Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Ruszyła kampania rekrutacyjna MON

Od 2 lipca rozpoczęła się kampania rekrutacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej pn. "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej", która ma na celu zachęcić młodych ludzi do wstąpienia w szeregi polskiej armii.

Ponadto kampania ma uświadomić, że bycie żołnierzem to nie tylko służba, ale także stabilna i ciekawa praca z perspektywami.

Celem akcji jest zwiększenie stanu osobowego polskiej armii w wojskach lądowych, specjalnych, lotnictwie, marynarce wojennej i obronie terytorialnej, w służbie zawodowej i rezerwie, a także we wszystkich korpusach osobowych - szeregowych, oficerów i podoficerów.

W dniu 13 lipca w  1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Tadeusza Kościuszki odbędą się zajęcia na które zapraszają: Dowódca 1. Brygady Pancernej oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Płocku.

Informacje dotyczące kampanii znajdują się także w załączniku. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

 • Kampania rekrutacyjna MON

Zaawansowane prace przy monitoringu miejskim

Bardzo cieszy fakt, że zaawansowane są prace przy monitoringu miejskim. Jest to niezbędna inwestycja mająca ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gostynina.

Zaakceptowane zostały zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania projektowe, które dotyczą zastosowanych materiałów, urządzeń i oprogramowania do monitoringu.

Sukcesywnie, w miarę uzyskiwanych pozwoleń na budowę i decyzji o zajęciu pasa drogowego, realizowane są prace budowlane.

Wykonano montaż sześciu z dziesięciu słupów kamerowych wraz ze studzienkami i przyłączami telekomunikacyjnymi oraz przyłączami energetycznymi, w następujących lokalizacjach: ul. Rynek przy Urzędzie Miasta, ul. Ziejkowa przy skrzyżowaniu z ul. Bierzewicką, ul. Żabia przy skrzyżowaniu z ul. Parkową, przy skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. 18 Stycznia oraz skrzyżowanie ul. Rynek/Żabia i teren MCK siłownia.

Rozpoczęto także prace remontowe w pomieszczeniu ratusza, które jest przeznaczone na potrzeby tzw. "centrum monitoringu". W trakcie jest także montaż okablowania sieciowego monitoringu w istniejącej kanalizacji teletechnicznej. Całkowita długość sieci wynosi prawie 5 km.

 • Monitoring miejski
 • Monitoring miejski
 • Monitoring miejski
 • Monitoring miejski
 • Monitoring miejski

Oświadczenie

W związku z informacją zamieszczoną w dniu dzisiejszym na portalu społecznościowym FACEBOOK w grupie POGADUCHY GOSTYNIŃSKICH MAM z profilu Grażynka Nowak chcemy powiedzieć stanowcze NIE tego typu wypowiedziom, które uderzają w dobre imię zatrudnionych w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3 pracowników.

Z tego miejsca chcemy zapewnić wszystkich zainteresowanych, iż opieka nad dziećmi świadczona przez opiekunów dziennych sprawowana jest z najwyższą starannością i sumiennością.

Oświadczamy, iż powyższe pomówienia zostaną zgłoszone do odpowiednich organów, w celu wyjaśnienia.

 

Kierownictwo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

oraz pracownicy Punktów opieki nad dziećmi do lat 3

 

 • herb miasta Gostynina

Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim na rok 2020

Szanowni Państwo,

po raz piąty realizujemy w naszym mieście Budżet Obywatelski (nazywany też budżetem partycypacyjnym).

W ramach Budżetu Obywatelskiego miasto asygnuje określoną kwotę, (w przypadku Gostynina jest to 250.000 zł) o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy przy użyciu narzędzi demokracji bezpośredniej.

W procesie tym mieszkańcy diagnozują potrzeby, zgłaszają projekty a następnie oddają na nie swoje głosy.

Całkowity koszt realizacji pojedynczego projektu, w tym sporządzenie odpowiednich dokumentacji (o ile to konieczne) nie może przekroczyć kwoty:

a) projekt inwestycyjny - 80.000 zł,

b) projekt o charakterze kulturalnym - 30.000 zł,

c) projekt o charakterze sportowym - 30.000 zł

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami, trybem i terminami poszczególnych czynności związanych z konsultacjami dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2020, które znajdują się w Zarządzeniu Burmistrza Nr 67/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zachęcamy do składania swoich propozycji zadań do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.

Od 8 lipca do 02 sierpnia 2019 r. trwa nabór projektów do zrealizowania w V edycji Budżetu Obywatelskiego.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2020'' składamy w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26 lub wysyłamy listem na podany wyżej adres - wówczas za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Gostynina.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa uchwała Nr 76/X/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok. 3. Terminy poszczególnych czynności związanych z konsultacjami zawiera „Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim na rok 2020”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 4. Informacje o szczegółowych zasadach, trybie i terminach poszczególnych czynności związanych z konsultacjami zawiera Obwieszczenie Burmistrza Miasta Gostynina, którego tekst stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 5. O bieżących działaniach związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy Miasta Gostynina będą informowani w sposób ciągły i systematyczny. Informacje te umieszczane będą na stronie internetowej www.gostynin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (umgostynin.bip.org.pl) i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania ciekawych, wartych realizacji projektów.

Roboty przy ul. Kujawy i Solidarności

Trwają prace związane z rozbudową drogi gminnej ulicy Kujawy i przebudową ul. Solidarności.

W ulicy Solidarności: wykonano jezdnię i chodnik z kostki betonowej, przebudowano skrzyżowanie z ul. Wyszyńskiego, zrobiono kanalizację deszczową z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Wyszyńskiego, został też wykonany odcinek sieci wodociągowej wraz z hydrantem i przebudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej.

Natomiast w ulicy Kujawy zrobiono kanalizację deszczową. Trwają też prace związane z budową oświetlenia ulicznego, ustawiane są krawężniki i wykonywana jest jezdnia i chodniki z kostki betonowej.

Zakończenie prac przewidziane jest na 30 września 2019 r.

 • Roboty ul. Kujawy i Solidarności
 • Roboty ul. Kujawy i Solidarności
 • Roboty ul. Kujawy i Solidarności

Otrzymaliśmy dofinansowanie na usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych

Miasto Gostynin otrzymało dofinansowania w wysokości 63.897,46 zł ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi Opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami, tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Jest to ogromne wsparcie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie, który dzięki dodatkowym funduszom może zwiększyć ilość godzin usług opiekuńczych świadczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Otrzymaliśmy dofinansowanie na usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych

Budynek przy ul. 3 Maja 10 oddany do użytku

W dniu dzisiejszym - (4.07) burmistrz Paweł Kalinowski wraz z Zarządem Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o., w obecności Generalnego Wykonawcy firmy Hydropol Sp. z o. o. w Gostyninie oraz osób uczestniczących w realizacji inwestycji symbolicznie przeciął wstęgę oddając do użytkowania budynek mieszkalno-usługowy przy ul. 3 Maja 10.

Budynek ten kończy inwestycje pn.: „Budowa budynku mieszkalno-usługowego, mieszkalnego wielorodzinnego, garaży przy ul. 3 Maja wraz z parkingami, zjazdami na ul. Parkową, urządzeniami infrastruktury technicznej”, którą Spółka MTBS realizowała od grudnia 2016r. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosiła ponad 7.500.00,00 zł brutto.

W ramach zadania wybudowano 52 lokale mieszkalne, 2 lokale usługowe, 6 garaży oraz 58 miejsc postojowych w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

Gostyniński MTBS Sp. z o.o. realizuje czynności Zarządcy budynków przy ul. 3 Maja 10 i 10a w Gostyninie. W ofercie Spółki pozostały 4 lokale mieszkalne usytuowane w budynku przy ul. 3 Maja 10. Zapraszamy osoby zainteresowane nabyciem lokali mieszkalnych na własność do kontaktu z Działem Inwestycji w siedzibie Spółki w godz. 7.00-15.00 lub telefonicznie pod numerem (24) 235 35 72. 

Dobrą wiadomością jest to, że Spółka w przyszłości planuje realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego w lokalizacji uzgodnionej z Gminą Miasta Gostynina. Planowana inwestycja obejmować będzie budowę 20-30 lokali mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanych przy udziale środków z BGK w systemie czynszowym z możliwością wykupu na własność po 5 latach.

 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10

„FreD goes net” – policjanci i profilaktycy wspólnie przeciw uzależnieniom

W dniu 2 lipca gostynińscy policjanci uczestniczyli w warsztatach, których celem było przedstawienie programu wczesnej interwencji pn. „FreD goes net”. Wiceprezes Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy Paweł Piotr Biegalewski omawiał zagrożenia wśród młodzieży wynikające ze spożywania alkoholu i używania dopalaczy, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych.
Komenda Powiatowej Policji w Gostyninie oraz Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy z Warszawy podjęli współpracę w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży. FRED GOES NET to program wczesnej interwencji profilaktycznej, skierowany do młodych osób w wieku 14-21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy i co za tym idzie wchodzą także w konflikt z prawem.
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie włączając się do realizacji programu będą rozmawiać i informować młodych ludzi o możliwości skorzystania z cyklu zajęć w ramach programu FRED GOES NET. Dotyczy to osób, u których odnotowano bądź zauważono po raz pierwszy używanie alkoholu czy narkotyków. Policjanci podkreślają, iż udział w programie z pewnością poszerzy wiedzę osób zagrożonych uzależnieniami na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych.
Uruchomiony projekt „Wczesnej interwencji profilaktycznej – FreD w Gostyninie” został sfinansowany ze środków Gminy Miasta Gostynina.

Na spotkaniach można dowiedzieć się czym ryzykuje się używając alkoholu i narkotyków i jakie są tego konsekwencje prawne oraz jak szkodliwe jest używanie tych używek.
Od 2007 roku FRED GOES NET rekomendowany jest przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a jego odbiorcami są młodzi ludzie, którzy zostali odnotowani w związku z używaniem alkoholu lub narkotyków. Głównym celem FRED GOES NET jest ograniczenie rozwoju ryzyka rozwoju uzależnienia przy współpracy specjalistów z instytucji, które walczą z problemem uzależnień, w tym Policji.

Kontakt - wczesna interwencja profilaktyczna w Gostyninie: www.fredwgostyninie.kiip.eu i pod numerami tel: 530 606742 lub 24 235 26 85.

Informacje znajdujące się na plakacie uświadamiają, że bycie notowanym za picie alkoholu bądź używanie narkotyków nie pozostaje bez konsekwencji. Jeśli sprawa taka dotyczy ucznia, szkoła może przekazać informacje do sądu, a za narkotyki może wszcząć postępowanie karne. Natomiast jeśli sytuacja dotyczy pracownika, to pracodawca może podjąć postępowanie dyscyplinarne.  

podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

 • FreD goes net
 • FreD goes net
 • FreD goes net

Zapisy na półkolonie

Od dziś (8 lipca) ruszają zapisy na nieodpłatny program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu Gminy Miasta Gostynina w formie półkolonii.

Zapisów można dokonać poprzez zgłoszenia telefoniczne pod nr 608 632 852. Realizatorem półkolonii jest Stowarzyszenie Art Energy.

Oferta półkolonii obejmuje dwutygodniowy turnus, podczas którego najmłodsi mają zapewniony bardzo ciekawy program animacyjny, uwzględniający program profilaktyczny, opiekę wychowawców oraz posiłek i napoje.

Liczba uczestników: 40 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Nabór na kolejny turnus będzie 22 lipca – o czym będziemy informowali na naszej stronie internetowej.

Dziecko może uczestniczyć tylko w jednym turnusie. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

 

 

 

 

 • półkolonie w Gostyninie

Ogłoszenie piątego przetargu na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Iwaszkiewicza i ul. Kopernika, stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina.

Plac zabaw przy SP3 otwarty

Z satysfakcją informujemy, że przyszkolny plac zabaw - z dniem dzisiejszym - ponownie udostępniamy do użytku Dzieciom i Mieszkańcom Gostynina!
Dokonanie sprawnych napraw nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie:
- Firmy MATIFLEX sp. z o. o. Pana Przemysława Leszczyńskiego, który nieodpłatnie wykonał naprawę podłoża placu zabaw wartą ok. 4 tys. zł - serdecznie dziękujemy!!!
- Panom Konserwatorom, którzy błyskawicznie dokonali niezbędnych napraw (Mirosław Pacholec, Paweł Iwański, Jacek Górski, Marcin Baranowski) - BRAWO!
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Pana Mariusza Tyrajskiego, który skontrolował zakres wykonanych prac i dopuścił plac do użytkowania,
- Specjalne podziękowanie dla Ewy Jędrzejczak za pełne zaangażowanie i nieocenione wsparcie!
- Tym wszystkim, którzy zamiast komenderować, pospieszyli nam z pomocą!
Adam Matyszewski
Dyrektor SP 3
Ps. Przypominamy, że plac zabaw objęty jest monitoringiem wizyjnym.

Źródło FB Szkoła Podstawowa nr 3

 • Plac zabaw przy SP3

V Jarmark Gostyniński św. Jakuba za nami – (relacja - piątek i sobota)

Pomimo kapryśnej pogody podczas tegorocznego Jarmarku, mieszkańcy Gostynina i przybyli goście dobrze się bawili.

Oczywiście nie byłoby tylu atrakcji, gdyby nie życzliwe osoby i instytucje, które wsparły to wyjątkowe święto. Darczyńcą Jarmarku Gostynińskiego św. Jakuba była Fundacja Energa, Partnerem Fundacja PZU, a sponsorem PKN ORLEN. Pozostałymi sponsorami tego wydarzenia byli: Izolbet, Bora Sp. z o.o., La Playa, Kellog’s.

Za okazane wsparcie bardzo dziękujemy.

V Jarmark św. Jakuba rozpoczął się już w piątek 5 lipca wieczorem na Rynku Miejskim. Podczas Wieczorowego Kina Plenerowego wyświetlony został film pt. "Bohemian Rhapsody". Jest to ciekawa opowieść o Freddiem Mercurym i zespole Queen. Zebrani licznie mieszkańcy siedząc wygodnie na leżakach obejrzeli film częstując się chipsami Pringles, które ufundowała firma Kellogg’s.

 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba

W sobotę, drugiego dnia Jarmarku od godzin południowych ruszyła Rodzinna Detektywistyczna Gra Terenowa „Śladami Jakuba z Gostynina”, z udziałem aktora Bronisława Cieślaka. Dla wielu uczestników gry wielką atrakcją było poznanie znanej z telewizji postaci. Za wcielenie się w detektywów i poszukiwania w terenie, uczestnicy gry zostali nagrodzeni na scenie.

 • Gra terenowa Śladami Jakuba z Gostynina
 • Gra terenowa Śladami Jakuba z Gostynina
 • Gra terenowa Śladami Jakuba z Gostynina
 • Gra terenowa Śladami Jakuba z Gostynina
 • Gra terenowa Śladami Jakuba z Gostynina
 • Gra terenowa Śladami Jakuba z Gostynina
 • Gra terenowa Śladami Jakuba z Gostynina
 • Gra terenowa Śladami Jakuba z Gostynina
 • Gra terenowa Śladami Jakuba z Gostynina
 • Gra terenowa Śladami Jakuba z Gostynina
 • Gra terenowa Śladami Jakuba z Gostynina

Działała też prężnie strefa historyczna z wioską historyczną, a w Zamku można było zwiedzić takie wystawy jak: ,,Śladami Jakuba z Gostynina", "Stanisław Moniuszko" i "Gostynin w starej fotografii".

 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wystawy historyczne
 • Wystawy historyczne
 • Wystawy historyczne
 • Wystawy

Strefa handlu zgromadziła przy wystawcach chętnych, którzy kupowali produkty często wykonywane własnoręcznie przez rzemieślników.

 • strefa handlu
 • strefa handlu
 • strefa handlu
 • strefa handlu
 • strefa handlu
 • strefa handlu
 • strefa handlu
 • strefa handlu

Dzieci, młodzież oraz dorośli doskonale bawili się w strefie przeznaczonej dla nich. Malowali płócienne torby z herbem Gostynina oraz kolorowanki przedstawiające najciekawsze miejsca w mieście. Bawiono się także rodzinnie w wiosce historycznej, poznając dawne zwyczaje i zajęcia naszych średniowiecznych przodków.


 

 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba

Po uroczystym otwarciu Jarmarku przez burmistrza Pawła Kalinowskiego Sobotni blok muzyczny rozpoczął pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Sami Harb - odkrycie The Voice Of Poland z 2016.

 • Sami Harb
 • Sami Harb
 • Sami Harb
 • Sami Harb
 • Sami Harb

Następnie wystąpił zespół Goosebumps porywając do wspólnej zabawy śpiewając a’capella hity z repertuaru Pop, Electronic, Hip-Hop oraz R&B.


 

 • strefa muzyczna Goosebumps
 • strefa muzyczna Goosebumps
 • strefa muzyczna Goosebumps
 • strefa muzyczna Goosebumps
 • strefa muzyczna Goosebumps
 • strefa muzyczna
 • strefa muzyczna Goosebumps
 • strefa muzyczna Goosebumps
 • strefa muzyczna Goosebumps

Punktem kulminacyjnym tego wieczoru był gwiazdy wieczoru – Kayah. Usłyszeliśmy znane utwory muzyczne w jej wykonaniu, takie jak „Supermenka“, „Testosteron“, “Za późno”, „Prawy do lewego“, Prócz Ciebie nic", "100 lat młodej parze". Pomimo padającego deszczu wszyscy świetnie się bawili przy skocznej muzyce.


 

 • Kayah
 • Kayah
 • Kayah
 • Kayah
 • Kayah
 • Kayah
 • Kayah
 • Kayah
 • Kayah

Sobotni Jarmark zakończyła Dyskoteka pod gwiazdami, którą prowadził DJ Qbik, porywając do tańca młodszych i starszych.

 • Dyskoteka pod gwiazdami
 • Dyskoteka pod gwiazdami
 • Dyskoteka pod gwiazdami
 • Dyskoteka pod gwiazdami

KINO PLENEROWE - "Witaj w klubie"

12 lipca o godz. 21.00 na Gostynińskim Rynku kolejny seans KINA PLENEROWEGO.

 

Witaj w klubie (2013) − dramat w reżyserii Jeana-Marca Vallée.

 

Głównym bohaterem filmu jest Ron, elektryk i jeździec rodeo, który dowiaduje się, że jest zainfekowany wirusem HIV i pozostało mu 30 dni życia. Gdy okazuje się, że mogące uratować mu życie leki nie są jeszcze zaaprobowane przez FDA (agencja dopuszczająca leki do obrotu i stosowania w USA), Ron udaje się do Meksyku, gdzie dowiaduje się o alternatywnych formach terapii, których użycie nie jest jeszcze zaaprobowane przez FDA. Szybko wpada na pomysł, by przemycać leki z Meksyku do USA i sprzedawać je innym, zainfekowanym wirusem HIV, pacjentom. Zakłada „Dallas Buyers Club”, klub którego członkowie po opłaceniu składki członkowskiej mogą korzystać z zapewnionych przez Rona leków.

 

Udział w kinie plenerowym i korzystanie z leżaków jest bezpłatne!

 

Kolejne sesje kina plenerowego odbędą się: 2 i 9 sierpnia 2019 r., kiedy to wyświetlone będą filmy:

- „Green Book” (2018),

- „Dalida. Skazana na miłość” (2016).

 


Serdecznie zapraszamy!

 • kino plenerowe

Relacji z Jarmarku ciąg dalszy

Trzeciego dnia Jarmarku, w niedzielę (7.07), także od godzin południowych można było skorzystać ze wszystkich stref, które działały w dniu poprzednim.

Szczególnym ukłonem w stronę dzieci był Koncert Disneyowski pn. "Barwy, które kolorowy niesie wiatr". Najmłodsi oraz ich rodzice usłyszeli piosenki z animowanych filmów z fabryki snów Disneya. Wykonawcy śpiewali razem w widownią takie utwory jak „Pocahontas”, „Zaplątani”, „Kraina lodu”, "Zusia lalka nieduża" i wiele innych piosenek. W nagrodę najbardziej zaangażowane w śpiewanie dzieci otrzymały od burmistrza kolorowanki z ciekawymi miejscami w Gostyninie.

Następnie na scenie zaprezentował się nowo powstały gostyniński chór Arce Cantores. Chórzyści pod kierownictwem Michała Pilichowicza zaprezentowali zróżnicowany repertuar muzyczny, otrzymując od zachwyconej publiczności duże brawa.

Po chórze na scenie wystąpił znany lokalny muzyk Paweł Pilichowicz. Wraz z nim zaprezentował się także odnoszący sukcesy chór z Płocka - Vox Singers, a następnie gość specjalny – Ryszard Wolbach, popularny w nie tylko w Gostyninie jeden z byłych założycieli zespołu Babsztyl i Harlem.

Koncert finałowy wykonał znany wszystkim mieszkańcom zespół "Nowa Kultura". Grupa zaprezentowała muzykę reggae. Doskonała zabawa z zespołem trwała do samego końca jarmarku.

Mamy nadzieję, że bawiliście się Państwo bardzo dobrze i świetnie wypoczęliście.

Do zobaczenia za rok na VI Jarmarku Gostynińskim.

 

 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU ''RODZINA 500+" NA TERENIE MIASTA GOSTYNINA

 

            Od dnia  01 lipca 2019 r. na terenie miasta Gostynina ruszyła realizacja programu Rodzina 500+ w nowej rozszerzonej odsłonie. W okresie od 01 lipca do dnia dzisiejszego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie wpłynęło drogą elektroniczną 785 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Część z nich została już rozpatrzona, a świadczenia przyznane. Ośrodek rozpatrzył 60 wniosków i wypłacił „świadczenie 500+” dla 43 dzieci z terenu miasta Gostynina. W dniu 09.07.2019 r. ruszyła również pierwsza wypłata  świadczeń na łączną kwotę 21 500,00 zł. Kolejne wypłaty będą realizowane w kolejnych dniach aby pieniądze trafiły jak najszybciej do gostynińskich rodzin.

 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie

 • Rodzina 500+

XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

W dniu 11 lipca 2019 roku o godz. 1700, w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Gostyninie odbędzie się nadzwyczajna XII sesja Rady Miejskiej,

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019.

 4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.

 5. Sprawy różne.

 6. Zamknięcie obrad.

 • sala konferencyjna

Wyniki konkursów

Informujemy, że w dniu 2 lipca br. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5. Wybrany został pan Robert Pypkowski. Natomiast 3 lipca w konkursie na dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie wybrano pana Andrzeja Sitka. 

Obu panom gratulujemy, życząc wytrwałości i wielu sukcesów na stanowiskach dyrektorów obu placówek oświatowych.

Zarządzenie nr 79/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8.07.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora MSM I stopnia w Gostyninie znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Gostynina.

Teatr Capitol "Wykrywacz kłamstw"

Wykrywacz kłamstw to dynamiczna komedia małżeńska, w której okazuje się, że zarówno kłamstwo, jak i chęć odkrycia prawdy mogą być upojnym narkotykiem zmieniającym się w truciznę.

W mieszkaniu rosyjskiego małżeństwa zjawia się hipnotyzer… Rozhisteryzowana żona chce aby odnalazł pieniądze, schowane przez jej lubiącego zaglądać do kieliszka męża. W transie wychodzą na jaw kompromitujące szczegóły a małżeński konflikt wisi na włosku. Los jest jednak przewrotny – Boria, „sprytny gad”, znajduje szansę aby odegrać się na pyskatej żonie. Świętoszkowata Nadia okazuje się mieć zdecydowanie więcej za uszami…

Jak zakończy ten seans szczerości? Czy aby na pewno dobrze wiedzieć o sobie dosłownie wszystko? Czy prawda odkryta po latach, może zniszczyć małżeństwo? Co na to wszystko początkujący hipnotyzer i czy uda mu się wybrnąć ze szponów małżeńskiego absurdu?

Tekst Wasilij Sigariew

Tłumaczenie Agnieszka Piotrowska

Reżyseria Robert Talarczyk

Obsada Anna Gornostaj, Olaf Lubaszenko, Kacper Kuszewski

 

Bilety są dostępne na:

kupbilecik.pl oraz biletyna.pl

https://www.kupbilecik.pl/imprezy/39468/Gostynin/Wykrywacz+K%C5%82amstw/

https://biletyna.pl/event/view/id/111752

* bilety dostępne również w sprzedaży stacjonarnej w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie

Źródło: MCK Gostynin

 • Wykrywacz kłamstw

„Przyszłość zaczyna się dziś”

Dnia 9.07.2019 r. ukazała się lista najlepszych projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla RPO WM na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego dla Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna.

Projekt Gminy Miasta Gostynina opracowany przez Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” znalazł się na wysokiej 11 pozycji wśród 71 projektów. Wartość całkowita projektu to 1 028 108,69 zł, kwota przyznanej dotacji to 948 796,19 zł.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u 236 uczniów, podniesienie kompetencji zawodowych u 34 nauczycieli oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z trzech szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Gostynina (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV).

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia dodatkowej oferty edukacyjnej oraz doposażenia szkół w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne

 • Logo

Wojska Obrony Terytorialnej i Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku na V Jarmarku św. Jakuba w Gostyninie

W sobotę 6 lipca na zaproszenie Burmistrza Miasta Gostynina przybyli do Gostynina przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku oraz 64 batalionu lekkiej piechoty w Płocku.

W trakcie Jarmarku Gostynińskiego św. Jakuba przedstawili mieszkańcom naszego miasta, turystom oraz potencjalnym ochotnikom, możliwości pełnienia czynnej służby wojskowej.

Dużym zainteresowaniem cieszył się zaprezentowany przez żołnierzy 64blp sprzęt wojskowy (quady, motocykl) oraz specjalistyczne wyposażenie będące na wyposażeniu brygady.

 

 

Foto:  WKU w Płocku oraz 64 blp w Płocku

 • Wojsko
 • Wojsko
 • Wojsko
 • Wojsko
 • Wojsko
 • Wojsko
 • Wojsko
 • Wojsko
 • Wojsko
 • Wojsko
 • Wojsko

Zapraszamy na Bratoszewo

W imieniu organizatorów Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych, Urzędu Miasta Gostynina i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zapraszamy na Turniej Piłki Siatkowej 19.07.2019r. o godz. 16.00 i Piłki Nożnej 20.07.2019r. o godz. 10.00. Sympatyków aktywnego wypoczynku zapraszamy na plażę Bratoszewo. 

System gier uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn w dniu zawodów.

Sportowa oferta wakacyjna

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych form aktywności.

Do Państwa dyspozycji są: 3 boiska przyszkolne (SP1, SP3, SP5), w tym dwa profesjonalne Orliki, 1 boisko wielofunkcyjne MOSiR przy ulicy Sportowej 1, boisko z placem zabaw przy MCK oraz siłownia street workout.

Boiska będą czynne - przy SP 3 w godzinach 10.00-21.30, przy SP 110.00-21.30 i na Sportowej 1 w godz. 7.30-21.00.

Ponadto przypominamy o możliwości skorzystania z wypożyczalni gostynińskich rowerów miejskich, które są do Państwa dyspozycji codziennie na Zamku Gostynińskim.

Zapraszamy również do korzystania ze strzeżonego kąpieliska „Bratoszewo”, które jest czynne codziennie w godzinach 10.00 – 18.00. W tym czasie nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwa dwóch wykwalifikowanych ratowników.

Czynna jest także bezpłatna wypożyczalnia z rowerkami wodnymi. Do dyspozycji plażowiczów, oprócz rozległej plaży i wyznaczonego kąpieliska są również uzbrojone boiska piaszczyste do gry w piłkę nożną i siatkową oraz mini siłownia zewnętrzna.

Gorąco zachęcamy do korzystania z bezpłatnych form aktywności w naszym mieście.

 • Wakacyjna oferta

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 12 lipca 2019 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – www.gostynin.pl. i www.umgostynin.bip.org.pl został umieszczony wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej najemcom zamieszkującym w tych lokalach wraz z udziałem w działce gruntu.

Wykaz obejmuje:

 

 • lokal mieszkalny przy ul. Polnej nr 12.

Gostynin, dnia 11 lipca 2019 r.

 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

 

 

 • herb Gostynina

W poszukiwaniu zdrowego powietrza

W dniu 12 lipca 2019r. w sannickim pałacu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu zgłoszonego przez Gminę Miasta Gostynina w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019 na realizację zadania pod nazwą: „W poszukiwaniu zdrowego powietrza”. Łączna wartość projektu to 36 000,00zł. Pozyskane dofinansowanie stanowi 50% wartości całkowitej. Zadanie obejmuje zakup 18 oczyszczaczy powietrza dla szkół podstawowych i przedszkoli zlokalizowanych na terenie miasta Gostynina, które zostaną umieszczone w klasach przyrodniczych oraz salach zabaw. Zadanie wpłynie na poprawę jakości powietrza w miejscach przebywania najmłodszych mieszkańców miasta. Realizacja projektu przyczyni się również do budowania świadomości o szkodliwym działaniu zanieczyszczeń zawartych w powietrzu poprzez organizację warsztatów na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i jakość życia.

 • -

Obwieszczenie odnośnie wyborów do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej na terenie miasta Gostynina

 

 

OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 30 w Gostyninie

 

 

Na podstawie § 14 pkt 3 uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. oraz Uchwały nr 2 Komisji Okręgowej Nr 30 w Gostyninie z dnia 8 lipca 2019 r. zawiadamia się wyborów Okręgu Wyborczego Nr 30 o obsadzeniu mandatu na członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 28 lipca 2019 roku.

 

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 30 w Gostyninie podjęła Uchwałę o obsadzeniu mandatu bez przeprowadzenia głosowania, ponieważ w terminie do 5 lipca 2019 r. zarejestrowano jednego kandydata, co oznacza, że liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia.

 

W jednomandatowym Okręgu Wyborczym Nr 30 w Gostyninie członkiem Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu gostynińskiego z miasta Gostynin została:

 

Pani Emilia Małgorzata Grzybowska, lat 47, zam. Gostynin

 

Półkolonie II turnus - wkrótce zapisy

Informujemy, że 22 lipca ruszają zapisy na II turnus nieodpłatnych półkolonii dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu Gminy Miasta Gostynina.

Zapisów można będzie dokonać poprzez zgłoszenia telefoniczne pod nr telefonu podany za tydzień w poniedziałek (22 lipca) na naszej stronie internetowej.

Oferta półkolonii obejmuje dwutygodniowy turnus, podczas którego najmłodsi mają zapewniony bardzo ciekawy program animacyjny, uwzględniający program profilaktyczny, opiekę wychowawców oraz posiłek i napoje.

Liczba uczestników: 40 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Dziecko może uczestniczyć tylko w jednym turnusie. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

 

Wesele w "Parostatku"

Seniorzy z klubu dla seniorów "Parostatek" przygotowali w dniu dzisiejszym (16.07) przedstawienie pt. "Wesele". Była to kontynuacja spektaklu "Biuro Matrymonialne", gdyż jak się okazało jedna z par poznana przez biuro postanowiła się pobrać.

Świetna gra aktorska, zabawne przyśpiewki oraz wciąganie widowni do zabawy spotkały się z ogromnym aplauzem publiczności.

Nie zabrakło poczęstunku przy wiejskim stole, a po nim oczepin. Welon złapała świadkowa a muszkę gość weselny - prezes Różański. Odgrywane scenki wywoływały salwy śmiechu, jak na prawdziwe wesele przystało.

Wśród zaproszonych gości byli także: burmistrz Paweł Kalinowski, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Renata Zagórska, prezes MCH Stara Betoniarnia – Rafał Różański.

Para młoda otrzymała od gości prezenty i wiele pięknych życzeń.

 

 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku

Wsparcie dla ROD

Czynniki, takie jak szybki postęp techniczny, postępujący konsumpcjonizm i wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców wymuszają zmiany również w funkcjonowaniu rodzinnych ogrodów działkowych. Dotyczy to przede wszystkim poprawy ich wizerunku oraz zainwestowania w nowoczesną infrastrukturę ogrodową. Gmina Miasta Gostynina w odpowiedzi na wnioski złożone przez Rodzinne Ogrody Działkowe aplikowała o środki w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”. Efektem pozytywnej decyzji Województwa Mazowieckiego oraz Gminy Miasta Gostynina dnia 12.07.2019 roku w sannickim pałacu została podpisana umowa o przyznaniu pomocy finansowej. Rodzinny Ogród Działkowy BRATOSZEWO otrzyma wsparcie w wysokości 10.000 zł ze środków województwa mazowieckiego oraz 10.000,00 zł z budżetu Gminy Miasta Gostynina na zadanie pn.: „Modernizacja ujęcia wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego BRATOSZEWO w Gostyninie”, natomiast Rodzinny Ogród TULIPAN otrzyma wsparcie w wysokości 4 800,00 zł ze środków województwa mazowieckiego i 4.800,00 z budżetu Gminy Miasta Gostynina na zadanie pn.: „Remont ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego TULIPAN”. Projekty stanowią odpowiedź na potrzeby użytkowników ROD związane z zaspokajaniem ich socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb poprzez kształtowanie odpowiednich warunków do korzystania z ROD.


 

 • logo

Regaty samorządowe w Nowym Duninowie

W minioną sobotę 13.07.2019 r. odbyły się 24-te Regaty Samorządowe w Nowym Duninowie. Impreza ta to już tradycyjne spotkanie żeglarzy z większości klubów płockiego okręgu żeglarskiego. Na regaty te przybywają zarówno miłośnicy turystycznego pływania jak i zapaleni sportowcy. Wielopokoleniowe załogi składające się zarówno z młodzików, juniorów oraz seniorów a nawet oldbojów to już tradycja tej imprezy. W Regatach wystartowało 51 jachtów z 6 klubów. Klub Żeglarski HALS wystawił do współzawodnictwa trzy jachty turystyczne oraz jeden typowo sportowy klasy Omega. Mimo dość niekorzystnych warunków atmosferycznych rozegrano dwa biegi a reprezentacja KŻ HALS zdobyła III miejsce w klasie Omega.

Źródło: Tomasz Reszkowski

 • Regaty żeglarskie
 • Regaty żeglarskie
 • Regaty żeglarskie
 • Regaty żeglarskie
 • Regaty żeglarskie
 • Regaty żeglarskie
 • Regaty żeglarskie
 • Regaty żeglarskie
 • Regaty żeglarskie
 • Regaty żeglarskie
 • Regaty żeglarskie
 • Regaty żeglarskie

Godziny pracy MBP w czasie wakacji

Przypominamy, że Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie w czasie wakacji (lipiec i sierpień) pracuje w innym wymiarze godzin.

Wszystkie placówki są czynne: w poniedziałek, wtorek, środa, piątek: od godz. 8-16:00, a w czwartki i soboty placówka jest nieczynna.

 • Logo Biblioteka w Gostyninie

Zapraszamy na koncert do Sannik

Recital fortepianowy ,,Wakacje na miarę Chopina” jest cyklem letnich koncertów plenerowych, które odbywają się w każdą niedzielę w muszli koncertowej. Przy fortepianie zasiądzie młody utalentowany pianista – Nikodem Wojciechowski. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. K. Kurpińskiego oraz Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im. H. Wieniawskiego. Uczył się również w Conservatoire du Nord w Luksemburgu. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. Katarzyny Popowej-Zydroń. Następnie jako stypendysta Fulbrighta uzyskał drugi tytuł Magistra Sztuki w Indiana University, Jacobs School of Music w klasie fortepianu prof. Arnaldo Cohena. Obecnie studiuje na I roku studiów doktoranckich w University of Cincinnati College-Conservatory of Music w USA w klasie fortepianu prof. Awadagina Pratta. W repertuarze recitalu znajdzie się twórczość F. Chopina. Wstęp wolny. (źródło: https://www.mazovia.pl/kalendarz/art,4791,recital-fortepianowy-wakacje-na-miare-chopina.html)

Koncert odbędzie się 21 lipca 2019r. o godz. 17.00 w muszli koncertowej w Sannikach.

W imieniu organizatora serdecznie zapraszamy na muzyczną ucztę.

 • plakat koncertu

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego

Dnia 18.07.2019r. została podpisana umowa pożyczki w ramach programu priorytetowego nr 3.3 "Ochrona atmosfery 3.3.SOWA- oświetlenie zewnętrzne" pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Miasta Gostynina dotycząca przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina”.

Podczas podpisania umowy obecny był także poseł Maciej Małecki.

W ramach inwestycji zaplanowano montaż 1644 punktów świetlnych, w tym montaż nowoczesnych opraw LED w ilości 1483 szt w zamian za istniejące energochłonne oprawy oraz wymiana w 161 oprawach istniejących źródeł światła na zamienniki LED, którego przewidywany łączny koszt to 3.456.123,00 zł. Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem wysokiej klasy opraw energooszczędnych LED przyczyni się do zmniejszenia średniej energochłonności punktu świetlnego oraz spadku całkowitej mocy systemu oświetleniowego o ok 70%. Konsekwencją zmniejszenia mocy zainstalowanej są oszczędności finansowe, wynikające ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia. Realizacja inwestycji spowoduje obniżenie zużycia energii elektrycznej o ok 680 MWh rocznie. Oznacza to przyczynienie się każdego roku do redukcji emisji szkodliwych substancji.

 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy

Zawarto umowę na roboty budowlane w filii SP 3

W dniu 19 lipca br. pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a panem Wojciechem Przybylskim prowadzącym Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Budomax" została zawarta umowa dotycząca wykonania robót budowlanych na dostosowanie przepisów przeciwpożarowych sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz adaptacji pomieszczeń na węzły cieplne w budynkach filii SP 3.

Termin wykonania przedmiotu umowy został wyznaczony na 30 sierpnia br.

 • roboty budowlane w filii SP 3

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.

Zapisy na półkolonie

Informujemy, że dziś (22 lipca) ruszają zapisy na II turnus nieodpłatnych półkolonii dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu Gminy Miasta Gostynina.

Zapisów można będzie dokonać poprzez zgłoszenia telefoniczne pod nr telefonu: 508 155 159.

Oferta półkolonii obejmuje dwutygodniowy turnus, podczas którego najmłodsi mają zapewniony bardzo ciekawy program animacyjny, uwzględniający program profilaktyczny, opiekę wychowawców oraz posiłek i napoje.

Liczba uczestników: 40 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Dziecko może uczestniczyć tylko w jednym turnusie. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

 

 • zapisy na pókolonie

Ostrzeżenie o stanie zagrożenia hydrogeologicznego

Informujemy, że ze względu na prognozowane wystąpienie niżówki hydrogeologicznej w sierpniu 2019 r. na obszarze województwa:
mazowieckiego (część północno-zachodnia),państwowa służba hydrogeologiczna (PSH) wydaje ostrzeżenie o stanie zagrożenia hydrogeologicznego, w związku z prognozowanym wystąpieniem niżówki hydrogeologicznej. 
Prognozowana sytuacja wskazuje na utrzymanie w najbliższych tygodniach tendencji obniżania się zwierciadła wód podziemnych w płytkich poziomach wodonośnych na wymienionych obszarach.
Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą lokalnie powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarczych oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących I poziom wodonośny.  

Jerzy Rybicki
Dyżurny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Prawie trzy godziny ścigania na łyżworolkach po łódzkich drogach

Miłośnicy łyżworolek mieli w niedzielę 21 lipca 2019 r. okazję do sprawdzenia swoich umiejętności. W Łodzi zorganizowano „I Maraton Rolkowy”. Wystartowało w nim ponad 400 osób. Byli zarówno amatorzy, zawodowcy, a także reprezentanci Polski.
Turniej otworzyła rywalizacja najmłodszych na dystansie 100, 200, 500 i 1000 metrów.
W drugiej części zawodów konkurowali ze sobą bardziej doświadczeni zawodnicy. Trasa półmaratonu liczyła 21 kilometrów, a startujący w maratonie musieli przejechać dwa razy tyle.
Organizatorzy zapewniają, że na jednej edycji się nie skończy. Podkreślają również, że ich głównym celem, oprócz dobrej zabawy jest promocja aktywnego spędzania czasu.

Wyniki reprezentantów Uczniowskiego Klubu Sportowego Zwoleń-Team:
W KATEGORII WIEKOWEJ 2009-2010 (na dystansie 500 metrów):
1 miejsce - Kaja Sobiecka
3 miejsce - Zuzanna Grzelecka
4 miejsce - Nadia Machała
5 miejsce - Agata Sobiecka
6 miejsce - Maja Toruniewska
7 miejsce - Liwia Sudomir

W KATEGORII WIEKOWEJ 2007-2008 (na dystansie 1000 metrów):
2 miejsce - Natalia Sarzała
6 miejsce - Gabriela Figurska

W KATEGORII WIEKOWEJ 2007-2008 (na dystansie 1000 metrów):
1 miejsce - Michał Pawłowski
3 miejsce - Wiktor Sobiecki

NA DYSTANSIE 11km (fitness): 
19 miejsce w open Tomasz Pawłowski (w kat. M40 - 4 miejsce)

NA DYSTANSIE 21km (półmaraton):
39 miejsce w open Paulina Przybysławska (w kat. K20 - 2 miejsce)

NA DYSTANSIE 42km (maraton):
6 miejsce w open Łukasz Flejszer (w kat. M30 - 2 miejsce)

Źródło: Łukasz Flejszer


Serdecznie gratulujemy !!!
 

 • I Maraton Rolkowy
 • I Maraton Rolkowy
 • I Maraton Rolkowy
 • I Maraton Rolkowy
 • I Maraton Rolkowy
 • I Maraton Rolkowy
 • I Maraton Rolkowy
 • I Maraton Rolkowy
 • I Maraton Rolkowy
 • I Maraton Rolkowy
 • I Maraton Rolkowy
 • I Maraton Rolkowy

Aktywne przejście dla pieszych na ul. Rynek

Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, to istotny czynnik organizacji ruchu drogowego. Właśnie dlatego wykorzystywane są aktywne przejścia dla pieszych - system mający na celu ochronę pieszego w momencie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy.

W dniu dzisiejszym (22 lipca br.) Gmina Miasta Gostynina zawarła umowę z panią Klaudią Sułat prowadzącą Usługi Budowlane TECHDROG z siedzibą w Warszawie na wykonanie robót dla zadania pn.: "Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Rynek w Gostyninie". Przejście będzie miało 14 mb i znajdować się będzie na przedłużeniu ciągu pieszego do ul. Stodólnej.

Termin realizacji tego zadania planowany jest do 30 września.
 

 • Aktywne przejście dla pieszych
 • Aktywne przejście dla pieszych
 • Aktywne przejście dla pieszych
 • Aktywne przejście dla pieszych

Tradycyjne gostynińskie potrawy

Regionalne produkty, jak wiadomo związane są z konkretnym obszarem geograficznym i charakteryzują się szczególnymi cechami. Często wynikają ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych danego regionu. W okolicznych lasach mieści się dziewięć rezerwatów przyrody obfitujących w borowiki, podgrzybki, koźlarze, maślaki, kurki czy opieńki. Grzybiarze chętnie odwiedzają tereny leśne, zbierając grzyby wykorzystywane w kulinariach.

Na wniosek Fundacji Dobrych Serc „tak” dnia 24 lipca 2018 roku gostynińskie grzyby smażone zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych pod nazwą „grzyby smażone gostynińskie”. Lista prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Wpis ten jest efektem działania pod hasłem: Smakołyki Ziemi Gostynińskiej, które realizowane było w 2016 roku przez Fundację Dobrych Serc „tak” i Gostyniński Uniwersytet Trzeciego Wieku i Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie w ramach upowszechniania produktów tradycyjnych i regionalnych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Pomysłodawcą tej inicjatywy była Magdalena Garstka.

Uzyskanie wpisu grzybów smażonych na Listę Produktów Tradycyjnych zainspirowało członków Fundacji Dobrych Serc „tak” do napisania i zrealizowania następnego projektu pt.: „Gostynińskie grzyby smażone produktem tradycyjnym Ziemi Gostynińskiej” w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w 2018 roku z zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie 16.

Głównym celem projektu było zwiększenie popularności produktów tradycyjnych i lokalnych na Mazowszu, propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza oraz wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych książek na temat produktów tradycyjnych i lokalnych Mazowsza oraz Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza.

Zadanie publiczne zrealizowane zostało 16 września 2018 roku na Zamku Gostynińskim przez studentów Gostynińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy współpracy Fundacji Dobrych Serc „tak”, Urzędu Miasta Gostynina i Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod nazwą "Cudze chwalicie .... skarby dziedzictwa Ziemi Gostynińskiej".

Studenci GUTW przygotowali między innymi: smażone grzyby, grzyby z kaszą/ryżem, śledzie z grzybami, grzyby smażone w muszelkach, zupę grzybową babci Balbiny, sałatkę z grzybów, grzyby smażone (konserwowe), pirogi z grzybami, krokiety z grzybami, wątróbka z serca, grzybowe serca, grzyby smażone w śmietanie, grzyby smażone z jajkiem, kopytka z grzybami smażonymi, kotleciki grzybowe, grzyby z kapustą, paszteciki domowe, pierogi z grzybkami i mięsem, jaja faszerowane z grzybami.

W trakcie realizacji uczestnicy nabyli nowe umiejętności, ale również zdobyli wiedzę z zakresu produktów tradycyjnych i regionalnych. Wykazali większe zainteresowanie tradycjami kulinarnymi Mazowsza, a zwłaszcza Ziemi Gostynińskiej. Wspólne działania stanowiły bardzo istotny element budowania tożsamości kulturowej. Działania projektowe włączyły uczestników do wspólnych przeżyć. Nauczyły bycia wśród innych i z innymi, spowodowały rozumienie wspólnych sensów, wartości i symboli. Projekt ten zrodził spójność społeczną, zaufanie, lojalność i solidarność między ludźmi, bo przecież kultura, a zwłaszcza ta związana z kulturą jedzenia ma moc tworzenia poczucia wspólnoty, a dodatkowo działania projektu rozpowszechniają produkt tradycyjny.

Studenci GUTW w trakcie realizacji zadań rozwinęli swoje kulinarne pasje i każdy znalazł coś dla siebie. To była dobra okazja do spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń. Pocieszający jest fakt, że społeczeństwo coraz częściej zwraca się w kierunku kuchni tradycyjnej, opartej na dobrych produktach.

Gostynińskie grzyby smażone, które zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych dają szansę na rozwój i promowanie Ziemi Gostynińskiej. Efektem tego działania jest książka pt.: „Gostynińskie grzyby smażone produktem tradycyjnym Ziemi Gostynińskiej”.

Międzypokoleniowe gotowanie potraw tradycyjnych i regionalnych Ziemi Gostynińskiej to kolejny projekt realizowany przez Fundację Dobrych Serc „tak” oraz studentów GUTW w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w 2018 roku z zadań publicznych w obszarze „Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych z Mazowsza oraz pretendujących do wpisu na listę poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych zadanie 17.

Główny cel projektu został osiągnięty ponieważ upowszechniono produkty tradycyjne i regionalne z listy produktów tradycyjnych i regionalnych z Mazowsza w trakcie zorganizowanych działań międzypokoleniowych takich jak: szkolenia, warsztaty i impreza miejska w Klubie Seniora "Parostatek" w Gostyninie. Efektem pracy uczestników zadania jest książka pt. "Smakołyki Ziemi Gostynińskiej", na temat produktów tradycyjnych i regionalnych na Mazowszu z uwzględnieniem Ziemi Gostynińskiej.

Zostały zorganizowane warsztaty z zakresu wytwarzania żywności metodami tradycyjnymi pod hasłem "O nakarmieniu duszy i ciała", które propagowały zdrowe odżywianie. Zaprezentowano i promowano tradycyjne potrawy, wypieki i nalewki podczas imprezy miejskiej. Nastąpiła integracja międzypokoleniowa podczas warsztatów kulinarnych, gdzie popularyzowano wiedzę o smakołykach Ziemi Gostynińskiej i rozbudzono zainteresowania kulinarne. Adresaci zadania publicznego to studenci Gostynińskiego Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz mieszkańcy Gostynina z Klubu Seniora „Parostatek” w Gostyninie. Efektem tego działania jest książka pt.: „Smakołyki Ziemi Gostynińskiej”.

Joanna Renata Syska

 • Tradycyjne potrawy
 • Tradycyjne potrawy
 • Tradycyjne potrawy
 • Tradycyjne potrawy
 • Tradycyjne potrawy
 • Tradycyjne potrawy
 • Tradycyjne potrawy

Pierwszy tydzień letniego wypoczynku HappyLandia za nami

Wypoczynek w mieście nie zawsze musi kojarzyć się z nudą. Na dowód tego zorganizowane zostały półkolonie w mieście, w których uczestniczy 40 dzieci. Miniony tydzień minął pod znakiem aktywności i rywalizacji sportowych. Piątkowa aura sprzyjała rekreacji nad jeziorem, więc zabawom w wodzie i na plaży nie było końca, nie zabrakło również balonów wodnych! Był również czas odpoczynku i relaksu oraz trochę cennej wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień i bezpieczeństwa w czasie wakacji. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Półkolonie w całości finansowane są ze środków miasta, a realizatorem pierwszego turnusu jest Stowarzyszenie Art Energy.

 

 • półkolonie HappyLandia
 • półkolonie HappyLandia
 • półkolonie HappyLandia
 • półkolonie HappyLandia
 • półkolonie HappyLandia
 • półkolonie HappyLandia
 • półkolonie HappyLandia
 • półkolonie HappyLandia
 • półkolonie HappyLandia
 • półkolonie HappyLandia
 • półkolonie HappyLandia
 • półkolonie HappyLandia
 • półkolonie HappyLandia
 • półkolonie HappyLandia
 • półkolonie HappyLandia
 • półkolonie HappyLandia
 • półkolonie HappyLandia
 • półkolonie HappyLandia
 • półkolonie HappyLandia
 • półkolonie HappyLandia

Trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego

Zachęcamy do składania swoich propozycji zadań do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

Do 02 sierpnia 2019 r. (piątek) trwa nabór projektów do zrealizowania w V edycji Budżetu Obywatelskiego.

Przypominamy, że tak jak w ubiegłym roku jest możliwość realizacji oprócz projektów inwestycyjnych, również projektów o charakterze kulturalnym i sportowym oraz zgłoszenie projektu przez Lidera/Liderów (2 osoby).

Całkowity koszt realizacji pojedynczego projektu, w tym sporządzenie odpowiednich dokumentacji (o ile to konieczne) nie może przekroczyć kwoty:

a) projekt inwestycyjny - 80.000 zł,

b) projekt o charakterze kulturalnym - 30.000 zł,

c) projekt o charakterze sportowym - 30.000 zł

Przewiduje się, że kwota wydatków, która może zostać wydzielona w budżecie miasta na realizacje tych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego będzie wynosiła do 250.000 zł.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2020'' składamy wyłącznie w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, pok. nr 205 lub wysyłamy listem na podany wyżej adres - wówczas za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Gostynina.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania ciekawych, wartych realizacji projektów.

Zapraszamy na Dzień Polskiej Żywności

W Miejskim Centrum Handlowym "Stara Betoniarnia" 24 sierpnia odbywać się będzie II edycja Dnia Polskiej Żywności.

Zapraszamy wystawców, producentów, sprzedawców polskiej żywności, produktów ekologicznych, koła gospodyń wiejskich, firmy działające dla rolnictwa, instytucje związane z rolnictwem, które utworzą punkty informacyjne.

Wszystkich zainteresowanych wystawców zapraszamy do rezerwacji miejsc pod numerem telefonu: 24 369 60 13 lub pod linkiem marketing@starabetoniarnia.pl

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania.

 • Dzień Polskiej Żywności

Informacja PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, że w okresie 10.05.2019r. - 2.08.2019r. jest realizatorem programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Po zrekrutowaniu grupy w 2020r. planowana jest kolejna edycja tego programu.

Ponadto osoby stosujące przemoc w rodzinie mogą uzyskać w PCPR w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A indywidualną pomoc psychologiczną w poniedziałek w godz. 15.30-18.30.

Źródło: Dyrektor PCPR - Alina Sommerfeld

 • logo PCPR

Zapraszamy na Turniej Piłki Nożnej Plażowej

W imieniu organizatorów zapraszamy na "Granie na plaży" - Turniej Piłki Nożnej Plażowej w kategorii Open, czas i system gier uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn. 

Drużyny mogą się zgłaszać do dnia 5 sierpnia br. do godz. 15.30 pod nr telefonu 24 235 33 97 lub na e-mail: mosir.gostynin@op.pl.

O terminie turnieju powiadomimy prawdopodobnie 10 sierpnia 2019 r. (sobota) godz. 10.00.

Do zobaczenia na turnieju.

 • Turniej Piłki Plażowej w kat. Open

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C.

Uwaga na burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie ostrzega przed możliwością wystąpienia burz. z opadami deszczu, miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h.
 

Zawody wędkarskie na Bratoszewie

W minioną sobotę i niedzielę, przy pięknej słonecznej pogodzie, nad jeziorem Bratoszewo odbyły się zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta Gostynina.

Dzieci i młodzież ze Szkółki Wędkarskiej przy Kole 107 Elgo brały udział 27 lipca w zawodach. Rywalizowało ze sobą 9 osób.

Wśród najlepszych znaleźli się: na miejscu pierwszym Jakub Grabowski, na drugim Filip Szulczewski i ostatni na podium – Piotr Barlik. Pomimo młodego wieku startujący w zawodach wykazali się doskonałą znajomością wędkowania.

Natomiast w niedzielę organizatorem zawodów był Klub Wędkarski LIN. Na przygotowanych stanowiskach stanęło 12 zawodników. Po kilkugodzinnej rywalizacji komisja dokonała zważenia złowionych ryb i wyłoniła zwycięzców.

Oto wyniki:

1. Henryk Chmielewski

2. Irek Dyszkiewicz

3. Bogdan Śmiałkowski

Nagrody zawodnikom wręczał burmistrz Paweł Kalinowski.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie
 • Zawody wędkarskie na Bratoszewie

Powiatowe obchody Święta Policji w Gostyninie

Święto Policji to data szczególna dla funkcjonariuszy. To czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji, ale też i tych, z którymi mundurowi na co dzień współpracują. W piątek (26.07.) na Zamku w Gostyninie odbył się uroczysty apel z okazji 100. rocznicy poswatania Policji Państwowej.
Uroczystość rozpoczęła się zgodnie z ceremoniałem od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Gostyninie insp. Zbigniewowi Włodkowskiemu o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu z okazji obchodów Święta Policji. Po przywitaniu ze sztandarem, odegrano Hymn RP. Następnie Komendant w krótkim przemówieniu podziękował zaproszonym gościom za wsparcie i współpracę. Słowa uznania skierował również do policjantów za ich zaangażowanie i trud włożony w codzienną pracę. Później przyszedł czas na wręczanie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe i odznaczenia związkowe.
Na obchody Święta Policji w Gostyninie zaproszeni zostali m.in. Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Marlena Mazurska, Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, przedstawiciele władz samorządowych oraz służb i instytucji powiatowych, którzy chętnie i ofiarnie współpracują w zakresie poprawy bezpieczeństwa z Komendą Powiatową Policji w Gostyninie oraz ksiądz kanonik Jerzy Ławicki. Zebrani goście nie szczędzili słów podziękowań za dotychczasową współpracę, a także życzeń dla Policjantów.
Z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, Burmistrz Gostynina oraz Rada Miasta Gostynina ufundowali medale okolicznościowe, które zostały wręczone przedstawicielom instytucji współpracujących na co dzień z gostynińską Policją.

Burmistrz Paweł Kalinowski został odznaczony medalem za zasługi dla NSZZ (Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego) Policjantów Województwa Mazowieckiego.
Podczas całej uroczystości na Zamku wystawione było również stoisko informacyjne dla kandydatów do służby w  Policji.


Autor: podkom. Dorota Słomkowska
Zdjęcia: asp.szt. Marcin Cichoński
KPP w Gostyninie i Urząd Miasta Gostynina

 • Święto Policji KPP
 • Święto Policji KPP
 • Święto Policji KPP
 • Święto Policji KPP
 • Święto Policji KPP
 • Święto Policji KPP
 • Święto Policji KPP
 • Święto Policji KPP
 • Święto Policji KPP
 • Święto Policji KPP
 • Święto Policji KPP
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina
 • Święto Policji Urząd Miasta Gostynina

Prognozowane burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Kondolencje

 • Kondolencje

IMiGW prognozuje upały

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 30°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas wychodzenia na zewnątrz.

Obchody 75. rocznicy Powstania Warszawskiego

Zapraszamy na obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak co roku, 1 sierpnia o godz. 17.00 spotkajmy się pod Urzędem Miasta, by upamiętnić tych, którzy w godzinę „W” stanęli do walki o wolność.

 • Obchody 75. rocznicy Powstania Warszawskiego

Kino plenerowe pod Ratuszem

Miłośnicy dobrych filmów rezerwujcie piątkowy wieczór –  2 sierpnia o godz. 21.00 gostynińskie kino plenerowe zaprasza Was na projekcję filmową wśród gwiazd  - „Green Book”.

 

Wielki zwycięzca Oscarów – trzy statuetki, w tym Najlepszy Film Roku! Mahershala Ali jako wybitny muzyk i Viggo Mortensen w roli jego włosko-amerykańskiego szofera w obsypanej nagrodami historii nieprawdopodobnej przyjaźni, którą pokochali widzowie na całym świecie.
 
Tony, drobny cwaniaczek z Bronxu, z nadzieją na zgarnięcie konkretnej sumki, zatrudnia się jako szofer wybitnego, ekstrawaganckiego muzyka Dona Shirleya. Razem wyruszają w wielotygodniowe tournée na południe Stanów Zjednoczonych. Z pozoru różni ich wszystko: od majątku i wykształcenia, przez sposób bycia, po ulubione jedzenie i rozrywki. Z czasem jednak będą mieli okazję przekonać się, że tak naprawdę więcej ich łączy, niż dzieli. Ich wspólna, pełna przygód podróż stanie się początkiem nieprawdopodobnej przyjaźni.

 • Green Book

Możliwe burze z gradem

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Warszawie przewiduje się występowanie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

Budynek przy ul. 3 Maja 12B wreszcie wyburzony 

MTBS pod koniec lipca br. dokonał wyburzenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 12B oraz budynku gospodarczego (komórki lokatorskie) użytkowanego w przeszłości przez mieszkańców pobliskiej nieruchomości.

Od dłuższego czasu budynek ten nie tylko straszył wyglądem, ale groził zawaleniem. Z tego powodu w ubiegłym roku dokonano wysiedlenia najemców lokali, zapewniając im bezpieczne lokale mieszkaniowe, a budynek przeznaczono do rozbiórki po otrzymaniu zgody z Starostwa Powiatowego oraz od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 • Budynek przy ul. 3 Maja 12B wreszcie wyburzony
 • Budynek przy ul. 3 Maja 12B wreszcie wyburzony
 • Budynek przy ul. 3 Maja 12B wreszcie wyburzony
 • Budynek przy ul. 3 Maja 12B wreszcie wyburzony
 • Budynek przy ul. 3 Maja 12B wreszcie wyburzony
 • Budynek przy ul. 3 Maja 12B wreszcie wyburzony

1 sierpnia zawyją syreny w powiecie

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Gostyninie informuje, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godz. 17.00 na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzony będzie wojewódzki trening uruchamiania systemów alarmowych – Systemu Wykrywania i Alarmowania.

 

Powyższe działania jednocześnie upamiętniają 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

W ramach treningu w czwartek zostanie nadany głośny alarmowy sygnał akustyczny dla ludności na obszarze Powiatu Gostynińskiego - ciągły dźwięk syren trwający 1 minutę.


Włączenie syren odbędzie się na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).

 • 1 sierpnia zawyją syreny w powiecie

5. Festiwal Art Energy

Po raz piąty zapraszamy Państwa na 3-dniowy festiwal wypełniony muzyką, teatrem, fireshow, slackline oraz atrakcjami dla najmłodszych. Po raz pierwszy w festiwalowych propozycjach znajdą Państwo kino plenerowe na zamkowym dziedzińcu. Wydarzenie rozpocznie się w piątek 23 sierpnia i potrwa przez 3 dni.

Piątek - Zamek Gostyniński:

19.00 Spektakl "Znienacka" studio "Oj" 

19.45 Otwarcie festiwalu

20.00 Teatr Dramatyczny Jerzego Szaniawskiego w Płocku - spektakl muzyczny

21.30 Kino na dziedzińcu

Sobota - Zamek Gostyniński

13.00-16.00 Igraszki i cyrkowe figle

16.00 "Matrioszka" spektakl dla dzieci

17.00 Historia muzyki

18.10 Awakening - koncert

19.00 Błażej Król - koncert

20.30 Szafa show - spektakl

Niedziela - Skwer przy MCK

15.00 Otwarcie pikniku rodzinnego

15.20 Pokaz taneczny "Ananasy"

15.30 Gry i zabawy familijne

16.10 Pokazy taneczne

16.20 Gry i zabawy familijne

17.15 "Beczka śmiechu" - teatr

18.30 "Hultajów trzech " - szanty

19.30 Limboski - koncert.

Bieżące informacje znajdziecie Państwo w poniższym linku:

https://www.facebook.com/events/882806108743550/

 

 • 5. Festiwal Art Energy
 • 5. Festiwal Art Energy

Pływalnia miejska w Gostyninie jest już czynna!

Coroczny przegląd techniczny na miejskiej pływalni dobiegł końca. Serdecznie zapraszamy miłośników kąpieli do korzystania z basenu. To idealne miejsce, aby połączyć przyjemne z pożytecznym. Pływanie jest doskonałą formą aktywnego wypoczynku, pomagającą utrzymać kondycję fizyczną i dobre samopoczucie.

Ponadto informujemy iż do końca wakacji (do 31.08.2019 r.) wstęp na basen dla dzieci i młodzieży (do 16-go roku życia) z terenu miasta Gostynina kosztuje tylko 2 zł za 1 godzinę.

Zapraszamy!

 • Basen
 • Basen

Ogłoszenie – Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ziejkowej

 • Ogłoszenie – Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ziejkowej

IX BIKE TOUR GOSTYNIN 2019

Burmistrz Miasta Gostynina zaprasza 15 września 2019 roku (niedziela) o godz. 10.00 na IX Bike Tour Gostynin 2019r. 

Zawody odbędą się na trasie: Parking Gostynin-Dybanka - Teren Leśny Rezerwat Dybanka - Zalew - Teren Leśny Rezerwat Dybanka - Parking Gostynin Dybanka meta.

Przebieg imprezy przedstawia się następująco:

10.00 Dzieci SP i młodsze - dystans około 1 km

10.30 Młodzież SP rocznik 2007-2009 - dystans około 1,5 km

11.20 SP rocznik 20058-2006 - dystans 2,5 km

11.35 Bieg po zdrowie - dystans 2,5 km

12.15 Elita kobiet - dystans  7,8 km

12.15 Elita mężczyzn - dystans 15,6 km

           Masters pow. 40 r.ż. - dystans 15,6 km

13.30 Zakończenie zawodów, wręczenie wyróżnień

Zapis uczestników odbędzie się w biurze zawodów w dniu imprezy w godz. 9.00-12.00.

Trasa tylko w terenie leśnym - dlatego każdy zawodnik oprócz własnego roweru posiada kask.

Organizatorzy zapewniają: przejazd oznakowaną trasa, elektroniczny pomiar czasu, zabezpieczenie medyczne, słodki bufet - woda, owoce na mecie, posiłek regeneracyjny, puchary, dyplomy, upominki, nagrody rzeczowe.

 • IX BIKE TOUR GOSTYNIN 2019
 • IX BIKE TOUR GOSTYNIN 2019

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Zawyły syreny, zatrzymały się samochody i przechodnie, zapadła cisza przepełniona myślami o tych, którzy 75 lat temu stanęli do walki, aby odzyskać wolność.

DZIĘKUJEMY!

Cześć i chwała Bohaterom!

 • 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
 • 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
 • 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
 • 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z gminnego zasobu nieruchomości - Działka o nr 3236/7 zabudowana garażem nr 1 Gostynin ul. Ozdowskiego.

Mistrzostwa Gostynina w Szachach Szybkich

W sobotę, 3 sierpnia,  rozegrano kolejne „Mistrzostwa Gostynina w Szachach Szybkich”. Organizatorem zawodów był miejscowy klub szachowy GOSTMAT Gostynin oraz Miejskie Centrum Handlowe STARA BETONIARNIA, w której to już po raz piąty rozegrano mistrzostwa. Honorowy patronat nad mistrzostwami objął Paweł Kalinowski – Burmistrz Miasta Gostynina.

Podczas oficjalnego rozpoczęcia mistrzostw wszyscy gracze i kibice mieli okazję przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy. Patrycjusz Kurek (Polska Szkoła Pierwszej Pomocy i BHP) przeprowadził profesjonalny instruktarz z tego tematu, a następnie w przerwie pomiędzy poszczególnymi rundami indywidualnie szkolił zainteresowanych.

Zawody miały charakter otwarty i zgromadziły prawie 70 zawodników (z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego). Wśród graczy był m.in. prezes  Polskiego Związku Szachowego – arcymistrz Radosław Jedynak. Prawdopodobnie była to jedyna taka sytuacja w historii naszego miasta, kiedy do Gostynina przyjechał prezes krajowego związku sportowego i czynnie brał udział w zawodach.

Mistrzostwa rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempo gry wynosiło 15 minut na zawodnika.

Tytuł „Mistrza Gostynina w Szachach Szybkich” i I miejsce w turnieju wywalczył Radosław Jedynak (Prezes PZSzach, reprezentujący barwy klubu Zieloni Zielonka). II miejsce w turnieju zajął zawodnik miejscowego klubu GOSTMAT Gostynin – Mariusz Duch. III miejsce w mistrzostwach zajął Marcin Steczek (Hetman Konin).

Klasyfikację juniorów wygrała Łukasik Zuzanna (KSz Piątka Skierniewice), drugi był Stanowski Adam z Włocławka, a na najniższym stopniu podium wśród juniorów uplasował się  Hoffman Sebastian (Rościszewo).

Organizatorzy dziękują wszystkim przybyłym zawodnikom i kibicom za udział w zawodach oraz stworzenie miłej, sympatycznej i sportowej atmosfery. Podziękowania kierujemy także dla wszystkich sponsorów, bez których nie byłoby możliwe zorganizowanie mistrzostw: Nadleśnictwa Gostynin, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz Szkoły Tańca „LATINO CAFE”.

Już teraz zapraszamy wszystkich chętnych na przyszłoroczne „Mistrzostwa Gostynina w Szachach Szybkich”. Zachęcamy także Państwa do kibicowania naszej drużynie w zbliżających się rozgrywkach „I Ligi Seniorów w Szachach Klasycznych” – w których to po raz kolejny startujemy.

 • Mistrzostwa Gostynina w Szachach Szybkich
 • Mistrzostwa Gostynina w Szachach Szybkich
 • Mistrzostwa Gostynina w Szachach Szybkich
 • Mistrzostwa Gostynina w Szachach Szybkich
 • Mistrzostwa Gostynina w Szachach Szybkich
 • Mistrzostwa Gostynina w Szachach Szybkich
 • Mistrzostwa Gostynina w Szachach Szybkich
 • Mistrzostwa Gostynina w Szachach Szybkich
 • Mistrzostwa Gostynina w Szachach Szybkich
 • Mistrzostwa Gostynina w Szachach Szybkich
 • Mistrzostwa Gostynina w Szachach Szybkich
 • Mistrzostwa Gostynina w Szachach Szybkich
 • Mistrzostwa Gostynina w Szachach Szybkich
 • Mistrzostwa Gostynina w Szachach Szybkich
 • Mistrzostwa Gostynina w Szachach Szybkich

Gostynin wita pielgrzymów

Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Płockiej powitał 6 sierpnia 2019 r. Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski i z-ca Burmistrza Halina Fijałkowska przy ul. Bierzewickiej. Jest to już 38. pielgrzymowanie na Jasną Górę w Częstochowie, które w tym roku odbywa się pod hasłem “Mocni Bożym Duchem” i bierze w nim udział 800 osób. Uczestnicy wyruszyli z położonego na lewym brzegu Wisły kościoła parafii pw. św. Benedykta w Radziwiu ze względu na remontowany most w Płocku.

Wspólnie z pielgrzymami gospodarze miasta przeszli ulicami Gostynina do kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła przy ul. Jana Pawła II. Na terenie parafii św. Marcina na strudzonych pielgrzymów czekał poczęstunek przygotowany przez mieszkańców naszego miasta i okolic. W tym roku parafianie goszcząc pielgrzymów nie szczędzili wysiłku na zaspokojenie głodu i pragnienia. 

Po odpoczynku pątnicy wyruszyli w dalszą drogę  w kierunku Sokołowa.

 • Gostynin wita pielgrzymów
 • Gostynin wita pielgrzymów
 • Gostynin wita pielgrzymów
 • Gostynin wita pielgrzymów
 • Gostynin wita pielgrzymów
 • Gostynin wita pielgrzymów
 • Gostynin wita pielgrzymów
 • Gostynin wita pielgrzymów
 • Gostynin wita pielgrzymów
 • Gostynin wita pielgrzymów
 • Gostynin wita pielgrzymów
 • Gostynin wita pielgrzymów
 • Gostynin wita pielgrzymów
 • Gostynin wita pielgrzymów
 • Gostynin wita pielgrzymów
 • Gostynin wita pielgrzymów
 • Gostynin wita pielgrzymów
 • Gostynin wita pielgrzymów
 • Gostynin wita pielgrzymów
 • Gostynin wita pielgrzymów

Ostatni seans tegorocznego kina plenerowego

Za nami już trzy seanse filmowe, na których mieszkańcy Gostynina mogli pod gołym niebem obejrzeć takie filmy jak: „Bohemian Rhapsody”, „Witaj w klubie” oraz „Green Book”. Wszystkie seanse cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia ma nadzieję, że kolejny seans zaplanowany na 9 sierpnia spotka się z równie pozytywnym odbiorem.

W najbliższy piątek o godzinie 21:00, na placu przed ratuszem zostanie wyświetlony film „Dalida. Skazana na miłość” w reżyserii Lisy Azuelos.

Film opowiada historię artystki wszechstronnej, Miss Egiptu, zdobywczyni 70 złotych płyt. Urodą porównywana do Kleopatry, była uwielbiana przez publiczność na całym świecie. Wszystko, czego dotknęła na scenie, stawało się złotem, przeciwnie w życiu osobistym. Szaleńczo poszukiwała miłości - zakochanych adoratorów doprowadzała do obłędu, a nawet śmierci. Dla jednych dumna i zimna femme fatale, dla innych zagubiona piękność, która przyciągała niewłaściwych mężczyzn. Porywający portret niezwykłej kobiety, uwielbianej przez miliony, lecz niezrozumianej przez nikogo.

 

Wstęp wolny! Czekamy na Was! Do zobaczenia!

 • Ostatni seans tegorocznego kina plenerowego
 • Uwaga - w nocy silny deszcz z burzami

Drugi przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

 • Drugi przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
 • Drugi przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

ASF!- Informacja dla rolników utrzymujący trzodę chlewną

 W związku ze stwierdzeniem w powiecie płockim pierwszego przypadku dzika zakażonego wirusem afrykańskiego pomoru świń oraz wprowadzeniem do obszaru ochronnego gminy Sanniki i Pacyny położonych w powiecie gostynińskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku przypomina rolnikom utrzymujących trzodę chlewną o zasadach przeprowadzenia ubojów trzody chlewnej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10.2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. 2010r. nr 207 poz. 1370 z późn. zm.) dopuszcza się ubój na terenie gospodarstwa, w celu produkcji mięsa świń utrzymywanych w gospodarstwie położonym na obszarze ochronnym (strefa żółta) pod warunkiem, że były one utrzymywane w tym gospodarstwie, co najmniej przez 30 dni przed ubojem i ponadto gdy:

1. Świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu tzn. przed planowanym ubojem urzędowy lekarz weterynarii musi dokonać badania klinicznego żywego zwierzęcia. Pozytywny wynik ww. badania pozwala na przeprowadzenie uboju celem pozyskania mięsa.

2. Mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu przez lekarza weterynarii, który dodatkowo podczas badania tuszy pobiera próbki mięsa do badania na obecność włośni.

3. Przy przeprowadzaniu badania przedubojowego świń lub badania poubojowego mięsa tych świń zawsze, gdy istnieje podejrzenie wystąpienia ASF urzędowy lekarz weterynarii pobiera próbki badania laboratoryjnego w kierunku ASF. W takim przypadku pozyskane mięso będzie zdatne do spożycia tylko po uzyskaniu ujemnego wyniku badań laboratoryjnych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku pragnie również przypomnieć, że przy uboju na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt i przepisach o identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także przepisach o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Posiadacz zwierząt jest zobowiązany do poinformowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju, co najmniej na 24 godz. przed jego dokonaniem.

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt, osoby dokonujące uboju gospodarczego muszą posiadać zaświadczenie wydane  przez Powiatowego Lekarza Weterynarii o ukończonym szkoleniu teoretycznym w zakresie warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt poza rzeźnią na potrzeby własne gospodarstwa. Szkolenia, o których mowa powyżej prowadzone są w cyklach comiesięcznych w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku. O terminach prowadzonych szkoleń można się dowiadywać pod numerem telefonu: 024 262-77-92 oraz na stronie internetowej www.piwplock.pl Szkolenie trwa około 1 godziny i jest bezplatne.

 

Zasady zabezpieczenia gospodarstw utrzymujących świnie - pozostających poza urzędowymi strefami zagrożenia i występowania ASF

1. Zakaz obsługi świń przez osoby, które przed upływem 72 godzin uczestniczyły w polowaniu lub odłowie zwierząt łownych.

2. W przypadku utrzymywania świń w systemie otwartym, nakaz budowy podwójnego ogrodzenia - wys.min. 1,5m związanego na stałe z podłożem.

3. Nakaz zabezpieczenia budynków przed dostępem innych zwierząt.

4. Nakaz prowadzenia rejestru obecności wszystkich osób w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie.

5. Nakaz prowadzenia rejestru wszystkich środków transportu do przewozu świń, wjeżdżających każdorazowo na teren gospodarstw.

6. Zakaz obsługi świń przez osoby, które wykonują te same czynności w innych gospodarstwach.

7. Nakaz prowadzenia i aktualizowania spisu świń z podziałem na: prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki.

8. Nakaz wyłożenia i stałego utrzymywania mat o długości min. 1m i szerokości całego wejścia, przed wejściami do pomieszczeń dla świń. 

9. Nakaz stosowania podstawowych środków higieny: mycia i odkażania rąk, czyszczenia i odkażania obuwia, narzędzi i sprzętu, stosowania oddzielnej odzieży i osobnego obuwia przy obsługiwaniu świń.

10. Nakaz zabezpieczenia pasz przed dostępem zwierząt.

   

 • ASF
  Zmiana regionalizacji
 • ASF
  Informacja Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku
 • ASF

Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka – oficjalne otwarcie

W dniu dzisiejszym odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka – Integracja sensoryczna Sensorki, które mieści się przy ul. Dybanka 2 w Gostyninie. Placówka powstała z myślą o dzieciach z trudnościami rozwojowymi i ich rodzin. Sensroki to grono specjalistów, którzy dzięki swoim kwalifikacjom, doświadczaniu oraz ścisłej współpracy między sobą, są w stanie zapewnić kompleksową diagnozę i profesjonalną pomoc.

 

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Burmistrz Miasta Gostynina, Starosta Powiatu Gostynińskiego wraz z zastępcą oraz przedstawiciele placówek oświatowych.

 

Podczas oficjalnego otwarcia przedstawiono bogatą ofertę zajęć oraz profesjonalnej terapii, której głównym zadaniem jest dostarczenie i kontrolowanie bodźców przez wszystkie narządy zmysłów w taki sposób, aby dziecko spontanicznie kształtowało prawidłowe reakcje.

 

Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka oferuje zajęcia z zakresu integracji sensorycznej, terapii ręki, treningu umiejętności społecznych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, arteterapii oraz logopedii. Ponadto zachęcamy do skorzystania z zajęć rozwijających zainteresowania: Gordonki, creative English, warsztaty małego grafika i sensorki. W ramach działalności placówki prowadzona jest pomoc psychologiczna.

 

 

 • Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka – oficjalne otwarcie
 • Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka – oficjalne otwarcie
 • Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka – oficjalne otwarcie
 • Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka – oficjalne otwarcie
 • Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka – oficjalne otwarcie
 • Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka – oficjalne otwarcie
 • Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka – oficjalne otwarcie
 • Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka – oficjalne otwarcie
 • Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka – oficjalne otwarcie
 • Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka – oficjalne otwarcie

Wrotkarstwo szybkie zawitało do Przasnysza

W pierwszy weekend sierpnia do Przasnysza zawitało kilkuset miłośników ścigania się na rowerach szosowych oraz łyżworolkarzy szybkich.

Zawody odbyły się 4 sierpnia 2019 r. Były częścią cyklu ŻTC Bike Race organizowanego przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów, a lokalnym współorganizatorem tego wydarzenia była gmina Przasnysz.

Niedzielny wyścig rozegrany został na trasie poprowadzonej po zamkniętych dla ruchu drogach wewnętrznych miejscowej strefy ekonomicznej (dookoła lotniska).

Powiat gostyniński reprezentował pochodzący z Gostynina Łukasz Flejszer, który zmierzył z dystansem MARATONU.

Na szybkiej technicznej trasie już po 1 pętli (10km) oderwała się czwórka czołowych rolkarzy, która w tempie 38km/h nadawała tempo jazdy.

Na kolejnej rundzie czołowa grupa podzieliła się i trener UKS Z-T wraz z rywalem musieli gonić uciekającą dwójkę. Niestety do 2 miejsca w kat. open zabrakło 44 sekund, a trzeciego długość rolki.

Start w Przasnyszu okazał się dobrym prognostykiem, przetarciem i sprawdzeniem dyspozycji przed nadchodzącą największą imprezą w Gdańsku 17 sierpnia (4 etapem PUCHARU POLSKI, w którym obecnie Łukasz Flejszer na ponad 300 licencjonowanych zawodników zajmuje 6 miejsce).

Pomimo problemów zdrowotnych „pęknięcia obręczy barkowej podczas torowych Mistrzostw Polski 1-2 czerwca” obciążenia budowane zimą pozostały, teraz kwestia podtrzymania formy i czekanie do wystrzału sędziego w maratonie gdańskim, na który przyjeżdża rywalizować Mistrz Świata Bart SWINGS.

tekst: Ł. Flejszer

 

 • Wrotkarstwo szybkie zawitało do Przasnysza

Łebskie wakacje - Camp FEA 2019

Za nami czwarta edycja obozu sportowego. Zgrupowanie młodych piłkarzy UKS Football Education Academy odbyło się w urokliwej, nadmorskiej miejscowości Nowęcin koło Łeby.

Zajęcia sportowe odbywały się przepięknych okolicznościach . W takiej scenerii nawet krople potu nie były powodem do zaprzestania wysiłku. Spokojnie możemy przyznać, że bryza morska zapewniała odpowiednią termoregulację podczas intensywnych treningów w słoneczne dni. Nic dziwnego, że po skończonym treningu , wszyscy w mgnieniu oka wskakiwali do wody.

Przez cały obóz trenowaliśmy na maksymalnych obrotach. Każda grupa odbyła 12 jednostek treningowych, poza tym wiele godzin spędziliśmy grając w piłkę na boiskach trawiastych, Orlikach i w piłkę plażową. Rozegraliśmy dwa mecze sparingowe z zaprzyjaźnionym klubem Victorią Szadek.

Jednym z najbardziej wyczerpujących treningów był 8 kilometrowy spacer brzegiem morza, zwiedzanie wydm oraz wędrówka w Słowińskim Parku Narodowym. W sumie pokonaliśmy 12 kilometrów! Dostarczyliśmy wiele jodu do organizmu, to dla zdrowia oraz przenieśliśmy się na chwilę w świat pustyni a to uczta dla ducha.

Trenowaliśmy i zwiedzaliśmy, ale także znaleźliśmy czas na rozrywkę.

Niesamowitych atrakcji doświadczyliśmy w Parku Dinozaurów w Nowęcinie. Czekały na nas: wodne zjeżdżalnie (zjazd na pontonie, w ubraniach), zamek strachu, bajlandia (zwiedzanie trójwymiarowego świata bajek). Eurobungee, liczne dmuchawce dla dzieci, Diabelski Młyn (wysoki na 27 metrów), Gabinet Magicznych Luster, minigolf (największe pole w Polsce – 18 dołków, powierzchnia 10 000m2), Mini Zoo dla dzieci, galeria skamielin i minerałów, pojazdy wodne dla dzieci, Pojazdy Flinstonów, Wioska indiańska, strzelanie z wiatrówki i z łuku, małpi gaj, kopalnia złota, przejazd pojazdem Hobbita

Na obozie codziennie działo się coś nowego. Wielką frajdą dla młodych piłkarzy były morskie kąpiele pod okiem ratowników, zabawy i gra w piłkę plażową. Była obozowa dyskoteka, ognisko , ścianka wspinaczkowa , pływalnia , ale piłka towarzyszyła nam nieustannie .
Ośrodek Janina w Nowęcinie to raj dla młodych piłkarzy!

Aż trudno wyrazić słowami jak cudownie ćwiczy się i wypoczywa w takiej scenerii, dlatego po prostu zobaczcie to sami! Kliknij i oglądaj.

Źródło: M. Mofina

 • Łebskie wakacje
 • Łebskie wakacje
 • Łebskie wakacje
 • Ostrzeżenie meteorologiczne

Gostynin upamiętnił 99. rocznicę Cudu nad Wisłą

15 sierpnia to święto Wojska Polskiego, obchodzone na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 r., stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej zwanej "Cudem nad Wisłą". W tym roku obchodziliśmy 99. rocznicę tego wydarzenia.

Gostynińskie obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w Kościele NMP Matki Kościoła. Po zakończonej Mszy uczestnicy obchodów złożyli wiązanki pod pomnikiem Jana Pawła II. Następnie wszyscy przemaszerowali ulicami miasta pod tablicę upamiętniającą Polaków rozstrzelanych przez hitlerowców znajdujacą sie przy ul. Floriańskiej, a następnie pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Całemu pochodowi przewodziła Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Józefa Pakulskiego oraz gostynińskie mażoretki.

Pod pomnikiem Marszałka, głos zabrał Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski, który przywoływał czas poświęcenia w 1920 r. i odpór bolszewickiej nawały przez Wojsko Polskie. Burmistrz przekazał również słowa uznania dla żołnierzy obecnie pełniących służbę. Dla oddania hołdu i pamięci o tych wydarzeniach, nastąpiło uroczyste złożenie wiązanek przez delegacje. Na zakończenie uroczystości, Burmistrz podziękował wszystkim za udział w tym wyjątkowym święcie patriotycznym.

 

 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • 99. rocznica Cudu nad Wisłą
 • Ostrzeżenie meteorologiczne

Propozycje MBP na wakacje

Lato, to czas aktywnego wypoczynku, ale także relaksu z książką w ręku. Dlatego właśnie Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie proponuje dwie ciekawe pozycje książkowe - dla dorosłych i dzieci.

Pierwsza z nich do „Dom Lalek” autorstwa Edyty Świętek. Pisarka opowiada historię młodej kobiety dorastającej w cieniu niepełnosprawnej intelektualnie siostry. Doznane upokorzenia z tego powodu mają wpływ na jej charakter, a także dorosłe życie. Zakompleksiona Anita marzy o szczęśliwym życiu.
Czy bohaterce będzie dane szczęście u boku ukochanego mężczyzny? Tego dowiecie się czytając "Dom lalek".

Dla młodych czytelników MBP poleca książkę Rafała Witka pt. "Michał i 38". Jest to opowieść o tym jak pokonać nieśmiałość, zdobyć 38 koleżanek oraz doprowadzić przyjaciela do szału. Dziewięcioletni Michał znalazł sposób i zapisał się na chór. Co prawda zmienił pierwotne plany, ale kto powiedział że wszystko musi się dziać wedle ustalonych z góry zasad. Dzięki temu przeżywa niespodziewaną przygodę. Chór opisywany przez autora istnieje naprawdę.

Zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi książkami i życzymy udanego wypoczynku.

 • Źródło:...
 • https://tantis.pl/michal-i-38-p819441.html?utm_source=google&utŹródło:...

"Pojezierzem na rowerze"

W sobotę 31 sierpnia br. Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego przy wsparciu Klubu Turystyki Kolarskiej "Beneqteam" zaprasza na Rajd Rowerowy pn. "Pojezierzem na rowerze". 

Sportowe zmagania rozpoczynają się od godz. 10.00 przed Halą Sportową w Łącku przy ul. Gostynińskiej 2. 

Pierwsze 100 osób otrzyma pakiety startowe (apteczki rowerowe/kamizelki odblaskowe).

Trasa rajdu wynosi około 40 km.

Informacje i zapisy: Biuro DGTPG ul. Brzozowa 1 w łącku, tel. 24 261 40 54, stowgmin@wp.pl i www.pojezierzegostyninskie.pl

 • Plakat - zaproszenie na rajd rowerowy

Uwaga na intensywne opady deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 40 mm.

W Gostyninie "Przychodzi baba do lekarza"

Mamy przyjemność zaprosić w imieniu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie na komedię muzyczną pt. "Przychodzi baba do lekarza", która odbędzie się 3 października 2019r.
Fabuła komedii przeniesie nas do tradycji polskiego dowcipu. Tutaj wszystko może się zdarzyć. Doskonała obsada gwarantuje dobrą zabawę.
Dottore Kazimierz, polski Italiano, leczy nie tylko ciało, ale i dusze. Do jego gabinetu ustawiają się kobiety potrzebujące sercowej, lekarskiej porady. Gena, nowy członek Klubu Dorosłych Singli nie wie, na którego amanta się zdecydować..., co będzie się działo dalej?... trzeba to koniecznie zobaczyć.
Sztuka wyreżyserowana jest przez Aleksandrę Nieśpielak, w opracowaniu muzycznym Aleksandry Nieśpielak, Michała Borowskiego (piano,sax), pod kierownictwem  Booking: Oliwi Dąbrowskiej.
W inscenizacji zobaczymy takie postacie jak: Doktor - Adam Adamonis/  Andrzej Młynarczyk/Stefano Terrazzino; Kleo - Aleksandra Nieśpielak; Pacjent - Wojciech Czerwiński/Krzysztof Wieszczek; Gena - Ewa Florczak/Grażyna Zielińska; Kasia - Dorota Szperlak.
Bilety można nabyć: 
https://www.kupbilecik.pl/imprezy/39902/Gostynin/Przychodzi+baba+do+lekarza/

 • Plakat - zaproszenie

Szósty przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Iwaszkiewicza, która stanowi własność Gminy Miasta Gostynina.

Ze szczegółami prosimy zapoznać się w załączniku.

45. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych

Już po raz 45. Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Płocku zaprasza na Mazowiecką Wystawę Psów Rasowych. Ta wyjątkowa impreza odbędzie się 24 sierpnia br. (sobota) na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1 od godz. 10.00. Na wystawę zgłoszono 770 psów reprezentujących 150 ras z Polski, Rumunii, Rosji, Czech, Finlandii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Węgier i Łotwy.

Patronat honorowy nad wystawą objął burmistrz Paweł Kalinowski. 

 • zaproszenie na wystawę

Już tylko 1 dzień do Art Energy Festiwal

Najbliższy weekend proponujemy spędzić z nami podczas V Festiwalu Artystycznego Art Energy na terenie zamku gostynińskiego i skwerku Miejskiego Centrum Kultury.

Pożegnajmy wspólnie wakacje przy dobrej muzyce, spektaklach teatralnych, akrobatyce powietrznej i wielu innych atrakcjach… a przede wszystkim w doborowym towarzystwie.

W piątek 23 sierpnia o 19.00 Studio Teatralne "Znienacka", 19.45 Otwarcie Festiwalu, 20.00 spektakl Teatru Dramatycznego, 21.30 kino na dziedzińcu zamkowym.

W sobotę 24 sierpnia o 13.00-16.00 Igraszki i cyrkowe figle, 16.00 Spektakl dla dzieci, 17.00 performance muzyczny, 18.00 koncert, 19.00 Błażej Król - koncert, 20.30 spektakl z elementami sztuki cyrkowej.

W niedzielę 25 sierpnia o 15.00 otwarcie pikniku, 15.20 "Ananasy" pokaz taneczny, 15.30 gry i zabawy familijne, 16.10 pokazy teatralne, 16.20 gry i zabawy familijne, 17.15 teatr familijny, 18.30 szanty i 19.30 koncert Limboski.

Festiwal Art Energy to bezpłatna oferta dla wszystkich mieszkańców Gostynina, realizowany w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego, którego Liderem jest Agnieszka Bartosiak.

Do zobaczenia!

 

 • Art Energy
 • Art Energy
 • Art Energy
 • Art Energy

Na co do kina?

Już od soboty 24 sierpnia gostynińskie kino "Siemowit" zaprasza do zapoznania się z nowym repertuarem. Będziemy mogli obejrzeć takie filmy jak: "Yesterday" (komedia muzyczna produkcji USA, Wielka Brytania z polskimi napisami). Jest to efekt połączonych sił Danny'ego Boyle i Richarda Curtisa, oparte na intrygującym pomyśle, gdy The Beatles zostają wymazani z historii świata, a tylko jeden człowiek pamięta rzeczywistość, w której byli oni kultowym zespołem. Jak wykorzystano tę sytuację? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie - wystarczy obejrzeć film.

Kolejną pozycją jest amerykański film animowany pt. "Sekretne życie zwierzaków domowych 2". Poznamy w nim dalsze losy najsłodszych zwierzaków świata, które, gdy tylko zamykamy drzwi, wychodząc do szkół i pracy, prowadzą swoje niewiarygodne, pełne przygód sekretne życie.

Na koniec proponujemy obejrzenie filmu akcji, produkcji amerykańsko-angielskiej "Szybcy i wściekli. Hobbs i Shaw". Opowiada on nietypowej współpracy postaci, które nawiązały bliższą relację. Obaj panowie łączą siły, by stawić czoło wspólnemu wrogowi, którego gra Idris Elba.

 • Repertuar kina "Siemowit"

MKS „Mazur” Gostynin ogłasza nabór uzupełniający do drużyn piłki nożnej

Zachęcamy chłopców do spróbowania gry w piłkę nożną w miejskim klubie sportowym Mazur. Lokalne drużyny sportowe dają możliwość zabawy, rozwijania naturalnej kreatywności oraz przyswajania wartości wynikających z uprawiania sportu.

Rozpocznij z nami swoją sportową przygodę!

 • Mazur

Oświadczenie w sprawie Fundacji Dla Zwierząt Animal Ghost

W nawiązaniu do oświadczenia Fundacji Dla Zwierząt Animal Ghost zamieszczonego na facebooku z dnia 16 sierpnia br. informującego o czasowym zawieszeniu przyjmowania zwierząt pod opiekę, czujemy potrzebę odniesienia się do zawartych w nim treści.
 

Przede wszystkim chcemy podkreślić, że podziwiamy Państwa trud i poświęcenie dla wykonywanych zadań, które wykraczają często poza ramy statutu Fundacji. Cenimy również dotychczasową współpracę z Gminą Miasta Gostynina w niesieniu pomocy zwierzętom z terenu miasta. Jednakże trudno pogodzić się z zarzutami zawartymi w oświadczeniu co do niewłaściwego traktowania Państwa organizacji przez pracowników Urzędu.

 

Osoby wpisujące komentarze pod przedmiotowym oświadczeniem informujemy, że od 2 lat pracownicy Urzędu Miasta wspólnie z przedstawicielami Fundacji opracowują Program Ochrony nad Zwierzętami Bezdomnymi dla Miasta Gostynina, w którym to dokumencie jest także kwota przewidziana na zadania statutowe dla Fundacji.

 

Ponadto informujemy, że Urząd Miasta nigdy nie korzystał z pomocy Fundacji przy odławianiu zwierząt innych niż koty i psy, ani też nie przekazywał osobom postronnym numerów telefonów członków Fundacji, poza tymi podanym na stronie internetowej.

 

Mamy świadomość, że ogrom Państwa działań niesie za sobą potrzeby finansowe, których my nie pokryjemy w 100 %. Jednak nadal liczymy na znalezienie konsensusu oraz wypracowanie nowych kierunków działania i dalszą współpracę na rzecz zwierząt.

 

 

 

                                                         Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony

                                                         Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Mazowiecki Konkurs na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy

W związku z odbywającymi się w Ciechanowie w dniu 8 września br. Dożynkami Województwa Mazowieckiego,  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje konkurs na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy.

 

Nieodłącznym elementem dożynek jest ręcznie robiony wieniec. Tradycja plecenia wieńca dożynkowego przekazywana jest z pokolenia na pokolenie i przetrwała do dzisiaj. Często duży i okazały w swojej formie przybiera różnorodne kształty. Zachwyca swoją obfitością płodów rolnych. Jego wykonanie wcale nie jest takie proste. Tworzyły go zazwyczaj kobiety, a najczęściej były to najlepsze żniwiarki. Współczesne wieńce zachwycają wyobraźnią twórcy.

 

Wszystkich chętnych, którzy chcą wziąć udział w konkursie powinni wypełnić kartę zgłoszeniową, a następnie przesłać ją na adres: wydzialrolnictwa@mazovia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 września br. lub złożyć ją w Delegaturze w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Ocenie podlegają wyłącznie te wieńce, które zostały zgłoszone do konkursu
poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego.

 

Poniżej  znajdziecie Państwo kartę zgłoszeniową uczestnictwa w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz regulamin konkursu.
 

Dodatkowych informacji udziela Pani Emilia Górnicka, tel. 24 267 65 93.

 

 • WIENIEC

Stanica Harcerska w Gorzewie obchodzi 40. urodziny

W sobotę 24 sierpnia w Stanicy Chorągwi Mazowieckiej ZHP od godziny 12.00 planowany jest piknik rodzinny, koncert piosenki harcerskiej i turystycznej oraz gry i zabawy dla dzieci.

 • 40 urodziny Stanicy ZHP
 • baner

"Klasyka po bandzie" w MCK

Zapraszamy w imieniu Miejskiego Centrum Kultury na "Klasykę po bandzie". Zaprezentowana zostanie cudowna muzyka oraz rozbrajające żarty. Zapraszamy na pełne pozytywnej energii koncertowe show w takt melodii granych przez znanego wirtuoza Waldemara Malickiego.

 • "Klasyka po bandzie" w MCK

Psy rasowe na wystawie w Gostyninie

24 sierpnia (sobota)  od godziny 10.00 można było podziwiać 770 psich piękności ze 150 ras. 

Tę wyjątkową wystawę otworzył należący do komitetu honorowego burmistrz Paweł Kalinowski, który m.in. powiedział: "Bardzo się cieszę, że po raz kolejny gościmy w naszym mieście właścicieli psów rasowych wraz ze swoimi pupilami. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz zobaczymy się w Gostyninie."

Zwycięzcami wystawy (best in show) byli:

1. KARAT Adekatos Poland FCI - golden retriever

2. VIVALDI Złamany Szeląg - jamnik szorstkowłosy

3. BABA JAGA El-Halem - gończy polski

4. TENSHI with Red Ribbon - dog niemiecki.

   

 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019
 • wystawa psów rasowych 2019

V Festiwal Art. Energy za nami

W piątkowy wieczór (23 sierpnia br.) na zamku gostynińskim rozpoczęła się piąta edycja festiwalu artystycznego Art Energy. Tegoroczny program wydarzenia był bardzo bogaty i urozmaicony. Przez trzy dni zachwycały widzów koncerty, spektakle, pokaz ognia oraz wiele atrakcji, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Pierwszego dnia mieszkańcy mogli obejrzeć spektakl "Znienacka" w wykonaniu Studia Teatralnego ,,Oj’’, a także przepiękny spektakl muzyczny Teatru Dramatycznego z Płocka pt. "M. Zimińska" z genialną rolą Magdaleny Tomaszewskiej oraz towarzyszącym zespołem muzycznym w składzie: Edward Bogdan (piano), Tomasz Krawczyk (kontrabas), Jakub Krawczyk (perkusja). Wieczór zakończył się seansem kina plenerowego "Kobieta w czerni".

W sobotę od południa na dzieci czekały warsztaty z animacji, akrobatyki, sztuki plastycznej oraz cyrkowej. Następnie zaprezentowano spektakl łączący akrobatykę z muzyką na żywo pt. "Matrioshka", a grupa Muzikanty pokazała, ze grać można naprawdę na wszystkim w widowisku pt. "Historia Muzyki". To jednak nie koniec muzycznych pokazów. Widzowie festiwalu mieli okazje wysłuchać koncertu Agnieszki Majewskiej na instrumencie hang drum z gościnnym udziałem Kuby Bartosiaka, a także występ charyzmatycznego wokalisty, kompozytora oraz autora tekstów - Błążeja Króla z zespołem. Na zakończenie sobotniego wieczoru odbył się spektakl z elementami pokazu ognia oraz sztuki cyrkowej "Szafa show".

Niedzielny program festiwalu rozpoczęły występy lokalnych grup tanecznych Ananasów i Ananasków ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie oraz grup MCK Crazy Dance i Disco Dance pod opieką instruktor Doroty Sobieckiej. Kolejnym punktem był spektakl rodzinny "Beczka śmiechu" w wykonaniu Wrocławskiego Teatru Na Walizkach. Na zakończenie festiwalowych atrakcji ponownie dużo dobrej muzyki. Jako pierwszy na scenie zaprezentował się zespół Hultajów Trzech z szantowym repertuarem, a następnie główny koncert - gość wieczoru Limboski, znany między innymi z programu "Must be the music".

Mamy nadzieję, że miło spędzili Państwo czas podczas jubileuszowego Festiwalu Art. Energy. Dziękujemy pomysłodawczyni Agnieszce Bartosiak za osobiste zaangażowanie i ogrom pracy, które przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego, Miejskiego Centrum Kultury oraz licznych sponsorów i partnerów zapewniły publiczności wiele pozytywnych emocji, wyjątkowych doznań teatralnych i muzycznych oraz potężną dawkę humoru.Foto: Urząd Miasta Gostynina/gostynin.info - patronat medialny

 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy
 • V Festiwal Art. Energy

Wstępne wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych do BO na 2020 r.

 

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wstępnych wyników weryfikacji projektów zgłoszonych

do Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

 

 1. Pozytywnie zweryfikowane projekty zakwalifikowane do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

 

Lp.

Tytuł zadania

Miejsce realizacji

Opis zadania

Szacunkowy koszt realizacji

(w zł.)

1

Letni Festiwal Disco Polo

Tereny zielone przy Zamku Gostynińskim

Letni Festiwal Disco Polo dla mieszkańców Gostynina, prezentujący nurt muzyki popularnej, koncert zespołów Disco Polo.

30.000,00

2

Gostynińscy strażacy – skuteczny ratunek

Teren miasta Gostynina

Przedmiotem projektu jest zakup zestawu do ratownictwa technicznego. Zestaw będzie wykorzystywany przez strażaków OSP Gostynin. Jest on niezbędny, by zapewnić bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia i życia mieszkańców miasta Gostynina.

79.750,00

3

Akademia małego mistrza "MMaluch2"

Miejskie Centrum Kultury

Projekt ma na celu upowszechnianie sportu oraz zdrowych nawyków wśród dzieci – mieszkańców miasta Gostynina

30.000,00

4

ART Energy Festival

Agencja Promocji i Rozwoju Zamek Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 31

Wydarzenie o charakterze kulturalnym, artystycznym, prezentujące program z pogranicza sztuki ulicznej, cyrku, teatru, muzyki alternatywanej, performensu.

30.000,00

5

"Jazz, Blues, Rock'n'Roll"

Agencja Promocji i Rozwoju Zamek Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 31

Cykl koncertów – recital zaproszonego artysty oraz jam session z udziałem zaproszonego artysty i lokalnych muzyków.

 

30.000,00

Miejskie Centrum Kultury

ul. 18 Stycznia 2

6

Wieczorne przejazdy na łyżworolkach,

Wrotkach "2 ROLLER-NIGHTSKATING"

Teren miasta Gostynina

Wieczorne przejazdy na łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach, hulajnogach ulicami miasta Gostynina

 

 

30.000,00

 

 

 

7

I Ty możesz pływać – darmowa nauka i

doskonalenie pływania dla dzieci i dorosłych

Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych

Pływalnia Miejska

ul. Kutnowska 7A

Nauka pływania dla wszystkich mieszkańców z terenu Gminy Miasta Gostynina. Zajęcia prowadzone bedą w oparciu o najnowsze programy szkoleniowe z uwzględnieniem zajęć teoretycznych poprzedzających zajęcia praktyczne

29.667,00

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Gostynińska Strefa Relaksu

Teren zielony przy

Miejskim Centrum Kultury

ul. 18 Stycznia 2

Gostynińska Strefa Relaksu to pomysł na zagospodarowanie 6 hamakami niewykorzystanej przestrzeni publicznej. Hamaki to całoroczne stalowo-drewniane konstrukcje przystosowane do montażu zewnętrznego.

3 szt.

78.572,50

Teren zielony przy

Jeziorze Bratoszewo

ul. Dybanka

3 szt.

9

I Międzypokoleniowe Warsztaty Chóralne

"Et Cantor"

Agencja Promocji i Rozwoju Zamek Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 31

Projekt dwudniowych warszatów chóralnych skierowany dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Wspólny koncert finałowy oraz koncert gwiazdy wieczoru.

30.000,00

 

 1. Odrzucone projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

 

Lp.

Nazwa projektu

1

STOP SMOG – badanie zanieczyszczeń powietrza dronem

2

Modernizacja sieci wodociągowej ROD "Bratoszewo"

3

Modernizacja placu zabaw przy ul. Zazamcze

4

"Lekki tornister” zakup najcięższych podręczników

5

Trampoliny na placach zabaw w Gostyninie

 

 1. Projekty nierozpatrzone:

 

Lp.

Nazwa projektu

Powód

1

Kulturalny Gostynin

Projekty złożone po terminie

(data wpływu do Urzędu Miasta Gostynina - 05.08.2019 r.)

2

Urządzamy Bibliotekę II

 

 

Lider/Liderzy zgłaszający projekt, który nie został zakwalifikowany do głosowania, może w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia wstępnych wyników weryfikacji projektów (do 30 sierpnia 2019 r.) złożyć pisemne odwołanie od wyników weryfikacji do Komisji Odwoławczej.

Odwołanie należy złożyć na piśmie w Urzędzie Miasta Gostynina (adres: Rynek 26, 09-500 Gostynin, pok. Nr 208) lub przesłać listem na adres Urzędu Miasta - wówczas za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu odwołania do Urzędu Miasta Gostynina.

 

Informacja: Ogólnopolskie Zawody Sportowe we Wrotkarstwie Rekreacyjnym i Szybkim "III Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie" w ramach Długodystansowego Pucharu Polski zostaną wpisane jako impreza cykliczna do kalendarza imprez sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie.

 

 

Burmistrz Miasta Gostynina

/-/ Paweł Witold Kalinowski

 

 • herb Gostynina
 • ostrzeżenie

Uwaga na burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie, w którym prognozuje wystąpienie dziś w godzinach popołudniowych burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad. Ostrzeżenie wydano dla całego powiatu gostynińskiego i obowiązuje do godziny 24:00.

 • IMGW

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

 Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski serdecznie zaprasza do udziału w obchodach upamiętniających 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

1 września o godz. 9.30 przy pomniku Nieznanego Żołnierza na terenie cmentarza parafialnego odbędzie się złożenie kwiatów i zapalenia zniczy. O godz. 10.00 w Kościele NMP Matki Kościoła odprawiona zostanie msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych i delegacji, a następnie o godz. 11.00 zachęcamy do wspólnego przemarszu na ul. Floriańską, gdzie uroczyście oddamy hołd straconym przez hitlerowców mieszkańcom Gostynina.


Zapraszamy!

 • 80. rocznica

Oczyszczacze powietrza trafiły do gostynińskich przedszkoli i szkół

W dniu dzisiejszym miejskie przedszkola oraz szkoły zostały wyposażone w specjalistyczne oczyszczacze powietrza, które zadbają o to, by nasze dzieci mogły oddychać czystym powietrzem. Zakup 18 urządzeń był możliwy dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019 na realizację zadania pod nazwą: „W poszukiwaniu zdrowego powietrza”, które pokryło 50% wartości całkowitej przedsięwzięcia. Pragniemy zaznaczyć, że na tym nie poprzestajemy i mamy nadzieję, że już niebawem zakupione zostaną kolejne.

Oczyszczacze, które zostały przekazane do miejskich placówek edukacyjnych są w pełni bezpieczne dla dzieci. Wyposażono je m.in. w blokadę rodzicielską i funkcję automatycznego wyłączenia przy próbie otwarcia klapy czy w przypadku przewrócenia urządzenia. Są też ciche, dzięki czemu mogą być włączone w każdej chwili pracy z dziećmi czy w trakcie ich przerw na drzemkę.

Ponadto swoimi parametrami są dostosowane do potrzeb pomieszczeń publicznych tj. sali szkolnych i przedszkolnych - oczyszczają do 374 m3 powietrza na godzinę. W ciągu każdej godziny są w stanie dwukrotnie przefiltrować całe powietrze w danym pomieszczeniu. Dodatkowo wyposażono je w filtry HEPA wysokiej klasy, które wychwytują nie tylko pyły i szkodliwe substancje, ale także kurz, alergeny i bakterie. Dzięki tym nowoczesnym urządzeniom najmłodsi mieszkańcy Gostynina będę mieli szansę ustrzec się przed zanieczyszczeniami generowanymi głównie przez paleniska indywidualne i tym samym oddychać czystszym powietrzem. Zdrowsze środowisko w salach, w których spędzają kilka godzin dziennie, przyczyni się do prawidłowego rozwoju, poprawy frekwencji oraz skupienia dzieci na zajęciach podczas nauki.

 

Pamiętajmy!
- Okres grzewczy nadchodzi dużymi krokami i tylko od nas zależy, jakim powietrzem będziemy oddychać w następnych miesiącach.

 • Oczyszczacze powietrza trafiły do gostynińskich przedszkoli i szkół
 • Oczyszczacze powietrza trafiły do gostynińskich przedszkoli i szkół
 • Oczyszczacze powietrza trafiły do gostynińskich przedszkoli i szkół
 • Oczyszczacze powietrza trafiły do gostynińskich przedszkoli i szkół
  Foto: Pixabay

Freski z dawnej cerkwi trafią do Zamku

Do końca października br. freski znajdujące się w budynku dawnej cerkwi zostaną przeniesione do Zamku Gostynińskiego. W dniu dzisiejszym (29 sierpnia) Burmistrz Miasta Gostynina podpisał umowę z Panią Sabiną Szkodlarską prowadzącą firmę Konserwacja Zabytków na wykonanie prac konserwatorskich fresków z wizerunkami czterech Ewangelistów znajdujących się budynku dawnej cerkwi pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy wraz z transferem do Sali Muzealnej w Zamku Gostynińskim.

Oprócz fresków w Sali Muzealnej Zamku Gostynińskiego zostaną wyeksponowane oryginalne okna z cerkwi, które po demontażu zostały zachowane na strychu budynku. Poza malowidłami są to jedyne ocalałe elementy wyposażenia cerkwi.

Prace zgodnie z podpisaną umową zostaną wykonane za kwotę 185.720,54 zł w tym 140.000,00 zł to środki pozyskane od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dawna cerkiew znajdowała się w domu przebudowanym pod potrzeby świątyni. Malowidła to cztery kwatery o jednakowych wymiarach, przedstawiające pełnowymiarowe postaci Ewangelistów. Sposób malowania i przedstawiania jest charakterystyczny dla malarstwa cerkiewnego końca XIX wieku.

 

 • Freski z dawnej cerkwii
 • Freski z dawnej cerkwii
 • Freski z dawnej cerkwii
 • Freski z dawnej cerkwii
 • Freski z dawnej cerkwii
 • Freski z dawnej cerkwii

Możliwe burze z gradem. Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z opadami deszczu i możliwym gradem. Ostrzeżenie będzie obowiązywało od godziny 14:30 do północy dnia dzisiejszego (29.08).

Pierwszy stopień ostrzeżenia meteorologicznego IMGW oznacza, że przewidywane są warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecana jest wtedy ostrożność i śledzenie dalszych komunikatów oraz rozwoju sytuacji pogodowej.

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

Mistrzostwa Świata Żeglarskiej Klasy Micro z udziałem gostynińskich HALSów

W dniach 19-23 sierpnia 2019r. na Słowacji nad przepięknym jeziorem Liptovska Mara rozegrane zostały regaty Mistrzostw Świata Klasy Micro, sezonu 2019r. Impreza zgromadziła 36 załóg. Polska reprezentowana była przez 9 załóg z najlepszych klubów kraju. Załoga z naszego klubu także stanowiła cześć tej reprezentacji. Bardzo zmienne warunki pogodowe, niestabilny wiatr a nawet opady deszczu nie przeszkodziły Polskiej reprezentacji być najlepszą drużyną mistrzostw. Załoga gostynińskiego Klubu Żeglarskiego HALS debiutując po wielu latach na tak prestiżowej imprezie wykazała się dużą ambicją i wolą walki plasując się ostatecznie na 15 miejscu - w środku stawki startujących. Współzawodnicząc z profesjonalistami najwyższej klasy zdobyła wiele doświadczeń niezbicie dowodząc że wielkie sukcesy to wynik ciężkiej wieloletniej pracy.

 • MISTRZOSTWA ŚWIATA ŻEGLARSKIEJ KLASY MICRO
 • MISTRZOSTWA ŚWIATA ŻEGLARSKIEJ KLASY MICRO
 • MISTRZOSTWA ŚWIATA ŻEGLARSKIEJ KLASY MICRO
 • MISTRZOSTWA ŚWIATA ŻEGLARSKIEJ KLASY MICRO
 • MISTRZOSTWA ŚWIATA ŻEGLARSKIEJ KLASY MICRO
 • MISTRZOSTWA ŚWIATA ŻEGLARSKIEJ KLASY MICRO
 • MISTRZOSTWA ŚWIATA ŻEGLARSKIEJ KLASY MICRO
 • MISTRZOSTWA ŚWIATA ŻEGLARSKIEJ KLASY MICRO

5. przejazd Roller Night Skating w Gostyninie


Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta Gostynina i okolic do wspólnej aktywności fizycznej na: łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach tj. "Roller - Night Skating w Gostyninie" (piąty etap), czyli rekreacyjnego, wieczornego przejazdu ulicami miasta w dn. 2 września 2019 r. (startujemy z Rynku Miasta o godz. 20:00).


Jest to znakomita okazja dla mieszkańców Gostynina, aby na chwile oderwać się od codziennych zajęć i wspólnie czerpać radość z tej formy rekreacji. Udział w imprezie jest bezpłatny, bez rejestracji – sama zabawa.

Spokojne tempo (do 12 km/h) przejazdu pozwala nadążyć osobom w każdym wieku, jednak wymagane są podstawowe umiejętności jazdy i hamowania.
Na trasie obecne będzie nagłośnienie z muzyką i organizowane dodatkowe atrakcje, w tym możliwość przebierania się w kostiumy. W przejazdach mogą wziąć udział mieszkańcy Gostynina, przybyli goście z innych miast, niezależnie od wieku.

 

Startujemy z 5. przejazdem: 2.09.2019 r.  godz. 20:00 - Rynek Miasta
Temat: „Rozpoczęcie roku szkolnego” na wesoło w kostiumach: peruki, odblaski itp.

Długość trasy: ok. 7 km (czas przejazdu do 50 minut w tym 4 postoje 1 minutowe).
 

Dodatkowym atutem będą zorganizowane warsztaty wrotkarskie dla sympatyków wrotkarstwa na placu rynkowym od godz. 19:15.

Program:
19:00 zbiórka uczestników pod ratuszem
19:15 pokaz slalomowy

19.25-19:55 warsztaty wrotkarskie (ćwiczenia praktyczne na kubeczkach slalomowych)
20:00-20:50 wyruszamy na trasę 5 przejazdu (prosimy o zabranie odblasków)

 

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019

Lider projektu: Łukasz Flejszer

 

 • -

Projekt „Przyszłość zaczyna się dziś” na sesji nadzywczajnej

W dniu 29 sierpnia 2019 r. podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasta Gostynina projektu konkursowego pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Całkowita wartość projektu to 1 028 108,69zł. Wysokość dofinansowania opiewa na kwotę 948 796,19zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 236 uczniów, w tym 111 kobiet oraz rozwój indywidualnego podejścia do uczniów, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z 3 szkół podstawowych z Gostynina przez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Uczniowie będą mogli skorzystać z zajęć pozalekcyjnych w następujących konfiguracjach:

 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki i zajęcia doskonalące z programowania/robotyki,
 2. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i zajęcia doskonalące z nauk przyrodniczych,
 3. Indywidualizacja nauczania: logopedia i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

Zadanie obejmuje zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi technologii informacyjnej (TIK) niezbędnych do realizacji programu nauczania za łączną kwotę ponad 480 000,00zł.

W ramach projektu zaplanowane są również szkolenia dla 34 nauczycieli, w tym 30 kobiet, których celem jest podniesienie lub uzupełnienie kompetencji zawodowych.

Cieszymy się, że projekt, którego realizacja właśnie się rozpoczyna jest już kolejnym projektem edukacyjnym dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzieci, młodzież oraz nauczyciele będą mogli skorzystać z ciekawych i prowadzonych w sposób innowacyjny dodatkowych form kształcenia.

 • Sesja nadzwyczajna
 • Sesja nadzwyczajna
 • Sesja nadzwyczajna
 • Sesja nadzwyczajna
 • Sesja nadzwyczajna
 • Sesja nadzwyczajna
 • Sesja nadzwyczajna
 • Sesja nadzwyczajna
 • Sesja nadzwyczajna
 • Sesja nadzwyczajna

Będzie upalnie. Ostrzeżenie meteo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia dla woj. mazowieckiego - powiatu gostynińskiego. Nadal będzie upalnie. Termometry wskażą do 33 stopni C!

Co oznacza ostrzeżenie drugiego stopnia? W przypadku upałów: duże ryzyko udaru słonecznego, zagrożenie życia, uszkodzeni, asfaltowych nawierzchni dróg, duże zagrożenie pożarowe. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

 

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

Uwaga na burze z opadami deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.
 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad. Burze będą przemieszczały się z zachodu na wschód województwa.
 

Gostynin upamiętnił bohaterów II wojny światowej

W dniu wczorajszym (1.09) podobnie jak w całej Polsce, również w Gostyninie odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Gostynińskie obchody rozpoczęły się na cmentarzu św. Jakuba, gdzie pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza delegacje złożyły wiązanki i zapaliły znicze. Następnie odbyła się uroczysta msza święta w Kościele NMP Matki Kościoła, po której uczestnicy obchodów złożyli wiązanki pod pomnikiem Jana Pawła II. Następnie wszyscy przemaszerowali ulicami miasta pod tablicę upamiętniającą Polaków rozstrzelanych przez hitlerowców znajdującą sie przy ul. Floriańskiej. Pod tablicą, głos zabrał Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski, który przywoływał bohaterską postawę uczestników II wojny światowej, również tych pochodzących z Gostynina. Dla oddania hołdu i pamięci o tych wydarzeniach, nastąpiło uroczyste złożenie wiązanek przez delegacje. Na zakończenie uroczystości, Burmistrz podziękował wszystkim za udział w tych wyjątkowych obchodach.

 

 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej
 • Obchody wybuchu II Wojny Światowej

Narodowe Czytanie w Gostyninie

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w Narodowym Czytaniu zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie w najbliższą sobotę tj. 7 września o godz. 11:00 na Rynku Miejskim.

Jest to już 8 edycja, dlatego odczytanych zostanie osiem Polskich Nowel:

1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;

2. Dym – Maria Konopnicka

3. Katarynka Bolesław Prus

4. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz

5. Orka – Władysław Stanisław Reymont

6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski

7. Sachem – Henryk Sienkiewicz

8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski.

 

Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii – napisał w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda.

 

Wydarzeniu towarzyszyć będzie Koncert Polskiej Muzyki Klasycznej w wykonaniu: Ewy Murzynowskiej z uczennicami: Michaliną Dobaczewską i Marzeną Wodzyńską oraz Sylwia Kogucińską, przy akompaniamencie Włodzimierza Sieczkowskiego.

 

I jeszcze jedna dobra informacja. Uczestnicy spotkania będą mieli szansę otrzymać okolicznościowy stempel w każdym przyniesionym egzemplarzu Polskiej Noweli.

 

Serdecznie wszystkich zapraszamy na wspólne głośne czytanie!

 • Narodowe Czytanie w Gostyninie

Dancing w Zamku Gostynińskim

W piątek 6 września od godziny 19.00 zapraszamy wszystkich miłośników tańca i nie tylko do wzięcia udziału w dancingu dla dorosłych w Zamku Gostynińskim.

Najwspanialsze przeboje muzyki tanecznej prezentować będzie DJ, a Szef Kuchni zaserwuje ciepły posiłek.

Dancing to doskonała okazja do spotkania w gronie przyjaciół i wspólną zabawę.

Zapraszamy!

 • Dancing w Zamku Gostynińskim

Uczniowie usłyszeli pierwszy dzwonek

 • Uczniowie usłyszeli pierwszy dzwonek

Nowy rok szkolny rozpoczęty

W gostynińskich szkołach 2 września zabrzmiał szkolny dzwonek rozpoczynający rok szkolny 2019/2020. W Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia podczas tej uroczystości z rąk zastępcy burmistrza pani Haliny Fijałkowskiej dyrektor szkoły Andrzej Sitek otrzymał nominację na kolejne 5 lat pełnienia funkcji dyrektora.

Podobna ceremonia miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Siemowita IV, gdzie mianowany został po raz kolejny na dyrektora gostynińskiej "Piątki" pan Robert Pypkowski. Nominację wręczył burmistrz Paweł Kalinowski.

Uczniom życzymy samych dobrych ocen, a gronu pedagogicznemu i mianowanym dyrektorom owocnej i satysfakcjonującej pracy z uczniami.

 

Foto: UM Gostynina i Foto Ryś


 

 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Miejskiej Szkole Muzycznej
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Miejskiej Szkole Muzycznej
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Miejskiej Szkole Muzycznej
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Miejskiej Szkole Muzycznej
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Miejskiej Szkole Muzycznej
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w Miejskiej Szkole Muzycznej
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 5
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 5
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 5
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 5
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 5
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 5
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 5
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 5

Europejskie Dni Dziedzictwa w Gostyninie

"Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. W tegorocznej odsłonie wydarzenia także i nasze miasto włączy się w obchody EDD. We współpracy MCK z partnerami: UM Gostynin, UM Żnin, Wielokulturowy Gostynin, Teatr?No nie wiem, Zamek Gostyniński, MBP w Gostyninie, TMZG, powstały dwa cykle tematyczne, Wielokulturowy Gostynin i Gostynin, szkice z przeszłości.

Wielokulturowy Gostynin          
Cykl ten propaguje idee jaka przyświeca projektowi „Wielokulturowy Gostynin” – pamięć, o tym, że na kartach ponad sześćsetletniej historii Gostynina zapisali się przedstawiciele innych niż polska narodowości – ludzie odmiennego języka, kultury i religii. Gostynin był miastem wieloetnicznym i to stanowi jego niezbywalną wartość.

W ramach tego cyklu zapraszamy na 4 wydarzenia w pierwszy weekend września (7-8.09.2019):

-
Wystawa Barbary Łuczkowiak - profesor nadzwyczajny ASP w Warszawie, Pracownia Tkaniny Eksperymentalnej 6 września / piątek / 18:00 / Galeria im. Pawła Tencera MCK w Gostyninie / wstęp wolny

-
Spektakl Teatru? No nie wiem pt. "Inni z Floriańskiej" 7 września / sobota / 18:00 / sala widowiskowa MCK w Gostyninie / wstęp wolny      

- Wieloetniczny spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina 8 września / niedziela / 15:00 / początek przy tablicy nr 1 na ul. 3 Maja / wstęp wolny 


- Koncert Tourklezz na Zamku Gostynińskim 8 września / niedziela / 17:00 / Zamek Gostyniński, ul. Zamkowa 31 / wstęp wolny   

Gostynin, szkice z przeszłości 
Cykl ten pozwala dostrzec przeszłość i teraźniejszość naszego miasta, którą jest zapisana w dziełach sztuki malarskiej, w muzyce i w dokonaniach naukowych. Obejrzymy owoce prac Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego, zasłuchamy w kameralnej muzyce barokowej i podążymy szlakiem wybitnego Jakuba z Gostynina. Gostynin był i jest miastem sztuki i nauki, i to stanowi jego niezbywalną wartość.

W ramach tego cyklu zapraszamy na 3 wydarzenia w drugi weekend września:

-
Uroczysty wernisaż wystawy poplenerowej VI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Gostynin, szkice z przeszłości  14 września / sobota / 18:00 / Galeria im. Pawła Tencera MCK w Gostyninie / wstęp wolny          


- Koncert Muzyki Dawnej XVII i XVIII w.: Joanna Bortel, Jan Baciak, Justyna Młynarczyk, Piotr Młynarczyk  14 września / sobota / 18:30 / Galeria im. Pawła Tencera MCK w Gostyninie / wstęp wolny / ilość miejsc ograniczona!

- Wystawa Jakub z Gostynina (Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie) połączone z prelekcją na temat patrona MBP wygłoszoną przez Andrzeja Feliksa Ziółkowskiego (Towarzystwo Miłośników Ziemi Gostynińskiej) 15 września / niedziela / 17:00 / Sala kawiarniana MCK w Gostyninie / wstęp wolny / ilość miejsc ograniczona!

 

 • EDD
 • EDD

Bike Tour Gostynin

Zapraszamy do wzięcia udziału w miejskich zawodach rowerowych "Bike Tour", które odbędą się 15 września br. Start i meta zlokalizowane są na parkingu przy ul. Dybanka.

Zawody podzielone są na kilka kategorii, najkrótszy dystans ma długość około 1 km, najdłuższy 15,6 km. Trasa przebiega tylko przez tereny leśne, a uczestnicy zobowiązani są do startu w kaskach na własnym, sprawnym rowerze.

Organizatorzy zapewniają przejazd oznakowaną trasą, elektroniczny pomiar czasu, zabezpieczenie medyczne, słodki bufet, wodę, owoce, posiłek regeneracyjny oraz puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Zapisy w dniu zawodów od godz. 9.00.

Szczegóły na plakatach.

Zapraszamy do czynnego uczestnictwa.

 • Bike Tour Gostynin
 • Gostyniński Bike Tour
 • Impreza towarzysząca
 • trasa
 • trasa

Międzynarodowe „święto rolkarskie w Gdańsku” z udziałem zawodników UKS Zwoleń-Team

17 sierpnia 2019 r. odbyła się w Gdańsku największa impreza rolkarska w kraju, na którą przyjechali zawodnicy z różnych stron świata: Belgii – z udziałem Mistrza Świata Barta Swingsa, Francji, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Czech, Łotwy, Włoch. 

Na starcie w niedzielę zameldowało się ok. tysiąca osób, które miały doskonałą okazję zarówno do rywalizacji i sprawdzenia swojej formy jak i do zabawy - rekreacji.
Zamknięta na parę godzin ul. Marynarki Polskiej i ul. Żaglowa koło Amber Expo oraz tłum zawodników na rolkach o tej porze roku w Gdańsku oznaczało tylko jedno - XI Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy

W sportowej rywalizacji mógł wziąć udział każdy, kto jeździ na rolkach, bez względu na wiek. 
W zależności od poziomu umiejętności, wytrenowania organizatorzy przygotowali wyścigi na kilku dystansach: dla dzieci sprinterskie 125m-750m, fitness – 10,730 km, półmaraton - 21 km, maraton - 42 km.

Nie zabrakło również z miasta Gostynina oraz gminy Gostynin rolkarzy szybkich z UKS Zwoleń-Team, którzy wystartowali na 5 dystansach zdobywając następujące miejsca:
dystans 500 m na 2 pętle - JUNIOR D 2009-2010:
6 miejsce – Zuzanna Grzelecka
8 miejsce – Kaja Sobiecka
11 miejsce – Agata Sobiecka
12 miejsce – Nadia Machała
14 miejsce – Liwia Ludomir
18 miejsce – Natalia Trepto
dystans 750 m – 3 pętle - JUNIORKA C 2007-2008:
11 miejsce – Natalia Sarzała
10 miejsce – Wiktor Sobiecki
11 miejsce – Michał Pawłowski
dystans 10,730 km:
37 miejsce open – Michał Pawłowski /w kat. Mężczyzn 20 miejsce/
38 miejsce open – Kaja Sobiecka /w kat. Kobiet 18 miejsce/

39 miejsce open – Natalia Sarzała /w kat. Kobiet 19 miejsce/

40 miejsce open – Zuzanna Grzelecka /w kat. Kobiet 20 miejsce/

43 miejsce open – Tomasz Pawłowski /w kat. Mężczyzn 22 miejsce/

67 miejsce open – Wiktor Sobiecki /w kat. Mężczyzn 37 miejsce/

dystans 21,23 km:
8 miejsce w kat. open kobiet – Paulina Przybysławska

dystans 42,195 km:
20 miejsce open – Trener U.K.S. Zwoleń-Team Łukasz Flejszer/w kat. M30 = 5 miejsce/

23 miejsce wśród open Kobiet – Aleksandra Kołodziejska

Tekst: Łukasz Flejszer

Video: https://www.youtube.com/watch?v=rZDgtKfDLmc

Zdjęcia: Beata Zarach

 • Zawodnicy z UKS Zwoleń-Team
 • Zawodnicy z UKS Zwoleń-Team
 • Zawodnicy z UKS Zwoleń-Team
 • Zawodnicy z UKS Zwoleń-Team
 • Zawodnicy z UKS Zwoleń-Team
 • Zawodnicy z UKS Zwoleń-Team
 • Zawodnicy z UKS Zwoleń-Team
 • Zawodnicy z UKS Zwoleń-Team

Pola elektromagnetyczne

Szanowni Państwo,

Telefony komórkowe, routery Wi Fi, stacje bazowe telefonii komórkowej nie są obojętne dla zdrowia. Świadczy o tym chociażby raport Bioinitiative, którego autorzy dokonali przeglądu ok. 3800 tysięcy badań i doszli do wniosku, że urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne mają negatywny wpływ na żywe organizmy (bioinitiative.org). Świadczy o tym też apel ponad 230 naukowców, którzy opublikowali badania w tej dziedzinie w czasopismach naukowych.

Niektóre miasta i kraje podjęły pewne kroki w celu uświadamiania obywateli o zagrożeniach płynących z korzystania z urządzeń bezprzewodowych, takich jak np. telefony komórkowe. Udzielili oni wskazówek jak można ograniczyć korzystanie z tych urządzeń, bądź też używać ich w bardziej bezpieczny sposób.

Przykładem jest Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) podpisana na Cyprze w listopadzie 2017. Przy podpisaniu był obecny Minister Zdrowia Cypru. W Polsce w tym zakresie aktywnie działa Kraków. Urząd Miasta Krakowa wydał m. in. ulotkę informacyjną dla mieszkańców “Pola Elektromagnetyczne”.

Szczegóły znajdują się w załącznikach. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Trzy gostynińskie drogi otrzymają rządowe dofinansowanie - 1.461.413 zł

Szanowni Państwo,

w dniu 30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zgłoszonych do dofinansowania w naborze przeprowadzonym w dniach 13 marca - 12 kwietnia 2019 r.
Dwa wnioski na inwestycje drogowe złożone przez Gminę Miasta Gostynina znalazły się na liście projektów dofinansowanych:

Przebudowa drogi miejskiej – ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej – ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami – kwota dofinansowania ze środków Funduszu to 1 228 645,00 zł, co stanowi 70% kosztów inwestycji;
W zakres przebudowy ul. B. Prusa wchodzi: sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni i skrzyżowań, zabezpieczenie rurami osłonowymi sieci telekomunikacyjnych, energetycznej i gazowej, wykonanie wyrównania i uzupełnienia istniejącej podbudowy drogi w zakresie 5% powierzchni jezdni, wykonanie podbudowy na odcinku 0+643 do 0+667, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni i skrzyżowań, demontaż istniejącej nawierzchni betonowej chodników i zjazdów, wykonanie nowej nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej, wykonanie nowych odcinków chodników wraz z poszerzeniem i utwardzeniem, wykonanie nowych zjazdów. Zakres przebudowy ul. J. Kochanowskiego w Gostyninie obejmuje: zabezpieczenie rurami osłonowymi sieci telekomunikacyjnych, energetycznej i gazowej, demontaż istniejącej nawierzchni betonowej zjazdów, wykonanie nowych zjazdów, wykonanie nowych odcinków chodników.

Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika – kwota dofinansowania ze środków Funduszu wynosi 232 768,00 zł, co stanowi również 70% kosztów zadania.
W zakres przebudowy drogi wchodzi: rozbiórka elementów drogowych, wykonanie robót ziemnych, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, wykonanie konstrukcji i nawierzchni drogi, chodnika i zjazdów.

Bardzo się cieszę, że kolejne odcinki dróg na terenie miasta Gostynina mogą być realizowane przy udziale środków rządowych, dziękuję po raz kolejny pracownikom Urzędu Miasta zaangażowanym w przygotowanie i złożenie wniosków.

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Kalinowski

 • dofinansowanie
 • dofinansowanie
 • dofinansowanie
 • dofinansowanie

Biblioteki nieczynne w sobotę

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie informuje, że 7 września (sobota) placówki będą nieczynne. W tym dniu od godz. 11.00 w Rynku Miejskim odbywać się będzie Narodowe czytanie pn. "Nowele polskie".

Do zobaczenia w sobotę.  

 • Narodowe czytanie

Nowy termin komedii muzycznej "Przychodzi baba do lekarza"

Szanowni Państwo z przyczyn niezależnych od organizatora jesteśmy zmuszeni przesunąć wydarzenia na nowy termin tj. 24 maja 2020r.

„Przychodzi baba do lekarza” to przezabawna i inteligentna komedia muzyczna, nawiązująca tytułem do tradycji polskiego dowcipu. Piosenki wykonywane na żywo w akompaniamencie fortepianu, gwiazdorska obsada i mnóstwo prześmiesznych pomyłek gwarantują, że widzowie nie będą mogli powstrzymać się od śmiechu.

Dottore Kazimierz, polski Italiano, leczy nie tylko ciało, ale i duszę. Do jego gabinetu ustawia się wianuszek kobiet potrzebujących sercowej, lekarskiej porady. Gena, która właśnie dołączyła do Klubu Dorosłych Singli nie wie, na którego amanta się zdecydować. Doktor Kazimierz pomaga jej podjąć  decyzję.  Wdzięczna pacjentka dzwoni do znanej Agencji Roxi i zamawia dla doktora dość nietypowy prezent…

Dla porzuconej przez męża Kleo, świat nagle odmienia się, gdy spotyka w gabinecie atrakcyjnego, żyjącego blisko natury, prawdziwego mężczyznę sportowca – drwala!

Po pomoc do Doktora przyjdzie również bella Kasia, która będzie próbowała  urządzić w jego gabinecie pokaz rodem z Moulin Rouge. Przez  ponad półtorej godziny będą Państwo świadkami  narodzin wielkiej miłości, zaręczyn, ale też… pierwszej kłótni kochanków. A to wszystko za pieniądze z… NFZ-u? Czy to jest możliwe? Będzie się działo!

Scenariusz i reżyseria: Aleksandra Nieśpielak|O La La Teatr

Muzyka: Aleksandra Nieśpielak

Opracowanie muzyczne: Michał Borowski (piano, sax)

Kierownictwo produkcji|Booking: Oliwia Dąbrowska

Obsada wymienna:

Doktor – Adam Adamonis/Andrzej Młynarczyk/Stefano Terrazzino

Kleo – Aleksandra Nieśpielak

Pacjent – Wojciech Czerwiński/Krzysztof Wieszczek

Gena – Ewa Florczak/Grażyna Zielińska

Kasia – Dorota Szperlak

 • "Przychodzi baba do lekarza"

Dotacja na działania lokalne w ramach programu „Niepodległa”

Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych przy współpracy z Wydziałem Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia pozyskał dofinansowanie w wysokości 18 230,00 zł na realizację zadania pod nazwą: Gostynińskie oblicza – Niepodległa, ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022, Priorytet 2, Schemat 2A, którego realizatorem będzie Miejskie Centrum Kultury.
 

Program łączy różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości. Inspiracją dla wspólnego świętowania są wartości szczególnie ważne dla Polaków: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność.

Celem naszego projektu jest zachęcenie mieszkańców do aktywnego włączenia się w obchody tego święta, kładąc nacisk na aspekt edukacyjny. W ramach projektu odbędą się takie wydarzenia jak: kino plenerowe z historią w tle, przejazd PatrioBusem, H!-STORY - HISTORIA OSWOJONA, Rajd rowerowy "Śladami miejsc pamięci" oraz Wielopokoleniowa Gra Miejska.

 

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gostynina, dlatego już dziś gorąco zachęcamy do aktywnego uczestnictwa. O szczegółach poszczególnych wydarzeń będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

 

 

 • Dotacja na działania lokalne w ramach programu „Niepodległa”

Mała Olimpia CUP

Doskonale zakończyli wakacje młodzi zawodnicy Football Education Academy Gostynin, oczywiście jak na piłkarzy przystało na boisku i na podium.

W upalną sobotę, 31 sierpnia dwie grupy wiekowe wzięły udział w turnieju piłki nożnej MAŁA OLIMPIA CUP o Puchar Burmistrza Miasta Koła dla chłopców i dziewczynek urodzonych w 2011 i 2012 roku, rozgrywanym z inicjatywy Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Koninie przy współpracy z władzami miasta Koła, Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia Koło i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole.
W Kole zagrały aż 22 drużyny w dwóch kategoriach wiekowych, 8 i 7 latków.

ROCZNIK 2011: LKS Ślesin, Pogoń Nowe Skalmierzyce, Wisła Płock, AP Reiss Konin, MKS Olimpia Koło (dwie drużyny), Górnik Konin, AP Młoda Włocławianka Włocławek, Tulisia Tuliszków oraz FEA Gostynin

ROCZNIK 2012: Oranje Sport Konin, Tulisia Tuliszków, Wisła Płock, AP Reissa Konin, Górnik Kłodawa, MKS Olimpia Koło (trzy drużyny), AP Młoda Włocławianka Włocławek, Pogoń Nowe Skalmierzyce, Zjednoczeni Rychwał i my FEA Gostynin.

Każda drużyna rywalizowała na boisku łącznie 98 minut. Mimo wysokiej temperatury, młodzi piłkarze FEA Gostynin dawali z siebie wszystko. Zaangażowanie i siła pasji przyniosła zasłużone efekty.
Drużyna Żak Młodszy-rocznik 2012 zajęła 1 miejsce i tytuł Mistrza Ligi Europy turnieju MAŁA OLIMPIA CUP
Drużyna Żak Starszy – rocznik 2011 zajęła 2 miejsce i tytuł Wicemistrza Ligi Europy turnieju MAŁA OLIMPIA CUP
Ogromne brawa należą się obu drużynom. Trenowaliśmy całe wakacje i to widać na boisku.
Młodzi piłkarze z dumą i uśmiechami na twarzach,z dwoma pucharami a także medalami na piersi, wracali do domów.
Turnieje w Kole są bardzo dobrze prowadzone, za organizację i gościnność należy się organizatorom wielkie podziękowanie!
Skład FEA Gostynin Żak F1 rocznik 2011: Borys Borkowski, Antek Grusiecki, Oliwier Michalski, Alan Badek, Damian Popovych
Skład FEA Gostynin Żak F2 rocznik 2012: Przemek Winiarski , Oliwier Piwoni , Filip Rybicki, Michał Arwas, Adam Bernaciak , Mateusz Kaczmarek, Kacper Kijek
Trener: Marcin Mofina

Źródło: http://footballeducation.pl/turniejowe-zwyciestwa-fea-mala-olimpia-cup/

 • Mała Olimpia CUP

Liga Młodzik U-12 D2- 3 pkt dla FEA Gostynin

1 września, na stadionie MOSIR w Gostyninie drużyna FEA Gostynin rozegrała inaugurujący mecz w rozgrywkach MZPN w I okręgowej lidze Młodzik U-12 D2 w sezonie 2019/2020. Przeciwnikiem podopiecznych trenera Piotra Wilamowskiego była Delta Słupno.

Było to spotkanie wywołujące emocje. Mecz był dość wyrównany, choć z pewnością można go określić jako mecz walki! Mimo wielu sytuacji, zawodziła skuteczność. Ale w 58 minucie, czyli dwie minuty przed końcem meczu padła upragniona bramka dla FEA Gostynin! Po asyście Mateusza Bartnickiego, do piłki wyszedł Kuba Radecki i płaskim strzałem po ziemi pokonał bramkarza! Nasza ekipa młodzików sprawiła nam niezwykłą radość! Mecz zakończył się wynikiem 1:0 dla FEA Gostynin!

To była wygrana jak najbardziej zasłużona, gratulujemy!!! UKS FEA Gostynin zdobył pierwsze 3 punkty!
Dobry początek! Oby tak dalej!

Dnia 4 września, odbędzie się kolejny mecz ligowy. Tym razem zagramy z Kasztelanem Sierpc! Zapraszamy do kibicowania na stadion w Sierpcu.

Skład FEA Gostynin: Filip Jaskulski, Antek Pruszyński, Łukasz Suwala, Norbert Baranowski, Kacper Bajerowicz, Jakub Radecki, Mateusz Bartnicki, Filip Grzybowski, Piotr Biegański, Adam Winnicki, Janek Śluborski , Oliwia Marcinkowska, Franek Anyszka, Oliwier Pewniak, Marcel Wudarczyk, Adam Zieliński
Trener Piotr Wilamowski

Sędzia spotkania: Mateusz Dobieński

Źródło: http://footballeducation.pl/liga-mlodzik-u-12-d2-3-pkt-dla-fea-gostynin/

 • Liga Młodzik U-12 D2

XII Gminne Dożynki Ekologiczne w Lucieniu

Wójt Gminy Gostynin, Rada Gminy oraz Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi w Białem serdecznie zapraszają w dniu 15 września 2019 roku na XII Gminne Dożynki Ekologiczne w Lucieniu.

 

Tegoroczne Święto Plonów Gminy Gostynin rozpocznie się uroczystą Mszą Świętą o godz. 12.00. Po niej nastąpi przemarsz korowodu dożynkowego. Ok. godz. 13.30 rozpocznie się część oficjalna, w której zostanie przekazany przez starostów dożynek chleb dożynkowy. Po tym ważnym wydarzeniu zgromadzeni usłyszeć będą mogli wystąpienia gospodarzy dożynek oraz zaproszonych gości.


W trakcie uroczystości odbędzie się rozstrzygnięcie konkursów: na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz na najlepszą nalewkę Gminy Gostynin. Konkursy te już tradycyjnie odbywają się podczas dożynek gminnych i mają na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji gostynińskiej ziemi, związanej ze świętem plonów.


Uroczystością towarzyszącą będą obchody XX-lecia Klubu Sportowego „Błyskawica” Lucień.

Od godz. 14.30 na scenie prezentować się będą zespoły taneczne i muzyczne m.in.: dzieci ze szkoły w Lucieniu, zespół Pieśni i Tańca Promyki Lucienia, Chór Gminny Vox Cordis, Gminna Orkiestra Dęta Foxodeon, zespół The Brothers oraz Paweł Pilichowicz z Przyjaciółmi.

Gwiazdą wieczoru będzie znana aktorka i piosenkarka Izabela Trojanowska z zespołem, która wystąpi o godz. 19.00

Wieczorem od godz. 20.00-24.00 odbędzie się zabawa taneczna przy muzyce zespołu MOTIF.


Dodatkowymi atrakcjami będą: promocja zdrowego stylu odżywiania - degustacje potraw regionalnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, pokazy rękodzieła, możliwość przejazdu limuzyną Chrysler, zjeżdżalnia dmuchana, zamek dmuchany, eurobangee, samochodziki akumulatorowe, mobilny plac zabaw, basen z kulkami, tor przeszkód, stoiska z watą cukrową, lodami, sorbetami, goframi, zabawkami.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

 • XII Gminne Dożynki Ekologiczne w Lucieniu

Już jutro wystawa Barbary Łuczkowiak

W galerii im. Pawła Tencera w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się w piątek (6 września) o godz. 18.00 wystawa Barbary Łuczkowiak, pochodzącej ze Żnina.

Artystka studiowała na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie otrzymała dyplom z malarstwa. W 1980r. rozpoczęła studia podyplomowe w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na Wydziale Tkaniny Eksperymentalnej w Pracowni prof. Wojciecha Sadleja. Obecnie jako adiunkt II stopnia prowadzi wykłady na tym samym wydziale. Tworzy w dziedzinie malarstwa i tkaniny. Swoje prace wystawiała w galeriach krajowych i zagranicznych.

Barbara Łuczkowiak akceptuje rzeczywistość i bierze rzeczy takimi, jakimi są, a nie takimi, jakimi ktoś chciałby je widzieć. Jej twórczość, pozostająca w zgodzie z postawą mocno stojącej na ziemi kobiety, mówi o nieuniknionym zrządzeniu losu.
Ważnym elementem Jej twórczości są gobeliny wielkie, klasycznie tkane obrazy.

Wystawa jest zorganizowana w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2019.

Zapowiada się wyjątkowa artystyczna uczta, na którą wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Źródło: http://www.art-navigator.com/europe/poland/painter/luczkowiak/indexpl.htm

 • Wystawa Barbary Łuczkowiak
 • Herb Gostynina

Wynik przetargu

Burmistrz Miasta Gostynina, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się 4 września 2019 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Parkowej 22, pokój nr 3.

- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 • niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 21/9 położonej w Gostyninie przy ul. Kowalskiej dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą PL1G/00006462/4 – zakończył się wynikiem pozytywnym

 • Cena wywoławcza wynosiła 43.700,00 zł.

 • Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1

 • Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

 • Najwyższa cena zaoferowana podczas przetargu za którą sprzedano nieruchomość wynosi – 44.140,00 zł + obowiązujący podatek VAT

Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.

 

Gostynin, dnia 04.09.2019 r.

 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od 04.09.2019 r. do 25.09.2019 r.

 • herb Gostynina

Wykaz lokali mieszkalnych do sprzedaży

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2018 roku, poz, 2204 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 5 września 2019r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta - www.gostynin.pl i www.umgostynin.bip.org.pl został umieszczony wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej najemcom zamieszkującym w tych lokalach wraz z udziałem w działce gruntu.

Wykaz obejmuje lokal mieszkalny przy ul. 3 Maja 9.

 

Gostynin, dnia 04 września 2019r.

Akcja społeczna "czysty spacer"

Szanowni mieszkańcy,    
zachęcamy do przyłączenia się do akcji społecznej, która jest naszą reakcją na poziom zaśmiecenia naszych lokalnych lasów i terenów zielonych przy drogach.  

Gostynin to piękne miasto, którego ponad 25% powierzchni to grunty leśne i lasy. Niestety codzienne spacery uświadamiają nas, jak bardzo są zaśmiecone. Smutny to fakt, że istnieje konieczność uświadamiania mieszkańców, iż zaśmiecanie lasów jest czymś złym i szkodliwym. Przez taką nieodpowiedzialność te niezwykłe tereny tracą swoje naturalne piękno. Wydawać by się mogło, że każdy z nas posiada hierarchię zasad i wartości wpajaną przez lata i że zwykła potrzeba dbania o lasy powinna po prostu wypływać z nas samych.

Akcja społeczna „Czysty spacer” to bezinteresowna reakcja mieszkańców, którzy mają trochę wolnego czasu i dużo chęci. Mamy nadzieję, że nasz przykład uświadomi innym, jak należy zachować się obcując z przyrodą i że wspólnymi siłami uda się osiągnąć sukces, jakim będzie czyste otoczenie i piękna przyroda w Gostyninie. Jeśli chcesz się przyłączyć do nas – zapraszamy na niedzielny spacer 15 września o godz. 16.00, zbiórka przy wejściu do Rezerwatu Dybanka.

                                                                                                          Organizatorzy

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w linku poniżej:
https://www.facebook.com/events/503806610444766/

 • Akcja społeczna "czysty spacer"

Co nowego w kinie?

Zbliża się weekend, a więc warto zapoznać się z ofertą gostynińskiego kina "Siemowit".

Propozycje są następujące.

1. "Toy Story 4" – animacja USA. Jest to melodramat, komedia i awanturnicze kino akcji w jednym. Opowiada o przyjaźni, terapeutycznej sile dziecięcych zabawek, a także o pragnieniu bycia kochanym i potrzebnym. Film zrealizowany jest efektownie, z lekkością i olbrzymią dawką empatii.

2. "Upiorne opowieści po zmroku" – horror USA. Bohaterami są nastolatkowie - wyrzutki, które mieszkają w typowym amerykańskim miasteczku. W Halloween uciekając przed miejscowym tyranem poznają tajemniczego Ramona i trafiają do nawiedzonego domu. Przekonują się, że w starych opowieściach kryje się ziarno prawdy, a ich życie przeradza się w koszmar.

3. Thriller pt. "Anna" produkcji USA. Główna bohaterka Anna jednego dnia jest narkomanką w moskiewskim półświatku, a kolejnego staje się topową modelką w największych paryskich domach mody. Nikt nie wie, kim jest naprawdę, ale wystarczy obejrzeć film, aby się tego dowiedzieć.

Zapraszamy!

 • repertuar kina "Siemowit"

Informacja o wyniku przetargu

Burmistrz Miasta Gostynina, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się 5 września 2019 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Parkowej 22, pokój nr 3.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 • zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 282 położonej w Gostyninie przy ul. Ziejkowej dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą PL1G/00015466/8 – zakończył się wynikiem pozytywnym

 • Cena wywoławcza wynosiła 55.000,00 zł.

 • Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 2

 • Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

 • Najwyższa cena zaoferowana podczas przetargu za którą sprzedano nieruchomość wynosi – 121.000,00 zł

Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.

Gostynin, dnia 05.09.2019 r.

 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski


Wywieszono na tablicy ogłoszeń od 05.09.2019 r. do 26.09.2019 r.

 • herb Gostynina

Silny deszcz z burzami

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych wydało ostrzeżenie dla powiatu gostynińskiego. Dziś od godz. 13:00 prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.

Silny deszcz z burzami

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych wydało ostrzeżenie dla powiatu gostynińskiego. Dziś od godz. 13:00 prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.

 • Silny deszcz z burzami

Narodowe Czytanie w Gostyninie

Za nami ósma edycja „Narodowego Czytania” – ogólnopolskiej akcji pod patronatem Pary Prezydenckiej oraz Burmistrza Miasta Gostynina.                           

W sobotnie południe wśród czytających nowele obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, gostynińscy poeci, nauczyciele, uczniowie oraz mieszkańcy.

Wcielili się w lektorów ośmiu lektur:
„Dobra pani” – Eliza Orzeszkowa,
„Dym” – Maria Konopnicka,
„Katarynka” – Bolesław Prus,
„Mój ojciec wstępuje do strażaków” – Bruno Schulz (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą),
„Orka” – Władysław Stanisław Reymont,
„Rozdzióbią nas kruki, wrony…” – Stefan Żeromski,
„Sachem” – Henryk Sienkiewicz,
„Sawa” – Henryk Rzewuski (z cyklu: Pamiątki Soplicy).

Wydarzenie uświetnił koncert Polskiej Muzyki Klasycznej w wykonaniu Ewy Murzynowskiej (wokal) z uczennicami: Michaliną Dobaczewską i Marzeną Wodzyńską, Sylwią Kogucińską oraz Włodzimierzem Sieczkowskim (akompaniament).

Zainteresowaniem naszych mieszkańców cieszyła się również wystawa "Gostynin wczoraj i dziś" oraz wystawa "Stanisław Moniuszko", którą uczciliśmy 200. rocznicę urodzin wielkiego kompozytora.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy za współpracę i obecność.

 

 • Narodowe Czytanie w Gostyninie
 • Narodowe Czytanie w Gostyninie
 • Narodowe Czytanie w Gostyninie
 • Narodowe Czytanie w Gostyninie
 • Narodowe Czytanie w Gostyninie
 • Narodowe Czytanie w Gostyninie
 • Narodowe Czytanie w Gostyninie
 • Narodowe Czytanie w Gostyninie
 • Narodowe Czytanie w Gostyninie
 • Narodowe Czytanie w Gostyninie
 • Narodowe Czytanie w Gostyninie
 • Narodowe Czytanie w Gostyninie
 • Narodowe Czytanie w Gostyninie
 • Narodowe Czytanie w Gostyninie
 • Narodowe Czytanie w Gostyninie

KINO Z HISTORIĄ W TLE – „W ciemności”

Polskie kino historyczne jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o naszej kulturze i tożsamości. Dlatego 12 września (CZWARTEK) zapraszamy mieszkańców Gostynina i okolicznych miejscowości przed Miejskie Centrum Kultury, gdzie w plenerze, pod tak zwaną „chmurką” nastąpi projekcja jednego z ciekawszych filmów patriotycznych pt. „W ciemności” w reżyserii Agnieszki Holland.

 

Katolik... grzesznik... drobny złodziejaszek... Leopold Socha, Polak ze Lwowa - przez ponad rok pomagał i dawał schronienie ukrywającej się w kanałach grupie uciekinierów z getta. Za pieniądze. Jednak to, co wydawało się okazją do zarobku, doprowadziło do powstania głębokiej więzi emocjonalnej pomiędzy Sochą a uciekinierami, ewoluując w heroiczną walkę o ludzkie życie.

 

Wstęp wolny!

12.09 / czwartek / godz. 20.00

Plac przed Miejskim Centrum Kultury / ul. 18 Stycznia 2

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

KINO Z HISTORIĄ W TLE – „W ciemności”

 • Niepodległa

Wystawa morskich inspiracji

Wyjątkowa wystawa odbyła się 6 września (piątek) w galerii im. Pawła Tencera Miejskiego Centrum Kultury. Bohaterką wydarzenia i autorką prac była żnińska artystka Barbara Łuczkowiak.

Spotkanie otworzyła dyrektor MCK Aleksandra Milczarek, która w serdecznych słowach powitała wszystkich przybyłych na artystyczną ucztę.

Wydarzenie to było pierwszym w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w naszym mieście.

Malarstwo i tkaniny, to pasja pani Barbary. Spod Jej ręki wychodzą piękne, dające do myślenia i refleksji prace. Główną inspiracją jest wszystko co wiąże się morzem, oceanami, głębią. Kolorem, który przeważa w dziełach pani profesor jest błękit. Zachwyca się nim podczas nurkowania. Każdy kolejny pomysł powstaje zazwyczaj podczas podróży i jest swego rodzaju „morską opowieścią”.

Za możliwość obcowania z tak wyszukaną sztuką artystce podziękowała w imieniu burmistrza, Jego zastępca - pani Halina Fijałkowska.

Na wernisażu nie zabrakło pana Sławomira Chojnackiego żnińskiego przyjaciela gostynińskich artystów.

Barbara Łuczkowiak swoje prace wystawiała już w kraju i za granicą, dlatego warto docenić to, że zagościła także w Gostyninie.

 • Wernisaż wystawy Barbary Łuczkowiak
 • Wernisaż wystawy Barbary Łuczkowiak
 • Wernisaż wystawy Barbary Łuczkowiak
 • Wernisaż wystawy Barbary Łuczkowiak
 • Wernisaż wystawy Barbary Łuczkowiak
 • Wernisaż wystawy Barbary Łuczkowiak
 • Wernisaż wystawy Barbary Łuczkowiak
 • Wernisaż wystawy Barbary Łuczkowiak
 • Wernisaż wystawy Barbary Łuczkowiak
 • Wernisaż wystawy Barbary Łuczkowiak
 • Wernisaż wystawy Barbary Łuczkowiak
 • Wernisaż wystawy Barbary Łuczkowiak
 • Wernisaż wystawy Barbary Łuczkowiak
 • Wernisaż wystawy Barbary Łuczkowiak
 • Wernisaż wystawy Barbary Łuczkowiak
 • Wernisaż wystawy Barbary Łuczkowiak
 • Wernisaż wystawy Barbary Łuczkowiak
 • Wernisaż wystawy Barbary Łuczkowiak
 • Wernisaż wystawy Barbary Łuczkowiak
 • Wernisaż wystawy Barbary Łuczkowiak
 • Wernisaż wystawy Barbary Łuczkowiak

Wzruszające przedstawienie „Teatru? No nie wiem”

W ramach tegorocznej odsłony Europejskich Dni Dziedzictwa w Gostyninie, w sobotę (7 września) odbyło się przedstawienie w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1, w reżyserii nauczyciela tej placówki pana Roberta Idzikowskiego. Muzykę przygotowali pan Tomasz Sarniak i pan Mateusz Szulborski.

Szkolne koło teatralne z gostynińskiej „Jedynki” w spektaklu pt. "Inni z ulicy Floriańskiej" prezentuje historię, która dzieje się w przedwojennym Gostyninie ukazując trudne relacje pomiędzy ówczesnymi mieszkańcami tej ulicy - Żydami i Polakami. Główną rolę odgrywają nastolatkowie, którzy znaleźli na strychu domu przy ulicy Floriańskiej stary pamiętnik, pisany przez Sarę - dziewczynę żydowskiego pochodzenia. Lektura pamiętnika przenosi współczesną młodzież do strasznej przeszłości pełnej tragedii.

Doskonała gra młodych aktorów, chwytające za serce piosenki wprawiły zebranych w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury widzów w zadumę i głęboką refleksję.

Przedstawienie poprzedziło wystąpienie pana Piotra Syski, który opowiedział o celach i działaniach projektu „Wielokulturowy Gostynin”. Prelegent zachęcał wszystkich do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

W spotkaniu, w imieniu burmistrza uczestniczyła Sekretarz Miejski – pani Hanna Adamska.

 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl
 • Prelekcja i spektakl

I liga okręgowa młodzik U-12 D2

W niedzielę, 8 września  drużyna Football Education Academy Gostynin U-12 rozegrała emocjonujący mecz z Błękitnymi Gąbin. Na Stadionie Leśnym przy ulicy Dobrzykowskiej w Gąbinie spotkały się dwie ambitne drużyny.

Nasz zespół bardzo dobrze rozpoczął grę. Pierwsza połowa meczu przebiegała po naszej myśli. Jakub Radecki z 20 metrów strzelił uderzeniem z prostego podbicia bramkę, co dało nam prowadzenie w pierwszej połowie.

Niestety w drugiej połowie inicjatywę przyjęła drużyna gospodarzy, która dążyła do odrobienia strat. Pomimo dobrej gry w obronie, rywalom udało się wyrównać wynik. Mecz zakończył się remisem 1:1.

Zgodnie z zasadą podziału punktów, nasze konto powiększyliśmy o 1 punkt.

W następnej 5. kolejce I ligi Okręgowej Młodzik U-12 D2 Football Education Academy Gostynin zagra u siebie z drużyną Unii Iłów.

Zapraszamy 15 września o godzinie 14.00 na stadion miejski w Gostyninie.

Skład FEA Gostynin: Filip Jaskulski, Antek Pruszyński, Norbert Baranowski, Kacper Bajerowicz, Jakub Radecki, Mateusz Bartnicki, Filip Grzybowski, Piotr Biegański, Adam Winnicki, Janek Śluborski , Oliwia Marcinkowska, Franek Anyszka, Oliwier Pewniak, Marcel Wudarczyk, Adam Zieliński

Trener: Piotr Wilamowski
Asystent trenera: Tomasz Radecki
Zdjęcia : T.B.

Źródło: http://footballeducation.pl/i-liga-okregowa-mlodzik-u-12-d2-sprawiedliwy-remis-z-blekitnymi-gabin/?fbclid=IwAR2Gn4ayTBLJHSEKXlsLq8dz4jaDI9iYAv2rGMr3z0H17G5A-0wVivvssxM

 • I liga okręgowa Młodzik U-12 D2

Ruszyły prace związane z przeniesieniem bezcennych fresków

Od środy trwają prace nad przeniesieniem i konserwacją fresków z wizerunkami czterech Ewangelistów znajdujących się w budynku dawnej cerkwi pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy na rogu ulic: 3 Maja i Legionów Polskich.

Konserwacja malowideł to wielkie i niełatwe przedsięwzięcie. Historyczna wartość fresków, ich duża powierzchnia i mało komfortowy strych, na którym się znajdują, nie ułatwiają prac przy odzyskiwaniu dzieła. Z pewnością profesjonalizm i doświadczenie Pani Sabiny Szkodlarskiej pozwoli na sprawne przeprowadzenie działań.

W Sali Muzealnej Zamku Gostynińskiego, oprócz fresków, zostaną wyeksponowane oryginalne okna z cerkwi, które po demontażu również znajdują się na strychu budynku.

Niestety są to jedyne ocalałe elementy po dawnej cerkwi. Mamy nadzieję, że od listopada będziecie Państwo mogli zobaczyć je na własne oczy i zgłębić wiedzę na temat XIX-wiecznego Gostynina.

 • Prace nad przeniesieniem fresków
 • Prace nad przeniesieniem fresków
 • Prace nad przeniesieniem fresków
 • Prace nad przeniesieniem fresków
 • Prace nad przeniesieniem fresków
 • Prace nad przeniesieniem fresków

Niedzielne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa

Gostynin – miasto posiadające swój klimat, swoje piękno, bogatą historię i różniące się od innych miast Polski. Tu się rodzimy, uczymy, pracujemy, starzejemy - żyjemy… a niewielu mieszkańców wie, co przedstawiają karty ponad sześćsetletniej historii naszego miasta.
 

W niedzielne popołudnie, podczas wspólnego spaceru z Piotrem Syską mieliśmy niecodzienną okazję poznać miejsca oddające wielokulturowy charakter miasta, reprezentujące najważniejsze elementy gostynińskiej mozaiki kulturowej, społecznej i religijnej. 

Dopełnieniem obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa był koncert tradycyjnej muzyki żydowskiej i współczesnej aranżacji muzyki klezmerskiej w wykonaniu grupy muzycznej Tourklezz.

 

Dziękujemy za współpracę i za udział w wydarzeniach.

 

 • Niedzielne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa
 • Niedzielne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa
 • Niedzielne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa
 • Niedzielne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa
 • Niedzielne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa
 • Niedzielne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa
 • Niedzielne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa
 • Niedzielne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa

Charytatywne wsparcie biblioteki SP 3 przez Fundację Komputronik

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie w styczniu br. złożyła do Fundacji Komputronik wniosek o wsparcie finansowe projektu „Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej przestrzenią do rozwoju i nauki dla każdego ucznia”. Celem projektu było stworzenie w bibliotece strefy do rozwoju i nauki dla każdego ucznia oraz miejsca, które wspomagałoby pracę dydaktyczną i wychowawczą wszystkich nauczycieli. Podjęta inicjatywa zainteresowała Fundację Komputronik, która w kwietniu zdecydowała się częściowo wesprzeć projekt i charytatywnie przekazała bibliotece szkolnej laptopa Huawei MateBook 13.

Fundacja Komputronik zaoferowała również dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów. Warsztaty przeprowadzone będą przez specjalistów z Fundacji i odbędą się w roku szkolnym 2019/20. Finansowo w projekt zaangażowała się również Rada Rodziców SP3 w Gostyninie.

 • Wsparcie przez Fundację Komputronik

Żeglarskie zakończenie wakacji

Najmłodsi reprezentacji Klubu Żeglarskiego HALS w ostatnich dniach wakacji 2019 roku wzięli udział w regatach klasy Optimist rozgrywanych w partnerskim mieście Żnin. Na starcie regat stawiło się ponad pięćdziesięciu zawodników z terenu całego kraju. Wspaniałe warunki pogodowe w ciągu dwóch dni zawodów pozwoliły rozegrać siedem wyścigów pokazujących pełnie umiejętności każdego z zawodników. Dla naszych dzieciaków to tegoroczny pierwszy start na zawodach takiej rangi. Mimo tak dużej presji wszyscy reprezentacji ukończyli zawody plasując się w środku stawki tuż za najlepszymi żeglarzami w kraju.

Zadanie finansowane ze środków Gminy Miasta Gostynina.

tekst T. Reszkowski
 

 • Żeglarskie zakończenie wakacji
 • Żeglarskie zakończenie wakacji
 • Żeglarskie zakończenie wakacji
 • Żeglarskie zakończenie wakacji
 • Żeglarskie zakończenie wakacji
 • -
 • Żeglarskie zakończenie wakacji
 • Żeglarskie zakończenie wakacji

Katowice "X Puchar Śląska" Długodystansowy Puchar Polski we wrotkarstwie szybkim

W dniu 1 września 2019 r. w Katowickim Parku Leśnym (Dolina 3 Stawów) odbyły się zawody rolkowe „Puchar Śląska” na dystansie 42 km i 21 km. 
Wyścig na rolkach na dystansie maratonu był klasyfikowany w "Pucharze Polski" Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich oraz Pucharze Śląska. 
Dla dzieci i młodzieży, jak i dla wszystkich, którzy dopiero zaczęli swoją przygodę z rolkami organizatorzy zaoferowali starty z cyklu „Bieg po zdrowie”, na dystansie 2 km /do 16 roku życia/ oraz 10 km dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych.
Tym razem w temperaturze 35 stopniowej rolkarze szybcy "ZWOLEŃ-TEAM" wystartowali na dystansie 42km rywalizując z czołowymi klubami naszego kraju: Legią Warszawa, Zniczem Kłodzko, Orlicą Duszniki Zdrój, Jabrą Team, Plich Wyścig, Silesią Skating, AZS AWF Katowice, Rollą Speed.
Wyniki "U.K.S. Zwoleń-Team": 
8 miejsce w open mężczyźni - Łukasz Flejszer /4 miejsce w kat. wiekowej M30-39/
15 miejsce w open mężczyźni – Mateusz Chojnacki /8 miejsce w kat. wiekowej M16-29/
12 miejsce w open kobiety – Paulina Przybysławska /7 miejsce w kat. wiekowej K16-29/
13 miejsce w open kobiety – Aleksandra Kołodziejska /8 miejsce w kat. wiekowej K16-29/.

Źródło: Łukasz Flejszer

 • X Puchar Śląska
 • X Puchar Śląska
 • X Puchar Śląska
 • X Puchar Śląska
 • X Puchar Śląska
 • X Puchar Śląska
 • X Puchar Śląska

Polsko-niemieckie Forum historyczne

Z udziałem przedstawicieli Gostynina i Langenfeld odbyło się w dniach 9-10 września 2019r. w Gdańsku Forum historyczne. Do obecności na wydarzeniu zaproszeni zostali animatorzy wymian szkolnych prowadzonych z udziałem uczniów z Polski i Niemiec, przedstawiciele miejsc pamięci, muzeów, archiwów oraz polskie i niemieckie instytucje prowadzące działalność związaną z upamiętnianiem historii. Organizatorem spotkania była Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie, która już od pięciu lat dofinansowuje obustronne projekty szkolne w tematyce historycznej Zachować pamięć. Szkołę Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte reprezentowali dyrektor Adam Matyszewski i nauczyciel Elżbieta Szubska-Bieroń, z miasta partnerskiego Langenfeld przyjechała nauczycielka i koordynatorka wymiany w Kopernikus-Realchule Lydia Mletzko. Podczas dwudniowego Forum efekty współpracy zaprezentowane zostały na stoisku informacyjnym przygotowanym przez stronę polską. Była to okazja do promowania szkoły i współpracy partnerskiej pomiędzy Gostyninem i Langenfeldem na arenie międzynarodowej.

 • Forum historyczne
 • Forum historyczne
 • Forum historyczne
 • Forum historyczne

Europejskich Dni Dziedzictwa ciąg dalszy

"Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. W tegorocznej odsłonie wydarzenia także i nasze miasto włączy się w obchody EDD. Za nami pierwszy weekend działań, we współpracy MCK z partnerami: UM Gostynin, UM Żnin, Wielokulturowy Gostynin, Teatr?No nie wiem, Zamek Gostyniński odbyliśmy z wspólnie cykl Wielokulturowy Gostynin. W najbliższy weekend 14 i 15 września wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Gostyninie i Towarzystwem Miłośników Ziemi Gostynińskiej  zapraszamy na cykl Gostynin, szkice z przeszłości.

Szkice z przeszłości

Gostynin – przeszłość i teraźniejszość. Odkryj razem z nami sztukę, muzykę i historię miasta. Owoce pracy VI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego, koncert muzyki dawnej i prelekcja o wybitnym Jakubie z Gostynina. Wszystko to dla naszych gości już w najbliższy weekend w MCK w Gostyninie.

W ramach tego cyklu zapraszamy na trzy wydarzenia w drugi weekend września:

- Wernisaż wystawy poplenerowej VI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego – 14 września / sobota / 18:00 / Galeria w Przejściu MCK w Gostyninie / wstęp wolny

- Koncert Muzyki Dawnej XVII i XVIII w. – 14 września / sobota / 18:30 / Galeria im. Pawła Tencera w  MCK w Gostyninie / wstęp wolny

- Wystawa Jakub z Gostynina połączona z prelekcją na temat wybitnego filozofa –  15 września / niedziela / 17:00 / sala kawiarniana MCK w Gostyninie / wstęp wolny

Więcej informacji na temat wydarzeń na stronach:

http://www.mck-gostynin.pl/europejskie-dni-dziedzictwa-2019-cz-i-wielokulturowy-gostynin/

i   http://www.mck-gostynin.pl/europejskie-dni-dziedzictwa-2019-cz-ii-gostynin-szkice-z-przeszlosci/

oraz fanpage'u MCK w Gostyninie https://www.facebook.com/miejskiecentrumkultury.gostynin/

Zapraszamy!

 • Gostynin szkice z przeszłości
 • Jakub z Gostynina
 • Jakub z Gostynina
 • Koncert
 • wystawa poplenerowa

Ogólnopolskie działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"

12 września 2019 roku policjanci ruchu drogowego przeprowadzą ogólnopolskie działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Celem tej akcji jest zmniejszenie liczby wypadków drogowych, w których uczestniczą piesi i rowerzyści.
12 września w całym kraju policjanci ruchu drogowego przeprowadzą wzmożone działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Nadzorem objęte zostaną odcinki dróg, skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, w których ryzyko powstania wypadku jest największe. Mimo, iż nadrzędnym celem działań będzie egzekwowanie przestrzegania przepisów mających ścisły związek z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego, policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.
Działania ukierunkowane są na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów – tych użytkowników dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni nadwoziem pojazdu, lecz są narażeni na kontakt z nim. Należy wyraźnie zaznaczyć, że najbardziej zagrożona wypadkami grupa wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego to piesi. Niestety znaczna część zdarzeń, w których dochodzi do potrącenia pieszego ma miejsce na przejściach dla pieszych. W ramach realizowanych już po raz dziewiąty w tym roku działań o zasięgu ogólnopolskim funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych.
Kierujący samochodami zobowiązani są do zwiększenia uwagi szczególnie przy przejściach dla pieszych, przejazdach dla rowerzystów i skrzyżowaniach, gdzie powinni spodziewać się pieszych oraz kierujących jednośladami. Natomiast kierujący jednośladami powinni pamiętać, że mniejsze gabaryty ich pojazdów utrudniają innym ich dostrzeżenie, co powinno z kolei wpłynąć na dostosowanie sposobu jazdy do warunków ruchu zmniejszając ryzyko wypadku. W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego apelujemy o rozwagę i stosowanie przepisów ruchu drogowego.
(Biuro Ruchu Drogowego KGP)
 

 • NURD

Informacja - oferta na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

W dniu 10.09.2019 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 1 oferta na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl. W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można przesyłać do 18 września 2019 r. do godziny 15.30 wyłącznie na adres e-mail: promocja@gostynin.pl. na załączonym formularzu. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w ww. terminie.

Gostynin, dnia 11.09.2019r.

Rajd Rowerowy „Śladami Miejsc Pamięci Narodowej”

Dla wszystkich miłośników spędzania czasu na świeżym powietrzu i tych, którzy chcą poznać wyjątkową historię naszego miasta - przede wszystkim jego bohaterów, mamy propozycję nie do odrzucenia.

Już w najbliższą sobotę 14 września o godzinie 10.00 z zamku gostynińskiego ruszy Rajd Rowerowy „Śladami Miejsc Pamięci Narodowej”, podczas którego odbędziemy lekcję lokalnej historii.

Zapraszamy wszystkich chętnych – seniorów, ich dzieci, wnuki, rodziny, znajomych i sąsiadów. Podczas trasy odwiedzimy następujące miejsca (11 km):

 1. Cmentarz ewangelicko – augsburski, założony najprawdopodobniej na początku XIX wieku dla ewangelików z Gostynina i okolicznych wsi.
 2. Cmentarz parafialny w Gostyninie, gdzie obok kaplicy pw. św. Jakuba znajduje się okazały pomnik poświęcony tym, którzy stracili życie podczas II wojny światowej na skutek walki obronnej, w egzekucjach i obozach śmierci.
 3. Tablicę przy ul. Floriańskiej upamiętniającą mieszkańców Gostynina, którzy zostali rozstrzelani w tym miejscu 15 czerwca 1941 roku przez okupanta niemieckiego.
 4. Park Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie znajduje się popiersie wodza.
 5. Miejsce pamięci mordu Katyńskiego i katastrofy Smoleńskiej przy ul. Kutnowskiej.
 6. Mogiłę w Drzewcach.
 7. Las przy ul. Kraśnica, gdzie żandarmi i funkcjonariusze gestapo 26 lutego 1940 roku zamordowali 42 Polaków.
 8. Wieś Gaśno, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający Powstańców Styczniowych z 1863 roku.

 

Na zakończenie wydarzenia dla uczestników przygotowaliśmy wspólny odpoczynek przy OGNISKU w Gaśnem.

Pełen prowiant po stronie organizatorów… a Państwa prosimy o zabranie ze sobą dużo dobrej energii i chęci poznawania naszego pięknego miasta.

Udział w rajdzie jest  bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Zadanie „Gostynińskie oblicza – Niepodległa”  dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej.

 • Rajd Rowerowy „Śladami Miejsc Pamięci Narodowej”

O finansach w bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie zaprasza na udział w bezpłatnych spotkaniach edukacyjnych. Grupa docelowa to wiek 50+. Pomagać mogą osoby w wieku 18+.

Pierwsze spotkanie odbędzie 20 września br. o godz. 16:30. Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr.3  (budynek byłego  gimnazjum nr 2)  

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku. Prosimy o zapoznanie się.

Informacja

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 12 września 2019 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym dot.:

- działki o nr ewid. 3638 położonej przy ul. 3 – go Maja zabudowanej garażem.

 

Gostynin, dnia 12.09.2019 r.

 • herb Gostynina

Mażoretki, motocykle i drób...

Dnia 7 września 2019 roku Mażoretki Miejskiej Orkiestry Dętej w Gostyninie wzięły udział w Zakończeniu Sezonu Motocyklowego. Impreza odbyła się w Płocku na Nadbrzeżu Wiślanym. Buławistki zaprezentowały choreografię Elizy Michalskiej, Małgorzaty Lewandowskiej, Aleksandry Smardzewskiej do utworu Marka Ronsona i Bruno Marsa „Uptown Funk”. Występ Mażoretek finansowany był z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. Opiekunem grupy jest dr Joanna Renata Syska.

Po występie na scenie głównej Buławistki uczestniczyły w kampanii pod nazwą „Promocja mięsa drobiowego podczas zakończenia sezonu motocyklowego”, którą poprowadził prezes PZZHiPD Andrzej Danielak i wiceprezes Zbigniew Herc. Panowie w swych przemówieniach przypomnieli jakie walory ma mięso drobiowe oraz podkreślali wysoką jakość polskiego drobiu. Obalali mit, że jest to mięso zawierające niebezpieczne dla zdrowia substancje. Na koniec prelekcji zachęcali do jego konsumpcji.

Mażoretki miały okazję poznać Aleksandra „Ostrego” Ostrowskiego (dziennikarza pracującego w Antyradio i prowadzącego program Motowizja) oraz kaskadera Ivana z Pragi, który zaprezentował ekstremalny pokaz motocyklowy „Globus śmierci”.

Podczas zakończenia sezonu motocyklowego można było obejrzeć pokazy grupy kaskaderskiej FMX, grupy Arkadiusza Lindnera, oraz pokaz „Moto Pomocnych”. Nie zabrakło występów zespołów artystycznych: MECHANISM oraz Kasia Świątczak – finalistka konkursu „Must Be The Music Tylko Muzyka”. Każdy uczestnik zlotu mógł znaleźć coś dla siebie ponieważ stworzone były strefy z atrakcjami, w tym nie zapomniano o najmłodszych (zabawy plenerowe, malowanie twarzy, konkursy z nagrodami). Dla wszystkich przygotowane były porcje mięsa drobiowego z grilla. Impreza cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Na zlot przybyło kilka tysięcy osób z całego kraju.

Bardzo dziękujemy organizatorom, a szczególnie PZZHiPD za zaproszenie i sfinansowanie ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego występu, dojazdu oraz strojów scenicznych. Liczymy na dalszą współpracę.

Zespół Mażoretek Miejskiej Orkiestry Dętej w Gostyninie istnieje od 2015 roku i działa w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte. Od września 2018 roku grupa liczy 26 mażoretek i jest bardzo aktywa, gdyż występuje systematycznie na imprezach miejskich, gminnych, powiatowych, regionalnych i ogólnopolskich. Swoje umiejętności taneczne mażoretki prezentują podczas defilad, pokazów, festiwali, przeglądów i konkursów.

Największy sukces, to udział w Mistrzostwach Polski i zajęcie IV miejsca w kategorii buława formacje seniorki – scena.

Zespół jest liczny i brakuje funduszy na sukienki i profesjonalne buławy (w obecnej chwili jest 8 - jedna sztuka kosztuje 599 zł). W realizację przedsięwzięcia Mażoretki wkładają własne siły i środki, lecz ze względu na duże koszty, bez Państwa pomocy ich cel będzie trudny do zrealizowania. Wierzymy, że znajdą się osoby, instytucje, firmy czy organizacje, które wesprą Mażoretki i pomogą im realizować pasje i plany. Została zorganizowana zrzutka, którą znajdziecie Państwo pod adresem: https://zrzutka.pl/k6hsby .... Zachęcam do wsparcia Mażoretek MOD Gostynin

W tym miejscu pragnę podziękować Katarzynie Tyrajskiej i Magdalenie Liberadzkiej za poświęcony czas podczas wyjazdów Mażoretek na pokazy, festiwale, przeglądy i konkursy. Bez Was drogie Panie nie byłoby to możliwe, gdyż zespół jest liczny. Dziękuję w imieniu Buławistek i proszę o dalszą współpracę.
 

Opiekun grupy

Joanna Renata Syska

 • Mażoretki
 • Mażoretki
 • Mażoretki
 • Mażoretki
 • Mażoretki
 • Mażoretki
 • Mażoretki
 • Mażoretki
 • Mażoretki
 • Mażoretki
 • Mażoretki
 • Mażoretki
 • Mażoretki
 • Mażoretki
 • Mażoretki
 • Mażoretki

Ogólnopolskie działania „TELEFONY”

W dniu dzisiejszym (16 września 2019 roku) gostynińscy policjanci przeprowadzą ogólnopolskie działania pn. „TELEFONY”polegające na egzekwowaniu stosowania się kierujących do zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.
Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 UPRD korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem jest zabronione. Niestety wielu kierujących łamie ten zakaz, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji prawnych tak nieodpowiedzialnego postępowania. Ponadto łamanie tego zakazu to także zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu. Kierujący rozmawiający przez telefon często zamiast skupiać się na kierowaniu pojazdem rozpraszają swoją uwagę, a to może być przyczyną wypadków drogowych.
Za wykroczenie z art. 45 ust. 2 pkt 1 UPRD dla kierującego ustawodawca przewidział karę w postaci mandatu karnego w wysokości 200 zł oraz 5 punktów karnych lub skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu.

asp. szt. Grzegorz Kuźnicki
KPP Gostynin
 

 • Telefony

Międzynarodowy projekt Jedynki

Moje pasje”, to tytuł kolejnego, międzynarodowego projektu, w jakim biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, w ramach którego w dniach 15-21 września 2019r. złożą oni wizytę na Ukrainie.

Projekt uzyskał akceptację Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży działającej w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wniosek o fundusze, napisany przez panie Renatę Kuźniewską i Anitę Stachowską we współpracy z młodzieżą klas 8 został zatwierdzony do realizacji jako jeden z 69 na 216 złożonych. Szkoła otrzymała z dotacji MEN dofinansowanie w wysokości 12913 euro (55562,40 zł).

Projekt „Moje pasje” to odpowiedź na potrzebę rozwoju zainteresowań młodzieży. Ma na celu ukierunkować ich zdolności, wspierać aktywność, potencjał twórczy i jednocześnie budować przyjazne relacje z partnerami projektu (Liceum Ekonomiczne w Złoczowie – Ukraina). Realizacja projektu przyczyni się do odkrywania wspólnych korzeni, przezwyciężania uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Podczas spotkań (jedno na Ukrainie 15 – 21 września 2019 r. i drugie w Polsce 29.09 – 05.10. 2019 r.) uczniowie zaprezentują swoje pasje na forum, zdobędą wiedzę z interesujących ich dziedzin. Aktywności uczniów w ramach projektu to warsztaty teatralne, komputerowe, muzyczne, taneczne, festiwal pasji, wystawa poplenerowa, wystawy fotograficzne, gry dydaktyczne, nagranie w studio oraz spotkania integracyjne.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie

 • projekt "Moje pasje"

Coś dla oka i ucha

W ubiegłą sobotę (14.09) odbył się w Miejskim Centrum Kultury wernisaż prac wieńczący VI plener malarski.

Artystyczne spotkanie otworzyła dyrektor MCK Aleksandra Milczarek, która podziękowała artystom za ich trud w tworzeniu pięknych obrazów i w nagrodę wręczyła każdemu z osiemnaściorga uczestników drobne upominki. Serdeczne podziękowania pani dyrektor skierowała do komisarza pleneru Krzysztofa Kopra, do których dołączyli się także uczestniczący w plenerze, gdyż jak powiedziała jedna z malarek "nigdy nie czuli się tak zaopiekowani jak w Gostyninie, dlatego zawsze chętnie tu przyjeżdżają".

Na zakończenie tej części w imieniu burmistrza Pawła Kalinowskiego wystąpiła sekretarz miejski Hanna Adamska. Na ręce Krzysztofa Kopra wręczyła wszystkim artystom kwiaty i złożyła życzenia dalszej twórczej pracy i możliwości podziwiania jej efektów.

Wdrugiej części uroczystości wystąpił zespół muzyki dawnej, w skład której weszli: Joanna Bortel śpiewająca altem, Jan Baciak grający na klawesynie, Justyna i Piotr Młynarczyk grający na violi da gamba. Repertuar zaprezentowany przez muzyków obejmował muzykę barokową z XVII i XVIIIw.

Artystom podziękowała za występ dyrektor MCK.

 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert
 • Wernisaż i koncert

Gostyninianie odwiedzili lokalne miejsca pamięci

Sobotnia wyprawa rowerowa to drugie wydarzenie w ramach zadania  „Gostynińskie oblicza – niepodległa” wpisujące się w świętowanie 101 lat niepodległości.

Poprzez połączenie aktywności na świeżym powietrzu z lekcją lokalnej historii  chcieliśmy przybliżyć mieszkańcom ich region, miejsca pamięci oraz bohaterów. Natłok codziennych obowiązków sprawia, że niejednokrotnie nie mamy czasu zgłębiać wiedzy o miejscu, w którym mieszkamy i żyjemy. Nie dostrzegamy jak zmienia się nasze otoczenie, a niestety osób, które pamiętają wydarzenia z początku XX wieku jest coraz mniej. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby szanować, kultywować i przekazywać historie młodszym pokoleniom, dzięki którym pamięć o naszych bohaterach i historii będzie wieczna.

Dziękujemy mieszkańcom, którzy skorzystali z zaproszenia i wzięli udział w rajdzie rowerowym „Śladami Miejsc Pamięci Narodowej”. Serdeczne podziękowania dla pana Andrzeja Adamskiego, który wcielił się w rolę przewodnika i podzielił się z nami swoją wiedzą. Ukłony należą się również policji, która zadbała o nasze bezpieczeństwo.

 • Gostyninianie odwiedzili lokalne miejsca pamięci
 • Gostyninianie odwiedzili lokalne miejsca pamięci
 • Gostyninianie odwiedzili lokalne miejsca pamięci
 • Gostyninianie odwiedzili lokalne miejsca pamięci
 • Gostyninianie odwiedzili lokalne miejsca pamięci
 • Gostyninianie odwiedzili lokalne miejsca pamięci
 • Gostyninianie odwiedzili lokalne miejsca pamięci
 • Gostyninianie odwiedzili lokalne miejsca pamięci
 • Gostyninianie odwiedzili lokalne miejsca pamięci
 • Gostyninianie odwiedzili lokalne miejsca pamięci
 • Gostyninianie odwiedzili lokalne miejsca pamięci
 • Gostyninianie odwiedzili lokalne miejsca pamięci
 • Gostyninianie odwiedzili lokalne miejsca pamięci
 • Gostyninianie odwiedzili lokalne miejsca pamięci
 • Gostyninianie odwiedzili lokalne miejsca pamięci
 • Gostyninianie odwiedzili lokalne miejsca pamięci
 • Gostyninianie odwiedzili lokalne miejsca pamięci
 • Gostyninianie odwiedzili lokalne miejsca pamięci
 • Gostyninianie odwiedzili lokalne miejsca pamięci

IX gostyniński Bike Tour za nami

W ubiegłą niedzielę – 15 września br. odbył się IX gostyniński Bike Tour. Jako pierwsze wystartowały dzieci, a po nich dorośli. Odbył się także bieg po zdrowie.

Wyniki rywalizacji przedstawiały się następująco:

Elita Kobiet:
1. Marta Motylewska -Płock
2. Katarzyna Maślana - Gostynin
DNF Katarzyna Pakulska - Gostynin

Elita Mężczyzn:
1. Tomasz Strzemieczny - Płock
2. Kacper Okruciński - Włocławek
3. Patryk Wrona - Włocławek
4. Janusz Maślany - Gostynin
5. Miłosz Błaszczyk - Włocławek
6. Paweł Seifert - Płock

Elita Masters:
1. Andrzej Piętka - Gostynin
2. Wiktor Polonis - Płock
3. Jacek Malinowski - Płock
4. Cezary Bijak - Płock
5. Rafał Więckiewicz - Sochaczew
6. Jacek Brygiel - Płock

Kaczmarek Electric Dzieci - rocznik 2012-2013:
1. Alicja Piętka - Gostynin
2. Kornel Wróblewski - Gostynin
3. Ziemowit Grądalski - Gostynin
4. Witold Grądalski - Gostynin

Kaczmarek Electric Dzieci - rocznik 2010-2011:
1. Aleksander Brząkalski - Płock
2. Bartosz Walczak - Gostynin
3. Adam Piętka - Gostynin
4. Kacper Wiśniewski - Gostynin

Kaczmarek Electric Młodzież - rocznik 2007-2009:
1. Miłosz Fafiński - Gostynin
2. Jakub Majchrzak - Gostynin
3. Julia Kryska - Gostynin
4. Karol Józkowiak - Gostynin
5. Szymon Toruniewski - Gostynin
6. Oskar Korytkowski - Gostynin

Kaczmarek Electric Młodzież - rocznik 2005-2006:
1. Igor Włodarczyk - Gostynin
2. Adam Józkowiak - Gostynin
3. Marcel Budzałek - Gostynin
4. Kacper Bogucki - Gostynin

Bieg po zdrowie:

1. Rafał Więckiewicz
2. Przemysław Woźniak
3. Robert Brząkalski.

 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • IX gostyniński Bike Tour
 • foto gostynin24
 • foto gostynin24
 • foto gostynin24
 • foto gostynin24
 • foto gostynin24
 • foto gostynin24
 • foto gostynin24
 • foto gostynin24
 • foto gostynin24
 • foto gostynin24
 • foto gostynin24
 • foto gostynin24

#harcSTART

W imieniu Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie zapraszamy na nabór dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat do drużyny zuchowej i harcerskiej.

W dniu 20 września br. o godz. 17.00 odbędzie się pierwsze spotkanie. Szczegóły w załączniku.

Najstarsze regaty żeglarskie w Polsce

W dniu 7 września 2019r. w Płocku na Wiśle rozegrano 49 Regaty o Puchar Wrzosu. Zawody te to najdłużej, nieprzerwanie organizowane regaty w Polsce. Reprezentacja gostynińskiego klubu żeglarskiego także brała w nich udział. Na starcie zameldowała się załoga klasy Omega. Start ten kończy tegoroczny projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasta Gostynina obejmujący udział grupy juniorów starszych w cyklu Grand Prix Zalewu Włocławskiego. Mimo bardzo trudnych warunków wietrznych nasza załoga zajęła trzecie miejsce powtarzając sukces z poprzednich regat, dając sobie duże szanse na dobre miejsce w całym cyklu regat okręgu żeglarskiego.

Tomasz Reszkowski

 • Najstarsze regaty żeglarskie w Polsce
 • Najstarsze regaty żeglarskie w Polsce
 • Najstarsze regaty żeglarskie w Polsce
 • Najstarsze regaty żeglarskie w Polsce
 • Najstarsze regaty żeglarskie w Polsce
 • Najstarsze regaty żeglarskie w Polsce
 • Najstarsze regaty żeglarskie w Polsce
 • Najstarsze regaty żeglarskie w Polsce
 • Najstarsze regaty żeglarskie w Polsce

Podsumowanie ogólnokrajowych działań pn. „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”

W czwartek (12.09) na gostynińskich drogach policjanci przeprowadzili działania pn. „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Mundurowi swoją uwagę w szczególności skierowali na pieszych łamiących przepisy ruchu drogowego. Ujawniali również nieprzepisowe zachowania kierowców w stosunku do pieszych.
Do najczęstszych wykroczeń popełnianych przez pieszych należało przechodzenie w miejscu niedozwolonym – policjanci ujawnili 14 takich przypadków oraz 3 nieprawidłowe zachowania kierowców w stosunku do pieszych. Stróże prawa apelowali do pieszych, aby w trosce o własne bezpieczeństwo zachowywali wyjątkową rozwagę na drodze.
Pamiętajmy, że bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego w dużej mierze zależy od nich samych. Piesi niejednokrotnie stają się ofiarami tragicznych wypadków, których przyczyna wynika często z nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

asp. szt. Grzegorz Kuźnicki
KPP w Gostyninie

 • niechronieni

„Kreatywny uczeń używa TIK”

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  i Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie organizują  konferencję  „Kreatywny uczeń używa TIK”, która odbędzie się 25 września 2019 roku w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26.

Udział w konferencji - promującej w szkołach Mazowsza rozwijanie kreatywności uczniów przy wsparciu nowych technologii - jest bezpłatny a każdy z uczestników otrzyma materiały konferencyjne.

 • Konferencja

I Liga okręgowa U-12 Młodzik D2

W niedzielę, 15 września odbył się kolejny mecz jesiennej rundy I Ligi Okręgowej U-12 Młodzik D2. Tym razem na boisku w Gostyninie UKS Football Education Academy Gostynin gościł drużynę Unii Iłow.
Mecz przebiegał pomyślnie dla naszego zespołu, o czym świadczy wynik 5:1 dla FEA Gostynin.

Doskonałą formą strzelecką w meczu popisali się piłkarze FEA Gostynin: Mateusz Bartnicki, Piotr Biegański, Adam Winnicki, Franek Anyszka i Filip Grzybowski! Wielkie brawa dla całej drużyny!
UKS FEA Gostynin zdobył kolejne 3 punkty!

Gramy i spełniamy marzenia!

Skład FEA Gostynin: Filip Jaskulski, Antek Pruszyński, Norbert Baranowski, Kacper Bajerowicz, Jakub Radecki, Mateusz Bartnicki, Filip Grzybowski, Piotr Biegański, Adam Winnicki, Janek Śluborski , Oliwia Marcinkowska, Franek Anyszka, Oliwier Pewniak, Marcel Wudarczyk, Adam Zieliński, Szymon Broda

Trener: Piotr Wilamowski
Asystent trenera: Tomasz Radecki
Sędzia:Michał Lichocki
Zdjęcia: T.B.

Kolejny mecz odbędzie się 17 września, o godzinie 16.30 z SSM Wisłą Płock, na stadionie przy ulicy Łukasiewicz 34 w Płocku. Serdecznie zapraszamy do kibicowania!

Źródło: http://footballeducation.pl/i-liga-okregowa-u-12-mlodzik-d2-zasluzona-wygrana/?fbclid=IwAR2x2t59vnCTGWuPoVh8BoGunuDiCy8Ptm1pbNw7UK6ubTJnKJw4Sff7O2k

 • I LIGA OKRĘGOWA U-12 MŁODZIK D2
 • I LIGA OKRĘGOWA U-12 MŁODZIK D2

Uwaga na silny wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu przewiduje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Podsumowanie policyjnych działań „TELEFONY”

 
W poniedziałek (16.09.) gostynińscy policjanci przeprowadzili ogólnopolskie działania pn. „TELEFONY”. Założeniem akcji było zwrócenie szczególnej uwagi na  kierujących nie stosujących się do zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 UPRD korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem jest zabronione. Jak pokazują wyniki poniedziałkowych działań wielu kierujących nie stosuje się do tego zakazu. W dniu wczorajszym na skontrolowanych 27 pojazdów, których kierujący dopuścili się różnych naruszeń przepisów prawa ruchu drogowego, aż 11 wbrew zakazowi korzystało z telefonu komórkowego podczas kierowania samochodem. Za to wykroczenie zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 200 zł. Ponadto każdemu kierującemu dopisano 5 punktów karnych.

Jeszcze raz przypominamy, że rozmowa kierowcy przez telefon podczas jazdy to oprócz wykroczenia poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu, ponieważ kierujący zamiast skupiać się na kierowaniu pojazdem rozprasza swoją uwagę, co może być przyczyną wypadków drogowych.

asp. szt. Grzegorz Kuźnicki
KPP Gostynin

 • Podsumowanie policyjnych działań „TELEFONY”

XIV  SESJA RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE  -  Zapraszamy

W  DNIU 26 września  2019  ROKU  O GODZINIE 1000

W  SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIASTA GOSTYNINA

 ODBĘDĄ  SIĘ  OBRADY   XIV  SESJI 

RADY  MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE  -  VIII KADENCJI 

 

Porządek sesji;

 1. Otwarcie obrad.
 2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
 3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja dyrektorów miejskich placówek oświatowych o realizacji zadań statutowych w roku szkolonym 2018/2019:
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie,
 • Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie,
 • Przedszkole nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie,
 • Przedszkole nr 4 w Gostyninie,
 • Przedszkole nr 5 w Gostyninie,
 • Przedszkole Niepubliczne z oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka” w Gostyninie.
 1. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w I półroczu 2019 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Gostynina na lata 2019-2022.
 3. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gostynin.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 50/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31  stycznia 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na czynności Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie.
 7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.
 9. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2019 roku.
 10. Przyjęcie protokołu z X, XI, XII, XIII  sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.     

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Andrzej Hubert Reder    

„Mazowsze w sercu Niepodległej” – koncert

W poniedziałek (23 września) o godz. 19.00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbędzie się koncert „Mazowsze w sercu Niepodległej” z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego, którego organizatorem jest Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie.

 

W programie koncertu znajdą się najpiękniejsze, najbardziej charakterystyczne i znaczące dla ostatnich 100 lat utwory polskiej literatury muzycznej, a także fragmenty utworów literackich. Koncert został wyreżyserowany przez Tomasza Gęsikowskiego, aktora filmowego i teatralnego, który jednocześnie poprowadzi wydarzenie. Kierownictwo muzyczne nad projektem objął kompozytor, aranżer, obecny na polskiej scenie muzycznej od ponad 70 lat – Zbigniew Rymarz. W koncercie wystąpią: Tomasz Gęsikowski, Izabela Bukowska-Chądzyńska, Stanisław Górka, Arkadiusz Głogowski i Karol Gotz, którym towarzyszyć będzie zespół muzyczny.

 

Cykl koncertów odbywa się pod honorowym patronatem Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, zaś koncert w Gostyninie pod patronatem Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Michała Bartosiaka i Członka Zarządu Powiatu Gostynińskiego Romana Augustyniaka

Serdecznie zapraszamy
Wstęp wolny!

 • „Mazowsze w sercu Niepodległej” – koncert

Bezpłatne badania mammograficzne

Masz 50-69 lat i przez ostatnie 24 miesiące nie wykonywałaś mammografii zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne w ramach NFZ.

Panie w wieku 40-49 lat oraz powyżej 69 roku życia mogą przebadać się odpłatnie. Koszt 60 zł (cena regularna to 80 zł). 

 

Badanie wykonasz w Gostyninie:

20 września 2019 (piątek),

przy Urzędzie Miasta ul. Rynek 26

 

Zapisz się na mammografię telefonicznie pod numerami: 42 254 64 10 ; 517 544 004 lub przez Internet na stronie www.medica.org.pl.

Do rejestracji proszę przygotować nr PESEL oraz nr telefonu.

 

„Łączy Nas Kobiecość” to 8 edycja ogólnopolskiej akcji profilaktyki raka piersi. Weź udział w akcji i wykonaj badanie mammograficzne, a otrzymasz prezent w postaci kosmetyku z oferty drogerii Rossmann.

 

Więcej informacji o akcji na stronach: www.laczynaskobiecosc.pl, www.medica.org.pl oraz na profilu Łączy Nas Kobiecość na Facebooku.

 

 

 

 

 

 

 

 • Mammografia Gostynin
 • Mammografia Gostynin

Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych

Prace przy wykonaniu aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Rynek będącej drogą jednokierunkową na wysokości ciągu pieszego do ul. Stodólnej trwały od 4 do 6 września. Wykonawcą robót była firma Usługi Budowlane TECHDROG z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez panią Klaudię Sułat.

Długość przejścia wynosi 14 mb.

Do wykonywanych prac należał:

- montaż aktywnych punktowych elementów oświetleniowych LED w kolorze biało-czerwonym przy każdym z pasów P-10 od strony najazdu w obudowie pługoodpornej;

- ponowne wymalowanie przejść dla pieszych w technice chemoutwardzalnej grubowarstwowej w kolorystyce kontrastowej biało-czerwonej;

- zamontowanie po obu stronach drogi znaków D-6 wraz z pulsującymi lampami LED;

- montaż oraz kalibracja czujników ruchu;

- położenie okablowania oraz podłączenie wszystkich elementów przejścia;

- wykonanie wszelkich robót brukarskich po podłączeniu okablowania w celu przywrócenia terenu do stanu poprzedniego;

- zamontowanie i podłączenie szafy sterowniczej.

Od strony kierowcy światło i znaki drogowe D6 pulsują w kolorze pomarańczowym, natomiast od strony pieszego na przejściu występuje biały kolor światła.

Inteligentny system sprawia, że elementy bezpiecznego przejścia aktywują się tylko w momencie gdy pieszy podchodzi do przejścia dla pieszych. W ten sposób zebra sprawia, iż kierowca zwraca większą uwagę na pieszego na przejściu ponieważ sygnały świetlne informują o ruchu pieszych, a nie są cały czas włączone bez względu na ruch pieszego.

 • aktywne przejście dla pieszych w Gostyninie
 • aktywne przejście dla pieszych w Gostyninie
 • aktywne przejście dla pieszych w Gostyninie
 • aktywne przejście dla pieszych w Gostyninie
 • aktywne przejście dla pieszych w Gostyninie
 • aktywne przejście dla pieszych w Gostyninie
 • aktywne przejście dla pieszych w Gostyninie
 • aktywne przejście dla pieszych w Gostyninie
 • aktywne przejście dla pieszych w Gostyninie
 • aktywne przejście dla pieszych w Gostyninie
 • aktywne przejście dla pieszych w Gostyninie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 18 września 2019 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia:

- część nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Mazowieckiej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2334/8.

Gostynin, dnia 18 września 2019 r.


 

 • herb Gostynina

Noc bibliotek już 5 października

Biblioteka dla dzieci i młodzieży zaprasza na Noc bibliotek, podczas której odbędą się warsztaty tworzenia komiksu prowadzone przez pana Jacka Frąsia. 5 października od godz. 16.00 do 17.30 odbędzie się spotkanie dla dzieci w wieku 6-11 lat, a w godz. 18.00-20.00 dla młodzieży w wieku 12-18 lat.

Zapisy pod telefonem 516 029 778 lub 24 235 27 08 wew. 22 można składać do 30 września br.

W imieniu organizatora zapraszamy do wzięcia udziału w dobrej zabawie.

 

 • Noc bibliotek

Sprzątamy Gostynin

W dniach 20-22 września odbywa się akcja "Sprzątanie świata". Hasłem tegorocznej edycji jest: "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"

Oprócz nawoływania do porządkowania i sprzątania ważna jest zmiana naszych nawyków.

Rok 2019 jest szczególnym rokiem 25-lecia Fundacji Nasza Ziemia.

W naszym mieście placówki oświatowe (Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie, Szkoła Podstawowa nr 3, SP nr 1, SP nr 5, Gostynińskie Centrum Edukacyjne, Szkolny Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy, Liceum Ogólnokształcące) sprzątały w takich miejscach, jak: Las przy ul. Zazamcze i ul. Targowej w pobliżu cmentarza; Las komunalny przy ul. Płockiej i Bierzewickiej i las Nadleśnictwa przy ul. Bierzewickiej oraz po obu stronach toru kolejowego MOSiR do końca ul. Sienkiewicza; Las przy ul. 18 Stycznia oraz nad osiedlem 18 Stycznia; Las przy ul. Kutnowskiej oraz nad osiedlem Kolonia; od jeziora Bratoszewo do Zalewu na Piechocie; Las koło cmentarza i jeziora Kocioł; Las przy ul. Czapskiego po obu stronach. Porządkowanie odbywało się w godzinach od 9.00 do 13.00.

Zachęcamy wszystkich do pilnowania porządku.

 • Sprzątanie świata 2019
 • Sprzątanie świata 2019
 • Sprzątanie świata 2019
 • Sprzątanie świata 2019
 • Sprzątanie świata 2019
 • Sprzątanie świata 2019
 • Sprzątanie świata 2019
 • Sprzątanie świata 2019
 • Sprzątanie świata 2019
 • Sprzątanie świata 2019
 • Sprzątanie świata 2019
 • Sprzątanie świata 2019
 • Sprzątanie świata 2019
 • Sprzątanie świata 2019
 • Sprzątanie świata 2019
 • Sprzątanie świata 2019
 • Sprzątanie świata 2019
 • Sprzątanie świata 2019
 • Sprzątanie świata 2019
 • Sprzątanie świata 2019
 • Sprzątanie świata 2019
 • Sprzątanie świata 2019
 • Sprzątanie świata 2019

Zajęcia aqua aerobicu dla pań

Pierwsze zajęcia z aqua aerobicu dla pań odbędą się na basenie 1 października br. (wtorek i czwartek) o godz. 18.30-19.30.

Zasady korzystania: bilet lub karnet  plus dopłata do zajęć w kasie 5 zł.

Zajęcia prowadzi pani Sylwia.

Ilość miejsc jest ograniczona.

 • zajęcia z aqua aerobicu

I Liga Okręgowa U-12 Młodzik D2- pierwsza porażka FEA Gostynin

17 września w ramach rozgrywek ligowych I ligi okręgowej Młodzik U-12 D2 drużyna FEA Gostynin rozegrała mecz wyjazdowy z SSM Wisłą Płock. Niestety w Płocku nasza dobra passa została przerwana i zanotowaliśmy pierwszą porażkę.

Mecz z faworytem ligi, okazał się trudny. W starciu z tak mocnym rywalem, zawodnikom FEA zabrakło pewności siebie.
W meczu I ligi okręgowej Młodzik U-12 D2 SSM Wisła Płock wygrała z FEA Gostynin 8:1.
Mecz z SSM Wisłą Płock od początku spotkania nie układał się po naszej myśli. Już  w 13. minucie straciliśmy pierwszą bramkę , a następnie kolejne 3 padły jeszcze w pierwszej połowie meczu.

W drugiej połowie Oliwia Marcinkowska, utalentowana piłkarka strzeliła bramkę honorową dla FEA Gostynin. Z 30 metrów, z woleja uderzyła w samo okienko bramki Wisły.

Niestety, na domiar złego rywale jeszcze czterokrotnie pokonali naszego bramkarza.  Przegraliśmy więc 1:8, choć po niewykorzystanych sytuacjach i błędach w obronie czujemy lekki niedosyt.

Jednak nic straconego! Przed nami mecz z Królewskimi Płock! Zapraszamy do kibicowania 23 września, o godzinie 16.00 na stadion w Gostyninie.

Trenujemy ostro, działamy i wygramy! Gramy o marzenia!

Miło nam poinformować , że nasza piłkarka Oliwia Marcinkowska została powołana przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej na konsultację selekcyjna reprezentacji Mazowsza w kategorii dziewcząt rocznik 2008. Konsultacje odbędą się 20 września w Warszawie Rembertów. To historyczne powołanie do kadry dla naszego klubu. Jesteśmy dumni z Oliwii i trzymamy kciuki.

Skład FEA Gostynin: Filip Jaskulski, Antek Pruszyński, Norbert Baranowski, Kacper Bajerowicz, Jakub Radecki, Mateusz Bartnicki, Filip Grzybowski, Piotr Biegański, Adam Winnicki, Janek Śluborski , Oliwia Marcinkowska, Franek Anyszka, Oliwier Pewniak, Marcel Wudarczyk, Szymon Broda

Trener: Piotr Wilamowski
Asystent trenera: Tomasz Radecki
Zdjęcia: T.B.

 • I liga okręgowa

Koncert Jubileuszowy 5-lecia Gminnej Orkiestry Dętej Foxodeon

W piątkowy wieczór (20.09) mieszkańcy mieli prawdziwą muzyczną ucztę. Podczas jubileuszowego koncertu orkiestra po raz kolejny potwierdziła swój wysoki poziom i umiejętność zorganizowania wspaniałego widowiska. Dopracowany repertuar, wspaniały występ solistów Moniki Mulskiej i Andrzeja Rękasa oraz całej orkiestry zostały nagrodzone zasłużonymi oklaskami.

Gratulujemy pani kapelmistrz Katarzynie Lisickiej oraz wszystkim członkom Gminnej Orkiestry Dętej Foxodeon doskonałych 5 lat. Życzymy Wam by miłość do muzyki i wspólnego muzykowania nigdy w Was nie wygasła. Niech wspólnie realizowana pasja sprawia, że w repertuarze pojawią się nowe utwory, które będą cieszyć Waszych słuchaczy, a Państwu przyniosą twórczą satysfakcję.

 • Koncert Jubileuszowy 5-lecia Gminnej Orkiestry Dętej Foxodeon
 • Koncert Jubileuszowy 5-lecia Gminnej Orkiestry Dętej Foxodeon
 • Koncert Jubileuszowy 5-lecia Gminnej Orkiestry Dętej Foxodeon
 • Koncert Jubileuszowy 5-lecia Gminnej Orkiestry Dętej Foxodeon
 • Koncert Jubileuszowy 5-lecia Gminnej Orkiestry Dętej Foxodeon
 • Koncert Jubileuszowy 5-lecia Gminnej Orkiestry Dętej Foxodeon
 • Koncert Jubileuszowy 5-lecia Gminnej Orkiestry Dętej Foxodeon
 • Koncert Jubileuszowy 5-lecia Gminnej Orkiestry Dętej Foxodeon
 • Koncert Jubileuszowy 5-lecia Gminnej Orkiestry Dętej Foxodeon
 • Koncert Jubileuszowy 5-lecia Gminnej Orkiestry Dętej Foxodeon
 • Koncert Jubileuszowy 5-lecia Gminnej Orkiestry Dętej Foxodeon
 • Koncert Jubileuszowy 5-lecia Gminnej Orkiestry Dętej Foxodeon
 • Koncert Jubileuszowy 5-lecia Gminnej Orkiestry Dętej Foxodeon
 • Koncert Jubileuszowy 5-lecia Gminnej Orkiestry Dętej Foxodeon
 • Koncert Jubileuszowy 5-lecia Gminnej Orkiestry Dętej Foxodeon
 • Koncert Jubileuszowy 5-lecia Gminnej Orkiestry Dętej Foxodeon
 • Koncert Jubileuszowy 5-lecia Gminnej Orkiestry Dętej Foxodeon
 • Koncert Jubileuszowy 5-lecia Gminnej Orkiestry Dętej Foxodeon

Niebo na wyciągnięcie ręki w SP 1

W dniu dzisiejszym (23 września) w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 zostało zainstalowane mobilne planetarium z Centrum Nauki Kopernik. Edukatorzy opowiadali o astronomii uczniom gostynińskiej Jedynki.

W ramach projektu Nauka dla Ciebie, realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt dociera także do małych miejscowości, takich jak Gostynin.

W 2019r. Planetobus odwiedzi 60 szkół na terenie kraju. Mobilne planetarium, to duży namiot, z dachem w kształcie kopuły (średnica 5 metrów). W środku może się pomieścić około 35 osób. Na półokrągłym „suficie” widzowie oglądają pokazy astronomiczne, prowadzone na żywo przez edukatorów. Można obejrzeć niebo pełne gwiazd, poznać najciekawsze konstelacje, układy planet, a także odwiedzić Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Uczniowie, którzy biorą udział w pokazach mobilnego planetarium otrzymują „Poradnik młodego naukowca”, zawierającego astronomiczne ciekawostki, informacje o gwiazdach i opisy eksperymentów.

Wizyta mobilnego planetarium - działanie „Planetobus”, finansowana jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”.

O godz. 14.00 odbyła się także konferencja prasowa zorganizowana w ramach wizyty planetobusu, w której uczestniczyli m.in: poseł Anna Cicholska, Burmistrz Paweł Kalinowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder, dyrektor SP 1 Magdalena Andrzejczak oraz Anna Majchrzak – radna Rady Miejskiej w Gostyninie, przewodnicząca komisji edukacji, kultury i sportu.

Na zakończenie uczniowie podziękowali za możliwość uczestniczenia w projekcie.

 • Planetobus
 • Planetobus
 • Planetobus
 • Planetobus
 • Planetobus
 • Planetobus
 • Planetobus
 • Planetobus
 • Planetobus
 • Planetobus
 • Planetobus
 • Planetobus
 • Planetobus
 • Planetobus
 • Planetobus
 • Planetobus
 • Planetobus
 • Planetobus
 • Planetobus
 • Planetobus
 • Planetobus

Symboliczne czeki i realne pieniądze na remonty dróg miejskich

W dniu dzisiejszym Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz wręczył burmistrzowi Pawłowi Kalinowskiemu i innym lokalnym samorządowcom z województwa mazowieckiego symboliczne „czeki” na dofinansowanie kilku inwestycji drogowych.

Gostynin skorzysta z dofinansowania przy trzech inwestycjach na drogach miejskich: przebudowie drogi miejskiej – ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami, przebudowie drogi miejskiej – ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami oraz przebudowie ul. Mikołaja Kopernika. Łączna wartość otrzymanego dofinansowania to 1.461.413 zł.

Burmistrz Miasta Gostynin poinformował, że zostały złożone kolejne dwa wnioski na przyszły rok na zadania: „Przebudowa ul. Zielonej w Gostyninie” oraz „Przebudowa ul. Leśnej w Gostyninie polegająca na budowie obustronnego chodnika”.

 • Symboliczne czeki i realne pieniądze na remonty dróg miejskich
 • Symboliczne czeki i realne pieniądze na remonty dróg miejskich
 • Symboliczne czeki i realne pieniądze na remonty dróg miejskich
 • Symboliczne czeki i realne pieniądze na remonty dróg miejskich
 • Symboliczne czeki i realne pieniądze na remonty dróg miejskich
 • Symboliczne czeki i realne pieniądze na remonty dróg miejskich
 • Symboliczne czeki i realne pieniądze na remonty dróg miejskich
 • Symboliczne czeki i realne pieniądze na remonty dróg miejskich
 • Symboliczne czeki i realne pieniądze na remonty dróg miejskich
 • Symboliczne czeki i realne pieniądze na remonty dróg miejskich

Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej

W dniu wczorajszym (23.09) w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego mieliśmy okazję wysłuchać wyjątkowego koncertu poświęconego 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego. Artyści Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury zabrali gostynińską publiczność w podróż po najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych utworach polskiej literatury muzycznej, które odegrały znaczącą rolę w naszej historii. Ze sceny zabrzmiały piosenki legionowe, lwowskie szlagiery, niezapomniane przeboje międzywojenne, a także utwory współczesne. Na scenie, w dwugodzinnym programie wystąpili: Tomasz Gęsikowski, Izabela Bukowska-Chądzyńska, Stanisław Górka, Wojciech Machnicki i Artur Gotz. Artystom towarzyszył zespół muzyczny.

Patronat honorowy cyklu koncertów objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Patronat nad gostynińskim wydarzeniem objęli: Paweł Kalinowski - Burmistrz Miasta Gostynina, Michał Bartosiak – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego, Roman Augustyniak – Członek Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

 

 • Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej
 • Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej
 • Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej
 • Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej
 • Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej
 • Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej
 • Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej
 • Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej
 • Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej
 • Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej
 • Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej
 • Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej
 • Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej
 • Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej
 • Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej

„O finansach w bibliotece” - 6. edycja

Miejska Biblioteka Publiczna im Jakuba z Gostynina w Gostyninie w dniu 20 września rozpoczęła cykl spotkań w ramach 6. edycji „O finansach w bibliotece”.

W tej edycji mamy do zaoferowania zakres tematyczny obejmujący m.in.: Bezpieczne finanse w sieci. Jak nie dać się oszukać ani wykorzystać w Internecie?, Zarabiane na emeryturze. Jak zyskać dodatkowy dochód i zwiększyć świadczenie emerytalne?, Płatności bezgotówkowe.

Jak wygodnie i bezpiecznie płacić, korzystając z nowoczesnych technologii? Czy też jak robić zakupy przez Internet. Jak kupować nie wychodząc z domu?

Tegoroczni uczestnicy kursu mieli możliwość zobaczenia filmu promującego dokonania uczestników w 5-ej edycji „O finansach w bibliotece” wyróżnionego nagrodą rzeczową w kategorii „Inspirująca biblioteka”.

Zapraszamy na kolejne spotkanie 3.10.2019 r., które odbędzie się w budynku dawnego Gimnazjum nr 2 ul. Wojska Polskiego w sali nr 5 (informatyczna) – na piętrze.

 • O finansach w bibliotece
 • O finansach w bibliotece
 • O finansach w bibliotece
 • O finansach w bibliotece
 • O finansach w bibliotece
 • O finansach w bibliotece

Do Gostynina trafi nowa karetka

W poniedziałek 23 września mieliśmy przyjemność gościć w naszym mieście Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego. Głównym celem wizyty było podpisanie umowy i przekazania symbolicznego czeku na dofinansowanie zakupu nowej  karetki pogotowia, która będzie wykorzystywana przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Gostyninie.

 

Kwota 400.000,00 zł dofinansowania na karetkę pozwoli na zakup nowoczesnego pojazdu niezbędnego do udzielania natychmiastowej pomocy, gwarantującego szybką i bezpieczną reakcję zespołu ratowniczego ratującego ludzkie życie.


Dofinansowanie zostało przekazane w ramach realizowanego przez ministerstwo „Programu wymiany ambulansów”, stanowiącego kolejny etap reformy systemu ratownictwa medycznego. 

 

Pragniemy podziękować za wsparcie wszystkim osobom zaangażowanym i gościom uczestniczącym w uroczystości.

 • Do Gostynina trafi nowa karetka
 • Do Gostynina trafi nowa karetka
 • Do Gostynina trafi nowa karetka
 • Do Gostynina trafi nowa karetka
 • Do Gostynina trafi nowa karetka
 • Do Gostynina trafi nowa karetka
 • Do Gostynina trafi nowa karetka
 • Do Gostynina trafi nowa karetka
 • Do Gostynina trafi nowa karetka
 • Do Gostynina trafi nowa karetka

"Od kujawiaka do oberka" po raz 14. - Zapraszamy

W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa na 14. już edycję Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej, która odbędzie się 6 października w Łącku. 

W programie przewidziano: przegląd zespołów folklorystycznych oraz konkursy w trzech kategoriach: nalewka, potrawa i wypiek.

12.00 - otwarcie Festiwalu

12.30 - Przegląd zespołów folklorystycznych

15.30 - Rozstrzygnięcie konkursów

16.30 - Występ gości - zespół Btarhanki

Informacji w sprawie festiwalu udziela biuro Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego - nr tel. 24 261 40 54 lub na email stowgmin@wp.pl

Termin zgłaszania stoisk do 1 października.

 • informacja o festiwalu
 • plakat

Nowa pracownia multimedialna w SP 5

20 września Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu #OSEWyzwania rozstrzygnęła i przyznała nagrody.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV, otrzymała 20 września br. pracownię multimedialną, składającą się z 16 laptopów.  Jest to wynikiem spełnienia wymogów konkursowych - zgłoszenie do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna oraz wykonanie pracy plastycznej pt. "Smart szkoła".

 • Pracownia multimedialna w SP 5

Brawa dla seniorów za czujność – nie dali się oszukać

Policyjne działania i prowadzone kampanie społeczne na temat metod działania oszustów na tzw. wnuczka czy policjanta przynoszą efekty. W miniony piątek na terenie Gostynina miało miejsce kilka prób oszustw metodą na policjanta. Wszyscy mieszkańcy zachowali się bardzo czujnie oraz roztropnie, nie oddając oszustom swoich oszczędności informując o tym fakcie Policję.
W piątkowe popołudnie w przeciągu godziny gostynińscy otrzymali kilka zgłoszeń od mieszkańców o próbach oszustwa. Potencjalne ofiary otrzymywały telefony od rzekomych policjantów z informacją, że ich syn spowodował wypadek i aby uniknąć odpowiedzialności karnej muszą przekazać pieniądze funkcjonariuszowi. Przestępcy srogo się zawiedli. Wszyscy mieszkańcy wyczuli oszustwo i nie przekazali nieznajomym żadnych pieniędzy, a o zdarzeniu natychmiast powiadomili Policję.
Seniorzy zgodnie podkreślali, że już wielokrotnie, czy to za pośrednictwem środków masowego przekazu, czy też przez dzielnicowych, a przede wszystkim przez członków swoich rodzin, byli ostrzegani o tego typu oszustwach. Obecnie funkcjonariusze szczegółowo wyjaśniają okoliczności wszystkich zdarzeń.
Apelujemy o rozwagę i zachowanie czujności.
SENIORZE PAMIĘTAJ:
* Nigdy nie przekazuj swoich pieniędzy obcej osobie,
* Nigdy nie dzwoń na numery wskazane przez rozmówcę telefonicznego,
* Zadzwoń do bliskich i zapytaj czy faktycznie potrzebują pomocy,
* O próbie wyłudzenia natychmiast poinformuj Policję.

Źródło: podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

 • KPP Gostynin

Informacja Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników weryfikacji projektów zakwalifikowanych do głosowania

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników weryfikacji projektów zakwalifikowanych do głosowania do Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

 

 1. Pozytywnie zweryfikowane projekty zakwalifikowane do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

 

1

Letni Festiwal Disco Polo

2

Gostynińscy strażacy - skuteczny ratunek

3

Akademia małego mistrza "Mmaluch 2"

4

ART Energy Festival- teatr, muzyka, nowy cyrk, sztuka

5

"Jazz, Blues, Rock'n Roll" – Koncerty z Kulturą Cykl Jam Session – Edycja III

6

Wieczorne przejazdy na łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach, hulajnogach ulicami miasta Gostynina " 2 ROLLER – NIGHTSKATING W GOSTYNINIE"

7

"I Ty możesz pływać"- darmowa nauka i doskonalenie pływania dla dzieci i dorosłych

8

Gostynińska Strefa Relaksu

9

I Międzypokoleniowe Warsztaty Chóralne "Et Cantor"

Koncert Chóru warsztatowego oraz gościa specjalnego

 

Zastępca Burmistrza

/- / Halina Fijałkowska

 

 

Kondolencje

 • Kondolencje

Przekazanie nowego sztandaru SP 3

W dniu 2 października br. (środa) o godz. 11.00 rozpoczną się uroczystości przekazania nowego sztandaru Szkole Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte. Msza św. w kościele pw. NMP Matki Kościoła, to pierwszy punkt obchodów. Następnie uczestnicy uroczystości przejdą ulicami miasta do szkoły, gdzie nastąpi poświęcenie i przekazanie sztandaru.

W imieniu organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. 

 • Uroczystość przekazania sztandaru w SP 3 w Gostyninie

Gostmat Gostynin tuż za podium w rozgrywkach I Ligi

W dniach od 6 do 15 września 2019r. szachiści Gostmatu reprezentowali Gostynin w Drużynowych Mistrzostwach Polski Seniorów w szachach klasycznych – I lidze. Zawody odbyły się na terenie województwa zachodniopomorskiego w nadmorskiej miejscowości Dźwirzyno. Organizatorem Mistrzostw był Polski Związek Szachowy.

W I lidze corocznie uczestniczy 10 czołowych zespołów szachowych z terenu całego kraju. Drużyny rywalizowały ze sobą na sześciu szachownicach. W każdej z drużyn musiała grać minimum jedna kobieta - na szachownicy nr 6, na pozostałych szachownicach (nr 1-5) mogły grać zarówno kobiety jak i mężczyźni.

Zawody przeprowadzono systemem kołowym, każda z drużyn rozegrała 9 pojedynków. Tempo gry było typowe dla obecnych szachów klasycznych, czyli 1,5 godziny na wykonanie 40 posunięć + 30 minut na dokończenie partii + 30 sekund dodawane po wykonaniu każdego ruchu na szachownicy.

Drużyna Gostmatu Gostynin zgromadziła w I Lidze 12 pkt. i zajęła 4 miejsce – czym zapewniła sobie udział w tych prestiżowych rozgrywkach także w przyszłym roku. Szachiści Gostmatu do samego końca rozgrywek walczyli o zajęcie miejsca na podium, jednak wyniki które padły w innych spotkaniach ostatniej rundy były niekorzystne dla naszej drużyny i ostatecznie znaleźliśmy się tuż za strefą medalową. W ramach występu w I Lidze szachiści drużyny GOSTMAT Gostynin odnieśli 5 zwycięstw, 2 porażki i 2 remisy.

Tytuł Drużynowego Mistrza Polski w I Lidze zdobył zespół LKS WRZOS Międzyborów – obiektywnie oceniając był to zdecydowanie najmocniejszy zespół, z którym w bezpośrednim pojedynku drużyna Gostmatu odniosła remis.

Indywidualnie z zawodników Gostmatu Gostynin najlepiej zagrali: Kamil Plichta (srebrny medal na szachownicy nr 3), Wojciech Reza (srebrny medal na szachownicy nr 4) i Filip Cukrowski (brązowy medal na szachownicy nr 1)

Występ szachistów Gostmatu Gostynin w Drużynowych M