Pamiętacie walki Spider-Mana z Zielonym Goblinem czy Doktorem Octopusem? Kto wie, czy nie tylko oni mają zapewniony powrót na kinowy ekran.

 • Kino Siemowit 14.01-17.01

IMiGW ostrzega przed silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, zachodni i północno-zachodni. Najsilniejsze porywy wystąpią nad ranem i w pierwszej części dnia.

Muzycznie, świątecznie i rozrywkowo w MCK

W ubiegłą sobotę (15.01.22) w Miejskim Centrum Kultury odbyły się przy współpracy z Urzędem Miasta warsztaty wokalno-aktorskie, a następnie koncert, na który przybył burmistrz Paweł Kalinowski wraz z małżonką. Pomysłodawcą spotkania i dyrygentem chórów był Michał Pilichowicz.

Zajęcia warsztatowe z gostynińskimi chórami poprowadziła Aga Twardowska polska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, a także laureatka wielu konkursów muzycznych i finalistka V edycji Voice of Poland, współpracująca m.in. z Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej.

Jako pierwszy wystąpił chór Gostynińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który pięknie wykonał kolędy wprawiając wszystkich w świąteczny nastrój.

Po nich zaprezentował się chór Arce Cantores, skupiający amatorów, którzy z wielkim zapałem rozwijają swoje muzyczne i artystyczne pasje. Od prawie trzech lat biorą udział w konkursach, a także uświetniają swoimi występami uroczystości miejskie, wydarzenia kulturalne państwowe i kościelne. Chór wykonał m.in.: "O mili królowie", "Mroźna cisza" i wspólnie na zakończenie koncertu "Przekażmy sobie znak pokoju".

Następnie na scenie pojawił się młodzieżowy zespół "Shalom", który działa przy parafii św. Marcina, a opiekunem młodych artystek jest ks. Patryk Zawadzki. Dziewczęta swoim śpiewem urozmaicają święta kościelne, a także uroczystości miejskie. Ich wspaniałe wykonanie utworów, takich jak np. "Teraz śpij dziecino mała" czy "Gore gwiazda Jezusowi" muzycznych zachwyciło zebranych w MCK-u.

Gwiazdą wieczoru była Aga Twardowska, której akompaniował Daniel Pradella. W jej wykonaniu usłyszeliśmy utwory związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz te należące do muzyki rozrywkowej, jak np. piosenka Kasi Wilk "Od kiedy jestem" czy piosenka autorska naszego gościa pt. "Świąteczny".

Burmistrz Paweł Kalinowski podziękował wszystkim wykonawcom za wyjątkowy wieczór i życzył dalszych tak wspaniałych występów.

 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK
 • warsztaty i koncert świąteczno-rozrywkowy w MCK

Kondolencje

 • Kondolencje

XXI Charytatywny Międzyklubowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie, Samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie, MKS "Mazur" Gostynin i pan Arkadiusz Szulczewski zapraszaja na XXI Charytatywny Międzyklubowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznika 2009/młodsi "Gramy dla Franka" .

Turniej odbędzie się 29 stycznia 2022 roku o godz. 14.30 na sztucznym boisku MOSiR przy ul. Sportowej 1 (stadion). 

Gry odbywac się będą w systemie "każdy z każdym" w czasie 1x15 minut.

Podczas turnieju odbędzie się zbiórka pieniędzy na leczenie Franka.

Terminarz Gier:

Mecz

Godz.

Boisko

Drużyna

Drużyna

Wynik

1

14 30

A”

MAZUR

BARUCHOWO

:

 

 

B”

FEA ŁĄCK

FEA GOSTYNIN

:

2

14 50

A”

MAZUR

FEA ŁĄCK

:

 

 

B”

FEA GOSTYNIN

BARUCHOWO

 

3

15 15

A”

MAZUR

FEA GOSTYNIN

:

 

 

B”

FEA ŁĄCK

BARUCHOWO

:

4

 

15 45

Główne

MAZUR GOSTYNIN

2007/mł

GKS BEDLNO

2007/mł.

:

5

 

17 00

Główne

MAZUR GOSTYNIN

SENIORZY

KS KUTNO

SENIORZY

:

 

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie miejscami prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Pożegnanie Heleny Janke, inicjatorki partnerstwa miast Gostynin-Langenfeld

Nie żyje inicjatorka założenia Partnerstwa Miast Gostynin-Langenfeld Helena Janke. Pani Helena z domu Wittmeier wraz z mężem Ewaldem Janke byli do drugiej wojny światowej mieszkańcami podgostynińskiej wsi Justynków (dziś Anielin). Tutaj sprowadzili się ich przodkowie już w XIX wieku i pracowali jako rolnicy we własnych gospodarstwach rolnych. Po zakończeniu okupacji zostali deportowani wraz ze swoimi rodzinami do Niemiec. Trafili wraz z dużą grupą innych niemieckich rodzin z ziemi gostynińskiej do obozu przejściowego utworzonego dla uchodźców w Langenfeld Rhld. Już w latach 60. XX w. przyjeżdżali do Gostynina – swoich rodzinnych stron. Tutaj też chętnie spędzali swoje urlopy. Wraz z grupą innych wysiedleńców czynili nieustanne starania o nawiązanie oficjalnych kontaktów między miastami. Udało się to dopiero w październiku 1998 r.

W najbliższy czwartek przyjadą wnuki ś.p. Heleny Janke, aby spełnić jej ostatnią wolę – przywieźć ziemię z rodzinnego gospodarstwa Zmarłej i złożyć ją w rodzinnym grobie na cmentarzu w Langenfeld.

 • Helena Janke

Uwaga na gołoledź

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

ZARZĄDZENIE Nr 9/2022
BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA
z dnia 17 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
wychowania przedszkolnego w Gminie Miasta Gostynina

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) i uchwały nr 135/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert, zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Miasta Gostynina.
2. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi wraz z udzieleniem dotacji, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie.

§ 4.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina;
3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Składanie oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholi obowiązkowe

Urząd Miasta Gostynina informuje o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2021 oraz opłaty I raty w roku 2022, do dnia 31.01.2022 roku.

 • foto alkohole

XLII Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji

W dniu 27 stycznia 2022 roku o godz. 10.00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbędą się obrady XLII sesji Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie.
Porządek sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Kultura w Gminie Miasta Gostynina. Informacja Dyrektorów miejskich instytucji kultury o realizacji zadań statutowych w roku 2021:
1)  Miejskie Centrum Kultury,
2) Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina.
5. Informacja Prezesa Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2021.
6. Informacja Burmistrza Miasta o wysokości i przeznaczeniu środków finansowych pozyskanych „z zewnątrz” przez Gminę Miasta Gostynina w 2021 roku.
7. Prezentacja „Kalendarza Imprez Miejskich na 2022 rok” przez Burmistrza Miasta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Gminy Miasta Gostynina
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 i zasad udzielania pomocy w ramach tegoż programu. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego im. Janusza Kusocińskiego zlokalizowanego w Gostyninie przy ul. Sportowej 1.
12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pracowników Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o. w Gostyninie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2022.
17. Przyjęcie protokołu z XL, XLI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.

 • herb Gostynina

IMiGW ostrzega przed silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, lokalnie porywy do około 80 km/h, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni.

Uwaga na oblodzenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do około -2°C, 0°C nad ranem, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C, -2°C.

Plany inwestycyjne na 2022 rok - nagranie

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania kolejnego nagrania Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego. Tematem niniejszego nagrania jest uchwalony na ostatniej sesji Rady Miejskiej budżet na 2022 rok, a także inwestycje i inne plany miasta Gostynina przewidziane do realizacji w tym roku.

Uwaga! Wścieklizna!

Na terenie województwa mazowieckiego odnotowuje się przypadki wścieklizny u zwierząt (m.in. lisów, nietoperzy, kotów i saren).

Apeluje się o zachowanie ostrożności. Nie wolno zbliżać się do dzikich zwierząt w tym także do tych mniejszych, np. wiewiórek, jeży.

Nie wolno dotykać padłych zwierząt. W przypadku pogryzienia lub innego kontaktu należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Nie należy puszczać bez opieki i kontroli zwierząt domowych i koniecznie trzeba je zaszczepić.

Pamiętajmy, że wścieklizna jest chorobą zakaźną zwierząt o niezmiernie ostrym i prawie zawsze śmiertelnym przebiegu, atakującym ośrodkowy układ nerwowy ludzi i zwierząt.

 

 • wścieklizna - plakat
 • wścieklizna - ulotka

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza w ciągu dnia oscylować będzie w okolicach 0°C, późnym popołudniem i wieczorem obniży się do -2°C, -1°C, przy gruncie do około -3°C.

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Kochane Babcie
Drodzy Dziadkowie

z okazji Waszego święta
dużo dobrego zdrowia,
radości, szczęścia, miłości,
dobrych ludzi wokół
i samych pięknych dni
                         życzy

Burmistrz Miasta Gostynina
  Paweł Witold Kalinowski 

 • Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Co będzie grane w Kinie Siemowit? 21.01-24.01

Kino Siemowit po raz ostatni w tym tygodniu wyświetlać będzie Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4. Ponadto planuje się premierowe seanse animacji Sing 2, a także czwartą odsłonę Matrixa.

Główny bohater Sing 2 Buster chciałby, aby jego spektakl zadebiutował na scenie teatru Crystal w olśniewającym mieście Redshore. Bez odpowiednich znajomości to zadanie może być karkołomne, dlatego Buster i jego ekipa muszą zwrócić uwagę światowej sławy agencji - Crystal Entertainment, prowadzonej przez bezwzględnego wilka - Jimmy’ego Crystala. W desperackiej próbie zwrócenia uwagi Pana Crystala, Gunter wpada na pomysł i obiecuje, że w ich nowym spektaklu wystąpi legenda rocka - lew Clay, który po stracie żony odizolował się od świata. Czy uda się Busterowi i jego przyjaciołom przekonać legendę i wreszcie wystawić spektakl w Redshore?

Świata Matrixa nie trzeba nikomu przedstawiać. Kultowa trylogia Wachowskich na stałe wpisała się do kanonu dzieł światowej kinematografii. W kolejnej, czwartej odsłone po raz kolejny zobaczymy Keanu Reevesa i Carrie-Anne Moss w duecie Neo-Trinity. Zobaczymy również nostalgiczny powrót do korzeni, w którym dekonstrukcja i dystans wobec materii Matrixa gra pierwsze skrzypce.

 

 • Kino Siemowit 21.01-24.01

Terminarz meczów kontrolnych seniorów

Przedstawiamy terminarz meczów kontrolnych seniorów MKS "Mazur" Gostynin, który został zaktualizowany na 7.01.2022 roku.

 1. GKS Bedlno                       Mazur Gostynin          2.02.2022r. (środa)          w Gostyninie
 2. Świt Staroźreby                 Mazur Gostynin           5.02,2022r. (sobota)        w Gostyninie
 3. GKS Baruchowo                Mazur Gostynin         12.02.2022r. (sobota)        w Gostyninie
 4. Wisła Płock (2004)            Mazur Gostynin          23.02.2022r. (środa)         w Gostyninie
 5. Kujawiak Kowal                 Mazur Gostynin          26.02.2022r. (sobota)       w Gostyninie (16.00)
 6. Lubienianka Lubień Kuj.    Mazur Gostynin            5.03.2022r. (sobota)       w Gostyninie
 7. Wisła Duninów                   Mazur Gostynin          12.03.2022 (sobota)         w Gostyninie
 • Terminarz meczów kontrolnych seniorów
 • logo Mazura

Niecodzienna wizyta u burmistrza. Spełnienie ostatniej woli śp. Heleny Janke

Ludzie odchodzą, a ich czyny zostają, służąc innym. Tak o życiu i działalności śp. Heleny Janke, z domu Wittmeier – niemieckiego pochodzenia byłej mieszkanki Anielina, później Langenfeld  Rhld. można dziś z całym szacunkiem powiedzieć.

Przymusowa deportacja wraz z siedmiorgiem rodzeństwa i rodzicami zimą 1945 r. do Niemiec i konieczność budowania życia w innym, obcym dla pochodzącej z Polski, wywarły trwały i bolesny ślad na psychice młodej kobiety. Opuszczenie prowadzonego przez kilka pokoleń, gospodarstwa i powojenna tułaczka odcisnęły na całej rodzinie głębokie piętno. Pani Helena wraz z poślubionym w Langenfeldzie, pochodzącym z Podgórza koło Płocka mężem Ewaldem, chętnie wracała w rodzinne strony, uważając ziemię gostynińską za swą ojczyznę. Poczyniła wraz z grupą licznych niemieckich rodzin starania, aby doszło do nawiązania oficjalnych kontaktów między Langenfeldem a Gostyninem. Mimo początkowych trudności, spowodowanych głównie sytuacją geopolityczną, systematycznie dążyli do tego celu. Dzięki ich determinacji doszło do podpisania najpierw w 1994 r. umowy o przyjaźni, a w 1998 r. oficjalnej umowy partnerstwa.

Dzięki obowiązującemu porozumieniu dziś wyjeżdżają do Niemiec gostynińskie grupy, głównie młodzieży, aby poznać bliżej państwo naszego zachodniego sąsiada.

Wspomnieć należy starania i zaangażowanie państwa Janke w organizacji corocznych zjazdów byłych mieszkańców Gostynina w Langenfeld, na które przybywało z całych Niemiec liczne grono uczestników.

W czwartek, 20 stycznia 2022 r., przyjechała do naszego miasta Nina Oelting, wnuczka państwa Janke, aby spełnić ostatnią wolę swojej ukochanej babci - przywieźć ziemię z rodzinnego gospodarstwa i złożyć ją wraz z prochami w grobie śp. Heleny. Dzięki uprzejmości obecnych gospodarzy - p. Andrzeja Fijałkowskiego z małżonką życzenie mogło zostać spełnione.

Gości z Niemiec przyjął burmistrz Paweł Kalinowski, złożył kondolencje oraz podziękował rodzinie Janke za długoletnie starania w nawiązaniu, a potem podtrzymywaniu kontaktów bliźniaczych miast.

 • Wizyta gości z Langenfeld
 • -
 • Wizyta gości z Langenfeld
 • Wizyta gości z Langenfeld
 • Wizyta gości z Langenfeld
 • Wizyta gości z Langenfeld
 • Wizyta gości z Langenfeld
 • Wizyta gości z Langenfeld
 • Wizyta gości z Langenfeld
 • Wizyta gości z Langenfeld
 • Wizyta gości z Langenfeld
 • Wizyta gości z Langenfeld

159. rocznica Powstania Styczniowego

W dniu dzisiejszym (22 stycznia br.) przy pomniku w Gaśnem, przedstawiciele władz samorządowych miasta, gminy i powiatu, radni oraz delegacja Nadleśnictwa Gostynin, księża w osobach ks. dziekana Andrzeja Rutkowskiego i ks. Pawła Kułakowskiego uczcili pamięć powstańców - bohaterów Powstania Styczniowego.

Burmistrz Paweł Kalinowski w swoim wystąpieniu powiedział: Ze względu na pandemię i obostrzenia spotykamy się dzisiaj w bardzo okrojonym składzie, jednak pamięć o Powstaniu Styczniowym jest wyjątkową okazją do przypominania sobie naszej historii. Kładziemy nacisk na patriotyzm i czcimy wiarę w powstańców, w wolną, niepodległą Polskę. Niech wdzięczność i pamięć o bohaterach zostanie w naszych sercach na długo.

Modlitwę za poległych odmówił ks. Paweł Kułakowski, a następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze oddając hołd poległym.    

 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego
 • Obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego

Uwaga na gołoledź

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Komunikat z zawodów wyciskania sztangi leżąc

Zawody z wyciskania sztangi leżąc odbyły się w w hali sportowej MOSiR w Gostyninie 22 stycznia 2022 roku. Do zawodów przystąpiło 34 uczestników, w tym 7 kobiet, zmagających się w 4 kategoriach wiekowych. Zwycięzcą najbardziej prestiżowej kategorii senior został Mariusz Borczyk z Łodzi, który wycisnął aż 240 kg. Klasyfikacja końcowa zawodów: kat.”OPEN” Kobiet: 1. Marta Zawadzka (Team Wrocław) 94,42 punktów (najlepsza próba - 90 kg) 2. Wiktoria Kontek (Piła) 78,53 (57,5 kg) 3.Iwona Pawyza (Team Wrocław) 74,64 (70 kg) 4.Katarzyna Karnicka(Łódź) 63,44 (67,5 kg) 5.Klaudia Grzemska (Konin) 56,44 (55,00 kg) 6.Walentyna Witkowska (Gostynin) 55,75 (50,0 kg) 7.Natalia Kowalska (Konin) 38,09 (45,0 kg) kat. Młodzieżowiec (do 23. roku życia) 1. Wojciech Jabłoński (Kutno) 104,18 (160 kg) 2. Jakub Kozak (Łódź) 93,38 (140 kg) 3. Jakub Kalinowski (Bielsk) 77,21 (125 kg) kat. Senior (23-40 lat) 1. Mariusz Borczyk (Łódź) 145,82 (240 kg) 2. Artur Miksa (Łódź) 145,06 (225 kg) 3. Paweł Przybyłowicz (Team Wrocław) 142,13 (232,5 kg) 4. Maciej Stępniak (Kutno) 116,88 (200,0 kg) 5. Piotr Zdobych (Konin) 116,34 (160,0 kg) 6. Mateusz Piórkowski (Ruda Śląska) 115,46 (185,0 kg) 7. Bartosz Chałaj (Łódź) 109,23 (190,0 kg) 8. Jarosław Fabiszewski (Płock) 108,66 (167,5 kg) 9. Andrzej Banach (Łódź) 104,34 (167,5 kg) 10. Adrian Kaźmierczak (Kutno) 101,80 (175,0 kg) 11. Radosław Darnowski (Łódź) 100,67 (172,5kg) 12. Cezary Lisicki (Płock) 100,30 (160,0 kg) 13. Michał Dejnarowicz (Kętrzyn) 98,55 (150,0 kg) 14. Piotr Stankiewicz (Kutno) 92,04 (130,0 kg) 15. Piotr Zachaj (Wołomin) 86,72 (135 kg) 16. Michał Biel (Nakło n/Notecią) 75,45 (105,0 kg) kat. Weteran (po 40. roku życia) 1.Roman Yereshvili (Team Wrocław) 155,53 (210 kg) 2. Leszek Pasieka (Nakło nad Notecią) 107,81 (172,5 kg) 3. Mariusz Gładysz (Kutno) 107,74 (160 kg) 4. Marcin Pujan (Konin) 107,17 (165,0) 5. Mariusz Berta (Wołomin) 99,95 (160,0) 6. Marek Okupski (Żychlin) 96,71 (165,0 kg) 7. Mariusz Kalinowski (Bielsk) 87,77 (145,0 kg) 8.Piotr Kłoda (Team Wrocław) 86,69 (137,5 kg) Rywalizacja odbywała się wg metody Wilksa, to znaczy uwzględniano wynik i wagę zawodnika. W przerwach między zmaganiami siłaczy wystąpiły grupy Gostynińskich Mażoretek Mistrzostwa zostały zorganizowane w ramach tegorocznego XXX finału WOŚP.

Organizatorzy składają podziękowania za udzieloną pomoc i wsparcie niżej wymienionym osobom i firmom:

Burmistrzowi Miasta Gostynina p.Pawłowi Kalinowskiemu, Samorządowi Województwa Mazowieckiego, p. Dariuszowi Pasikowskiemu „Pasik Team”, p.Przemysławowi Tyrajskiemu „Przemo Polska”, p.Michałowi Wiśniewskiemu „Polanos Transport i Spedycja”, p.Radosławowi Maćczakowi „FHU Rad Trans”, p. Jarosławowi Szejnerowi „Sprint Druk Studio”, p.Jackowi Tomczakowi „Tom Trak”, p.Michałowi Kaczmarkowi „Kahma”, p.Arturowi Szulwachowi „Kaczmarek Electric”, p. Marcinowi Wasilewskiemu za obiektywne sędziowanie, p. Arkadiuszowi Zarębie za opiekę medyczną na zawodach, oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia zawodów.

 

Foto: gostynin24 

 • Wyciskanie sztangi leżąc
 • Wyciskanie sztangi leżąc
 • Wyciskanie sztangi leżąc
 • Wyciskanie sztangi leżąc
 • Wyciskanie sztangi leżąc
 • Wyciskanie sztangi leżąc

Rozmowa z burmistrzem Gostynina w Radiu Q

Wczoraj (24.01.2022) opublikowana została kolejna rozmowa Radia Q, w którym gościł Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski. Tematem tej rozmowy są budżet na 2022 rok oraz inwestycje, zarówno te, które są zaplanowane na ten rok, jak i kontynuowane w 2022 roku inwestycje wieloletnie.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy tutaj: http://radioq.fm/wiadomosci/gosc-radia-q/4193-gosc-radia-q-pawel-kalinowski-24-01-2022

 • Burmistrz w Radiu Q

Centrum wsparcia dla osób dorosłych w stanie kryzysu psychicznego

Przypominamy, że od 1 grudnia 2021 r. wznowiło swoją działalność Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Stanie Kryzysu Psychicznego.

Centrum Wsparcia to bezpłatne, 24-godzinne, działające 7 dni w tygodniu centrum udzielające wsparcia każdej osobie w kryzysie psychicznym. Pod numerem 800 70 2222 dyżurują psychologowie-specjaliści gotowi wysłuchać i pomóc w różnorodnych kryzysowych sytuacjach. Pomogą oni również w znalezieniu najbliższej placówki, która udzieli bezpośredniej pomocy.

W Centrum Wsparcia są także dostępni specjaliści: psychiatra, prawnik, seksuolog, terapeuta uzależnień, pracownik socjalny i asystent zdrowienia. Szczegółowy grafik zawierający różne godziny dyżurów ww. specjalistów dostępny jest na stronie www.centrumwsparcia.pl

Kontakt ze specjalistami Centrum Wsparcia możliwy jest poprzez:
- bezpłatny i całodobowy telefon: 800 70 2222,
- czat,
- e-mail porady@centrumwsparcia.pl
- spotkania online ze specjalistami (tj. psychiatra, seksuolog) po uprzednim umówieniu i kwalifikacji,
- sesje terapeutyczne po uprzednim umówieniu i kwalifikacji.

Kryzys psychiczny to stan, do którego się dochodzi, gdy dana osoba nie może poradzić sobie z doświadczanymi trudnościami życiowymi. Jego powodem najczęściej bywa wydarzenie nagłe, niespodziewane, np. śmierć bliskiej osoby, wiadomość o chorobie, utrata związku, pracy, ale także życie w ciągłym stresie. Kryzys może być doświadczeniem zarówno indywidualnym jak i zbiorowym. Przedłużający się kryzys psychiczny bez odpowiedniej pomocy może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia (np. stan obniżonego nastroju, depresja), a ostatecznie do zagrożenia życia. W takiej sytuacji nie należy zwlekać - warto sięgnąć po specjalistyczną pomoc.

Z pomocy Centrum Wsparcia korzystać mogą również bliscy osób znajdujących się w stanie kryzysu psychicznego. Specjaliści Centrum Wsparcia poinformują, w jaki sposób można udzielić wsparcia osobie w kryzysie oraz gdzie zgłosić się po pomoc stacjonarną w danym regionie.

Więcej informacji o Centrum Wsparcia pod numerem 22 620 16 10 oraz pod adresem press@zaginieni.pl

 • 800 70 2222

Wyłączony odcinek ruchu podczas Biegu z fantazją

W niedzielę, 30 stycznia, z uwagi na organizowany w Gostyninie 6. Bieg z Fantazją - Policz się z cukrzycą, w ramach 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w godz. od 7.00 do godz. 16.00 zostanie wyłączony z ruchu odcinek ulicy Rynek w Gostyninie przy Ratuszu Miejskim.

Podczas biegu na jego trasie, w newralgicznych punktach komunikacyjnych oraz skrzyżowaniach możliwe utrudnienia w ruchu. 

 • plakat Biegu z fantazją
 • logo sztabu WOŚP

30. Finał WOŚP w Gostyninie - 30.01.2022r.

W dniu 30 stycznia br. w Gostyninie po raz 30. zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Już od godz. 11.30 przed Rynkiem Miejskim odbędzie się zbiórka, a następnie o 12.00 Bieg z Fantazją - Policz się z cukrzycą, którego zakończenie zaplanowane jest na godz. 14.00. Podczas zbiórki wystąpi zespół Brass Federacja.

Następnie atrakcje WOŚP-owe przeniosą się na scenę główną Miejskiego Centrum Kultury, gdzie po raz drugi tego dnia zagra Brass Federacja, ale także takie zespoły jak: The Old Crone, Akurat, Golden Life, Ewa Olszewska, a także nasza lokalna Miejska Orkiestra Dęta, Bliscy oddaleni z Hufca ZHP w Gostyninie. Zaprezentuje się także sekcja seniorów Tańca w Kręgu, zespół Ananaski oraz pokazy taneczne - Mini Dance i Show Dance.

Podczas przerw technicznych, na zewnątrz budynku MCK odbędzie się pokaz OSP Gostynin oraz wypuszczone zostanie światełko do nieba.

Nie zabraknie także wielu innych atrakcji, jak: kiermasz ciast, kiermasz książki, kiermasz ciuszka, wystawa WOŚP, miasteczko harcerskie, stanowisko I pomocy OSP, licytacje i wiele innych niespodzianek.

Na koncerty The Old Crone, Akurat, Golden Life obowiązują bezpłatne wejściówki dostępne od 24 do 29 stycznia br. w kasie kina i biurach MCK Gostynin. Limit miejsc jest ograniczony.

Podczas imprezy należy zachować dystans społeczny, stosować dezynfekcję i nosic maseczki. Trzeba także pokazać obsłudze certyfikaty covidowe lub wypełnić oświadczenia o stanie zdrowia.

 • WOŚP - plakat

Kasa - zmiana godzin pracy

Informujemy, że w dniach 28.01-4.02 kasa będzie czynna we wtorek i w czwartek w godzinach 7:30-14:30. W pozostałe dni kasa będzie nieczynna.

Wpłaty prosimy kierować na numery kont:
- podatki/opłaty: 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258
- odpady komunalne: 51 1020 1592 0000 2102 0306 8673

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr

IMGW-PIB wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla powiatu gostynińskiego. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, nad ranem i rano przejściowo do 90 km/h, z kierunków zachodnich. Nad ranem i rano możliwe lokalnie krótkotrwałe burze.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.

Ostrzeżenie będzie ważne w okresie od godz. 21:00 dnia 27.01.2022 do godz. 07:00 dnia 28.01.2022.

Uwaga: w związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną ostrzeżenie może być aktualizowane. Zalecamy szczególną ostrożność.

Co będzie grane w Kinie Siemowit? 28.01-1.02

W ten weekend na kinowy ruszt trafi premierowe 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach oraz najnowszy Krzyk. Ci natomiast, którzy nie widzieli jeszcze animacji Sing 2, mają szansę nadrobić zaległości.

Pamiętacie 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach? W nowej odsłonie komedii o męskich "słabościach" Ricky (Zbigniew Zamachowski) walczy z twórczym kryzysem, Jarosław (Piotr Głowacki) z atakami paniki, Stefan (Leszek Lichota) próbuje zapanować nad złością, a Kordian (Maciej Zakościelny) poskładać złamane serce. Tylko Tomek (Mikołaj Roznerski), jako jedyny z przyjaciół, nadal odważnie spełnia marzenia. Ale co to - bliźniaki? Czy Tomek dorośnie do ojcostwa? Czy pozostali mężczyźni okażą się na tyle męscy, by przezwyciężyć własne słabości?

"Dwadzieścia pięć lat po serii brutalnych zdarzeń, które wstrząsnęły mieszkańcami Woodsboro, kolejny zabójca nakłada otoczoną złą legendą maskę Ghostface. Mnożą się okrutne ataki na grupę nastolatków. Tajemnice z mrocznej przeszłości miasta zostają wskrzeszone.". Tyle z opisu. Krzyk, rozpoznawalna maska, horror, lejąca się posoka, późna godzina w Kinie Siemowit - zachęta do obejrzenia jest tu nie na miejscu.

 • Kino Siemowit 28.01-1.02

Uwaga na oblodzenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C

Prognozowane wystąpienie silnego wiatru

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 95 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Miejscami możliwe burze.

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt