Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. 

Treść projektu programu oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej. 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2018 r. 

  •  drogą elektroniczną na adres: paulina.toruniewska@gostynin.pl;
  • listownie na adres: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin – liczy się data wpływu do Urzędu;
  • osobiście do Sekretariatu Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Uwagi i opinie, które wpłyną po 23 marca 2018r. nie będą rozpatrywane.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną przedstawione Burmistrzowi Miasta Gostynina w celu ostatecznego zatwierdzenia. Opinie i uwagi zgłoszone podczas  konsultacji nie są wiążące. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt