Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Uchwały 2019

Uchwała Nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina.
 
Uchwała Nr 43/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 
Uchwała Nr 44/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019 .
Załącznik 1
.
załącznik  2.
 
Uchwała Nr 45/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035.
Załącznik 1.
załącznik 2.
 
Uchwała Nr 46/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Franciszka i Heleny Pawlak z dnia 28 grudnia 2018 r.
 
Uchwała Nr 47/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Andrzeja Szlezyngiera na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.
 
Uchwała Nr 48/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2019.
 
  
Uchwała Nr 50/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
 
Uchwała Nr 51/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032. 
Załącznik 1.
Załącznik 1 cz. II.
Załącznik nr 2. 
Głosowanie 

Uchwała Nr 52/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 
Głosowanie 

Uchwała Nr 53/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019. 
Załącznik Nr 1, 2.
 
Załącznik 3, 4, 5. 
Głosowanie 
 

Uchwał Nr 54/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035. 
Załącznik nr 1

załącznik nr 2. 
Głosowanie 

Uchwała Nr 55/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 
Głosowanie 

Uchwała Nr 56/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gostynina do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 
Regulamin 
Głosowanie 

Uchwała Nr 57/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Radnego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 
Głosowanie 

Uchwała Nr 58/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Radnego w skład Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
Głosowanie 

Uchwała Nr 59/VIII/2019   Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina. 
Głosowanie 

Uchwała Nr 60/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2019 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gostynin. 
Głosowanie   

Uchwała Nr 61/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gostynin. 
Głosowanie 

Uchwała Nr 62/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr53/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. 
Głosowanie 

Uchwała Nr 63/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2019. 
Głosowanie 

Uchwała Nr 64/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z  dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie. 
Głosowanie 

Uchwała Nr 65/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019. 
Załącznik 1, 2
Załącznik 3, 4. 
Głosowanie  

Uchwała Nr 66/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035. 
Załącznik 1
.  
Załącznik 2 . 
Głosowanie 

Uchwała Nr 67/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina. 
Głosowanie 

Uchwała Nr 68/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasta Gostynina". 
Załącznik.

Uchwała Nr 69/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina. 

Uchwała Nr 70/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2019 rok.  
Załącznik graficzny.

Uchwała Nr 71/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2019.

Uchwała Nr 72/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 73/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina. 

Uchwała Nr 74/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019. 
Załącznik 1,2   
Załącznik 3, 4, 5, 6, 7. 

Uchwała Nr 75/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034. 
załącznik 1,
  
załącznik 2.

Uchwała Nr 76/X/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok. 

Uchwała Nr 77/X/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 73/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina. 

Uchwała Nr 78/X/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019. 
Załącznik 1,2.   
Załącznik 3, 4, 5, 6, 7.

Uchwała Nr 79/X/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2034. 
Załącznik 1.  
Załącznik Nr 2. 

Uchwała Nr 79/X/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2034. 
Załącznik 1.  
Załącznik 2.  
Głosowanie 

Uchwała Nr 80/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015 r. Nr 64/XII/2015 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, zmienionej Uchwałą Nr224/XLV/2016 z dnia 27 października 2016 r.  
Głosowanie 

Uchwała Nr 81/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018 r. Nr 427/LXXXIV/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym "Uśmiech Malucha" z siedzibą w Gostyninie. 
Głosowanie 

Uchwała Nr 82/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci  publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.  
Głosowanie 

Uchwała Nr 83/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie  z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina. 
Głosowanie  

Uchwała Nr 84/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. 
Załącznik
Głosowanie 

Uchwała Nr 85/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda.  
Załącznik.

Głosowanie 

Uchwała Nr 86/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 
Głosowanie 

 

Uchwała Nr 87/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr377/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Gminy Miasta Gostynina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. 
Głosowanie 

Uchwała Nr 88/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.  
Głosowanie 

Uchwała Nr 89/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr35/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2019 rok.  
Głosowanie 

Uchwała Nr 90/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina  na rok 2019. 
Załącznik 1 i 2.

załącznik 3, 4, 5, 6, 7  
Głosowanie 

Uchwała Nr 91/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej na lata 2019-2034. 
Załącznik 1
.
załącznik  2. 
Głosowanie 

Uchwała Nr 92/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina wotum zaufania. 
Głosowanie 

Uchwała Nr 93/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2018 rok. 
Głosowanie  

Uchwała Nr 94/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.  
Głosowanie 

Uchwała Nr 95/XII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2019 rok. 
Załącznik 1, 2. 
   
Załącznik 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Głosowanie 

Uchwała Nr 96/XII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034. 
Załącznik 1.   
Załącznik 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 97/XIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasta Gostynina projektu konkursowego pn.: "Przyszłość zaczyna się dziś" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020", Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna. 
Głosowanie

Uchwała Nr 98/XIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019. 
Załącznik 1 i 2.

Głosowanie

Uchwała Nr 99/XIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034. 
Załącznik 1.
załącznik 2.
Głosowanie  

Uchwała Nr 100/XIV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Gostynina na lata 2019-2022. 
Załącznik.
Głosowanie

Uchwała Nr 101/XIV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gostynin. 
Głosowanie

Uchwała Nr 102/XIV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 50/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.  
Głosowanie

Uchwała Nr 103/XIV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 
Załącznik.
Głosowanie

Uchwała Nr 104/XIV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie skargi na czynności Dyrektora Szkoły  Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie. 
Głosowanie

Uchwała Nr 105/XIV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019.
Załącznik 1, 2.
Załącznik 3, 4, 5, 6. 
Głosowanie

Uchwała Nr 106/XIV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034. 
Załącznik 1. 
Załącznik 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 107/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowych klas Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie.  
Głosowanie

Uchwała Nr 108/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowych klas Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie.  
Głosowanie

Uchwała Nr 109/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 343/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.  
Głosowanie

Uchwała Nr 110/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasta Gostynina. 
Załącznik.
Głosowanie

Uchwała Nr 111/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 
Głosowanie

Uchwała Nr 112/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  
Głosowanie

Uchwała Nr 113/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych  stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. 
Głosowanie

Uchwała Nr 114/XV/2019  Głosowanie Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. 
Głosowanie 

Uchwała Nr 115/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2020 rok. 
Głosowanie

Uchwała Nr 116/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019. 
Załącznik 1, 2    
Załącznik 3.
Głosowanie

Uchwała Nr 117/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 . 
  
Załącznik 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 118/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.  
Głosowanie

Uchwała Nr 119/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. 
Głosowanie

Uchwała Nr 120/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku w tym do Wydziału Pracy. 
Głosowanie

Uchwała Nr 121/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie. 
Głosowanie

Uchwała Nr 122/XVI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.  
Głosowanie

Uchwała Nr 123/XVI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Gostynina na lata  2020-2022.  
Głosowanie

Uchwała Nr 124/XVI/2019 Rady Miejskiej w  Gostyninie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2022.  
Głosowanie

Uchwała Nr 125/XVI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Programu Współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 
Załącznik
Głosowanie

Uchwała Nr 126/XVI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019. 
Załącznik 1, 2  
Załącznik 3, 4, 5, 6.
Głosowanie  

Uchwała Nr 127/XVI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034. 
Załącznik 1
Załącznik 2.
Głosowanie 

Uchwała Nr 128/XVI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie. 
Głosowanie

Uchwała Nr 129/XVI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie.
Głosowanie

Uchwała Nr 130/XVI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006 r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Głosowanie

Uchwała Nr 131/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Miasta Gostynina na rok 2020.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 .
Załącznik nr 1.
 
Załącznik nr 2.
Głosowanie 
 
Uchwała Mr 133/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018 r. Nr 427/LXXXIV/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym "Uśmiech Malucha" w Gostyninie. 
Głosowanie
 
Uchwała Nr 134/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 135/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 136/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gostynina w roku szkolnym 2019/2020. 
Głosowanie
 
Uchwała Nr 137/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gostynin.
Załącznik
Głosowanie  
 
Uchwała Nr 138/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przejęcia od Wojewody Mazowieckiego zadania wykonania remontu kwatery żołnierzy WP na cmentarzu parafialnym w Gostyninie. 
Głosowanie
 
Uchwała Nr 139/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 140/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 141/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 142/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
Głosowanie
 
Uchwała Nr 143/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019.
Załącznik nr. 1 , 2.   
Załącznik nr. 3, 4, 5, 6.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 144/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.
Załącznik nr. 1,  
Załącznik nr.  2.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 145/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 146/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Gostynina.
Głosowanie
 

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt