Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Ogłoszono przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych o kodzie 16 81 01*z nieruchomości położonej przy ulicy Ziejkowej w Gostyninie"

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta opublikowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

 

„ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH O KODZIE 16 81 01* Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY ULICY ZIEJKOWEJ W GOSTYNINIE”

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiot zamówienia obejmuje usługę odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych o kodzie 16 81 01*(odpady wykazujące właściwości niebezpieczne), z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 279/17 położonej w Gostyninie przy ulicy Ziejkowej, w ilości szacunkowej ok. 700 Mg.

2) Zamówienie realizowane jest w ramach wykonania zastępczego, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (t.j. Dz. U. z dnia 2017 r., poz.1201 ze zm.).
Decyzją z dnia 28 sierpnia 2017 r. Burmistrz Miasta Gostynina nakazał właścicielowi działki położonej w Gostyninie przy ul. Ziejkowej 5 usunięcie i przekazanie uprawnionym odbiorcom odpadów niebezpiecznych składowanych w miejscu nieprzeznaczonym na ten cel w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji. Mimo kilkakrotnych upomnień, nakładanych grzywien i wystawionego tytułu wykonawczego, właściciel działki nie zastosował się do wezwania. Postanowieniem z dnia 30 maja 2018 r. Burmistrz Miasta Gostynina postanowił wykonać zastępczo obowiązek objęty tytułem wykonawczym na koszt i niebezpieczeństwo właściciela działki. W dniu 21 czerwca br. okazało się, że na terenie nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych mogło dojść do wycieku składowanych substancji. W toku akcji ratowniczej przeprowadzonej przez odpowiednie służby podjęto decyzję o wyznaczeniu strefy bezpiecznej wokół miejsca nagromadzenia odpadów oraz o ewakuacji mieszkańców pobliskiej posesji i sąsiadujących zakładów. Następnie dokonano neutralizacji wycieków oraz zabezpieczono pojemniki przed dalszym rozszczelnieniem. Pismem z dnia 22 czerwca 2018 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził, że dalsze magazynowanie odpadów niebezpiecznych jest poważnym zagrożeniem dla środowiska, zdrowia i życia ludzi. Pojawiające się wycieki świadczą o rozszczelnieniu się pojemników i uwalnianiu do środowiska niebezpiecznych substancji, co może stanowić początek katastrofy ekologicznej. Inspektor nakazał natychmiastowe działania w kierunku usunięcia zmagazynowanych odpadów i przekazania ich do unieszkodliwienia. W tym stanie rzeczy, z uwagi na bardzo pilną potrzebę wykonania obowiązków, skrócenie 40-dniowego terminu składania ofert jest w pełni uzasadnione.

3) Ilość odpadów niebezpiecznych objętych zamówieniem ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie.

4) Zamawiający zaleca Wykonawcy przed złożeniem oferty do dokonania we własnym zakresie i na własny koszt wizji lokalnej w celu samodzielnego oszacowania ilości i rodzaju odpadów; Zamawiający nie zapewnia transportu na miejsce wizji lokalnej. Wykonawcy będą mieli możliwość podczas wizji lokalnej terenu pobrać próbki odpadów do własnych badań w celu umożliwienia Wykonawcom jak najbardziej precyzyjnej wyceny przedmiotu zamówienia. Ewentualne pobranie próbek odbywać się będzie za pomocą personelu Wykonawcy z wykorzystaniem sprzętu Wykonawcy. W związku z charakterem i położeniem odpadów, Wykonawca biorący udział w wizji lokalnej przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność w zakresie zabezpieczenia BHP oraz posiadania odpowiednich badań lekarskich, pozwoleń i kwalifikacji przez osoby, które będą dokonywać wizji w imieniu Wykonawcy. Wykonawca biorący udział w wizji (osoby działające w imieniu wykonawcy) zobowiązane są posiadać odpowiednie urządzenia czy inny właściwy sprzęt w celu ewentualnego pobrania próbek. Zamawiający nie pokrywa kosztów pobrania, transportu, badania, utylizacji (zniszczenia) pobranych próbek.

5) Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp i możliwość korzystania z terenu prac, tj. działki oznaczonej nr ew. 279/17, na czas realizacji zamówienia.

6) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie 7 tygodni od dnia przekazania terenu.

7) W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich, załadunku, przygotowania do transportu, transportu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwiania odpadów przez termiczne przekształcenie w spalarni odpadów.

8) Z chwilą przejęcia odpadów z terenu prac Wykonawca staje się posiadaczem odpadów oraz przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich stan i bezpieczeństwo podczas transportu i dalszego gospodarowania – podstawa prawna art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. – O odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.).

9) Zamawiający zapewnia sobie prawo nadzoru i kontrolowania działań Wykonawcy na każdym etapie realizacji zamówienia.

10) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował sprawnym technicznie taborem samochodowym, tj. pojazdami posiadającymi wymagane dopuszczenia w zakresie transportu odpadów, zapewniającymi sposób transportu zabezpieczający m.in. przed mieszaniem się odpadów różnego rodzaju, rozprzestrzenianiem się odpadów oraz przed przenikaniem zanieczyszczeń z odpadów do środowiska.

 

Wszystkie informacje odnośnie zamówienia znajdują się w linku poniżej:

http://umgostynin.bip.org.pl/?tree=3765,ODBI%C3%93R%20I%20ZAGOSPODAROWANIE%20ODPAD%C3%93W%20NIEBEZPIECZNYCH%20O%20KODZIE%2016%2081%2001*%20Z%20NIERUCHOMO%C5%9ACI%20PO%C5%81O%C5%BBONEJ%20PRZY%20ULICY%20ZIEJKOWEJ%20W%20GOSTYNINIE

 

 

  • Ogłoszono przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów...

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt