Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Ruszyła kampania rekrutacyjna MON

Od 2 lipca rozpoczęła się kampania rekrutacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej pn. "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej", która ma na celu zachęcić młodych ludzi do wstąpienia w szeregi polskiej armii.

Ponadto kampania ma uświadomić, że bycie żołnierzem to nie tylko służba, ale także stabilna i ciekawa praca z perspektywami.

W dniu 13 lipca w  1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Tadeusza Kościuszki odbędą się zajęcia na które zapraszają: Dowódca 1. Brygady Pancernej oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Płocku.

Szczegóły dotyczące kampanii znajdują się w załączniku. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

 • Kampania rekrutacyjna MON

Zaawansowane prace przy monitoringu miejskim

Bardzo cieszy fakt, że zaawansowane są prace przy monitoringu miejskim. Jest to niezbędna inwestycja mająca ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gostynina.

Zaakceptowane zostały zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania projektowe, które dotyczą zastosowanych materiałów, urządzeń i oprogramowania do monitoringu.

Sukcesywnie, w miarę uzyskiwanych pozwoleń na budowę i decyzji o zajęciu pasa drogowego, realizowane są prace budowlane.

Wykonano montaż sześciu z dziesięciu słupów kamerowych wraz ze studzienkami i przyłączami telekomunikacyjnymi oraz przyłączami energetycznymi, w następujących lokalizacjach: ul. Rynek przy Urzędzie Miasta, ul. Ziejkowa przy skrzyżowaniu z ul. Bierzewicką, ul. Żabia przy skrzyżowaniu z ul. Parkową, przy skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. 18 Stycznia oraz skrzyżowanie ul. Rynek/Żabia i teren MCK siłownia.

Rozpoczęto także prace remontowe w pomieszczeniu ratusza, które jest przeznaczone na potrzeby tzw. "centrum monitoringu". W trakcie jest także montaż okablowania sieciowego monitoringu w istniejącej kanalizacji teletechnicznej. Całkowita długość sieci wynosi prawie 5 km.

 • Monitoring miejski
 • Monitoring miejski
 • Monitoring miejski
 • Monitoring miejski
 • Monitoring miejski

Oświadczenie

W związku z informacją zamieszczoną w dniu dzisiejszym na portalu społecznościowym FACEBOOK w grupie POGADUCHY GOSTYNIŃSKICH MAM z profilu Grażynka Nowak chcemy powiedzieć stanowcze NIE tego typu wypowiedziom, które uderzają w dobre imię zatrudnionych w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3 pracowników.

Z tego miejsca chcemy zapewnić wszystkich zainteresowanych, iż opieka nad dziećmi świadczona przez opiekunów dziennych sprawowana jest z najwyższą starannością i sumiennością.

Oświadczamy, iż powyższe pomówienia zostaną zgłoszone do odpowiednich organów, w celu wyjaśnienia.

 

Kierownictwo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

oraz pracownicy Punktów opieki nad dziećmi do lat 3

 

 • herb miasta Gostynina

Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim na rok 2020

Szanowni Państwo,

po raz piąty realizujemy w naszym mieście Budżet Obywatelski (nazywany też budżetem partycypacyjnym).

W ramach Budżetu Obywatelskiego miasto asygnuje określoną kwotę, (w przypadku Gostynina jest to 250.000 zł) o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy przy użyciu narzędzi demokracji bezpośredniej.

W procesie tym mieszkańcy diagnozują potrzeby, zgłaszają projekty a następnie oddają na nie swoje głosy.

Całkowity koszt realizacji pojedynczego projektu, w tym sporządzenie odpowiednich dokumentacji (o ile to konieczne) nie może przekroczyć kwoty:

a) projekt inwestycyjny - 80.000 zł,

b) projekt o charakterze kulturalnym - 30.000 zł,

c) projekt o charakterze sportowym - 30.000 zł

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami, trybem i terminami poszczególnych czynności związanych z konsultacjami dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2020, które znajdują się w Zarządzeniu Burmistrza Nr 67/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zachęcamy do składania swoich propozycji zadań do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.

Od 8 lipca do 02 sierpnia 2019 r. trwa nabór projektów do zrealizowania w V edycji Budżetu Obywatelskiego.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2020'' składamy w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, pok. nr 205 lub wysyłamy listem na podany wyżej adres - wówczas za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Gostynina.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania ciekawych, wartych realizacji projektów.

Roboty przy ul. Kujawy i Solidarności

Trwają prace związane z rozbudową drogi gminnej ulicy Kujawy i przebudową ul. Solidarności.

W ulicy Solidarności: wykonano jezdnię i chodnik z kostki betonowej, przebudowano skrzyżowanie z ul. Wyszyńskiego, zrobiono kanalizację deszczową z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Wyszyńskiego, został też wykonany odcinek sieci wodociągowej wraz z hydrantem i przebudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej.

Natomiast w ulicy Kujawy zrobiono kanalizację deszczową. Trwają też prace związane z budową oświetlenia ulicznego, ustawiane są krawężniki i wykonywana jest jezdnia i chodniki z kostki betonowej.

Zakończenie prac przewidziane jest na 30 września 2019 r.

 • Roboty ul. Kujawy i Solidarności
 • Roboty ul. Kujawy i Solidarności
 • Roboty ul. Kujawy i Solidarności

Otrzymaliśmy dofinansowanie na usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych

Miasto Gostynin otrzymało dofinansowania w wysokości 63.897,46 zł ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi Opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami, tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Jest to ogromne wsparcie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie, który dzięki dodatkowym funduszom może zwiększyć ilość godzin usług opiekuńczych świadczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Otrzymaliśmy dofinansowanie na usługi opiekuńcze dla...

Budynek przy ul. 3 Maja 10 oddany do użytku

W dniu dzisiejszym - (4.07) burmistrz Paweł Kalinowski wraz z Zarządem Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o., w obecności Generalnego Wykonawcy firmy Hydropol Sp. z o. o. w Gostyninie oraz osób uczestniczących w realizacji inwestycji symbolicznie przeciął wstęgę oddając do użytkowania budynek mieszkalno-usługowy przy ul. 3 Maja 10.

Budynek ten kończy inwestycje pn.: „Budowa budynku mieszkalno-usługowego, mieszkalnego wielorodzinnego, garaży przy ul. 3 Maja wraz z parkingami, zjazdami na ul. Parkową, urządzeniami infrastruktury technicznej”, którą Spółka MTBS realizowała od grudnia 2016r. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosiła ponad 7.500.00,00 zł brutto.

W ramach zadania wybudowano 52 lokale mieszkalne, 2 lokale usługowe, 6 garaży oraz 58 miejsc postojowych w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

Gostyniński MTBS Sp. z o.o. realizuje czynności Zarządcy budynków przy ul. 3 Maja 10 i 10a w Gostyninie. W ofercie Spółki pozostały 4 lokale mieszkalne usytuowane w budynku przy ul. 3 Maja 10. Zapraszamy osoby zainteresowane nabyciem lokali mieszkalnych na własność do kontaktu z Działem Inwestycji w siedzibie Spółki w godz. 7.00-15.00 lub telefonicznie pod numerem (24) 235 35 72. Szczegółowe informację o ofercie mieszkaniowej dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mtbsgostynin.pl.

Dobrą wiadomością jest to, że Spółka w przyszłości planuje realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego w lokalizacji uzgodnionej z Gminą Miasta Gostynina. Planowana inwestycja obejmować będzie budowę 20-30 lokali mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanych przy udziale środków z BGK w systemie czynszowym z możliwością wykupu na własność po 5 latach.

 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10
 • Oddany do użytku budynek - 3 Maja 10

„FreD goes net” – policjanci i profilaktycy wspólnie przeciw uzależnieniom

W dniu 2 lipca gostynińscy policjanci uczestniczyli w warsztatach, których celem było przedstawienie programu wczesnej interwencji pn. „FreD goes net”. Wiceprezes Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy Paweł Piotr Biegalewski omawiał zagrożenia wśród młodzieży wynikające ze spożywania alkoholu i używania dopalaczy, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych.
Komenda Powiatowej Policji w Gostyninie oraz Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy z Warszawy podjęli współpracę w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży. FRED GOES NET to program wczesnej interwencji profilaktycznej, skierowany do młodych osób w wieku 14-21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy i co za tym idzie wchodzą także w konflikt z prawem.
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie włączając się do realizacji programu będą rozmawiać i informować młodych ludzi o możliwości skorzystania z cyklu zajęć w ramach programu FRED GOES NET. Dotyczy to osób, u których odnotowano bądź zauważono po raz pierwszy używanie alkoholu czy narkotyków. Policjanci podkreślają, iż udział w programie z pewnością poszerzy wiedzę osób zagrożonych uzależnieniami na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych.
Uruchomiony projekt „Wczesnej interwencji profilaktycznej – FreD w Gostyninie” został sfinansowany ze środków Gminy Miasta Gostynina.  
Od 2007 roku FRED GOES NET rekomendowany jest przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a jego odbiorcami są młodzi ludzie, którzy zostali odnotowani w związku z używaniem alkoholu lub narkotyków. Głównym celem FRED GOES NET jest ograniczenie rozwoju ryzyka rozwoju uzależnienia przy współpracy specjalistów z instytucji, które walczą z problemem uzależnień, w tym Policji.

podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

 • FreD goes net
 • FreD goes net
 • FreD goes net

Zapisy na półkolonie

Od dziś (8 lipca) ruszają zapisy na nieodpłatny program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu Gminy Miasta Gostynina w formie półkolonii.

Zapisów można dokonać poprzez zgłoszenia telefoniczne pod nr 608 632 852. Realizatorem półkolonii jest Stowarzyszenie Art Energy.

Oferta półkolonii obejmuje dwutygodniowy turnus, podczas którego najmłodsi mają zapewniony bardzo ciekawy program animacyjny, uwzględniający program profilaktyczny, opiekę wychowawców oraz posiłek i napoje.

Liczba uczestników: 40 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Nabór na kolejny turnus będzie 22 lipca – o czym będziemy informowali na naszej stronie internetowej.

Dziecko może uczestniczyć tylko w jednym turnusie. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

 

 

 

 

 • półkolonie w Gostyninie

Drugi przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału ½ niewydzielonej części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina, położonej w Gostyninie przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12

Ogłoszenie piątego przetargu na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Iwaszkiewicza i ul. Kopernika, stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina.

Plac zabaw przy SP3 otwarty

Z satysfakcją informujemy, że przyszkolny plac zabaw - z dniem dzisiejszym - ponownie udostępniamy do użytku Dzieciom i Mieszkańcom Gostynina!
Dokonanie sprawnych napraw nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie:
- Firmy MATIFLEX sp. z o. o. Pana Przemysława Leszczyńskiego, który nieodpłatnie wykonał naprawę podłoża placu zabaw wartą ok. 4 tys. zł - serdecznie dziękujemy!!!
- Panom Konserwatorom, którzy błyskawicznie dokonali niezbędnych napraw (Mirosław Pacholec, Paweł Iwański, Jacek Górski, Marcin Baranowski) - BRAWO!
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Pana Mariusza Tyrajskiego, który skontrolował zakres wykonanych prac i dopuścił plac do użytkowania,
- Specjalne podziękowanie dla Ewy Jędrzejczak za pełne zaangażowanie i nieocenione wsparcie!
- Tym wszystkim, którzy zamiast komenderować, pospieszyli nam z pomocą!
Adam Matyszewski
Dyrektor SP 3
Ps. Przypominamy, że plac zabaw objęty jest monitoringiem wizyjnym.

Źródło FB Szkoła Podstawowa nr 3

 • Plac zabaw przy SP3

V Jarmark Gostyniński św. Jakuba za nami – (relacja - piątek i sobota)

Pomimo kapryśnej pogody podczas tegorocznego Jarmarku, mieszkańcy Gostynina i przybyli goście dobrze się bawili.

Oczywiście nie byłoby tylu atrakcji, gdyby nie życzliwe osoby i instytucje, które wsparły to wyjątkowe święto. Darczyńcą Jarmarku Gostynińskiego św. Jakuba była Fundacja Energa, Partnerem Fundacja PZU, a sponsorem PKN ORLEN. Pozostałymi sponsorami tego wydarzenia byli: Izolbet, Bora Sp. z o.o., La Playa, Kellog’s.

Za okazane wsparcie bardzo dziękujemy.

V Jarmark św. Jakuba rozpoczął się już w piątek 5 lipca wieczorem na Rynku Miejskim. Podczas Wieczorowego Kina Plenerowego wyświetlony został film pt. "Bohemian Rhapsody". Jest to ciekawa opowieść o Freddiem Mercurym i zespole Queen. Zebrani licznie mieszkańcy siedząc wygodnie na leżakach obejrzeli film częstując się chipsami Pringles, które ufundowała firma Kellogg’s.

 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba

W sobotę, drugiego dnia Jarmarku od godzin południowych ruszyła Rodzinna Detektywistyczna Gra Terenowa „Śladami Jakuba z Gostynina”, z udziałem aktora Bronisława Cieślaka. Dla wielu uczestników gry wielką atrakcją było poznanie znanej z telewizji postaci. Za wcielenie się w detektywów i poszukiwania w terenie, uczestnicy gry zostali nagrodzeni na scenie.

 • Gra terenowa Śladami Jakuba z Gostynina
 • Gra terenowa Śladami Jakuba z Gostynina
 • Gra terenowa Śladami Jakuba z Gostynina
 • Gra terenowa Śladami Jakuba z Gostynina
 • Gra terenowa Śladami Jakuba z Gostynina
 • Gra terenowa Śladami Jakuba z Gostynina
 • Gra terenowa Śladami Jakuba z Gostynina
 • Gra terenowa Śladami Jakuba z Gostynina
 • Gra terenowa Śladami Jakuba z Gostynina
 • Gra terenowa Śladami Jakuba z Gostynina
 • Gra terenowa Śladami Jakuba z Gostynina

Działała też prężnie strefa historyczna z wioską historyczną, a w Zamku można było zwiedzić takie wystawy jak: ,,Śladami Jakuba z Gostynina", "Stanisław Moniuszko" i "Gostynin w starej fotografii".

 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wioska historyczna
 • Wystawy historyczne
 • Wystawy historyczne
 • Wystawy historyczne
 • Wystawy

Strefa handlu zgromadziła przy wystawcach chętnych, którzy kupowali produkty często wykonywane własnoręcznie przez rzemieślników.

 • strefa handlu
 • strefa handlu
 • strefa handlu
 • strefa handlu
 • strefa handlu
 • strefa handlu
 • strefa handlu
 • strefa handlu

Dzieci, młodzież oraz dorośli doskonale bawili się w strefie przeznaczonej dla nich. Malowali płócienne torby z herbem Gostynina oraz kolorowanki przedstawiające najciekawsze miejsca w mieście. Bawiono się także rodzinnie w wiosce historycznej, poznając dawne zwyczaje i zajęcia naszych średniowiecznych przodków.


 

 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba
 • V Jarmark św. Jakuba

Po uroczystym otwarciu Jarmarku przez burmistrza Pawła Kalinowskiego Sobotni blok muzyczny rozpoczął pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Sami Harb - odkrycie The Voice Of Poland z 2016.

 • Sami Harb
 • Sami Harb
 • Sami Harb
 • Sami Harb
 • Sami Harb

Następnie wystąpił zespół Goosebumps porywając do wspólnej zabawy śpiewając a’capella hity z repertuaru Pop, Electronic, Hip-Hop oraz R&B.


 

 • strefa muzyczna Goosebumps
 • strefa muzyczna Goosebumps
 • strefa muzyczna Goosebumps
 • strefa muzyczna Goosebumps
 • strefa muzyczna Goosebumps
 • strefa muzyczna
 • strefa muzyczna Goosebumps
 • strefa muzyczna Goosebumps
 • strefa muzyczna Goosebumps

Punktem kulminacyjnym tego wieczoru był gwiazdy wieczoru – Kayah. Usłyszeliśmy znane utwory muzyczne w jej wykonaniu, takie jak „Supermenka“, „Testosteron“, “Za późno”, „Prawy do lewego“, Prócz Ciebie nic", "100 lat młodej parze". Pomimo padającego deszczu wszyscy świetnie się bawili przy skocznej muzyce.


 

 • Kayah
 • Kayah
 • Kayah
 • Kayah
 • Kayah
 • Kayah
 • Kayah
 • Kayah
 • Kayah

Sobotni Jarmark zakończyła Dyskoteka pod gwiazdami, którą prowadził DJ Qbik, porywając do tańca młodszych i starszych.

 • Dyskoteka pod gwiazdami
 • Dyskoteka pod gwiazdami
 • Dyskoteka pod gwiazdami
 • Dyskoteka pod gwiazdami

KINO PLENEROWE - "Witaj w klubie"

12 lipca o godz. 21.00 na Gostynińskim Rynku kolejny seans KINA PLENEROWEGO.

 

Witaj w klubie (2013) − dramat w reżyserii Jeana-Marca Vallée.

 

Głównym bohaterem filmu jest Ron, elektryk i jeździec rodeo, który dowiaduje się, że jest zainfekowany wirusem HIV i pozostało mu 30 dni życia. Gdy okazuje się, że mogące uratować mu życie leki nie są jeszcze zaaprobowane przez FDA (agencja dopuszczająca leki do obrotu i stosowania w USA), Ron udaje się do Meksyku, gdzie dowiaduje się o alternatywnych formach terapii, których użycie nie jest jeszcze zaaprobowane przez FDA. Szybko wpada na pomysł, by przemycać leki z Meksyku do USA i sprzedawać je innym, zainfekowanym wirusem HIV, pacjentom. Zakłada „Dallas Buyers Club”, klub którego członkowie po opłaceniu składki członkowskiej mogą korzystać z zapewnionych przez Rona leków.

 

Udział w kinie plenerowym i korzystanie z leżaków jest bezpłatne!

 

Kolejne sesje kina plenerowego odbędą się: 2 i 9 sierpnia 2019 r., kiedy to wyświetlone będą filmy:

- „Green Book” (2018),

- „Dalida. Skazana na miłość” (2016).

 


Serdecznie zapraszamy!

 • kino plenerowe

Relacji z Jarmarku ciąg dalszy

Trzeciego dnia Jarmarku, w niedzielę (7.07), także od godzin południowych można było skorzystać ze wszystkich stref, które działały w dniu poprzednim.

Szczególnym ukłonem w stronę dzieci był Koncert Disneyowski pn. "Barwy, które kolorowy niesie wiatr". Najmłodsi oraz ich rodzice usłyszeli piosenki z animowanych filmów z fabryki snów Disneya. Wykonawcy śpiewali razem w widownią takie utwory jak „Pocahontas”, „Zaplątani”, „Kraina lodu”, "Zusia lalka nieduża" i wiele innych piosenek. W nagrodę najbardziej zaangażowane w śpiewanie dzieci otrzymały od burmistrza kolorowanki z ciekawymi miejscami w Gostyninie.

Następnie na scenie zaprezentował się nowo powstały gostyniński chór Arce Cantores. Chórzyści pod kierownictwem Michała Pilichowicza zaprezentowali zróżnicowany repertuar muzyczny, otrzymując od zachwyconej publiczności duże brawa.

Po chórze na scenie wystąpił znany lokalny muzyk Paweł Pilichowicz. Wraz z nim zaprezentował się także odnoszący sukcesy chór z Płocka - Vox Singers, a następnie gość specjalny – Ryszard Wolbach, popularny w nie tylko w Gostyninie jeden z byłych założycieli zespołu Babsztyl i Harlem.

Koncert finałowy wykonał znany wszystkim mieszkańcom zespół "Nowa Kultura". Grupa zaprezentowała muzykę reggae. Doskonała zabawa z zespołem trwała do samego końca jarmarku.

Mamy nadzieję, że bawiliście się Państwo bardzo dobrze i świetnie wypoczęliście.

Do zobaczenia za rok na VI Jarmarku Gostynińskim.

 

 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba
 • V Jarmark Gostyniński św. Jakuba

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU ''RODZINA 500+" NA TERENIE MIASTA GOSTYNINA

 

            Od dnia  01 lipca 2019 r. na terenie miasta Gostynina ruszyła realizacja programu Rodzina 500+ w nowej rozszerzonej odsłonie. W okresie od 01 lipca do dnia dzisiejszego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie wpłynęło drogą elektroniczną 785 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Część z nich została już rozpatrzona, a świadczenia przyznane. Ośrodek rozpatrzył 60 wniosków i wypłacił „świadczenie 500+” dla 43 dzieci z terenu miasta Gostynina. W dniu 09.07.2019 r. ruszyła również pierwsza wypłata  świadczeń na łączną kwotę 21 500,00 zł. Kolejne wypłaty będą realizowane w kolejnych dniach aby pieniądze trafiły jak najszybciej do gostynińskich rodzin.

 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie

 • Rodzina 500+

XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

W dniu 11 lipca 2019 roku o godz. 1700, w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Gostyninie odbędzie się nadzwyczajna XII sesja Rady Miejskiej,

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019.

 4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.

 5. Sprawy różne.

 6. Zamknięcie obrad.

 • sala konferencyjna

Wyniki konkursów

Informujemy, że w dniu 2 lipca br. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5. Wybrany został pan Robert Pypkowski. Natomiast 3 lipca w konkursie na dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie wybrano pana Andrzeja Sitka. 

Obu panom gratulujemy, życząc wytrwałości i wielu sukcesów na stanowiskach dyrektorów obu placówek oświatowych.

Teatr Capitol "Wykrywacz kłamstw"

Wykrywacz kłamstw to dynamiczna komedia małżeńska, w której okazuje się, że zarówno kłamstwo, jak i chęć odkrycia prawdy mogą być upojnym narkotykiem zmieniającym się w truciznę.

W mieszkaniu rosyjskiego małżeństwa zjawia się hipnotyzer… Rozhisteryzowana żona chce aby odnalazł pieniądze, schowane przez jej lubiącego zaglądać do kieliszka męża. W transie wychodzą na jaw kompromitujące szczegóły a małżeński konflikt wisi na włosku. Los jest jednak przewrotny – Boria, „spytny gad”, znajduje szansę aby odegrać się na pyskatej żonie. Świętoszkowata Nadia okazuje się mieć zdecydowanie więcej za uszami…

Jak zakończy ten seans szczerości? Czy aby na pewno dobrze wiedzieć o sobie dosłownie wszystko? Czy prawda odkryta po latach, może zniszczyć małżeństwo? Co na to wszystko początkujący hipnotyzer i czy uda mu się wybrnąć ze szponów małżeńskiego absurdu?

Tekst Wasilij Sigariew

Tłumaczenie Agnieszka Piotrowska

Reżyseria Robert Talarczyk

Obsada Anna Gornostaj, Olaf Lubaszenko, Kacper Kuszewski

 

Bilety są dostępne na:

kupbilecik.pl oraz biletyna.pl

https://www.kupbilecik.pl/imprezy/39468/Gostynin/Wykrywacz+K%C5%82amstw/

https://biletyna.pl/event/view/id/111752

* bilety dostępne również w sprzedaży stacjonarnej w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie

Źródło: MCK Gostynin

 • Wykrywacz kłamstw

„Przyszłość zaczyna się dziś”

Dnia 9.07.2019 r. ukazała się lista najlepszych projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla RPO WM na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego dla Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna.

Projekt Gminy Miasta Gostynina opracowany przez Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” znalazł się na wysokiej 11 pozycji wśród 71 projektów. Wartość całkowita projektu to 1 028 108,69 zł, kwota przyznanej dotacji to 948 796,19 zł.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u 236 uczniów, podniesienie kompetencji zawodowych u 34 nauczycieli oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z trzech szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Gostynina (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV).

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia dodatkowej oferty edukacyjnej oraz doposażenia szkół w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne

 • Logo

Wojska Obrony Terytorialnej i Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku na V Jarmarku św. Jakuba w Gostyninie

W sobotę 6 lipca na zaproszenie Burmistrza Miasta Gostynina przybyli do Gostynina przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku oraz 64 batalionu lekkiej piechoty w Płocku.

W trakcie Jarmarku Gostynińskiego św. Jakuba przedstawili mieszkańcom naszego miasta, turystom oraz potencjalnym ochotnikom, możliwości pełnienia czynnej służby wojskowej.

Dużym zainteresowaniem cieszył się zaprezentowany przez żołnierzy 64blp sprzęt wojskowy (quady, motocykl) oraz specjalistyczne wyposażenie będące na wyposażeniu brygady.

 

 

Foto:  WKU w Płocku oraz 64 blp w Płocku

 • Wojsko
 • Wojsko
 • Wojsko
 • Wojsko
 • Wojsko
 • Wojsko
 • Wojsko
 • Wojsko
 • Wojsko
 • Wojsko
 • Wojsko

Zapraszamy na Bratoszewo

W imieniu organizatorów Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych, Urzędu Miasta Gostynina i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zapraszamy na Turniej Piłki Siatkowej 19.07.2019 o godz. 16.00 i Piłki Nożnej 20.07.2019r. o godz. 10.00. Sympatyków aktywnego wypoczynku zapraszamy na plażę Bratoszewo.

Sportowa oferta wakacyjna

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych form aktywności.

Do Państwa dyspozycji są: 3 boiska przyszkolne (SP1, SP3, SP5), w tym dwa profesjonalne Orliki, 1 boisko wielofunkcyjne MOSiR przy ulicy Sportowej 1, boisko z placem zabaw przy MCK oraz siłownia street workout.

Ponadto przypominamy o możliwości skorzystania z wypożyczalni gostynińskich rowerów miejskich, które są do Państwa dyspozycji codziennie na Zamku Gostynińskim.

Zapraszamy również do korzystania ze strzeżonego kąpieliska „Bratoszewo”, które jest czynne codziennie w godzinach 10.00 – 18.00. W tym czasie nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwa dwóch wykwalifikowanych ratowników.

Czynna jest także bezpłatna wypożyczalnia z rowerkami wodnymi. Do dyspozycji plażowiczów, oprócz rozległej plaży i wyznaczonego kąpieliska są również uzbrojone boiska piaszczyste do gry w piłkę nożną i siatkową oraz mini siłownia zewnętrzna.

Gorąco zachęcamy do korzystania z bezpłatnych form aktywności w naszym mieście.

 • Wakacyjna oferta

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 12 lipca 2019 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – www.gostynin.pl. i www.umgostynin.bip.org.pl został umieszczony wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej najemcom zamieszkującym w tych lokalach wraz z udziałem w działce gruntu.

Wykaz obejmuje:

 

 • lokal mieszkalny przy ul. Polnej nr 12.

Gostynin, dnia 11 lipca 2019 r.

 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

 

 

 • herb Gostynina

W poszukiwaniu zdrowego powietrza

W dniu 12 lipca 2019r. w sannickim pałacu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu zgłoszonego przez Gminę Miasta Gostynina w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019 na realizację zadania pod nazwą: „W poszukiwaniu zdrowego powietrza”. Łączna wartość projektu to 36 000,00zł. Pozyskane dofinansowanie stanowi 50% wartości całkowitej. Zadanie obejmuje zakup 18 oczyszczaczy powietrza dla szkół podstawowych i przedszkoli zlokalizowanych na terenie miasta Gostynina, które zostaną umieszczone w klasach przyrodniczych oraz salach zabaw. Zadanie wpłynie na poprawę jakości powietrza w miejscach przebywania najmłodszych mieszkańców miasta. Realizacja projektu przyczyni się również do budowania świadomości o szkodliwym działaniu zanieczyszczeń zawartych w powietrzu poprzez organizację warsztatów na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i jakość życia.

Obwieszczenie odnośnie wyborów do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej na terenie miasta Gostynina

 

 

OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 30 w Gostyninie

 

 

Na podstawie § 14 pkt 3 uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. oraz Uchwały nr 2 Komisji Okręgowej Nr 30 w Gostyninie z dnia 8 lipca 2019 r. zawiadamia się wyborów Okręgu Wyborczego Nr 30 o obsadzeniu mandatu na członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 28 lipca 2019 roku.

 

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 30 w Gostyninie podjęła Uchwałę o obsadzeniu mandatu bez przeprowadzenia głosowania, ponieważ w terminie do 5 lipca 2019 r. zarejestrowano jednego kandydata, co oznacza, że liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia.

 

W jednomandatowym Okręgu Wyborczym Nr 30 w Gostyninie członkiem Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu gostynińskiego z miasta Gostynin została:

 

Pani Emilia Małgorzata Grzybowska, lat 47, zam. Gostynin

 

Półkolonie II turnus - wkrótce zapisy

Informujemy, że 22 lipca ruszają zapisy na II turnus nieodpłatnych półkolonii dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu Gminy Miasta Gostynina.

Zapisów można będzie dokonać poprzez zgłoszenia telefoniczne pod nr telefonu podany za tydzień w poniedziałek (22 lipca) na naszej stronie internetowej.

Oferta półkolonii obejmuje dwutygodniowy turnus, podczas którego najmłodsi mają zapewniony bardzo ciekawy program animacyjny, uwzględniający program profilaktyczny, opiekę wychowawców oraz posiłek i napoje.

Liczba uczestników: 40 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Dziecko może uczestniczyć tylko w jednym turnusie. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

 

Wesele w "Parostatku"

Seniorzy z klubu dla seniorów "Parostatek" przygotowali w dniu dzisiejszym (16.07) przedstawienie pt. "Wesele". Była to kontynuacja spektaklu "Biuro Matrymonialne", gdyż jak się okazało jedna z par poznana przez biuro postanowiła się pobrać.

Świetna gra aktorska, zabawne przyśpiewki oraz wciąganie widowni do zabawy spotkały się z ogromnym aplauzem publiczności.

Nie zabrakło poczęstunku przy wiejskim stole, a po nim oczepin. Welon złapała świadkowa a muszkę gość weselny - prezes Różański. Odgrywane scenki wywoływały salwy śmiechu, jak na prawdziwe wesele przystało.

Wśród zaproszonych gości byli także: burmistrz Paweł Kalinowski, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Renata Zagórska, prezes MCH Stara Betoniarnia – Rafał Różański.

Para młoda otrzymała od gości prezenty i wiele pięknych życzeń.

 

 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku
 • Wesele w Parostatku

Wsparcie dla ROD

Czynniki, takie jak szybki postęp techniczny, postępujący konsumpcjonizm i wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców wymuszają zmiany również w funkcjonowaniu rodzinnych ogrodów działkowych. Dotyczy to przede wszystkim poprawy ich wizerunku oraz zainwestowania w nowoczesną infrastrukturę ogrodową. Gmina Miasta Gostynina w odpowiedzi na wnioski złożone przez Rodzinne Ogrody Działkowe aplikowała o środki w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”. Efektem pozytywnej decyzji Województwa Mazowieckiego oraz Gminy Miasta Gostynina dnia 12.07.2019 roku w sannickim pałacu została podpisana umowa o przyznaniu pomocy finansowej. Rodzinny Ogród Działkowy BRATOSZEWO otrzyma wsparcie w wysokości 10.000 zł ze środków województwa mazowieckiego oraz 10.000,00 zł z budżetu Gminy Miasta Gostynina na zadanie pn.: „Modernizacja ujęcia wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego BRATOSZEWO w Gostyninie”, natomiast Rodzinny Ogród TULIPAN otrzyma wsparcie w wysokości 4 800,00 zł ze środków województwa mazowieckiego i 4.800,00 z budżetu Gminy Miasta Gostynina na zadanie pn.: „Remont ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego TULIPAN”. Projekty stanowią odpowiedź na potrzeby użytkowników ROD związane z zaspokajaniem ich socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb poprzez kształtowanie odpowiednich warunków do korzystania z ROD.


 

 • logo

Regaty samorządowe w Nowym Duninowie

W minioną sobotę 13.07.2019 r. odbyły się 24-te Regaty Samorządowe w Nowym Duninowie. Impreza ta to już tradycyjne spotkanie żeglarzy z większości klubów płockiego okręgu żeglarskiego. Na regaty te przybywają zarówno miłośnicy turystycznego pływania jak i zapaleni sportowcy. Wielopokoleniowe załogi składające się zarówno z młodzików, juniorów oraz seniorów a nawet oldbojów to już tradycja tej imprezy. W Regatach wystartowało 51 jachtów z 6 klubów. Klub Żeglarski HALS wystawił do współzawodnictwa trzy jachty turystyczne oraz jeden typowo sportowy klasy Omega. Mimo dość niekorzystnych warunków atmosferycznych rozegrano dwa biegi a reprezentacja KŻ HALS zdobyła III miejsce w klasie Omega.

Źródło: Tomasz Reszkowski

 • Regaty żeglarskie
 • Regaty żeglarskie
 • Regaty żeglarskie
 • Regaty żeglarskie
 • Regaty żeglarskie
 • Regaty żeglarskie
 • Regaty żeglarskie
 • Regaty żeglarskie
 • Regaty żeglarskie
 • Regaty żeglarskie
 • Regaty żeglarskie
 • Regaty żeglarskie

Godziny pracy MBP w czasie wakacji

Przypominamy, że Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie w czasie wakacji (lipiec i sierpień) pracuje w innym wymiarze godzin.

Wszystkie placówki są czynne: w poniedziałek, wtorek, środa, piątek: od godz. 8-16:00, a w czwartki i soboty placówka jest nieczynna.

 • Logo Biblioteka w Gostyninie

Zapraszamy na koncert do Sannik

Recital fortepianowy ,,Wakacje na miarę Chopina” jest cyklem letnich koncertów plenerowych, które odbywają się w każdą niedzielę w muszli koncertowej. Przy fortepianie zasiądzie młody utalentowany pianista – Nikodem Wojciechowski. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. K. Kurpińskiego oraz Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im. H. Wieniawskiego. Uczył się również w Conservatoire du Nord w Luksemburgu. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. Katarzyny Popowej-Zydroń. Następnie jako stypendysta Fulbrighta uzyskał drugi tytuł Magistra Sztuki w Indiana University, Jacobs School of Music w klasie fortepianu prof. Arnaldo Cohena. Obecnie studiuje na I roku studiów doktoranckich w University of Cincinnati College-Conservatory of Music w USA w klasie fortepianu prof. Awadagina Pratta. W repertuarze recitalu znajdzie się twórczość F. Chopina. Wstęp wolny. (źródło: https://www.mazovia.pl/kalendarz/art,4791,recital-fortepianowy-wakacje-na-miare-chopina.html)

Koncert odbędzie się 21 lipca 2019r. o godz. 17.00 w muszli koncertowej w Sannikach.

W imieniu organizatora serdecznie zapraszamy na muzyczną ucztę.

 • plakat koncertu

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego

Dnia 18.07.2019r. została podpisana umowa pożyczki w ramach programu priorytetowego nr 3.3 "Ochrona atmosfery 3.3.SOWA- oświetlenie zewnętrzne" pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Miasta Gostynina dotycząca przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina”.

Podczas podpisania umowy obecny był także poseł Maciej Małecki.

W ramach inwestycji zaplanowano montaż 1644 punktów świetlnych, w tym montaż nowoczesnych opraw LED w ilości 1483 szt w zamian za istniejące energochłonne oprawy oraz wymiana w 161 oprawach istniejących źródeł światła na zamienniki LED, którego przewidywany łączny koszt to 3.456.123,00 zł. Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem wysokiej klasy opraw energooszczędnych LED przyczyni się do zmniejszenia średniej energochłonności punktu świetlnego oraz spadku całkowitej mocy systemu oświetleniowego o ok 70%. Konsekwencją zmniejszenia mocy zainstalowanej są oszczędności finansowe, wynikające ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia. Realizacja inwestycji spowoduje obniżenie zużycia energii elektrycznej o ok 680 MWh rocznie. Oznacza to przyczynienie się każdego roku do redukcji emisji szkodliwych substancji.

 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy
 • logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...

Zawarto umowę na roboty budowlane w filii SP 3

W dniu 19 lipca br. pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a panem Wojciechem Przybylskim prowadzącym Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Budomax" została zawarta umowa dotycząca wykonania robót budowlanych na dostosowanie przepisów przeciwpożarowych sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz adaptacji pomieszczeń na węzły cieplne w budynkach filii SP 3.

Termin wykonania przedmiotu umowy został wyznaczony na 30 sierpnia br.

 • roboty budowlane w filii SP 3

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.

Zapisy na półkolonie

Informujemy, że dziś (22 lipca) ruszają zapisy na II turnus nieodpłatnych półkolonii dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu Gminy Miasta Gostynina.

Zapisów można będzie dokonać poprzez zgłoszenia telefoniczne pod nr telefonu: 508 155 159.

Oferta półkolonii obejmuje dwutygodniowy turnus, podczas którego najmłodsi mają zapewniony bardzo ciekawy program animacyjny, uwzględniający program profilaktyczny, opiekę wychowawców oraz posiłek i napoje.

Liczba uczestników: 40 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Dziecko może uczestniczyć tylko w jednym turnusie. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

 

 • zapisy na pókolonie

Ostrzeżenie o stanie zagrożenia hydrogeologicznego

Informujemy, że ze względu na prognozowane wystąpienie niżówki hydrogeologicznej w sierpniu 2019 r. na obszarze województwa:
mazowieckiego (część północno-zachodnia),państwowa służba hydrogeologiczna (PSH) wydaje ostrzeżenie o stanie zagrożenia hydrogeologicznego.

Jerzy Rybicki
Dyżurny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Prawie trzy godziny ścigania na łyżworolkach po łódzkich drogach

Miłośnicy łyżworolek mieli w niedzielę 21 lipca 2019 r. okazję do sprawdzenia swoich umiejętności. W Łodzi zorganizowano „I Maraton Rolkowy”. Wystartowało w nim ponad 400 osób. Byli zarówno amatorzy, zawodowcy, a także reprezentanci Polski.
Turniej otworzyła rywalizacja najmłodszych na dystansie 100, 200, 500 i 1000 metrów.
W drugiej części zawodów konkurowali ze sobą bardziej doświadczeni zawodnicy. Trasa półmaratonu liczyła 21 kilometrów, a startujący w maratonie musieli przejechać dwa razy tyle.
Organizatorzy zapewniają, że na jednej edycji się nie skończy. Podkreślają również, że ich głównym celem, oprócz dobrej zabawy jest promocja aktywnego spędzania czasu.

Wyniki reprezentantów Uczniowskiego Klubu Sportowego Zwoleń-Team:
W KATEGORII WIEKOWEJ 2009-2010 (na dystansie 500 metrów):
1 miejsce - Kaja Sobiecka
3 miejsce - Zuzanna Grzelecka
4 miejsce - Nadia Machała
5 miejsce - Agata Sobiecka
6 miejsce - Maja Toruniewska
7 miejsce - Liwia Sudomir

W KATEGORII WIEKOWEJ 2007-2008 (na dystansie 1000 metrów):
2 miejsce - Natalia Sarzała
6 miejsce - Gabriela Figurska

W KATEGORII WIEKOWEJ 2007-2008 (na dystansie 1000 metrów):
1 miejsce - Michał Pawłowski
3 miejsce - Wiktor Sobiecki

NA DYSTANSIE 11km (fitness): 
19 miejsce w open Tomasz Pawłowski (w kat. M40 - 4 miejsce)

NA DYSTANSIE 21km (półmaraton):
39 miejsce w open Paulina Przybysławska (w kat. K20 - 2 miejsce)

NA DYSTANSIE 42km (maraton):
6 miejsce w open Łukasz Flejszer (w kat. M30 - 2 miejsce)

Źródło: Łukasz Flejszer


Serdecznie gratulujemy !!!
 

 • I Maraton Rolkowy
 • I Maraton Rolkowy
 • I Maraton Rolkowy
 • I Maraton Rolkowy
 • I Maraton Rolkowy
 • I Maraton Rolkowy
 • I Maraton Rolkowy
 • I Maraton Rolkowy
 • I Maraton Rolkowy
 • I Maraton Rolkowy
 • I Maraton Rolkowy
 • I Maraton Rolkowy

Aktywne przejście dla pieszych na ul. Rynek

Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, to istotny czynnik organizacji ruchu drogowego. Właśnie dlatego wykorzystywane są aktywne przejścia dla pieszych - system mający na celu ochronę pieszego w momencie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy.

W dniu dzisiejszym (22 lipca br.) Gmina Miasta Gostynina zawarła umowę z panią Klaudią Sułat prowadzącą Usługi Budowlane TECHDROG z siedzibą w Warszawie na wykonanie robót dla zadania pn.: "Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Rynek w Gostyninie". Przejście będzie miało 14 mb i znajdować się będzie na przedłużeniu ciągu pieszego do ul. Stodólnej.

Termin realizacji tego zadania planowany jest do 30 września.
 

 • Aktywne przejście dla pieszych
 • Aktywne przejście dla pieszych
 • Aktywne przejście dla pieszych
 • Aktywne przejście dla pieszych

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt