Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Obrady LII sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Gostyninie

W dniu 31 stycznia 2017 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady LII sesji Rady Miejskiej VII kadencji

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostyninie na 2017 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2017 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gostynina do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej Gostynina.

12. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na 2017 rok.

13. Przyjęcie protokołu z XLVII, XLIX i L sesji Rady Miejskiej.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad.

Dofinansowanie na wymianę pieców węglowych

Szanowni Państwo,

w ostatnich tygodniach media ogólnokrajowe poświęcają wiele uwagi problemom związanym z pogarszającym się stanem powietrza w wielu miastach Polski. Korzystne położenie naszego miasta wśród lasów nie gwarantuje, że sytuacja ta nas zupełnie nie dotyczy. Niejednokrotnie w rozmowach ze mną jak i z pracownikami Urzędu Miasta Gostynina sygnalizują Państwo, że działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Gostyninie, szczególnie w sezonie grzewczym, są wręcz konieczne do przeprowadzenia.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w zakresie poprawy jakości powietrza w Gostyninie, podjąłem decyzję o przystąpieniu do prac nad projektem, który pozwoli mieszkańcom otrzymać dofinansowanie na wymianę dotychczas używanych pieców węglowych na bardziej ekologiczne piece gazowe, olejowe lub na biomasę.

W ramach planów realizacji przedsięwzięcia wsparciem mogą zostać objęci właściciele domów jednorodzinnych z terenu Miasta Gostynina, którzy zadeklarują chęć przystąpienia do Projektu.

Środki na modernizację pieców pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dofinansowanie według dokumentacji konkursowej wynosi do 75% wydatków kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł na jedno indywidualne źródło ciepła. Zwracam uwagę, że zgodnie ze stanowiskiem WFOŚiGW wydatek kwalifikowany stanowią koszty wymiany dotychczasowego pieca oraz zakup i montaż nowego pieca wraz z podajnikiem na biomasę lub zbiornikiem oraz czujki czadu, natomiast modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, tj. wymiana grzejników, rur, termostatów, etc. stanowią wydatki niekwalifikowane, więc (w przypadku konieczności ich wymiany) muszą zostać poniesione przez mieszkańca miasta samodzielnie. Ponadto zwracam uwagę, iż WFOŚiGW nie przewiduje w tym roku naborów dla beneficjentów indywidualnych.

Wszystkich zainteresowanych wymianą pieca węglowego, pieca na miał lub kuchni węglowej zachęcam do kontaktu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, tel. 24 236 07 42, e-mail:  mwoznicka@gostynin.pl oraz zapraszam do złożenia deklaracji przystąpienia do Programu.

Z wyrazami szacunku
Paweł Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina

 • Wymiana pieców węglowych

Młodzież I LO PUL na święcie dywizjonu

31 marca delegacja uczniów gostynińskiej mundurówki na zaproszenie współpracującej ze szkołą jednostki wojskowej udała się do Sochaczewa na obchody corocznego święta 37. Sochaczewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej wchodzącego w skład 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Sochaczewie-Bielicach. Po Mszy świętej w kościele pw. św. Wawrzyńca, na placu apelowym jednostki rozpoczęła się uroczystość z jej nieodłącznymi elementami: wciągnięciem flagi na maszt, odśpiewaniem hymnu, wręczeniem nagród, odznaczeń i wyróżnień. Całość zwieńczona defiladą pododdziałów i musztrą paradną w wykonaniu orkiestry wojskowej. Miłym akcentem było przekazanie przez Dowódcę 37.SdrOP pamiątkowego medalu, który w imieniu społeczności I LO PUL przyjął dyrektor szkoły Adam Matyszewski. Po części oficjalnej młodzież zafundowała sobie pakiet premium w postaci testu sprawnościowego na urządzeniach będących na wyposażeniu Brygady. Całość zakończył poczęstunek tradycyjną wojskową grochówką.

 

Potrafisz prowadzić zajęcia sportowe? Ogłaszamy nabór na animatorów

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza nabór na animatorów organizujących i prowadzących zajęcia sportowe oraz sportowo-rekreacyjne na obiektach sportowych powstałych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Gostyninie. Nabór jest adresowany do nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie sportu.

Lokal mieszkalny przy ul. Zazamcze do wynajęcia od zaraz

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że posiada do wynajęcia lokal mieszkalny przy ul. Zazamcze o powierzchni użytkowej 44,66 mkw., składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Najem przedmiotowego lokalu jest na warunkach określonych Ustawą z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2071) tj. jednym z warunków uzyskania przydziału mieszkania jest wpłacenie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.
Osoby zainteresowane najmem proszone są o pobranie i złożenie wniosku o wynajem lokalu w administracji MTBS ul. Bierzewicka 14A w Gostyninie w godz. 8.00-14.00 - w terminie do dnia 2 lutego 2017r.
Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję mieszkaniową zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz.U. z 2015r. poz.207l) i Regulaminem przyznawania mieszkań Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o.
Wszelkich informacji udziela administracja MTBS - tel. 24 235 24 83 lub 24 235 35 72.

Wybierz lekturę Narodowego Czytania 2017

Na początku września 2017 roku odbędzie się kolejna edycja Narodowego Czytania. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zaproponował, aby lekturę na to wyjątkowe spotkanie wybrali Polacy.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przesłaniem, dostępnym na stronie www.prezydent.pl, w którym Prezydent Andrzej Duda zwrócił się do wszystkich z prośbą o wzięcie udziału w wyborze książki na Narodowe Czytanie 2017.

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w głosowaniu. Aby oddać głos, należy wybrać jeden z poniższych tytułów, umieścić go w temacie e-maila i wysłać na adres: narodoweczytanie@prezydent.pl.

Oddać głos na wybrany tytuł można do 15 lutego br. Ogłoszenie wyniku głosowania zostanie przedstawione przez Prezydenta Andrzeja Dudę w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego 21 lutego 2017 roku.

Tytuły dzieł:

• Stefan Żeromski – Przedwiośnie,
• Henryk Rzewuski – Pamiątki Soplicy,
• Juliusz Słowacki – Beniowski,
• Stanisław Wyspiański – Wesele.


Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Masz azbest, zgłoś to jak najszybciej

Urząd Miasta Gostynina przystąpił do opracowania aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Gostynina w latach 2008-2032” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 142/XXIII/08 z dnia 21 lipca 2008 r. Aktualizacja będzie polegała m.in. na włączeniu do programu obiektów, które nie były dotychczas w nim ujęte. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości, na których występują wyroby azbestowe o kontakt z Urzędem Miasta Gostynina - Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Parkowa 22 – pokój nr 1 – celem weryfikacji danych zawartych w programie.
Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2017r.

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tj.:

Do 31 marca 2017 r. należy złożyć wykaz informacji o korzystaniu ze środowiska za 2016 r. i wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa

49 1240 1037 1111 0000 0692 3855

UWAGA !!!

W przypadku udziału w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, należy uiścić opłatę za przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych i złożyć informację o wysokości naliczonej opłaty;

Jeżeli naliczona opłata za każdy rodzaj korzystania ze środowiska za 2016 r. nie przekracza 100 zł, nie składamy wykazu informacji, co jednak nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

W związku ze zmianą art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672, z późn. zm.), wprowadzoną art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r,. poz. 2255) od 1 stycznia 2017 r. podmioty korzystające ze środowiska nie przedkładają wykazów informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł. Powyższe zwolnienie dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat należnych opłat za rok 2016.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego programu EkoPłatnik, udostępnionego na stronie internetowej www.wcm.mazovia.pl w pkt 6.05 Opłaty za korzystanie ze środowiska, który służy do naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska i sporządzenia wykazu informacji.

Bezpośredni link do programu https://ekoplatnik.mazovia.pl:8443/ekopl/login?0.

Do 15 marca 2017 r. należy złożyć za rok 2016 roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi i wnieść opłatę produktową na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
95 1240 1037 1111 0010 6029 9959

Do 15 marca 2017 r. należy złożyć za rok 2016 roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej w zakresie produktów: olejów i opon i wnieść opłatę produktową na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
31 1240 1037 1111 0000 0698 8102

Do 15 marca 2017 r. należy złożyć sprawozdania bateryjne za rok 2016 i wnieść opłatę produktową, opłatę depozytową i środki na publiczne kampanie edukacyjne na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
96 1240 1037 1111 0010 3123 5928

Do 31 stycznia 2017 r. należy wnieść za rok 2016 środki na publiczne kampanie edukacyjne
z tytułu wprowadzenia do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
16 1240 6292 1111 0010 7147 9577

Do 15 marca 2017 r. należy wnieść za rok 2016 opłatę produktową z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania, odzysku i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
16 1240 6292 1111 0010 7147 9577

Do 15 marca 2017 r. należy wnieść za rok 2016 opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
83 1240 6292 1111 0010 7147 9535

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać: nazwę i regon płatnika, okres, za który dokonywana jest wpłata oraz rodzaj opłaty:

opłata produktowa – opakowania (OP OPAK)

opłata produktowa – produkty (OP PROD)

baterie i akumulatory opłata produktowa (BiA OP)

baterie i akumulatory opłata depozytowa(BiA OD)

baterie i akumulatory kampania edukacyjna(BiA PKE)

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - publiczne kampania edukacyjna (ZSEiE PKE)

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - opłata produktowa (ZSEiE OP)

recykling pojazdów (RP)

Informacje na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w zakresie sprawozdawczości można znaleźć na stronie www.gios.gov.pl.

Więcej informacji, w tym wzory wykazów i sprawozdań oraz numery kont można znaleźć na stronie http://www.wcm.mazovia.pl pkt 6 Opłaty środowiskowe.

Zmiana terminu spektaklu "Eksperyment Adam i Ewa"

Z przyczyn niezależnych od organizatora, zostaje zmieniony termin spektaklu „Eksperyment Adam i Ewa”. Nowy termin podany zostanie w najbliższym czasie.

Opowiadając Historię Stworzenia Mark Twain pisze o sobie  i o swojej żonie. Być może, dlatego jego Adam i Ewa to postaci żywe, pełne temperamentu i na wskroś współczesne, a relacje pomiędzy nimi to kwintesencja spontanicznego poczucia humoru.
 
Pomiędzy światem, z kobiecego i – wręcz przeciwnie – z męskiego punktu widzenia, stoi Wąż, Szatan, Demiurg, który może zmienić bieg życia wielu… Ale, po raz kolejny, okazuje się, że Ewa (nawet wtedy, gdy zrywa zakazane jabłka z Drzewa Wiadomości) jest zdecydowanie inteligentniejsza i… mądrzejsza od swojego towarzysza. I tak naprawdę, to ona, jako przyczyna sprawcza stoi u początku każdego nowego zdarzenia we wszechświecie. Ostatecznie zrozumie to też i Adam, który przyznaje w puencie przedstawienia: Gdziekolwiek była ona, tam był Raj. Niespodzianką jest zaskakująca forma spektaklu: brak „czwartej ściany”, a także dialog z publicznością, nawiązuje do tradycji kabaretu. Wspaniały, literacki język nadaje spektaklowi szlachetności i sprawia, że dzieło jest ponadczasowe.

SPEKTAKL TEATRALNY „Eksperyment Adam i Ewa”
reżyseria: Tomasz Mędrzak
scenografia: Tatiana Kwiatkowska
ilustracja muzyczna: utwory Fryderyka Chopina
występują: Agnieszka Sitek i Tomasz Mędrzak

NOWY TERMIN PODANY ZOSTANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE / Sala widowiskowa MCK w Gostyninie

Bilety: przedsprzedaż 25 zł, w dniu spektaklu 30 zł

 • Spektakl "Eksperyment Adam i Ewa"

„Dzień odblasków w powiecie gostynińskim”

W dniu 25.01.2017 roku na terenie powiatu gostynińskiego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w ramach ogólnopolskiej akcji pn. „Dzień odblasków” wręczali pieszym oraz kierowcom podczas prowadzonych kontroli odblaski. Łącznie rozdano kilkaset elementów odblaskowych. Przy okazji policjanci zwracali uwagę na to jak ważne jest aby pieszy był widziany na drodze przez kierowcę. Nawet niewielki element odblaskowy może uratować życie pieszemu. Szczególnie ważne jest to w terenie gdzie nie ma oświetlenia, a pieszy porusza się w pobliżu jezdni. Przypominamy też, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pieszy poruszający się poza terenem zabudowanym po zmierzchu obowiązkowo musi posiadać widoczne elementy odblaskowe.

Rozdawanie elementów odblaskowych jest jednym z wielu działań Policji mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

asp. Grzegorz Kuźnicki – KPP Gostynin

Roczny plan Zamówień Publicznych na 2017r.

Roczny plan planowanych postępowań przetargowych w 2017 roku przedstawia się następująco:

Modernizacja drogi gminnej w ulicy Floriańskiej w Gostyninie

Roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie drogi miejskiej – ul. Floriańskiej wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z ul. Stodólną, ul. Kujawy, ul. Solidarności w Gostyninie, przebudowa odcinka ul. Kujawy i Solidarności, wykonanie utwardzenia na działce nr ewid. 2806/7 oraz przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną przebudową drogi miejskiej.

Wymagany termin realizacji: do dnia 31 sierpnia 2017r.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.umgostynin.bip.org.pl/?tree=3240

 • ul. Floriańska

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o marznących opadach występujących na terenie województwa mazowieckiego.

Walne zebranie sprawozdawcze OSP

W ubiegłą sobotę – 28.01.2017r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Floriańskiej w Gostyninie.

Karol Podleśny - prezes OSP opowiedział zebranym na spotkaniu o zakupionym sprzęcie ratowniczo-gaśniczym za około 35 tys. zł. Urząd Miasta Gostynina i Komenda Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej pomogły w tym zakupie. OSP już może się pochwalić samochodem operacyjnym Opel Astra z 2007 roku.

Prezes Karol Podleśny w sprawozdaniu z działalności za 2016 rok podkreślił, że można ten rok uznać za dobry dla Ochotniczej Straży, gdyż plasuje się ona na wysokich pozycjach w zakresie bezpieczeństwa. Strażacy brali w 80. akcjach. Prezes wyjawił zebranym, że chciałby aby w budynku OSP stworzyć np. Centrum dla Seniora.Burmistrz Paweł Kalinowski uznał tę propozycję za interesującą i oznajmił, że miasto jest otwarte na współpracę. Ponadto gospodarz naszego miasta podziękował ochotnikom za służbę na rzecz społeczeństwa i życzył dalszych sukcesów.

Asp. szt. Tomasz Cichocki – „Najpopularniejszy Dzielnicowy 2016 roku”

Konkurs na „Najpopularniejszego Dzielnicowego 2016 roku” został rozstrzygnięty. W tym roku ten zaszczytny tytuł otrzymał asp. szt. Tomasz Cichocki, natomiast jako drugi na podium uplasował się dzielnicowy z PP w Pacynie mł.asp. Adam Kucharski.
W tym roku mieszkańcy powiatu gostynińskiego swoje głosy mogli oddawać za pomocą ankiet papierowych oraz sond internetowych zamieszczonych na stronach gostynińskiej komendy, portalu Gostynin.info oraz Gostynin.24.
16 stycznia br. komisja konkursowa w składzie: Anna Florczak, Andrzej Adamski, Rafał Gościniak, kom. Jarosław Licnerski, asp. szt. Piotr Lemański i sierż.szt. Dorota Słomkowska podliczyła wszystkie ankiety oraz wyniki sond internetowych. Największą liczbę głosów otrzymał asp. szt. Tomasz Cichocki, który opiekuję się rejonem VI, w skład którego wchodzi m.in. Sokołów, Białotarsk, Rybne, Budy Kozickie, Leśniewice czy Sieraków. Drugie miejsce na najpopularniejszego dzielnicowego zajął dzielnicowy z terenu gminy Pacyna – mł .asp. Adam Kucharski.
Mieszkańcy w anonimowych ankietach, oddając głos na „swojego” kandydata, wyrażali podziękowania za codzienną służbę, pomoc i zaangażowanie policjantów.
Dzisiaj (27.01.) w świetlicy gostynińskiej komendy w obecności Komendanta Powiatowego Policji insp. Zbigniewa Włodkowskiego oraz Starosty Gostynińskiego Tomasza Matuszewskiego policjantom wręczono wyróżnienia i nagrody.

Premiera filmu "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim

W piątek 27 stycznia br. w Zamku Gostynińskim odbył się pokaz premierowy filmu pt. "Poczekalnia”, który był realizowany przez Grupę Filmową 07 wraz z Agencją Rozwoju i Promocji "Zamek" Sp. z o.o., twórcami, aktorami, statystami mieszkańcami Gostynina, którzy brali udział w tym przedsięwzięciu.
Grupa Filmowa 07, to miłośnicy dobrego kina, tworzący filmy niezależne pokazujące wartości zagubione i pomijane - treści, które są pomostem między historią, a współczesnością.
Film "Poczekalnia" ukazuje perypetie zakochanej pary, która musi podejmować mądre wybory. Częścią filmu jest historia Zamku Gostynińskiego ukazana przez pryzmat więzionej tam rodziny Szujskich.
Zdjęcia do filmu "Poczekalnia" realizowane były w Zamku Gostynińskim. Producentem filmu była Agencja Rozwoju i Promocji Zamek Sp. z.o.o.

Spotkanie otworzyła prezes Zamku Gostynińskiego - Aleksandra Balcerzak. Pani Prezes podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w postanie filmu. Wypowiedzi pozostałych mówców były przekazywane z pewną dozą humoru.

O swoich wrażeniach podczas tworzenia "Poczekalni" opowiadała również reżyser Martyna Kisio.

Burmistrz Paweł Kalinowski, podziękował autorom i uczestnikom filmu wręczając im piękne róże. Sam został obdarowany jedną z nich, za udział w filmie.

 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim

Burmistrz Paweł Kalinowski o zmianach związanych z reformą oświaty (wideo)

W trakcie dzisiejszej sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Paweł Kalinowski - Burmistrz Gostynina opowiadam o zmianach jakie nas czekają w związku z wprowadzoną ustawą.

Burmistrz nie ma możliwości organizacji staży w Urzędzie Miasta

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy 27 stycznia br. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Powiatowej Rady Rynku Pracy. W spotkaniu wzięła udział zastępca Burmistrza - pani Halina Fijałkowska, która wchodzi w skład Rady.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym do spraw pracy w zakresie polityki rynku pracy w powiecie gostynińskim. Zadaniem jej jest inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia. Ze względu na wysokie bezrobocie na naszym terenie jednym z priorytetów jest zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz absolwentów szkół na staże.

Urząd Pracy w tym roku oferuje możliwość odbycia staży przez dużą grupę stażystów. Są przewidziane staże dla ponad 500 osób.

- Mógłbym zatrudnić znaczną ilość młodych osób pozostających bez pracy, lecz mam ograniczone możliwości w tym zakresie, z uwagi na zmiany w budżecie miasta i zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia. Moje działania po uchwaleniu przez Radę Miasta budżetu ograniczyły się jedynie do złożenia wniosku o zatrudnienie tylko 6 osób do robót publicznych, co stanowi zaledwie ułamek naszych potrzeb. W latach wcześniejszych w ramach robót publicznych znajdowało zatrudnienie kilkadziesiąt osób i zapewniony był dla nich front robót. Obecnie miasto nie wykorzystuje potencjału, który oferuje Urząd Pracy. Mam nadzieję, że w przyszłości radni przychylniej spojrzą na młode osoby szukające pracy, co w efekcie będzie skutkowało zmniejszeniu bezrobocia – powiedział Burmistrz Paweł Kalinowski.

Wywiad z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim (wideo)

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Burmistrzem Miasta Gostynina. Jest to pierwszy wywiad w roku 2017 z którego dowiecie się Państwo m.in. o planach inwestycyjnych i sytuacji w spółkach miejskich.

Uchwała w sprawie Karty Seniora zaskarżona przez Wojewodę

Uchwałą Rady Miejskiej z 29 września 2016 roku przyjęto program Gostynińska Karta Seniora. Wojewoda Mazowiecki w październiku ub. roku w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność kilku zapisów uchwały podjętej głosami większości radnych Inicjatywy dla Gostynina. W listopadzie radni zmienili uchwałę uwzględniając uwagi wojewody (m.in dotyczące zameldowania osób korzystających z karty i posiadania zdolności do czynności prawnych).

Jednak po wnikliwej analizie organ nadzoru powziął kolejne wątpliwości co do zgodności z prawem w/w uchwały skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Rady Miasta.

Zastrzeżenia Wojewody dotyczą trybu ogłoszenia wejścia w życie przedmiotowej uchwały oraz sposobu jej realizacji, albowiem niektóre ustalenia zawarte w w/w dokumencie leżą w kompetencji Burmistrza.

W przyjętej uchwale został ustalony wzór Karty Seniora, zawierający logo Stowarzyszenia Inicjatywa dla Gostynina, co wydaje się naruszeniem zasad demokracji poprzez promowanie się w/w Stowarzyszenia ze środków publicznych, pomijając fakt, że warunki ubiegania się o otrzymanie karty i jej ostateczny wygląd pozostają w kompetencji Burmistrza, jako organu wykonawczego.

- W związku z powyższym oczekuję głównie od radnych z Klubu IdG ponownego rozważenia zapisów tejże uchwały lub poddaniu jej pod rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – powiedział Burmistrz Paweł Kalinowski.

Akademia zaprasza do sekcji łyżwiarstwa szybkiego

Akademia "ZWOLEŃ-TEAM" realizuje od roku szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz dorosłych w zakresie wrotkarstwa szybkiego /w tym rekreacyjnego/ na terenie Miasta Gostynina oraz Gminy Gostynin. Od nowego roku 2017 U.K.S. zaoferował uczestnikom nową aktywność fizyczną - sekcję "łyżwiarstwa: rekreacyjnego i szybkiego".
Osoby chętne, które chcą spróbować swych sił zarówno we wrotkarstwie: rolkach, bądź łyżwiarstwie mogą zgłosić swój udział poprzez:

stronę www: www.zwolen-team.pl
e-mail: uks.zwolenteam@wp.pl
fb: Uks Zwoleń-Team
tel. 24 235 37 86

Poglądowe filmy z treningów:
https://www.youtube.com/watch?v=UbGQHVlKfyw

https://www.youtube.com/watch?v=7QpZmXIlWek&t=26s

https://www.youtube.com/watch?v=xdgl97spTAk&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=8gYjcLuwC60

https://www.youtube.com/watch?v=Oj_NjmJag8E

https://www.youtube.com/watch?v=rZmHdAGQYEA

https://www.youtube.com/watch?v=eKWmbVT_gRs

Dofinansowanie na wymianę pieców węglowych - zmiana terminu składania deklaracji!

W związku z informacją zamieszczoną na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącą skrócenia terminu naboru wniosków w ramach Programu „OA-8 Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”, prosimy wszystkich mieszkańców Gostynina zainteresowanych wymianą pieca na gazowy, olejowy bądź na biomasę do składania deklaracji w terminie do 3 lutego 2017 r.  Deklarację składać można w  Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, tel. 24 236 07 42, ul. Parkowa 22, pokój numer 1.

Podsumowań działań krajowych pn. „Pasy” na terenie powiatu gostynińskiego.

W dniu 26 stycznia br. w związku z ogólnokrajowymi działaniami pn. „Pasy” gostynińscy policjanci takie działania na terenie powiatu gostynińskiego. Celem akcji było zwrócenie szczególnej uwagi na korzystanie przez kierujących i pasażerów z pasów bezpieczeństwa oraz stosowania odpowiednich urządzeń do przewozu dzieci. Podczas działań skontrolowano 35 pojazdów, ujawniono 25 naruszeń przepisów ruchu drogowego. Wobec 8 kierujących policjanci zastosowali mandaty karne.

W związku z tym, że przestrzeganie obowiązku korzystania przez kierujących i pasażerów z pasów bezpieczeństwa oraz  stosowanie odpowiednich urządzeń do przewozu dzieci jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego w przyszłości na terenie powiatu gostynińskiego prowadzone będą cykliczne takie działania.

asp. Grzegorz Kuźnicki – KPP Gostynin

LII sesja Rady Miejskiej VII kadencji

W dniu wczorajszym - 31 stycznia br. odbyła się LII sesja Rady Miejskiej VII kadencji, podczas której podejmowane były między innymi uchwały:

- w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych,

- w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą prawo oświatowe.

W Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Polnej uczyć się będą uczniowie z Gimnazjum nr 1, natomiast klasy Gimnazjum nr 2 prowadzić będzie Szkoła Podstawowa nr 3. Sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 1 będzie szkołą ośmioletnią tak jak gostynińska Trójka.  Od 1 września 2017 roku nastąpi wprowadzenie zmian.

Ponadto radni przegłosowali Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina.

Podjęto także uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina.

 

 

Zapytania ofertowe ogłoszone 1 lutego 2017 roku

W dniu dzisiejszym - 1 lutego 2017 roku - zostały zamieszczone następujące zapytania ofertowe na :

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji ciągów pieszych przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie.  Szczegółowe informacje pod linkiem  umgostynin.bip.org.pl

Opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy dróg – ul. Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego, Marii Wittek. Szczegółowe informacje pod linkiem umgostynin.bip.org.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji drogi miejskiej – ul. Bema w Gostyninie. Szczegółowe informacje pod linkiem umgostynin.bip.org.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika na ul. Słonecznej w Gostyninie. Szczegółowe informacje pod linkiem  umgostynin.bip.org.pl

 

MOSiR zaprasza na Miejską Ligę Piłki Nożnej "MOSiR - CUP"

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zaprasza drużyny zakładowe, osiedlowe, szkolne do wzięcia udziału w "MOSiR - CUP" - Miejskiej Lidze Piłki Nożnej. Rozgrywki ligowe będą prowadzone dwóch kategoriach: "Open", rocznik 1999 i starsi (niezrzeszeni) i "Oldboj", rocznik 1982 i starsi (niezrzeszeni).

Drużyny składają się z czterech zawodników w polu i bramkarza. Limit zmian jest dowolny, a czas gry wynosi 2 x 10 minut z 5 minutową przerwą. Puchary, statuetki i dyplomy otrzymają najlepsze zespoły i zawodnicy.

Zgłoszenia drużyn należy składać do 11 lutego br. na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie

ul. Sportowa 1

09-500 Gostynin

tel./fax 024 235 33 97

e-mail: mosir.gostynin@op.pl

Marznące opady na terenie województwa mazowieckiego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w ciągu najbliższych dni na terenie województwa mazowieckiego występować będą marznące opady

 • prognoza pogody

Taryfy za wodę i ścieki w 2016 roku zgodnie z prawem

Niepokój wśród wszystkich mieszkańców Gostynina w 2016 roku budziły stawki opłat za wodę i ścieki, które należało uiszczać do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., albowiem z różnych stron docierały głosy o ich nielegalności.

Chcę jednak Państwa zapewnić, że obowiązujące w ubiegłym roku taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków były wprowadzone zgodnie z prawem – powiedział Burmistrz Paweł Kalinowski.

Toczący się w tej sprawie spór pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Radą Miejską w Gostyninie został ostatecznie rozstrzygnięty przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 6 grudnia 2016 roku, który uchylił wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i oddalił skargę Rady na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody.

Zatem w tej sytuacji obowiązujące pozostały taryfy zweryfikowane przez Burmistrza, które weszły w życie z dniem 21.01.2016r.

Wyniki konkursu "Maluch plus edycja 2017"

Na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pojawiła się informacja o wynikach konkursu "Maluch plus edycja 2017".

Miło nam poinformować, że miasto Gostynin uzyskało dotację na utworzenie nowego punktu opieki dzieci do lat trzech w ramach programu "Maluch plus edycja 2017" i uzyskało dotację w kwocie 143.896,02 zł, w tym na tworzenie miejsc 127.896,02 zł, a na funkcjonowanie miejsc 16.000,00 zł.

Jest to kwota, która nie zaspokaja w pełni potrzeb na przystosowanie pomieszczeń do wymogów punktu opieki dla dzieci do lat 3. W związku z powyższym będę wnosił o wprowadzenie pozostałych środków do budżetu miasta na 2017 rok – powiedział Burmistrz Paweł Kalinowski.

Konieczność realizacji tego zadania związana jest z dużą potrzebą zorganizowania w naszym mieście opieki dla dzieci do lat 3 – oczekujących na przyjęcie jest 49 wniosków.

Działania krajowe alkohol i narkotyki w powiecie gostynińskim

W dniu dzisiejszym na terenie naszego powiatu w ramach ogólno-krajowych działań pn. „Alkohol i narkotyki” gostynińscy policjanci w trakcie służby szczególnym zainteresowaniem obejmą kierujących mogących znajdować się pod działaniem alkoholu lub podobnie działających środków. W związku z tym będą prowadzone wzmożone kontrole trzeźwości. Podczas każdej kontroli drogowej kierujący obligatoryjnie będzie poddawany badaniu na trzeźwość, a w uzasadnionych przypadkach policjanci będą badać kierujących narkotesterem.

Działania te mają na celu eliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących, stwarzających bardzo duże zagrożenia dla innych uczestników.

asp. Grzegorz Kuźnicki – KPP Gostynin

Repertuar kina "Siemowit"

Kino "Siemowit" prezentuje filmy dla dzieci i dorosłych. Od 4 lutego br. odbędzie się projekcja filmu animowanego pt.: "Królowa Śniegu 3 – Ogień i Lód". Film opowiada o tym, że Królowa Śniegu i samozwańczy Król Śniegu zostali pokonani, Kai i Gerda nie mają powodów do radości. Dziewczynka pragnie odnaleźć ukochanych rodziców, porwanych przez Północny Wiatr. Wspólnie z przyjaciółmi wyrusza na kraniec świata, w pełną niebezpieczeństw wyprawę ratunkową. W trakcie wędrówki bohaterowie natrafiają na artefakt, pochodzący z prastarego królestwa trolli. To legendarny Kamień Ognia i Lodu.

Kolejnym filmem jest horror pt. "Aplik@cja", który opowiada o grupie nastolatków otrzymujących po tajemniczej śmierci swojej koleżanki zaproszenie na telefony, aby zainstalować tajemniczą aplikację zwaną Mr. Bedevil. Demon zamierza pozabijać nastolatków eksploatując ich największe lęki.

 • repertuar kina "Siemowit"

Już niedługo ferie! Moc atrakcji dla dzieci i młodzieży!

Młodzi gostyniacy po raz kolejny będą mogli korzystać z wielu atrakcji przygotowanych w ramach programów jednostek miejskich. Oprócz półkolonii zimowych, czeka na nich wiele różnorodnych zajęć specjalistycznych oraz bogata oferta sportowo-rekreacyjna.

Nabór na półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży został już zakończony. Weźmie w nich udział 55 dzieci. Jednak na tych, dla których zabrakło miejsc, czeka wiele innych atrakcji.

W eMCeKu, czyli na ul. 18 Stycznia w Gostyninie, w godz. 10.00-14.00 odbywać się będą zajęcia dla dzieci w wieku 7-13 lat. Organizatorzy gwarantują wiele radości i dobrej zabawy podczas zajęć: teatralnych, plastycznych, ruchowych, muzycznych, literackich, rzeźbiarskich i wielu, wielu innych. Motywem przewodnim tegorocznych ferii będzie tradycja.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportów Wodnych i Zimowych także przygotowały ciekawą ofertę na czas zimowego wypoczynku. Są to m.in. zajęcia na pływalni, a wśród nich realizowanie programu „Chcę pływać” przeznaczonego dla dzieci z miejskich przedszkoli. Poza tym w hali sportowej odbywać się będą turnieje w halowej piłce nożnej, szkółka tenisa ziemnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz „Piłkarski Puchar Zimy”.

Natomiast w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jakuba z Gostynina przygotowano zajęcia dla przedszkolaków pod nazwą „Wycieczka po Afryce”, a także zajęcia pn. „Teatr w Bibliotece” dla dzieci w wieku 8-13 lat.

Dzieci i młodzież z Gostynina na pewno znajdą coś interesującego dla siebie. Życzymy wszystkim udanego wypoczynku i wspaniałej zabawy.

 • mck ferie 2017

Bezpłatne szkolenia dla MAZOWSZAN

Europejska Grupa Doradcza sp. z o.o. zaprasza na Certyfikowane Szkolenia dla Mazowszan z zakresu zarządzania środowiskowego, zarządzania czasem i bezpieczeństwem żywności. W szkoleniach mogą wziąć udział przede wszystkim osoby z obszarów wiejskich województwa mazowieckiego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, finansowany ze środków UE. Szkolenia to szansa na uzyskanie certyfikatu.

Szkolenia będą prowadzone przez firmę Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. z Kalisza.

Organizatorzy zapewniają: bezpłatne uczestnictwo, przerwę kawową i obiadową, materiały szkoleniowe, certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej.

Więcej szczegółów pod adresem Europejska Grupa Doradcza sp. z o.o.

Wszystkie szkolenia odbędą się w Zamku Gostynińskim zgodnie z terminarzem:

1. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności (5 dni): 22-24.02, 27-28.02.2017 r.  

2. Zarządzanie środowiskowe i Zarządzanie czasem (5 dni): 13-15.03.2017 r. i 16-17.03.2017 r.

 

Rekrutację na bezpłatne szkolenia z zarządzania dla mieszkańców województwa mazowieckiego prowadzi Gostynińskie Centrum Rozwoju.

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt mailowy z GCR pod adresem: gcr@o2.pl

 


 


 

 • Szkolenia dla Mazowszan
 • Szkolenia dla Mazowszan
 • Szkolenia dla Mazowszan
 • Szkolenia dla Mazowszan

MBP zaprasza do zapoznania się z książkami dla dorosłych, młodzieży i dzieci

Dla dorosłych Miejska Biblioteka Publiczna proponuje dwie pozycje książkowe:

Magdaleny Witkiewicz – "Pracownia dobrych myśli"

"Pracownia dobrych myśli", jest opowieścią o klimatycznej kwiaciarni prowadzonej przez Floriana. Niegdyś w tym samym miejscu funkcjonowała pracownia krawiecka, którą prowadziła babka Floriana, Pelagia. Po wielu latach w pracowni nadal "zszywa się" szczęście. Pomimo tego, że już dawno przy ul. Przytulnej 26 nie pracuje żadna krawcowa, przewijający się ludzie tkają dziwaczne losy. W "Pracowni dobrych myśli" przypadkowe osoby odnajdują swoje szczęście, układając życie na nowo.

Miło nam poinformować, że autorka – Magdalena Witkiewicz - będzie gościła w Miejskiej Bibliotece Publicznej 9 marca br. o godz. 17.00. Organizator – Miejska Biblioteka Publiczna – pragnie w ten sposób połączyć spotkanie autorskie z Dniem Kobiet.

Michała Piroga "Wszystko jest po coś"

Michał Piróg, popularny i lubiany tancerz, na podstawie swoich życiowych doświadczeń, stworzył katalog trzynastu zasad, które pomogły mu osiągać sukcesy. Zasad uniwersalnych, które mogą pomóc każdemu wykorzystać życiową szansę i wydźwignąć się nawet z poważnych opresji.

Dla młodzieży

Nicoli Yoon "Ponad wszystko"

Książka opowiada o Maddy, która jest uczulona dosłownie na wszystko. Nigdy nie opuszcza domu, a jedynymi osobami, które widuje, są jej mama i pielęgniarka. Ale pewnego dnia musi zmierzyć się ze światem zewnętrznym i wtedy spotyka Olly'ego. Czy podejmie największe ryzyko w swoim życiu?

Dla dzieci

Autorka, Anna Paszkiewicz proponuje dzieciom w swojej książce „Niezwykła podróż. Wiersze dla dzieci” wędrówki po wszystkich kontynentach, zapoznanie z najciekawszymi miejscami na Ziemi i zostanie prawdziwym małym podróżnikiem.

 

 

Teatr Historyczny „Chorągiew Komturstwa Gniewskiego ” zagościł w Gimnazjum nr 2

Panowie z Teatru Historycznego „Chorągiew Komturstwa Gniewskiego ” przedstawili uczniom spektakl historyczny o charakterze edukacyjnym, nazywany Żywą Lekcję Historii. Tematyka lekcji dotyczyła okresu cywilizacji starożytnych (Grecja i Rzym).

Ciekawa opowieść o historii tych cywilizacji, którą Panowie urozmaicali licznymi żartami, była dodatkowo połączona z pokazem strojów, uzbrojenia i przedmiotów użytkowych filozofów greckich , senatora rzymskiego czy rzymskiego legionisty. Uczniowie mogli brać udział podczas występów, przymierzać stroje oraz śmiać się z opowiadanych żartów. Żywa lekcja historii niewątpliwie wzbogaciła wiedzę uczniów o dodatkowe wiadomości.

Mateusz Lewandowski

Uczniowie z Gimnazjum nr 2 na warszawskich uniwersytetach

W ostatnim czasie grupa uczniów z Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie brała udział w naukowej podróży po wyższych uczelniach w Polsce. Tym razem zwiedzali uniwersytety w stolicy. Naukowy charakter wycieczki został urozmaicony dodatkowymi atrakcjami, bowiem uczniowie mieli okazję zwiedzić Łazienki Królewskie w zimowej scenerii oraz wnętrza klasycystycznego Pałacu na Wyspie. Podczas zwiedzania królewskich komnat wszyscy mogli wysłuchać ciekawych opowieści w asyście audioprzewodnika. Kolejnym dodatkiem były atrakcje Centrum Nauki Kopernik, gdzie spędzili czas badając najróżniejsze mechanizmy wykorzystujące zjawiska fizyczne, chemiczne, biologiczne, geograficzne oraz informatyczne i mechatroniczne.

Gostynińscy gimnazjaliści podziwiali wnętrza Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w próbie do egzaminu w sali koncertowej. Zobaczyli nowe miejsce przechowywania serca Chopina, które z Kościoła św. Krzyża zostało przeniesione właśnie na Uniwersytet Muzyczny, którego Chopin jest patronem. Uczniowie poznali najsłynniejszych absolwentów UM im. Chopina i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia. Odwiedzili także Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego i przeszli na główny kampus tegoż Uniwersytetu. Tam również uczniowie poznali najbardziej znanych absolwentów. Wycieczka natchnęła uczniów do wytężonej nauki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, by w przyszłości spełniać się na wymarzonych uczelniach.

 

Źródło: http://www.g2gostynin.pl/

Kondolencje

Pani Anecie Trojanowskiej

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Teściowej

składają

Paweł Witold Kalinowski

i pracownicy Urzędu Miasta

 

Budowa chodnika w ul. Spacerowej – zawiadomienie o wyborze oferty

Została wybrana firma - P.W. HYDROBUD Paweł Złotowski 99-300 Kutno, Leszczynek 2A, która będzie realizowała jedno z pierwszych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na ten rok budżetowy - budowa chodnika w ul. Spacerowej w Gostyninie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: budowę chodników i przebudowę istniejących zjazdów; wymianę istniejących krawężników; dostosowanie istniejących studzienek uzbrojenia terenu do projektowanych nawierzchni; zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia i uporządkowanie terenu.

Więcej informacji w BIP: www.umgostynin.bip.org.pl

Ruszyła realizacja Budżetu Obywatelskiego 2017

Ruszyła realizacja Budżetu Obywatelskiego 2017. W Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane zapytanie ofertowe na dostawę 5 zestawów AED (wraz z montażem we wskazanych lokalizacjach), defibrylatora szkoleniowego oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi AED dla nie mniej niż 50 osób.

Zakup defibrylatorów jest pierwszym z realizowanych w 2017 r. projektów Budżetu Obywatelskiego.
Na zadanie "Skuteczny ratunek. Zakup defibrylatorów do miejsc użyteczności publicznej w Gostyninie" mieszkańcy naszego miasta oddali 384 głosy. Zestawy AED zostaną umieszczone w 5 lokalizacjach tj. na Pływalni Miejskiej, Starej Betoniarni, w Miejskim Centrum Kultury, Urzędzie Miasta oraz w obiekcie MOSiR przy ul. Sportowej (istnieje możliwość zmiany wskazanych lokalizacji).

Defibrylatory są to urządzenia, które pozwalają uratować ludzkie życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Nikt z nas nie powinien obawiać się udzielania pierwszej pomocy. Defibrylatory AED mają uczynić ją jeszcze bardziej skuteczną. Pomoże to czuć się nam pewniej w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia.   

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują się na stronie BIP

 

 

Foto: http://www.medical-service.pl

 • defibrylator
 • defibrylator

Bezpieczne ferie - poradnik dla najmłodszych

Przerwa zimowa to czas odpoczynku dla dzieci i młodzieży od obowiązków szkolnych. Niestety nie jest to czas wolny od zagrożeń i niebezpieczeństw. Przedstawiamy poradnik skierowany do rodziców i dzieci, w którym znajduje się krótki opis postępowania w przypadku najczęstszych domowych wypadków.

 • Bezpieczeczne Ferie Gostynin 2017-01.jpg
 • Bezpieczeczne Ferie Gostynin 2017-02.jpg
 • Bezpieczeczne Ferie Gostynin 2017-03.jpg
 • Bezpieczeczne Ferie Gostynin 2017-04.jpg
 • Bezpieczeczne Ferie Gostynin 2017-05.jpg
 • Bezpieczeczne Ferie Gostynin 2017-06.jpg
 • Bezpieczeczne Ferie Gostynin 2017-07.jpg
 • Bezpieczeczne Ferie Gostynin 2017-08.jpg
 • Bezpieczeczne Ferie Gostynin 2017-09.jpg
 • Bezpieczeczne Ferie Gostynin 2017-10.jpg
 • Bezpieczeczne Ferie Gostynin 2017-11.jpg
 • Bezpieczeczne Ferie Gostynin 2017-12.jpg

Działania prędkość, kaskada na drodze krajowej K-60

We wtorek 7 lutego br. na terenie powiatów łęczyckiego, kutnowskiego, gostynińskiego i płockiego na drodze krajowej K-60 przeprowadzone zostały działania pn. „Prędkość, kaskada”. Organizatorem działań był Wydział Ruchu Drogowego KPP w Gostyninie. Jak wynika z przeprowadzonej analizy bezpieczeństwa najniebezpieczniejszymi odcinkami drogi krajowej K-60 są tereny zabudowane oraz obwodnice miast i rejony skrzyżowań z drogami podporządkowanymi. W działaniach oprócz policjantów KPP Gostynin wzięli udział policjanci WRD KPP Łęczyca, WRD KPP Kutno i WRD KMP Płock. Celem działań było ograniczenie zdarzeń w ruchu drogowym oraz eliminowanie z ruchu kierujących stwarzających zagrożenie dla innych uczestników. Na wyznaczonych odcinkach drogi K-60 prowadzone były wzmożone kontrole prędkości.

W trakcie działań policjanci ujawnili kilkadziesiąt przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości oraz innych wykroczeń w ruchu drogowym. Za popełnione wykroczenia na kierujących karano mandatami karnymi.

Grypa nie odpuszcza - sytuacja epidemiologiczna na dzień 8.02.2017 r.

Odporność naszego organizmu w okresie jesienno-zimowym spada w następstwie wychłodzenia ciała, co skutkuje częstymi infekcjami górnych dróg oddechowych. Grypa jest poważną chorobą, przebiegającą w burzliwy sposób i co najgorsze - daje bardzo niebezpieczne powikłania. Należy pamiętać, że choroba nieleczona w sposób prawidłowy, stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia, a nawet życia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie na podstawie meldunków epidemiologicznych przekazywanych przez podmioty lecznicze działające na terenie powiatu gostynińskiego informuje, że w okresie od 1 – 7 lutego br. zgłoszono i zarejestrowano 79 zachorowań i podejrzeń na grypę i infekcje grypopodobne mieszkańców powiatu gostynińskiego, w tym 20 zachorowań dzieci w wieku od 0 do 14 lat oraz 54 zachorowania osób w wieku 15 – 64 lata. Dwoje dzieci w grupie wiekowej 0-14 lat zostało hospitalizowanych. Liczba zarejestrowanych zachorowań minionym tygodniu w porównaniu do ostatniego tygodnia stycznia uległa zmniejszeniu.

Łącznie w okresie od 1 października 2016 r. do 7 lutego 2017r. zarejestrowano 528 zachorowań. 2014 zachorowania dot. dzieci w grupie wiekowej 0-14 lat. Pięcioro dzieci zostało hospitalizowanych.

W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego sezonu mamy zdecydowany wzrost zachorowań. W okresie od 1 października 2015r. do 31 stycznia 2016r. łącznie zarejestrowano 58 zachorowań.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się i skorzystania z materiałów informacyjnych umieszczonych na stronie: http://gis.gov.pl/zdrowie/choroby-zakazne/287-grypa-sezonowa


 

Źródło: http://gis.gov.pl/zdrowie/choroby-zakazne/287-grypa-sezonowa


 

Gostynińska "Jedynka" uczciła swojego patrona – Armię Krajową [zdjęcia]

W dniu wczorajszym (8.02) Szkoła Podstawowa Nr 1 obchodziła Dzień Patrona Szkoły – Armii Krajowej, zakończony uroczyście przygotowaną wieczornicą. Uczniowie pod opieką Moniki Majewskiej oraz przy akompaniamencie Tomasza Sarniaka przygotowali program patriotyczny, który był wyrazem wdzięczności żołnierzom Armii Krajowej, kombatantom i pozostałym bohaterom z lat wojny i okupacji.

Pani Magdalena Andrzejczak – Dyrektor Szkoły, przypomniała że w tym roku mija 21. rocznica nadania imienia szkoły, 82. rocznica istnienia budynku szkoły i 100. rocznica istnienia w Gostyninie Szkoły Podstawowej i jednocześnie zaprosiła wszystkich na kolejne uroczystości.

Zaproszeni goście zachwyceni byli przygotowaną wieczornicą, wzruszeni z uwagą słuchali pieśni, które zostały odśpiewane przez ubraną w patriotyczne stroje młodzież. Burmistrz Paweł Kalinowski podziękował uczniom za piękną lekcję historii, a gronu pedagogicznemu za wkład, jaki wnoszą swoją pracą. W swoim wystąpieniu Burmistrz podkreślił także, że jest absolwentem tej szkoły i z dumą wspomniał swoich nauczycieli.

 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1

Podsumowanie działań ogólnokrajowych - alkohol i narkotyki w powiecie gostynińskim

W piątek 3 lutego br. na terenie naszego powiatu w ramach ogólnokrajowych działań pn. „Alkohol i narkotyki” gostynińscy policjanci przeprowadzili działania ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie z ruchu kierujących pojazdami będących pod działaniem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. W trakcie działań policjanci łącznie sprawdzili trzeźwość 394 kierujących, dwóch poddano badaniu narkotesterem. Wszyscy kierujący byli trzeźwi.

 • podsumowanie działań policyjnych w powiecie gostynińskim

Wracają rozgrywki Lotto Ekstraklasy i kolejne mecze Nafciarzy!

Już 12 lutego o godz. 15:30 w pierwszym spotkaniu po zimowej przerwie w rozgrywkach Wisła Płock zmierzy się na Stadionie im. Kazimierza Górskiego z drużyną Śląska Wrocław.

W pierwszym spotkaniu na stadionie we Wrocławiu padł bezbramkowy remis. Teraz w rewanżu w Płocku staniemy przed szansą wywalczenia cennych trzech punktów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców i sympatyków Wisły Płock na niedzielne spotkanie. Wspomóżmy zawodników głośnym dopingiem i wspólnie wywalczmy cenne trzy punkty.

Bilety do kupienia na: www.wislaplock.kupbilety.pl/

 • Mecz Wisła Płock - WKS Śląsk Wrocław

„Paryż” Pawła Tencera wystawą pełną wspomnień

Wyjątkowa uroczystość miała dziś miejsce w Miejskim Centrum Kultury. W pierwszej jej części Krzysztof Koper wraz Aleksandrą Milczarek - dyrektor  tej placówki dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy z imieniem galerii. Od dzisiaj galeria nosi imię gostynińskiego artysty - Pawła Tencera. Kolejnym punktem programu było przecięcie wstęgi i odsłonięcie obrazu malarza, którego dokonali synowie Pawła Tencera wraz z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, a wśród nich starszy syn malarza, który serdecznie podziękował za wyróżnienie i pełnym wzruszenia głosem wyraził dumę jaką napawa go twórczość  i dorobek ojca.

Burmistrz Paweł Kalinowski przypomniał Pawła Tencera, jako osobę pogodną, pełną zapału do tworzenia kolejnych plenerów, wystaw, do malowania nowych obrazów, a nade wszystko, jako  artystę, który w naturalny sposób uwielbiał dzielić się swoją wiedzą o sztuce.

Gospodarz naszego miasta przekazał na ręce Krzysztofa Kopra sztalugę, która będzie służyła w MCK gostynińskim malarzom.

Piękny wiersz zadedykowany Pawłowi Tencerowi odczytała Zenona Radzka.

Podczas wypowiedzi zaproszonych gości, zebrani w sali wystaw słuchacze poznawali Pawła Tencera jako artystę wszechstronnego.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy wystawy zaczęli oglądać  namalowane przez Pawła Tencera obrazy i dzielić się swoimi wrażeniami w kuluarach.

 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera

Uchwała w sprawie reformy oświaty

W trakcie LII sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Obowiązek podjęcia w/w uchwały wynika z art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), zgodnie z którym rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego w/w ustawą.

Zgodnie z art. 117 ust. 1 i art. 118 w/w ustawy z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, uczniowie klas I–VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej.

Zachęcamy do zapoznania się z Uchwałą oraz informacją Burmistrza w tej sprawie zamieszczonej na stronie.

Trwają prace nad poprawą bezpieczeństwa m.in. uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1.

W ubiegłym tygodniu w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji ciągów pieszych przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie”. W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta Gostynina podpisał umowę na opracowanie w/w dokumentacji z firmą Hol-Bud sp. z o.o.

Gostynińska firma, w ciągu czterech miesięcy, wykona opracowanie dokumentacji projektowej przewidującej:

 • modernizację chodników i przebudowę istniejących zjazdów;
 • dostosowanie istniejących studzienek uzbrojenia terenu do projektowanych nawierzchni;
 • wymianę istniejących krawężników;
 • zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.

Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych Hol-Bud sp. z o.o. złożyło najkorzystniejszą ofertę cenową na wykonanie w/w dokumentacji, która opiewała na kwotę 5.904,00 zł.

Kolejnym etapem prac przy ul. Ozdowskiego będą roboty budowlane, dzięki którym poruszanie się w tej części miasta będzie łatwiejsze dla mieszkańców i stanie się bezpieczniejsze przede wszystkim dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1.

 

Zdjęcia: google.pl/maps

 • ul. Ozdowskiego
 • ul. Ozdowskiego

Problemy z wodą

MPK w Gostyninie informuje, że w dniu 11.02.2017r. doszło do dwóch bardzo poważnych awarii sieci wodociągowej na terenie miasta Gostynina. Jedna z nich dotyczy magistrali w rejonie wiaduktu przy ul. 18 Stycznia, zaś druga miała miejsce przy ul. Ziejkowej.

W związku z tym obydwa ujęcia wody dla  miasta zostały czasowo wyłączone.  Pracownicy przedsiębiorstwa intensywnie pracują nad usunięciem obydwu uszkodzeń sieci. Należy się liczyć z tym, że do godzin południowych lub nawet popołudniowych większa część miasta będzie pozbawiona wody w kranach. 

Przedsiębiorstwo przeprasza mieszkańców za utrudnienia, w okresie przedłużających się mrozów prawdopodobieństwo pojawiania się tego typu zdarzeń jest istotnie zwiększone.

 • Problemy z wodą

Razem bezpieczniej - nowe oznakowanie przejść dla pieszych

Informujemy, że Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach programu rządowego „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” w ramach celu obligatoryjnego 1b – Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przedsięwzięcie planowane do objęcia wsparciem ze środków rezerwy celowej Budżetu Państwa ma na celu modernizację oznakowania poziomego w obrębie 27 przejść dla pieszych na terenie Miasta Gostynina.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem, na II kwartale 2017 r., zaplanowano zostało wykonanie oznakowania kontrastowego w kolorze biało czerwonym, odblaskowe, grubowarstwowe przy użyciu farb chemoutwardzalnych.

Według założeń projektowych prawidłowe, widoczne oznakowanie przejść dla pieszych zapewni poprawę bezpieczeństwa pieszych, tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego (NURD). Ma to szczególne znaczenie w okresach ograniczonej widoczności na drogach, w tym występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wykonanie oznakowania w technice grubowarstwowej chemoutwardzalnej zapewni dłuższy okres eksploatacji oznakowania.

Łączna wartość planowanych robót została oszacowana na 54 960,00 zł, planowana kwota dofinansowania to 43 968,00 zł, wkład własny: 10 992,00 zł.

O wynikach naboru i dalszych działaniach będziemy Państwa informować w najbliższych tygodniach.

 • razem bezpieczniej - logo

Poprawa jakości powietrza w Gostyninie – dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych

Informujemy, że w dniu 10 lutego 2017r. Miasto złożyło do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie w ramach Programu „OA-8 Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

Wsparciem planowane jest objęcie 42 gospodarstw domowych z terenu miasta Gostynina, którzy złożyli w Urzędzie Miasta deklarację dotyczącą wymiany pieca węglowego na gazowy lub biomasę.

Planowana łączna kwota dofinansowania Z WFOŚiGW: 210 000,00 zł, łączna wartość zadania to 297 471,37 zł, procentowy udział  środków WFOŚiGW 70,6%.

Środki na modernizację pieców pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dofinansowanie według dokumentacji konkursowej wynosi do 75% wydatków kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł na jedno indywidualne źródło ciepła.

Realizując wspólnie z mieszkańcami Gostynina wyminę 42 kotłów węglowych planujemy zmniejszyć emisję szkodliwych substancji corocznie o ponad:

 • 164 tony dwutlenku węgla
 • 9,5 tony tlenku węgla
 • 8,5 tony pyłów (PM 2,5 i PM 10)
 • 3,4 tony dwutlenku siarki

O wynikach konkursu i dalszych działaniach będziemy Państwa informować w najbliższych tygodniach.

 • logo WFOSiGW

Darmowe jabłka

Dzięki uprzejmości Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bielsku, już po raz kolejny, do Gostynina dotrze transport z jabłkami. Darmowe owoce będą rozdawane 16 lutego (czwartek) przy Gostynińskim Zamku. Jabłka będzie można odbierać od godziny 10:00.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gostynina, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, szkoły i przedszkola.

 • darmowe jabłka

Bezpiecznie w trakcie ferii

Gostynińscy policjanci spotkali się z dziećmi w Miejskim Centrum Kultury, aby omówić bezpieczne zachowania w trakcie trwających ferii zimowych.
W trosce o bezpieczeństwo uczestników wypoczynku zimowego, jak co roku podczas ferii, gostynińscy policjanci przeprowadzają szczególne działania prewencyjne pn. „Bezpieczne ferie”. Zaangażowani w nie zostają funkcjonariusze wszystkich rodzajów służb. W ramach tych działań policjanci odwiedzili dzieci w gostynińskim MCK. Mundurowi szczególną uwagę zwrócili na niekorzystanie z „dzikich lodowisk”, zachowania w kontakcie z osobą nieznajomą czy zasady ruchu drogowego. Nie obyło się bez ćwiczeń praktycznych. Policjantka tłumaczyła dzieciom zasady pierwszej pomocy przedmedycznej, a funkcjonariusz przeprowadził symulację ewakuacji spod zarwanego lodu.
Apelujemy również do rodziców i opiekunów, aby zadbali o bezpieczeństwo swoich pociech podczas zimowego wypoczynku. Niefrasobliwe korzystanie z zamarzniętych akwenów wodnych czy lekkomyślne urządzanie zabaw w bezpośredniej bliskości dróg może zakończyć się tragicznie. Brawura w połączeniu z brakiem opieki ze strony dorosłych może doprowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia.

sierż.szt. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

 • ferie MCK
 • ferie MCK
 • ferie MCK

Zapoznaj się z rozkładem jazdy w czasie ferii

Urząd Miasta Gostynina przypomina, że zgodnie z umową dotyczącą  świadczenia usług lokalnego przewozu osób i obowiązującym rozkładem jazdy w okresie przerwy w nauce szkolnej, także ferii zimowych w dniach od 13.02.2017 r. do 24.02.2017 r. nie są realizowane kursy oznaczone w rozkładzie jazdy symbolem  "S", ponieważ dotyczą one tylko dni będących dniami nauki szkolnej.

Wobec powyższego na trasie: Zalesie-Osiedle do Gostynina nie jest realizowany kurs z godziny 8:35; z Gostynina do Zalesia-Osiedle kurs z godziny 13:40 oraz 14:30.

Natomiast na trasie z Gostynina do Kruka nie jest realizowany kurs z godziny 10:15 oraz 11:30; na trasie z Kruka do Gostynina nie jest realizowany kurs z godziny 10:15, 11:00 i 12:10.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z obowiązującym rozkładem jazdy.

 • Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
 • Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Marznące opady deszczu i mżawki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w ciągu najbliższych dni na terenie województwa mazowieckiego występować będą marznące opady deszczu i mżawki powodujące gołoledź.

 • Ostrzeżenia meteorologiczne

Niedługo rozpoczną sie prace przy budowie chodnika ul. Spacerowej. Podpisano umowę na realizację zadania

W najbliższym czasie rozpoczną się prace przy budowie chodnika na ul. Spacerowej, która będzie pierwszą z realizowanych w 2017 r. inwestycji w naszym mieście. W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na realizację w/w zadania z Panem Pawłem Złotowskim przedstawicielem firmy Hydrobud z Leszczynka k. Kutna.

Realizator w terminie do 31 sierpnia 2017 r. wykona:

 • chodnik w ciągu ulicy Spacerowej w Gostyninie, po jej południowej stronie – tj. prawej patrząc od strony ulicy Bema w kierunku ulicy Słowackiego oraz przebudowę istniejących zjazdów,
 • wymianę istniejących krawężników,
 • dostosowanie istniejących studzienek uzbrojenia terenu do projektowanych nawierzchni,
 • zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia
 • uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

Budowa chodnika niewątpliwie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców ul. Spacerowej, dzięki czemu poruszanie się w tej części miasta będzie łatwiejsze i stanie się bezpieczniejsze.

 • ul. Spacerowa
 • ul. Spacerowa 2

LIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej (video)

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z LIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, w czasie której Radni m.in. podjęli uchwalę zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 miasta Gostynina.
 

 • LIII sesja Rady Miejskiej w Gostyninie
 • LIII sesja Rady Miejskiej w Gostyninie
 • LIII sesja Rady Miejskiej w Gostyninie
 • LIII sesja Rady Miejskiej w Gostyninie
 • LIII sesja Rady Miejskiej w Gostyninie
 • LIII sesja Rady Miejskiej w Gostyninie

Burmistrz podpisał umowę na opracowanie dokumentacji dla budowy dróg na os. Zatorze i budowy chodnika na ul. Słonecznej

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że w dniu 14 lutego 2017 r. podpisano umowę na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy dróg - ul. Hubalczyków, ul. Gerwatowskiego, ul. Honorowych Dawców Krwi, ul. Małkowskiego i ul. Marii Witek w Gostyninie.

Zakres opracowanej dokumentacji będzie obejmował:
- budowę nawierzchni bitumicznej z krawężnikami na ławach betonowych dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych w miejscach przejść dla pieszych,
- budowę chodników, zjazdów i progów zwalniających z kostki betonowej,
- odwodnienie – należy zaprojektować kanalizację deszczową jako podstawowy sposób odprowadzenia wody deszczowej lub rowy przyuliczne wyłożone płytami ażurowymi w zależności od możliwości technicznych wprowadzenia tych rozwiązań,
- przebudowę przepustów w miarę potrzeb,
- budowę oświetlenia ulicznego LED.

Wykonaniem zadania zajmie się Biuro Projektowe ESPEJA z siedzibą w Kaliszu

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 30 października 2017 r.  

Więcej informacji na stronie:  http://umgostynin.bip.org.pl/?tree=3249


Natomiast w dniu 15 lutego 2017 r.  podpisano umowę na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika na ul. Słonecznej w Gostyninie.

Zakres opracowanej dokumentacji będzie obejmował:
- budowę chodników i przebudowę istniejących zjazdów,
- dostosowanie istniejących studzienek uzbrojenia terenu do projektowanych nawierzchni,
- wymianę istniejących krawężników,
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.

Wykonaniem zadania zajmie się Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Więcej informacji na stronie:  http://www.umgostynin.bip.org.pl/?tree=3247

 • Budowa dróg i chodników
 • Budowa dróg i chodników
 • Budowa dróg i chodników
 • Budowa dróg i chodników
 • Budowa dróg i chodników
 • Budowa dróg i chodników
 • Budowa dróg i chodników
 • Budowa dróg i chodników
 • Budowa dróg i chodników
 • Budowa dróg i chodników
 • Budowa dróg i chodników
 • Budowa dróg i chodników
 • Budowa dróg i chodników

Modernizacja ul. Bema. Władze miasta podpisały umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Władze miasta informują, że w dniu dzisiejszym (17.02) podpisano umowę na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji drogi miejskiej – ul. Bema w Gostyninie

Zakres opracowanej dokumentacji będzie obejmował:
 - modernizację chodników i przebudowę istniejących zjazdów,
- dostosowanie istniejących studzienek uzbrojenia terenu do projektowanych nawierzchni,
- wymianę istniejących krawężników ,
- budowę zatok parkingowych ,
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia ,
- wycinkę drzew
Wykonaniem zadania zajmie się  Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczno-Budowlana z Ostrowa Wielkopolskiego.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia –  4 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Więcej informacji na stronie:  http://umgostynin.bip.org.pl/?tree=3248.

 

 • Modernizacja ul. Bema
 • Modernizacja ul. Bema
 • Modernizacja ul. Bema
 • Modernizacja ul. Bema

Zgłoś awarię oświetlenia

W sytuacji awarii oświetlenia ulicznego (nieświecąca lub migająca latarnia, itp.), prosimy mieszkańców Gostynina o zgłaszanie tego faktu w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina – pod numerem telefonu 24-236-07 42 lub bezpośrednio na infolinię Pogotowia Oświetleniowego 801-800-103. Przyspieszy to podjęcie działań w zakresie wymiany/naprawy systemu oświetlenia. 

foto. PetroNews.pl

 • fot. PeroNews.pl

23. kolejka Lotto Ekstraklasy: Wisła Płock - Zagłębie Lubin

W 23. kolejce Lotto Ekstraklasy Wisła Płock podejmie na Stadionie im. Kazimierza Górskiego Zagłębie Lubin.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców i sympatyków Nafciarzy na piłkarskie widowisko przy Łukasiewicza 34. Wspomóżmy zawodników w niebiesko-biało-niebieskich trykotach gorącym dopingiem i wywalczmy wspólnie ważne trzy punkty.

Początek meczu z Zagłębiem Lubin w sobotę 25. lutego o godzinie 15:30. Bilety do nabycia w punktach sprzedażowych Wisły Płock w budynku głównym na stadionie, w Galerii Mazovia oraz przez internet na wislaplock.kupbilety.pl Do zobaczenia!

 • 23. kolejka Lotto Ekstraklasy: Wisła Płock - Zagłębie Lubin

Gostynińska młodzież na deskach Kutnowskiego Domu Kultury

Młodzież z gostynińskiej Akademii Inicjatyw Młodzieżowych po raz kolejny pokaże swoje umiejętności szerszej publiczności. Spektakl „Krok do kwadratu” tym razem zaprezentowany zostanie w kutnowskim Domu Kultury 2 marca o godz. 18:00.

Gostynińska młodzież na premierze spektaklu w Gostyninie otrzymała owacje na stojąco. Młodzi aktorzy w ciekawy sposób opowiadali o poszukiwaniu własnego miejsca na ziemi. Główny bohater wchodził przez tajemnicze portale do świata ludzi bezdomnych, bezwzględnych korporacji i wirtualnej przestrzeni. W czasie inscenizacji zaprezentowanych zostało wiele efektów specjalnych, można było podziwiać ciekawe kostiumy, a to wszystko dopełnione było śpiewem i tańcem.

W Gostyninie musical spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Jeżeli jeszcze ktoś nie widział – nic straconego, zapraszamy 2 marca do Kutna.

 • krok do kwadratu
 • krok do kwadratu
 • krok do kwadratu
 • krok do kwadratu

Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

 

Lp.

 

Działka nr,

lokalizacja

 

Powierzchnia

m.kw.

 

Księga wieczysta

 

Przeznaczenie

w mpzp

 

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości (udziału) w złotych

 

1.

 

udział w wysokości ½ w zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 2599 położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12

 

pow. działki

997 m.kw.

 

 

 

PL1G/00014631/9

Sąd Rejonowy w Gostyninie

Aktualnie teren nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka znajduje się w obszarach zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej o funkcji centrum. Ponadto przedmiotowa działka znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej – układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków.

Działka o regularnym kształcie, uzbrojona w wodę, kanalizację, energie elektryczną.

Na terenie działki zlokalizowany jest budynek mieszkalny oraz zabudowa garażowo – gospodarcza.

Teren działki w niewielkiej części utwardzony za pomocą betonowych płyt w pozostałej części porośnięty roślinnością trawiastą z niewielką ilością drzew i krzewów. Nieruchomość ogrodzona ogrodzeniem murowanym i siatką stalową, w przeważającej części o znacznym stopniu zużycia.

W ogrodzeniu znajduje się brama i furtka o konstrukcji stalowej.

 

 

 

 

95.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2017 roku (piątek), o godz. 11:00 – tej w sali 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej udziału w zabudowanej nieruchomości należy wpłacać w terminie do dnia 20.03.2017 r.(włącznie) do godziny 13 – tej - w kasie Urzędu Miasta Gostynina lub na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg.

Oględziny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22, pok. nr 10, tel. 24 236 07 45.

Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy ul. Rynek 26 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 10, tel. 24 236 07 45.

Gostynin, dnia 17.02.2017 r.

 

 

 

 

 

Konkurs na rozwój sportu w 2017 r. ogłoszony

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gostynina w 2017 roku.
Wnioski o udzielenie dotacji celowej winny zawierać propozycje zadań publicznych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miasta Gostynina. Od oferentów oczekuje się podjęcia działań, które wpłyną na rozwój poszczególnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji na rok 2017 – do dnia 10.03.2017 roku do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, pok. nr 208.

W załączeniu:

Akredytacja dla fotoreporterów na koncert Alicji Majewskiej

Szanowni Państwo,

osoby zainteresowane wykonaniem materiału fotoreportażowego podczas koncertu p. Alicji Majewskiej w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie 26 lutego 2017 r. (niedziela) o godz. 16.00 bardzo proszę o wypełnienie i dostarczenie osobiste lub drogą elektroniczną formularza akredytacyjnego do dn. 24.02.17 (piątek) do godz. 20.00.

Wypełnienie niniejszego oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przyjęcie do wiadomości i przestrzeganie warunków regulaminu otrzymania darmowej akredytacji fotograficznej MCK. Liczba akredytacji jest ograniczona.

Reporterzy, którzy nie okażą się akredytacją, nie będą dopuszczeni do wykonywania materiału profesjonalnego podczas koncertu. Niniejsza decyzja ma na celu zapewnienie dogodnych warunków wykonania koncertu i jego odbioru naszym Gościom.

Z wyrazami szacunku,

Aleksandra Milczarek
p.o. Dyrektora
Miejskiego Centrum Kultury

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Corocznie 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - polskie święto państwowe poświęcone pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach organizowanych w naszym mieście.

O godzinie 13:00 przed Komendą Powiatową Policji w Gostyninie zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze pod tablicą poświęconą żołnierzowi Armii Krajowej ppor. Henrykowi Jóźwiakowi ps. "Groźny".
Od godziny 18:00 wydarzenia przeniosą się do Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie, w którym w Sali widowiskowej odbędzie się mi.in:
- Koncert uczniów, absolwentów i nauczycieli Miejskiej Szkoły Muzycznej.
- Komentarz historyczny do wystawy Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK.
- Projekcja filmu Historia o Was już nie milczy. Wyklęci - Ziemia Gostynińska.

 • Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Informacja o dzierżawie w trybie bezprzetargowym

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od  dnia 23 lutego 2017 roku  na okres 21 dni na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Rynek przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Zastępca Burmistrza Miasta Gostynina
Halina Fijałkowska
                                         
                                                                                                                    

Gostynin, dnia 23 lutego 2017 r.

Bezpłatne półkolonie profilaktyczne dobiegły końca

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Dziś ostatni dzień bezpłatnych półkolonii zimowych sfinansowanych ze środków profilaktycznych Urzędu Miasta Gostynina.  

Z atrakcji wypoczynku skorzystało 55 dzieci. Czy narzekały na nudę? Chyba nie? Bogaty w atrakcje program zapewnił dzieciom wielogodzinną frajdę. Nie zabrakło zabaw integracyjnych, zajęć teatralnych czy sportowych. Dzieciaki skorzystały również z uroków zimy i toczyły bójki na śnieżki, a także ćwiczyły zjazdy na sankach ze stoków gostynińskiej Dybanki. Poprzez zabawę mogły również dowiedzieć się jak bezpiecznie spędzać czas i nie dać wciągnąć się w pułapki używek.

Półkolonie zostały zorganizowane na zlecenie Urzędu Miasta ze środków profilaktycznych. Wykonawcą wypoczynku była firma Green Project pana Tomasza Wójcika. 

Zdjęcia: https://www.facebook.com/events/1710953605861764/permalink/1720637031560088/

 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...

Nowa jezdnia i chodniki w ulicy Floriańskiej do końca wakacji

Jest już podpisana umowa na poprawę infrastruktury dróg gminnych. Tym razem modernizacji zostanie poddana ulica Floriańska. Do końca sierpnia bieżącego roku mieszkańcy Gostynina muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu na tej ulicy, ale zwieńczeniem tych prac będzie bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

W najbliższym czasie rozpoczną się roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie drogi miejskiej – ul. Floriańskiej wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z ul. Stodólną, ul. Kujawy, ul. Solidarności w Gostyninie, przebudowie odcinka ul. Kujawy i Solidarności, remoncie chodników, wykonaniu utwardzenia na działce nr ewid. 2806/7 oraz przebudowie i zabezpieczeniu istniejącej sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną przebudową. W dniu dzisiejszym (24.02) została podpisana umowa na realizację w/w zadania z firmą BORA z Dobrzykowa k. Gąbina.

Wymagany termin realizacji do 31 sierpnia 2017 r.

 • ul. Floriańska
 • ul. Floriańska
 • ul. Floriańska

Gostyniński Klub Poetycki zaprasza wszystkich miłośników poezji na spotkanie

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina zaprasza wszystkich pasjonatów poezji – członków Klubu oraz chętnych piszących wiersze, na spotkanie organizacyjne w czwartek 2 marca br. o godz. 17.00 w siedzibie MBP w wypożyczalni dla dorosłych.

Członkowie Klubu Poetyckiego: Teresa Wojno, Julianna Syska, Grażyna Stasińska, Zenona Radzka, Urszula Osiecka-Pieniążek, Anna Łuczyńska, Zbigniew Ligocki i Grażyna Dutkiewicz znani są Państwu z wielu uroczystości miejskich, podczas których prezentowali swój dorobek artystyczny. Niech to szacowne grono zachęci wszystkich poetów do wstąpienia w szeregi Klubu i przedstawienia swoich wierszy, często chowanych do szuflady.

Przypomnijmy, że Gostyniński Klub Poetycki zrodził się z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej i redakcji „Gazety Gostynińskiej”, z którą współpracowała pani Julia Łoś. Do redakcji gazety mieszkańcy naszego miasta przynosili swoje wiersze, prosząc o publikację. Podczas ich lektury zrodził się pomysł spotkania z autorami. Jego organizacją zajęła się Biblioteka przy współpracy pani Julii. Pierwsze spotkanie odbyło się we wrześniu 1994 roku i wtedy został powołany Klub. Biblioteka objęła nad nim patronat, a pani J. Łoś została opiekunem literackim Klubu.

Jednym z zadań Klubu było wydawanie tomików. Pierwszy z nich ukazał się w 1996 r., kiedy to Biblioteka obchodziła 50. rocznicę powstania. Nosił tytuł „Kroki ku słońcu”. W tym też roku po raz pierwszy GKP przy współudziale Biblioteki zaprosił twórców na Turniej Jednego Wiersza. Konkurs ten cieszy się niesłabnącym powodzeniem do dziś.

Wiersze miłosne złożyły się na kolejną antologię autorów zrzeszonych w Gostynińskim Klubie Poetyckim. Nosił tytuł „Miłość”. Zbiorek ten stał się zaczątkiem serii wydawniczej sygnowanej jako „Biblioteczka Gostynińska”. Jubileusz 20-lecia Gostynińskiego Klubu Poetyckiego obchodzony był jesienią 2014 r. Tyle historii.

O tym, jak ważny dla naszego miasta jest Klub Poetycki świadczy wpis do Kroniki: „za serce, dobroć i miłość uwiecznioną w waszej twórczości bardzo serdecznie dziękujemy".

 

Z okazji Dnia Bibliotekarza, obchodzonego w maju odbędą się 2-dniowe Warsztaty Poetyckie, które poprowadzi krytyk literacki Waldemar Smaszcz, ponadto odbędzie się koncert Jarosława Chojnackiego – piosenkarza, pieśniarza i kompozytora.

O szczegółach powiadomimy Państwa w późniejszym terminie.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zaprasza na Turniej Piłki Siatkowej Kobiet

Podczas Sportowego Dnia Kobiet odbędzie się Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Partnera Placówki "Alior" Banku o/Gostynin . Wydarzenie będzie miało miejsce 4 marca br. (sobota) o godz. 9.30 w hali sportowej MOSiR Gostynin przy ul. Kutnowskiej 7.

Rywalizację drużyn podczas Turnieju przedstawia tabela.

Spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz w Szkole Muzycznej, upominkiem MBP z okazji Dnia Kobiet

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina z okazji Dnia Kobiet, w czwartek – 9 marca br. zorganizuje dla wszystkich Pań i nie tylko, spotkanie autorskie z polską pisarką – Magdaleną Witkiewicz, które rozpocznie się w Szkole Muzycznej I stopnia o godz. 17.00.

Magdalena Witkiewicz jest autorką, takich książek jak: "Milaczek", "Panny roztropne", "Opowieści niewierne", "Lilka i spółka", "Ballada o ciotce Matyldzie", "Szkoła żon", "Zamek z piasku", "Pensjonat marzeń", "Szczęście pachnące wanilią", "Pierwsza na liście" i "Moralność pani Piontek".

Akcent muzyczny podczas spotkania zapewni nauczyciel klasy fortepianu ze Szkoły Muzycznej w Gostyninie – pan Jakub Gajdecki.

Zapraszamy w imieniu organizatora – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie - wszystkie Panie i nie tylko, na tę wyjątkową uroczystość.

Gostynin za 50%! - zapraszamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w akcji

 • Gostytnin za 50%

Gmina Miasta Gostynina zaprasza przedsiębiorców

do wzięcia udziału w akcji

Gostynin za 50%!

w dniach 21-23 kwietnia 2017 r.


 

Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy:

 • hotele, motele, miejsca noclegowe,

 • restauracje, kawiarnie, cukiernie, lodziarnie, kluby, puby,

 • instytucje kultury, obiekty sportowe, rozrywkowe,

 • sklepy,

 • salony kosmetyczne, fryzjerskie,

 • przedsiębiorców oferujących usługi fotograficzne,

które w weekend od 21 do 23 kwietnia 2017 roku, obniżą ceny poszczególnych produktów i usług o 50%.

Oferty nie muszą obejmować całego asortymentu, warunkiem jest jednak obniżenie cen standardowych wybranych dań, produktów lub usług o 50%. Oferta promocyjna musi obejmować minimum 2 produkty/usługi ze standardowej oferty Partnera.

Udział w akcji może wziąć każdy podmiot, którego oferta uzyskała akceptację Organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji i akceptacji oferty promocyjnej.

Istotą przedsięwzięcia jest promocja miasta, zwrócenie uwagi mieszkańców na ofertę lokalnych przedsiębiorców oraz zachęcenie do robienia zakupów, korzystania z wielu zróżnicowanych usług w swoim mieście.

Oferta ma również przyciągać turystów, którzy zechcą w w/w terminie odwiedzić miasto.

Promocja trwa przez 3 dni w godzinach otwarcia obiektów usługowych i handlowych Partnerów, którzy włączyli się do akcji.

Miejsca, które wezmą udział w akcji zostaną oznaczone specjalnymi plakatami.

Ponadto lista Partnerów akcji będzie umieszczona na stronie www.gostynin.pl, facebook’u (strona Urzędu Miasta i Gostynin co słychać?) oraz partnerów medialnych.

Wydarzenie będzie promowane za pomocą plakatów, ulotek oraz za pomocą serwisów i portali internetowych.

Udział w akcji „Gostynin za 50%” jest bezpłatny.


Zapraszamy do współpracy również Media, które chciałby się włączyć w „gostyniński weekend zniżek”.
Liczymy, że dzięki współpracy z Państwa Redakcjami dotrzemy z informacjami o wydarzeniu do licznego grona osób zainteresowanych. 

Szczegóły w regulaminie.

 

Zapraszamy do współpracy!

Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia

Urzędu Miasta Gostynina

Obóz sportowy tenisistów stołowych

W dniach 10.02.–18.02.2017r. grupa tenisistów stołowych Uczniowskiego Klubu Sportowego „ALFA” przebywała na obozie sportowym w Szkole Podstawowej w Jeżewie.

Celem obozu było doskonalenie umiejętności w tenisie stołowym oraz przygotowanie się do turniejów indywidualnych oraz rozgrywek ligowych drugiej części sezonu 2016/2017. Na obozie trenowaliśmy z zawodnikami z innych klubów: Warszawy, Budek Piaseckich, Jeżewa, Radomia oraz Mszczonowa.
Grupa z Gostynina z trenerem Arkadiuszem Rutowskim była najliczniejsza 15 osób: Adrian Przybyła, Patryk Szpejnowski, Szymon Marciniak, Kacper Farys, Filip Karwowski, Bartłomiej Kapturowski, Maja Pawłowska, Nela Boratowska, Bartek Naczmański, Franio i Bartek Brzozowski, Aleks Stasiński, Oliwier Urbański, Paulina i Kamil Rusak.
Uczestnicy obozu zostali podzieleni na dwie grupy treningowe, z każdą grupą pracowało 2 trenerów. Treningi odbywały się dwa razy dziennie po 2 godz., natomiast trening wieczorny był dla chętnych, na którym była zawsze pełna hala. Podczas zajęć wszyscy trenowali z dużym zaangażowaniem, było ciężko, były drobne urazy, ale nikt się nie poddawał. Każdy wiedział w jakim celu przyjechał! Pobyt na obozie to nie tylko treningi tenisa stołowego były gry i zabawy szybkościowe, turniej halowej piłki nożnej, wyjazd na basen do Sierpca. Obóz zakończył się rozegraniem turnieju kontrolnego.
W starszej grupie zwyciężył zawodnik z Gostynina Adrian Przybyła.

Organizatorzy ufundowali drobne upominki dla najlepszych zawodników w poszczególnych grupach. Obecnie grupa powróciła do Gostynina i nadal kontynuuje przygotowania, trenując w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr3 w Gostyninie. Cele jakie wszyscy sobie stawialiśmy zostały zrealizowane, na efekty naszej pracy trzeba zaczekać do pierwszych zawodów.    

A. Rutowski

 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych

II Powiatowy Konkurs Plastyczny „Barwy życia”.

Dyrekcja I LO Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Gostyninie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w II Powiatowym Konkursie Plastycznym pod hasłem „Barwy życia”.

Nadrzędnym celem konkursu jest propagowanie wartości, jakimi jest życie ludzkie. 24 marca przypada Narodowy Dzień Życia. Zgodnie z uchwałą Sejmu RP (2004) ma on być okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych. Jest to także motyw solidarności społecznej, zachęta dla wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia.

Patronat nad imprezą objął Burmistrz Paweł Kalinowski.

W załączeniu, dla wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie, przesyłamy regulamin, oświadczenie o przekazaniu praw autorskich oraz metryczkę.

Targi Ślubne coraz bliżej

Podjęliście już państwo decyzję o zawarciu związku małżeńskiego i chcecie, by był to dla Was dzień absolutnie wyjątkowy. Nie macie jednak czasu na przygotowania. A może po prostu nie wiecie, jak zabrać się za organizację? Nie martwcie się. Wystarczy przyjść w niedzielę 12 marca na Targi Ślubne organizowane już po raz trzeci przez Agencję Rozwoju i Promocji Zamek.

Nasz konsultant ślubny odpowie na wszystkie pytania związane z ceremonią zawarcia związku małżeńskiego. Jeśli zechcecie Państwo skorzystać z jego usług, pomoże opracować scenariusz uroczystości, która na długo zapadnie w pamięci zarówno Młodej Pary jak i wszystkich gości; skomponować kartę dań weselnych; dobrać odpowiednią oprawę muzyczną przyjęcia weselnego; odpowiednio udekorować salę; przygotować zaproszenia i wszystko, co wiąże się z tym jedynym i niepowtarzalnym dniem.

Targi Ślubne to jednak nie tylko okazja do rozmów ze ślubnym konsultantem. To przede wszystkim możliwość zapoznania się z bogatą ofertą przygotowaną przez kilkudziesięciu wystawców (do tej pory swój udział potwierdziło prawie 30 ze zgłoszonych wcześniej firm, kolejne uczynią to niebawem) z szeroko pojętej branży ślubnej.

Inauguracją nowej tradycji będzie wspólny pokaz męskich kreacji oraz sukien ślubnych przygotowany wspólnie przez Salon Mody Męskiej Tom Tex oraz Agnieszka Butik. Mamy nadzieję, że nowa propozycja ta przypadnie do gustu wszystkim gościom Targów.

Kto poszukiwał będzie inspiracji, które pomóc mają w przygotowaniu uroczystości ślubnej, znaleźć je będzie mógł w każdej z targowych alejek. Gości powinien ucieszyć fakt, że wystawcy zaplanowali duże rabaty na swoje usługi.

Zamkowa kuchnia na tegoroczną edycję Targów Ślubnych przygotowuje nowe potrawy, których skosztować będzie można podczas przygotowywanej specjalnie na tę okazję degustacji. Agencja Rozwoju i Promocji Zamek przygotowała bogatą ofertę związaną z organizacją wesel i ślubów w plenerze oraz wyprzedaż last minute ostatnich wolnych terminów weselnych w 2017 roku. Większość wystawców zaoferuje gościom Targów specjalne rabaty na swoje produkty i usługi. Bilet wstępu kosztuje jedynie pięć złotych.

Wystawcy, którzy potwierdzili swój udział w Targach Ślubnych: Cukiernia i Piekarnia Ozdowscy, Masarnia Staropolska, Depilconcept (usługi kosmetyczno-doradcze), Zbyś, Tom Tex, DJ Piotr (Piotr Koperski), Tomasz Florczak foto, Kwiaciarnia z Fantazją, CudaWianki, Joannapatek.pl (videofilmowanie i fotografia), Butik Agnieszka, Salon Urody Abaco Sun, Toruńskie Wódki Gatunkowe „Chemiril”, Cyk w Mog Fotobudka, Arek Michalski, Dorota Pokropińska, Jago Gortat, Uciecha, Lekkie Ciacho (Krystyną Grodzicka Płock), Anabel (Anna Petrykowska), Bożena Rak, Mery Kay, FM – Wojciech Borodzik, Marcin Nawrocki i Jarek Zielak – MagiczneZdjęcia.pl Jaro Video-foto, Mori Style Lux Lux, Krystian Wilczyński Usługi weselne VP, Łukasz Dymkowski Auto, Katarzyna Śniegota – Centrum Kate Auto.


 

Źródło: Zamek Gostyniński

Informacja o otwarciu "Orlików"

Informujemy, że od dnia 1 marca br. będą czynne boiska "Orlik" przy ulicy: Józefa Bema, Józefa Ozdowskiego i ul. Sportowej. Zapraszamy!

Spotkania dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych

Starosta Gostyniński zaprasza rodziców oraz opiekunów osób niepełnosprawnych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 10 marca 2017r. o godz. 16.30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Mocarzewie lub na spotkanie, które odbędzie się w dniu 16 marca 2017r. o godz. 16.30 w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Gostyninie ul. Krośniewicka 2.

 • Spotkania dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych

Repertuar kina "Siemowit"

Zapraszamy do skorzystania z oferty kina "Siemowit". W repertuarze tylko do jutra – 2.03.2017r. - wyświetlany będzie musical "La la land". Akcja filmu rozgrywa się w Los Angeles. Pianista jazzowy Sebastian i początkująca aktorka Mia starają się osiągnąć sukces w swoich dziedzinach. Ich losy krzyżują się wielokrotnie. Mimo początkowych animozji schodzą się ze sobą i wspólnie starają się zrealizować swoje marzenia.

Kolejnym filmem jest thiller "Konwój" pokazujący zamknięty świat, w którym sprawiedliwość jest względna, a wymykający się prawu układ rządzi wszystkim. Film podejmuje temat zbrodni i kary we współczesnym świecie oraz dylematu moralnego - co powinno się robić z najgroźniejszymi przestępcami naszych czasów.

Dramat biograficzny pt. "Maria Skłodowska-Curie", to opowieść o odkrywczyni dwóch pierwiastków – polonu i radu, ale też o niezwykłej kobiecie, która dzięki swojej inteligencji i wiedzy zdołała przekonać do siebie świat nauki, zdominowany przez mężczyzn. Jako pierwsza kobieta w Europie uzyskała tytuł doktora oraz jako pierwsza uczona zdobyła Nobla.

W propozycji gostynińskiego kina nie zabrakło także komedii romantycznej – "Porady na zdrady". Film przedstawia dwie kobiety, Kalinę i Fretkę, zostawione przez swoich partnerów. Panie zakładają firmę, w której chcą zajmować się rozwiązywaniem problemów z niewiernością mężczyzn.

Mamy nadzieję, że w tej ofercie kinowej każdy znajdzie coś dla siebie.

 • Repertuar kina "Siemowit"

Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do przeprowadzenia utylizacji azbestu na posesjach mieszkańców Gostynina.

Informujemy, że w dniu wczorajszym Miasto złożyło w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Oddział w Płocku wniosek o dofinansowanie do przeprowadzenia utylizacji azbestu na posesjach mieszkańców Gostynina.

Planowane jest objęcie wsparciem 16 posesji. Utylizacji będą podlegały płyty azbestowe o łącznej masie przekraczającej 25 ton.

Szacowana kwota na realizacje zadania wynosi 13813,10zł. Planowana wartość dofinansowania ze środków WFOŚiGW to 85 % kosztów kwalifikowanych, tj. 11741,13 zł.

Targi Edukacyjno-Zawodowe połączone z Dniem Otwartym w Płockim Uniwersytecie Ludowym w Gostyninie

Jak co roku, gostynińskie I LO PUL organizuje Targi Edukacyjno-Zawodowe połączone z dniem Dniem Otwartym. Tegoroczna impreza odbędzie się 24.04.2017r., w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, od godz. 10.00. Patronat nad uroczystością objął Burmistrz Paweł Kalinowski.

W tym dniu przy ul. Kutnowskiej 7, stał będzie Ambulans Honorowego Krwiodawstwa, w którym będzie można oddać krew.

Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie rozpoczęte

Dnia 3 lutego 2011 roku Sejm RP ustanowił dzień 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Żołnierze Wyklęci to bohaterowie antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walczyli przeciwstawiając się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.
Symbolicznym hołdem upamiętniającym „wyklętych bohaterów” było złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą pamięci jednego z nich -  ppor. Henryka Jóźwiaka ps. „Groźny”. W obchodach uczestniczyli m.in. : Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Zbigniew Bartosiak, Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie insp. Zbigniew Włodkowski, Wicestarosta Gostyniński Jan Krzewicki, Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński, Komendant Powiatowy PSP bryg. Roman Kossobudzki oraz dyrektorzy gostynińskich placówek oświatowych wraz z uczniami i mieszkańcy Gostynina. Symboliczną wartę pełnili uczniowie I LO PUL z Gostynina ubrani w historyczne mundury Policji Państwowej.
Zakończenie gostynińskich obchodów odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury o godz. 18.00, gdzie w sali widowiskowe, na które zapraszamy.

 

sierż.szt. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

 

Foto: UM Gostynina

 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie

Ciąg dalszy Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Od godz. 18.00 w dniu wczorajszym (1.03.2017r.) obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przeniosły się do sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie.

Gości powitała dyrektor MCK Aleksandra Milczarek, a po niej głos zabrał Burmistrz Paweł Kalinowski, który między innymi powiedział: - Nie mogę zapomnieć o żyjących w naszym mieście kombatantach – byłych żołnierzach Światowego Związku Armii Krajowej: kpt. Halinie Marciniak pseudonim Ostoja i kpt. Ryszardzie Rzepnikowskim pseudonim Śmigły, do których kieruję słowa podziękowania i wyrazy szacunku za ofiarność i bohaterstwo w tamtych trudnych czasach. Żołnierze Wyklęci - bohaterowie dzisiejszej uroczystości, byliby dumni z tego, że idee patriotyczne są dzisiaj w wolnej Polsce godnie pielęgnowane. Ich walka nie była daremna.

W uroczystości wzięli udział uczniowie z I LO PUL w Gostyninie. Oprawę muzyczną przygotowali uczniowie, absolwenci i nauczyciele Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie.

Kolejnym punktem programu był komentarz historyczny do wystawy przygotowanej w holu MCK pn. Funkcjonariusze Policji Państwowej – Cichociemni Żołnierze AK, który wygłosił nadkom. Zbigniew Bartosiak p.o. Dyrektora Biura Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji.

Na koniec spotkania został wyświetlony film „Historia o Was już nie milczy – Ziemia Gostynińska”.

 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Wkrótce Dzień Kobiet. Zapraszamy do wspólnego świętowania

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza w najbliższą sobotę, 4 marca, na sportowy Dzień Kobiet w hali MOSiR przy ul. Kutnowskiej, gdzie odbędzie się Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Partnera Placówki „ALIOR BANKU”. Na boisku rywalizować będzie ze sobą 7 drużyn, które zapewnią wszystkim wiele sportowych emocji. Natomiast w czwartek, 9 marca o godz. 17:00, zapraszamy do Miejskiej Szkoły Muzycznej na spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz – pisarką, która rozśmiesza i wzrusza. Całość spotkania odbywać się będzie przy akompaniamencie muzycznym Jakuba Gajdeckiego.  

Zapraszamy wszystkich do wspólnego uczestnictwa.

 • dzień kobiet w szkole muzycznej
 • dzień kobiet mosir

Purim, czyli w kręgu świąt i tradycji żydowskich

Wielokulturowy Gostynin i Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina organizują spotkanie dedykowane uczniom gostynińskich szkół: „Purim, czyli w kręgu świąt i tradycji żydowskich”, które odbędzie się 9 marca (czwartek) w Sali Kolumnowej na Zamku.

W programie spotkania:
- Czytanie Księgi Estery
- Kalendarz żydowski (prelekcja i warsztat)

Prelekcję i warsztat poprowadzi Pan Piotr Kowalik – historyk-dydaktyk, wykładowca akademicki i edukator, działacz społeczności żydowskiej w Polsce. Obecnie zastępca kierownika Działu Edukacji Muzeum POLIN, aktywista Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Informacje o projekcie: www.wielokulturowygostynin.blogspot.com

 • Purim, czyli w kręgu świąt i tradycji żydowskich

Gostyniński Klub Poetycki wznowił działalność

Wczoraj (2.03.20147r.) w godzinach popołudniowych spotkali się członkowie Gostynińskiego Klubu Poetyckiego, który reaktywował swoją działalność. Opiekunem Klubu jest pani Marzena Ligocka (pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie).

Na pierwsze spotkanie przybyło 9 osób, zarówno dawnych członków, jak i nowych gostynińskich poetów.

Podczas spotkania organizacyjnego członkowie zapoznali się ze swoją twórczością i omawiali tematy związane z działalnością Klubu.

Kolejne spotkanie odbędzie się 30 marca br. (czwartek) o godz. 17.00 w siedzibie MBP – oddział dla dzieci.

Zapraszamy w imieniu Gostynińskiego Klubu Poetyckiego, wszystkich chętnych do tworzenia poezji, na kolejne spotkanie.

 • Spotkanie Gostynińskiego Klubu Poetyckiego

Kolejne sukcesy gostynińskiej młodzieży. Spektakl "Krok do kwadratu" w Kutnie (zdjęcia)

Wczoraj na deskach Kutnowskiego Domu Kultury młodzież z Akademii Inicjatyw Młodzieżowych z Gostynina zaprezentowała swój musical, którego premierę nasi mieszkańcy mogli oglądać w gostynińskim MCK w grudniu ubiegłego roku.

W Kutnie, podobnie jak i w naszym mieście młodzi artyści po spektaklu otrzymali owacje na stojąco. Widownia była zachwycona grą aktorską, kostiumami oraz wspaniałymi efektami specjalnymi. Musical wzbudził wiele emocji od śmiechu, aż po łzy wzruszenia. Każdy z widzów, w odgrywanych przez młodzież rolach, mógł odnaleźć siebie w obliczu dzisiejszego świata.

Gratulujemy naszej młodzieży i życzymy kolejnych sukcesów.

 

Zdjęcia: A. Pietrusiak, Kutnowski Dom Kultury

 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu

Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna w miesiącu marcu proponuje lekturę książek dla dorosłych i dzieci.

Książka „Bitwy Wyklętych” Szymona Nowaka, prezentuje największe bitwy stoczone przez polskich żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Są to m.in. walki w Lesie Stockim, Kuryłówce, Surokontach i Majkowicach. W Surokontach zginął major Kotwicz – czyli Maciej Kalenkiewicz. Obok grobów „Kotwicza” i „Orwida” przygotowano także miejsca dla 34 polskich żołnierzy, jako że polskich partyzantów pochowano przy Starym Cmentarzu Powstańców Styczniowych. Dopiero po 1991 roku wybudowano w tym miejscu cmentarz poświęcony pochowanym tam przed laty Polakom. W 2013 roku tuż obok cmentarza władze białoruskie wybudowały nowoczesne obory, planując hodowlę krów. Jedyne co nam pozostało Polakom, to cieszyć się, że ten cmentarz nie został zaorany przez pracowników kołchozu.

Kolejną pozycją książkową dla dorosłych jest "Dziewczyny Wyklęte" tego samego autora. Jest to wspaniała książka zawierająca wciągające opowieści o walecznych patriotkach. Dziewczyny służyły w partyzantce, gdzie najczęściej były sanitariuszkami lub łączniczkami. Nie wszystkie używały nawet broni. Był to trudny czas, bo trzeba było się ukrywać, często zmieniać miejsce zamieszkania, a niekiedy nie można było nawet wrócić do rodzinnego domu, do rodziców. Dziewczęta odnajdywały w młodych i przystojnych partyzantach swoich ukochanych. Niektóre miłości niestety kończyły się tragicznie. Kara śmierci, była częstym wyrokiem propagandowych sądów, przed którymi stawali partyzanci.

Dla dzieci MBP poleca książki Anny Paszkiewicz pt. "Niezwykła podróż" i "Chrząszcze w trzcinie. Językowe wygibasy". Z książką „Niezwykła podróż. Wiersze dla dzieci” najmłodsi przemierzą wszystkie kontynenty, poznają najciekawsze miejsca na Ziemi i zostaną prawdziwymi małymi podróżnikami. Natomiast "Chrząszcze w trzcinie. Językowe wygibasy", to ponad 25 zabawnych łamańców językowych, dzięki którym dzieci mogą nauczyć się wymawiać najtrudniejsze połączenia głosek. Będą się świetnie bawić, trenując poprawną wymowę, a czytanie umilą im wesołe ilustracje. Dzięki tej książce zostaną mistrzami poprawnej wymowy.

Zachęcamy do lektury.

 

 

 

"Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej

Wyjątkowe przedstawienie mogli obejrzeć mieszkańcy Gostynina i okolic w ubiegłą sobotę w sali kinowej Miejskiego Centrum Kultury. Stowarzyszenie "Nasze Lipianki" przedstawiły spektakl "Królewna na ziarnku grochu", po którym były zbierane fundusze przeznaczone na leczenie Amelki Borkowskiej.

Przedstawienie nawiązywało do znanej z dzieciństwa bajki, jednak losy bohaterów uległy pewnym zmianom. Pokazano zaobserwowane w codziennym otoczeniu postawy, poddane pod rozwagę nowe, ciekawsze metody postępowania.

Doskonałe stroje, scenografia, ktora łączyła wiele wątków i gra aktorska członków Stowarzyszenia "Nasze Lipianki" zaintrygowało, rozbawiło i zachwyciło przybyłych na przedstawienie widzów.

Stowarzyszenie na pracę nad bajką poświęciło sporo czasu. Motywacją była chęć pomocy chorej Amelce.

 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej

Turniej Siatkówki Kobiet o puchar dyrektora placówki Alior Banku oddział Gostynin

Z okazji zbliżającego się święta kobiet w sobotę, 4 marca br., w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, rozegrano turniej siatkówki kobiet o puchar dyrektora placówki Alior Banku oddział Gostynin. Wzięło w nim udział siedem drużyn. Nasze miasto reprezentowały cztery drużyny.

W Turnieju zwyciężyły Małachowianki z Płocka, a najlepsze – 3 miejsce z lokalnych drużyn zajęły Nauczycielki.

Klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco: 1. Małachowianka Płock; 2. Volley Team Żychlin; 3. Nauczycielki Gostynin; 4. Liderki Szczawin Kościelny; 5. Liceum Ogółnokształcące Gostynin; 6. Zespół Szkół Gostynin i 7. Gostynińskie Centrum Edukacyjne Gostynin.

Natomiast wyróżnienia indywidualne otrzymały: z Małachowianki Płock – Kinga Nowicka, Karolina Olszewska; z Volley Team Żychlin – Maria Frydrysiak; Nauczycielki Gostynin – Lidia Zalewska; Liderki Szczawin Kościelny – Klaudia Wypych i z LO Gostynin – Agata Pawłowska.

Puchary i medale wręczał zawodniczkom między innymi Burmistrz Paweł Kalinowski.


 

 • Turniej Siatkówki Kobiet
 • Turniej Siatkówki Kobiet
 • Turniej Siatkówki Kobiet
 • Turniej Siatkówki Kobiet
 • Turniej Siatkówki Kobiet
 • Turniej Siatkówki Kobiet
 • Turniej Siatkówki Kobiet
 • Turniej Siatkówki Kobiet
 • Turniej Siatkówki Kobiet

Awanse dla dzielnicowych

W dniu 3 marca br. Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie insp. Zbigniew Włodkowski wręczył dzielnicowym awanse na wyższe stanowisko – starszego dzielnicowego. To wyróżnienie otrzymali - asp. szt. Tomasz Cichocki i asp. Grzegorz Stanisławski. Pośród kryteriów branych pod uwagę przy awansie przełożeni kierowali się poziomem posiadanej wiedzy, doświadczeniem zawodowym, kreatywnością i samodzielnością policjantów. Bardzo istotne znaczenie miało również ich zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych jak i opinia społeczności lokalnej. Obaj dzielnicowi, w minionych latach, byli wyróżniani przez mieszkańców powiatu gostynińskiego w konkursie „Najpopularniejszy dzielnicowy”.
Awanse na stopień starszego dzielnicowego wynikają z realizacji programu „Dzielnicowy bliżej nas” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przypominamy, że dla możliwości nawiązania jeszcze lepszego kontaktu z dzielnicowym stworzona została mobilna aplikacja „Moja Komenda”, dzięki której odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania.

sierż. szt. Dorota Słomkowska

 • Awanse dla dzielnicowych
 • Awanse dla dzielnicowych

„Cała Polska czyta dzieciom” - spotkanie przedszkolaków z Barbarą Gierulą

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom" w Miejskim Przedszkolu nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie w dniu 1.03.2017r. odbyło się spotkanie z Przewodnicząca Oddziału NSZZ Solidarność w Gostyninie p. Barbarą Gierulą. Podczas spotkania Przewodnicząca NSZZ czytała dzieciom 5- 6 letnim zabawne opowiadania o tematyce przedszkolnej.

W ramach promocji czytelnictwa wśród najmłodszych przedszkole organizuje cykliczne spotkania, podczas których znane osoby bądź rodzice prezentują najmłodszym ciekawe lektury.

Kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom" prowadzona jest od 2001 roku przez Fundację ABCXXI. Jej podstawowym celem jest uświadamianie roli czytania w rozwoju emocjonalnym dziecka, jako najlepszej inwestycji w jego przyszłość.

 • "Cała Polska czyta dzieciom" w MP nr 2
 • "Cała Polska czyta dzieciom" w MP nr 2
 • "Cała Polska czyta dzieciom" w MP nr 2

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej

W dniu dzisiejszym – 6 marca br. - Burmistrz Paweł Kalinowski podpisał umowę z Waldemarem Wojciechowskim Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczno-Budowlana – Zespół Projektowy z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej modernizacji ciągów pieszych w ul. Moniuszki w Gostyninie.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, która przewiduje m.in.: modernizację chodników i przebudowę istniejących zjazdów; dostosowanie istniejących studzienek uzbrojenia terenu do projektowanych nawierzchni; wymianę istniejących krawężników i obrzeży oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.

Wykonawca zobowiązał się przekazać wykonany, kompletny przedmiot umowy w terminie czterech miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 • ul. Moniuszki
 • ul. Moniuszki
 • ul. Moniuszki

Kwalifikacja wojskowa w 2017 r.

Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Gostynińskiego trwać będzie od 13 marca br. do 24 marca br. Siedziba Komisji znajdować się będzie w Miejskim Centrum Kultury, ul. 18 Stycznia 2.

Osoby z terenu miasta Gostynina zobowiązane są stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w dniach 13-16 marca br.  - mężczyźni i 23 marca br. - kobiety.

Do kwalifikacji wojskowej  wzywa się:

- mężczyzn urodzonych w 1998 r.

- mężczyzn urodzonych w latach 1993-1974, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

- osoby urodzone w latach 1996 i 1997, które  zostały uznane przez komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli niezdolność ta upływa przed końcem kwalifikacji wojskowej; oraz osoby które zostały uznane przez komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli niezdolność ta upływa przed końcem kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,

- osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są do stawienia się w terminie i miejscu wskazanym na wezwaniu.

 • kwalifikacja wojskowa w 2017 roku

Gramy dla Amelki

Wszystkich miłośników piłki nożnej o dobrych sercach zapraszamy do wzięcia udziału w halowym turnieju ograniczonym dla Amelka Borkowska-Walczy o samodzielność. W najbliższą sobotę w hali sportowej przy ul. Kutnowskiej o godz. 16:00 gramy dla Amelki!

Inicjatorem akcji jest Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego - Ewa Szymańska.

 • Turniej charytatywny dla Amelki
 • Turniej charytatywny dla Amelki

Już w najbliższą niedzielę odbędą się III Zamkowe Targi Ślubne

Zamek w Gostyninie zaprasza na III Zamkowe Targi Ślubne, które odbędą się 12 marca br. w godz. 10.00-18.00.

W programie przygotowano: pokaz sukien ślubnych i garniturów, pokaz profesjonalnych makijaży, degustacje potraw kuchni zamkowej, promocje, niespodzianki, konkursy, bonusy, a także wyprzedaż wolnych terminów weselnych. Wszystko odbywać się będzie przy muzyce na żywo.

 • III Targi ślubne

Rozstrzygnięcie konkursów ekologicznych organizowanych przez Płocki Okręg LOP

Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Płocku przy współpracy z Oddziałem Ligi Ochrony Przyrody w Gostyninie, jak co roku zorganizowała konkursy ekologiczne, których rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu dzisiejszym. W sali konferencyjnej Urzędu Miasta Gostynina przywitał wszystkich uczestników i ich opiekunów Zbigniew Suchodolski Nadleśniczy Nadleśnictwa Płock Prezes Zarządu Okręgu LOP w Płocku. Pan Suchodolski podziękował także władzom Miasta, Gminy i Powiatu za sponsorowanie nagród.

Wśród przybyłych gości byli między innymi: Katarzyna Brzozowska Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Gostyninie, Burmistrz Paweł Kalinowski, Edmund Zieliński Wójt Gminy Gostynin, Jerzy Sochacki Wójt Gminy Szczawin Kościelny, Izabela Chmiel vel Chmielecka Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina.

Podsumowywane były takie konkursy ekologiczne jak: konkurs ornitologiczny „Ptaki gatunków ginących organizowany w ramach VIII edycji projektu LOP „Pozwólmy ptakom mieszkać obok nas”; XXX edycja ogólnopolskiego konkursu „Mój Las” i konkurs „Najlepiej pracujące koło LOP”.

Nagrodzonych zostało 81 laureatów w trzech kategoriach: prace plastyczne, fotograficzne i opisowe - w pięciu grupach wiekowych. Laureatami zostały dzieci i uczniowie z 16 przedszkoli i szkół Miasta Gostynina oraz Gminy Gostynin, Sanniki i Szczawin Kościelny.

Nagrodzone z terenu miasta Gostynina były dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2, nr 4 i nr 5 oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte, Gimnazjum nr 2, Liceum Ogólnokształcącego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

8 Marca, to Międzynarodowy Dzień Kobiet - święto wszystkich Pań i idealna okazja do złożenia życzeń.
Drogie Panie!
W dniu Waszego święta życzymy Wam
abyście odnalazły w ciszy swoje myśli i marzenia,
a otaczający świat podarował Wam
kolory, smaki, zapachy i natchnienie
do dalszych działań.
Realizowania siebie, a nade wszystko
miłości, która uskrzydla.

Oświadczenie dotyczące artykułu zamieszczonego na portalu gostynin.info pt.: „Procedura odwoławcza w sprawie Term Gostynińskich zakończona. Burmistrz nie wniósł subsydiarnego aktu oskarżenia”

Informuję, iż wynikająca z zamieszczonego na stronie www.gostynin.info artykułu pt.: „Procedura odwoławcza w sprawie Term Gostynińskich zakończona. Burmistrz nie wniósł subsydiarnego aktu oskarżenia” teza, iż Burmistrz nie wniósł subsydiarnego aktu oskarżenia, choć był do tego uprawniony, jest nieprawdziwa i nie znajduje poparcia w przepisach prawa.
Gminie Miasta Gostynina nigdy nie służyło uprawnienie do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia w sprawie tzw „Term gostynińskich”, którą umorzono postanowieniem Prokuratora Okręgowego w Płocku z dnia 08 kwietnia 2016 r. sygn. akt V Ds. 54/14/S.
W razie powtórnego wydania postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania w wypadku, o którym mowa w art. 330 § 2 kpk, pokrzywdzony (w tym Przypadku Gmina Miasta Gostynina) może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu wnieść akt oskarżenia do sądu. Z kolei art. 330 § 2 kpk stanowi, że jeżeli – po uchyleniu przez sąd pierwszego postanowienia o umorzeniu śledztwa - organ prowadzący postępowanie nadal nie znajduje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wydaje on ponownie postanowienie o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia. W takim wypadku pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 i 1a kpk, może wnieść akt oskarżenia określony w art. 55 § 1 kpk. Z brzmienia wyżej przytoczonych przepisów wynika, że w razie ponownego wydania przez prokuratora postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego, po uchyleniu przez sąd pierwszego postanowienia o umorzeniu, pokrzywdzonemu, który uprzednio nie złożył zażalenia na pierwsze postanowienie, nie przysługuje prawo do wniesienia aktu oskarżenia, określonego w art. 55 § 1 kpk (tak m. in.: Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 maja 2011 r., II AKz 227/11).
Odnosząc powyższe rozważania do realiów sprawy „Term gostynińskich” stwierdzić należało, że skoro Gmina Miasta Gostynina nie składała zażalenia na postanowienie prokuratora z dnia 07.04.2014 r. (pierwsze postanowienie o umorzeniu śledztwa, Burmistrzem Miasta Gostynina był wówczas Włodzimierz Śniecikowski), to w przypadku wydania ponownego postanowienia o umorzeniu śledztwa (postanowienie Prokuratora Okręgowego w Płocku z dnia 08 kwietnia 2016 r. sygn. akt V Ds. 54/14/S), nie przysługiwało jej prawo do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, ale przysługiwało jej zażalenie na to ponowne postanowienie o umorzeniu.
Powyższe argumenty zostały zawarte już w opinii prawnej z dnia 22 lutego 2016 r., którą na zlecenie Burmistrza Miasta Gostynina, przygotował adwokat Tomasz Stefaniak, przewidując możliwość ponownego umorzenia postępowania. Należy nadmienić, iż opisana w poprzednim zdaniu opinia prawna była przez adw. Tomasza Stefaniaka szeroko konsultowana, tak z pozostałymi adwokatami świadczącymi pomoc prawną dla Miasta, jak i z innymi autorytetami prawnymi (adwokaci, sędziowie orzekający w sprawach karnych).
Co więcej, stanowisko, iż Gminie Miasta Gostynina, nie przysługiwał subsydiarny akt oskarżenia w sprawie „Term gostynińskich” podzielał prokurator Maciej Szatkowski z Prokuratury Okręgowej w Płocku, który umorzył śledztwo. Podczas posiedzenia Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 26 lipca 2016 r. prokurator ten stwierdził : „(...) realia faktyczne w tej sprawie są takie, że pokrzywdzony z oczywistych względów nie skarżył tej pierwszej decyzji o umorzeniu, zaś obecnie, nie mając uprawnienia do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, próbuje zaskarżyć postanowienie o umorzeniu w sposób niezgodny z przepisami, usiłuje wzruszyć niewzruszalną decyzję, by ewentualnie w przyszłości uzyskać prawo do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia” (cytat z protokołu posiedzenia).
Burmistrz Miasta Gostynina, choć oczywiście musi uszanować rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Płocku, stoi na stanowisku, że zamieszczone w artykule postanowienie tegoż sądu z dnia 29 lipca 2016 r. sygn. akt II Kp 477/16 jest błędne. Nie przysługuje na nie jednak żaden środek zaskarżenia. Sąd Okręgowy w osobie sędziego Elżbiety Pęcherzewskiej, wydając owo postanowienie wyszedł z niewłaściwego założenia, iż Najwyższa Izba Kontroli składając zażalenie na pierwsze postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa, wykonywała prawa pokrzywdzonego, a więc Gminy Miasta Gostynina. Tymczasem, ten sam sąd tyle, że w osobie sędziego Janiny Janowskiej, stwierdził w postanowieniu o sygnaturze II Kp 250/14 (w przedmiocie zażalenia NIK), iż „zażalenie Najwyższej Izby Kontroli zostało złożone przez instytucję; państwową, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa” i w imieniu NIK, nie zaś w imieniu Gminy Miasta Gostynina. Czy i na ile błąd sędziego Elżbiety Pęcherzewskiej wynikał z faktu, iż sędzia prywatnie jest żoną Prokuratora Rejonowego w Płocku Norberta Pęcherzewskiego, który służbowo podlega Prokuratorowi Okręgowemu w Płocku, którego to postanowienie było przedmiotem jej oceny – nie sposób stwierdzić.

Podkreślam, iż reprezentujący Miasto adw. Tomasz Stefaniak na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej (w dniu 20 kwietnia 2016 r.) nie stwierdził, iż Gmina Miasta Gostynina nie będzie skarżyć decyzji Prokuratury Okręgowej w Płocku o umorzeniu śledztwa. Wręcz przeciwnie, podczas sesji jasno zakomunikowano radnym, iż Miasto złoży zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa, co istotnie nastąpiło.

Szanowni Państwo tak jak informowałem wielokrotnie dokładam wszelkich starań, by możliwe było pociągnięcie osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości związane z realizacją inwestycji „Term Gostynińskich” - wskutek których Gmina Miasta Gostynina poniosła wielomilionowe straty (nie mniej niż 7.665.001 zł) i została uwikłana w rozliczne zobowiązania, które mogą straty Miasta wielokrotnie zwiększyć - do odpowiedzialności karnej. W chwili obecnej starania te mają na celu podjęcie umorzonego śledztwa, o co zwróciłem się do Prokuratora Generalnego i wniosek ten popieram w każdy dostępny mu sposób.

Z wyrazami szacunku
Paweł Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina

Aktywni seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gostyninie działa prężnie przy Miejskim Centrum Kultury już kilka lat. Koordynatorem grupy jest Magdalena Garstka.

Seniorzy w ramach swoich działań uczestniczą w wykładach na tematy ich interesujące, biorą udział w zajęciach gimnastycznych, językowych, muzycznych, spotkaniach literackich i wielu innych zajęciach.

Od początku tego roku, w ramach działalności GUTW słuchacze wzięli liczny udział w takich wydarzeniach jak: wykład pt. „W średniowiecznym skryptorium, czyli jak powstawały książki” wygłoszony przez Joannę Borowską, wykład pt „Różnorodność biologiczna - niedoceniane bogactwo” wygłoszony przez Annę Traut Seligę, wyjazd do Teatru Dramatycznego w Płocku na spektakl komediowy pt. ”May Day”, wieczorek taneczny z udziałem Koła Gospodyń Wiejskich z Białotarska i udział w mini warsztatach pn. „Konsument na rynku” realizowanych przez Technikum Handlowe w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym.

Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia czynnego udziału w zajęciach, niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Krystyna Wójcik

 • Uniwersytet 3 Wieku w Gostyninie

Historia Purim w Zamku Gostynińskim

W dniu dzisiejszym- 9.03.2017 r. - uczniowie gostynińskich szkół wzięli udział w spotkaniu pod nazwą „Purim, czyli w kręgu świąt i tradycji żydowskich”, które zostało zorganizowane przez Wielokulturowy Gostynin, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jakuba z Gostynina oraz Zamek Gostyniński.

Zebranych powitał Piotr Syska, który także przybliżył działanie Wielokulturowego Gostynina.

W Sali Kolumnowej młodzież wysłuchała obszernych fragmentów Księgi Estery czytanych przez ich rówieśników, a następnie wykładu, którego tematem był Kalendarz żydowski. Poprowadził go pan Piotr Kowalik – historyk-dydaktyk, wykładowca akademicki i edukator, działacz społeczności żydowskiej w Polsce. Obecnie zastępca kierownika Działu Edukacji Muzeum POLIN, aktywista Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Swoje wystąpienie pan Piotr Kowalik rozpoczął od zaprezentowania krótkiego filmu przedstawiającego święto Purim w synagodze w Nożykowie. Następnie prelegent opowiadał o znaczeniu Purim – święta losów, a także wyjaśnił zebranym to, że rok żydowski zaczyna się jesienią na przełomie września i października. W 2017 roku mamy 5777 rok żydowski. Opowiadał także o szabasie czyli wypoczynku i powodach dla których trzeba go przestrzegać. A jest ich cztery, a mianowicie: potwierdzenie stworzenia świata, znak wiecznego przymierza między Bogiem a Żydami, upamiętnienie wyjścia z Egiptu – Exodus i zapowiedź przyszłego świata.

Oprócz tego pan Piotr omówił uroczystości i święta żydowskie i ich znaczenie w życiu Żydów. Gość odpowiadał także na pytania publiczności.

Na zakończenie zaprezentował stronę www.sztetl.org.pl – portal społecznościowy, na którym znajduje się także Gostynin, zachęcając do odwiedzenia go.

 

 • Prelekcja w Zamku Gostynińskim dotycząca Żydów
 • Prelekcja w Zamku Gostynińskim dotycząca Żydów
 • Prelekcja w Zamku Gostynińskim dotycząca Żydów
 • Prelekcja w Zamku Gostynińskim dotycząca Żydów
 • Prelekcja w Zamku Gostynińskim dotycząca Żydów
 • Prelekcja w Zamku Gostynińskim dotycząca Żydów
 • Prelekcja w Zamku Gostynińskim dotycząca Żydów
 • Prelekcja w Zamku Gostynińskim dotycząca Żydów
 • Prelekcja w Zamku Gostynińskim dotycząca Żydów
 • Prelekcja w Zamku Gostynińskim dotycząca Żydów
 • Prelekcja w Zamku Gostynińskim dotycząca Żydów

Działania "Pasy"

Zapinanie pasów bezpieczeństwa to kluczowy sposób zwiększenia swoich szans na przeżycie podczas wypadku. Jak czytamy na stronie KRBRD zapinanie pasów bezpieczeństwa w przypadku osób siedzących z przodu zmniejsza o 45 proc. ryzyko powstania obrażeń śmiertelnych, natomiast ciężkich nawet o 50 procent. Dlatego mając na uwadze powyższe dane oraz promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w dniach 10-12 marca 2017 roku na terenie powiatu gostynińskiego prowadzone będą działania pn. „PASY”. Policjanci podczas prowadzonych kontroli będą sprawdzać czy kierujący i pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa.

W przypadku ujawnienia nieprzestrzegania tego obowiązku na osoby popełniające wykroczenie będą nakładane mandaty karne. Za wykroczenie odpowiada zarówno kierowca, jak i pasażer.

asp. Grzegorz Kuźnicki – KPP Gostynin

 • Roboity budowlane przy MCK
 • Roboty budowlane przy MCK
 • Roboty budowlane przy MCK

Rozpoczęto roboty budowlane przy MCK

Po okresie zimowym wznowiono roboty budowlane związane z budową placu zabaw przy Miejskim Centrum Kultury.

 • Prace budowlane przy MCK
 • Prace budowlane przy MCK
 • Prace budowlane przy MCK

Wyjątkowe spotkanie z Magdaleną Witkiewicz

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina z okazji Dnia Kobiet, zorganizowała spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz, które odbyło się w Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia.

Pisarka z Gdańska opowiadała o swojej twórczości. Trzy książki tej autorki zostały przetłumaczone na język wietnamski.

Oprawę muzyczną przygotował Jakub Gajdecki, wykonując utwór Ludviga van Beethovena Sonata C op 2 nr 3 część1 i "Marzenie miłosne" Franciszka Liszta. Wykonanie zachwyciło publiczność i bohaterkę spotkania.

Miłym upominkiem był wiersz napisany przez lokalną poetkę Zenonę Radzką specjalnie na to spotkanie.

 • spotkanie z Magdaleną Witkiewicz
 • spotkanie z Magdaleną Witkiewicz
 • spotkanie z Magdaleną Witkiewicz
 • spotkanie z Magdaleną Witkiewicz
 • spotkanie z Magdaleną Witkiewicz
 • spotkanie z Magdaleną Witkiewicz
 • spotkanie z Magdaleną Witkiewicz
 • spotkanie z Magdaleną Witkiewicz
 • spotkanie z Magdaleną Witkiewicz
 • spotkanie z Magdaleną Witkiewicz

Reforma edukacji - harmonogram dyżurów eksperckich i spotkań informacyjnych

Informujemy o Harmonogramie spotkań informacyjnych. Spotkania odbywać się będą na terenie województwa mazowieckiego. Spotkania przeznaczone są dla wszystkich - rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli samorządów i związków zawodowych - zainteresowanych wdrażaniem reformy edukacji. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach. Przy każdym z terminów spotkań znajduje się link do rejestracji. Rejestracja ma wyłącznie charakter organizacyjny, związany z zabezpieczeniem odpowiedniej liczby miejsc dla uczestników spotkania. Załączony  Harmonogram znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty – Delegatura w Płocku:

 http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10955,Harmonogram-dyzurow-eksperckich-reforma-edukacji.html

Natomiast spotkania informacyjne odbywające się także na terenie województwa mazowieckiego przeznaczone są dla wszystkich - rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli samorządów i związków zawodowych - zainteresowanych wdrażaniem reformy edukacji. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach. Przy każdym z terminów spotkań znajduje się link do rejestracji. Rejestracja ma wyłącznie charakter organizacyjny, związany z zabezpieczeniem odpowiedniej liczby miejsc dla uczestników spotkania. Załączony  Harmonogram znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty – Delegatura w Płocku:

 http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10966,Harmonogram-spotkan-informacyjnych-reforma-edukacji.htm

Jednocześnie zapraszamy  również do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w Ministerstwie Edukacji Narodowej:

 • tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,
 • tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,
 • tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy.

Zachęcamy także do korzystania z adresu mailowego dedykowanego kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji:

http://reformaedukacji@men.gov.pl

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce     nieruchomościami  (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 8 marca 2017 roku na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina – umgostynin.bip.org.pl został wywieszony wykaz:

nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 21/8 o powierzchni 0,0112 ha położonej w Gostyninie przy ulicy Kowalskiej, w związku z przeznaczeniem jej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na dodzielenie do działki sąsiedniej oznaczonej nr ewidencyjnym 21/5.

Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Witold Kalinowski  

Gostynin 07.03.2017 r.

Zagrali dla Amelki (zdjęcia)

W sobotę (11.03) w hali MOSiR odbył się charytatywny turniej piłki nożnej podczas którego zbierane były fundusze na leczenie chorej Amelki Borkowskiej. Warunkiem uczestnictwa w turnieju było zebranie wśród zawodników danej drużyny dowolnej kwoty, która przeznaczona będzie na leczenie dziewczynki.

Do zmagań przystąpiły 4 drużyny. Inicjatorem turnieju była Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ewa Szymańska, dzięki zaangażowaniu której w turnieju udział wzięły znane osoby z regionu i miasta. Do akcji pomocy Amelce włączyli się policjanci, ratownicy pogotowia, przedsiębiorcy i samorządowcy z Burmistrzem Miasta Pawłem Kalinowskim na czele. Wśród zaproszonych gości był Mariusz Pielaciński – Kapitan Żeglugi Śródlądowej płockiego Titanica, a także Wojtek Bógdał – mistrz świata w motoparolotni. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał sędzia piłkarski Rafał Szczytniewski, natomiast o oprawę komentatorską zadbał Bogdan Wolny – dziennikarz i spiker sportowy. Zwycięzcami turnieju zostali „Chłopaki do wzięcia”.

Trzyletnia Amelka Borkowska od urodzenia cierpi na czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce. Jedyną szansą na walkę o jej zdrowie jest przeszczep komórek macierzystych. Dzięki wsparciu wielu osób jest duża szansa, że już na przełomie kwietnia i maja Amelka przejdzie operację.

Klasyfikacja końcowa turnieju:

1. Chłopaki do wzięcia

2. Przemo Gostynin

3. KP Policji Gostynin

4. Strzelcy Pogotowia

Wyróżnienia indywidualne:

Najlepszy zawodnik – Dawid Zygan (Przemo Gostynin)

Najlepszy strzelec – Jan Kostkiewicz (Chłopaki do wzięcia)

Najlepszy bramkarz – Grzegorz Śmiałkowski (KP Policji Gostynin)

 

 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki

LIV sesja Rady Miejskiej VII kadencji w Gostyninie

W dniu 15 marca 2017 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta odbędą się obrady LIV sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Gostyninie

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad

3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta

4. Interpelacje i zapytania radnych

5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie za 2016 rok

6. Informacja z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2016 rok

7. Informacja na temat stanu zaległości:

- ilości dłużników

- kwoty zadłużenia

- podejmowanych czynności egzekucyjnych i uzyskanych efektach na lata 2014-2016 oraz informacja o umorzeniu, rozłożeniu na raty i odroczeniu terminów płatności należnych podatków

8. Informacja na temat aktualnej sytuacji realizacji inwestycji Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”

9. Przyjęcie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie Gminy Miasta Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Gostynina na 2017 rok

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gostynin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

12. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin

14. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów miejsca realizacji obowiązku szkolnego

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2017.

16. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032

18. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.

19. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026

20. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 261/LII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina

21. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 208/XLIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w latach 1996 – 2016 w Gminie Miasta Gostynina

22. Przyjęcie protokołu z LI, LII, LIII sesji Rady Miejskiej

23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

24. Sprawy różne

25. Zamknięcie obrad

Trzecie Targi Ślubne w Zamku Gostynińskim zakończone

W ubiegłą niedzielę - 12.03.2017r. - już po raz trzeci odbyły się w Zamku Gostynińskim Targi Ślubne. Hasłem tegorocznej imprezy było „Spełnianie Waszych marzeń to nasza pasja”.

Przyszłe młode pary, ich najbliżsi i mieszkańcy Gostynina licznie odwiedzili Zamek, gdzie od godz. 10.00 swoje oferty przedstawiało około 30 wystawców, między innymi: salon urody Abacosun z Płocka, Fotobudka Fotkarnia, Morie-Stylee suknie ślubne, Lekkie Ciacho i wiele innych.

Nową ofertę związaną z na tegoroczną edycją Targów przygotowała Agencja Rozwoju i Promocji Zamek - organizacja wesel i ślubów w plenerze, wyprzedaż last minute ostatnich wolnych terminów weselnych w 2017 roku. Ponadto zaprezentowano szereg nowych potraw na pięknie udekorowanym stole.

Największe emocje wzbudził pokaz sukni ślubnych, męskich garniturów i kreacji dziecięcych przygotowany wspólnie przez Salon Mody Męskiej Tom Teks oraz Agnieszki Butik.

W trakcie targów prowadzona była zbiórka pieniędzy, z której dochód został przeznaczony na leczenie Amelki Borkowskiej.


 

 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim

Epizody z Powstania Styczniowego

Społeczność I LO PUL i Gimnazjum nr 1 w Gostyninie zaprasza na prelekcję "Epizody z Powstania Styczniowego", którą wygłosi p. Barbara Ewa Gierula, Przewodnicząca "Solidarności" oświatowej w Gostyninie, pomysłodawczyni i wnioskodawczyni nadania skrzyżowaniu ul. Czapskiego z obwodnicą Gostynina w Gaśnem nazwy "Skrzyżowanie im. Powstańców Styczniowych".

Prelekcja odbędzie się 16.03.2017 (czwartek) o godz. 9:50 w stołówce Gimnazjum nr 1 przy ul. Polnej.

Zapraszamy.

Miasto stara się o utworzenie Klubu Seniora "Parostatek"

W odpowiedzi na wielokrotnie zgłaszane przez mieszkańców Gostynina potrzeby w zakresie wsparcia dla seniorów informujemy, że wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, w dniu 13 marca 2017 r. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do utworzenia i wyposażenia pierwszego w Gostyninie Klubu Seniora "Parostatek".

Zadanie planowane jest jest do realizacji przy wykorzystaniu środków finansowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego "SENIOR+" na lata 2015-2020.

Placówka zlokalizowana zostanie na I pietrze "MCH Stara Betoniarnia" w Gostyninie, przy ul. Bierzewickiej 32. W tym celu zostanie zaadaptowane około 140 m2 powierzchni użytkowej.

Planowane są prace adaptacyjne i wyposażenie:

 • sali do gimnastyki ruchowej
 • sali do relaksu audiowizualnego,
 • pomieszczenia do przygotowania i spożywania posiłków
 • sali rozwoju osobistego i integracji

Szacunkowy koszt realizacji zadania w części adaptacyjnej to 115 000,00 zł, w tym 92 000,00 zł pochodzić ma z dotacji ministerialnej.

Ponadto Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do utrzymania nowo powstałego Klubu Seniora. Zgodnie z dokumentacją naboru Beneficjentów obowiązuje limit dotacji - 40% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 200 zł kosztów na jedno miejsce.

Prace adaptacyjne rozpoczną się niezwłocznie po otrzymaniu informacji o pozytywnej rekomendacji Wojewody Mazowieckiego do dofinansowania Klubu. Placówka będzie mogła rozpocząć działalność w drugim półroczu 2017 roku oraz kontynuować działalność w latach 2018-2020.

 

Foto: google.pl

 • klub seniora

Ułatwienia dla mieszkańców osiedla przy ul. Wspólnej

W dniu dzisiejszym ogłoszono zamówienie na budowę łącznika ulic Kutnowska – Wspólna – Dybanka w Gostyninie, który ułatwi mieszkańcom tych ulic dotarcie do swoich posesji i mieszkań.

Zgodnie z ogłoszeniem, roboty budowlane polegać mają na budowie drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Dybanką i ul. Wspólną oraz kanalizacją deszczową. Zakres robót obejmuje w szczególności wykonanie:

 • kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z budowanej ulicy;
 • drogi z betonu asfaltowego na geomateracu i podbudowie z kruszywa asfaltowego i betonu asfaltowego;
 • chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej;
 • podbudowy pod jezdnię;
 • oznakowania na podstawie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.

Więcej informacji dot. zamówienia na stronie BIP.

 

foto: google/maps

 • łącznik ul. Kutnowska-Dybanka-Wspólna

Ogłoszenie – spotkania z rodzicami uczniów klas III

W związku z planowanym utworzeniem w Szkole Podstawowej nr 5 (Gimnazjum nr 1) klasy IV sportowej lub informatyczno-mechatronicznej z elementami robotyki w roku szkolnym 2017/2018 Burmistrz Miasta i Rada Miejska w Gostyninie serdecznie zapraszają rodziców uczniów klas trzecich na spotkania informacyjne.

Terminy spotkań:

Szkoła Podstawowa nr 1 – czwartek, 16 marca 2017r. o godz. 17.45

Szkoła Podstawowa nr 3 – poniedziałek, 20 marca 2017r. o godz. 17.00.

Inwestycje, dofinansowanie wymiany pieców węglowych, staże pracy, karta seniora tematem wywiadu z Burmistrzem Miasta - VIDEO

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania wywiadu z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim.  Jest to drugi wywiad w 2017 roku, z którego dowiecie się Państwo m.in. o: inwestycjach w mieście, dofinansowaniu na wymianę pieców węglowych, zaskarżonej przez Wojewodę uchwale w sprawie karty seniora, stażach pracy w Urzędzie Miasta,  dofinansowaniu utylizacji azbestu w naszym mieście i tablicy pamiątkowej przy ul. Floriańskiej.

Termomodernizacja i remont komunalnego budynku przy ul. 3-go Maja 14 w Gostyninie

W dniu wczorajszym ukazało się na BIP-ie Urzędu Miasta ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane polegające na termomodernizacji i częściowym remoncie budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy ul. 3-go Maja 14 w Gostyninie

Przebudowane zostaną istniejące klatki schodowe, a także ściany wewnętrzne i działowe, zamontowane zostaną nowe drzwi wewnętrzne. Ponadto wykonany zostanie remont stropów drewnianych; podłóg, sufitów, tynków i warstw wykończeniowych. Zostaną przebudowane kominy wraz z montażem wywietrzaków dachowych.

W całym budynku wymianie ulegnie cała instalacja elektryczna oraz wewnętrzna instalacja wody ciepłej i zimnej. Poza tym jeśli chodzi o instalacje, będzie wykonana nowa wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej budynku; wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania budynku, przyłącze wodociągowe i kanalizacja sanitarna zewnętrzna.

Zakończenie prac przewidziane jest na koniec października br.

Na czas remontu w budynku lokatorom zapewniono mieszkania zastępcze.

 • Remont budynku przy ul. 3 Maja
 • Remont budynku przy ul. 3 Maja
 • Remont budynku przy ul. 3 Maja
 • Remont budynku przy ul. 3 Maja
 • Remont budynku przy ul. 3 Maja
 • Remont budynku przy ul. 3 Maja

Komentarz Burmistrza do felietonu dot. lokalu dla emerytów

Szanowni Państwo,

Zainspirowany felietonem Pani Anny Roszak pt. „Burmistrz przyznał emerytom zagrzybiony lokal” zamieszczonym na portalu gostynin.info w dniu 8.03.2017 r. pragnę poszerzyć wiedzę mieszkańców na temat tego lokalu.
Budynek przy ul. Jana Pawła II 14 jest własnością Gminy Miasta Gostynina. Na wyższej kondygnacji znajduje się Miejski Punkt Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Bartek”, pomieszczenia niższej kondygnacji użytkują grupy AA „Dromader” i „Otwarte Drzwi”, grupa Al-Anon „Nadzieja”, Polski Związek Niewidomych w Gostyninie i Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gostyninie.

Pierwotnie pomieszczenia te wynajęte były na potrzeby wypożyczalni kaset wideo „Bartek”. Po rozwiązaniu umowy z poprzednim wynajmującym, tj. w 2011 r. dokonano kapitalnego remontu tych pomieszczeń, w zakresie: wymiana wszystkich okien i drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami, przetarcie i przemalowanie ścian i sufitów, wyłożenie posadzki płytami gresowymi, remont pomieszczeń WC (wymiana wyposażenia i ułożenie glazury na ścianach) oraz remont instalacji elektrycznej i wymiana zaworów CO, na łączną kwotę 60 tys zł.
Dla bezpieczeństwa i wygody użytkowników, zamontowano poręcz przy schodach prowadzących do pomieszczeń na niższej kondygnacji. Tak przygotowany lokal oddano nieodpłatnie w użytkowanie trzem grupom abstynenckim i dwóm Związkom. Użytkownicy zobowiązali się do dbania o czystość tych pomieszczeń, użytkowania lokalu i urządzeń budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, utrzymywania go we właściwym stanie sanitarnym i technicznym, oraz przestrzegania obowiązujących przepisów administracyjnych, bhp i przeciwpożarowych.

Na wyraźną prośbę ówczesnych przedstawicieli Związku Emerytów udostępniono Związkowi dodatkowo tzw. pomieszczenie pod schodami, które pierwotnie nie było przeznaczone do użytkowania. Miejsce to zostało uprzątnięte i wybiałkowane, lecz z powodu braku w nim wentylacji, nie nadawało się ono do przechowywania żywności oraz dokumentacji, o czym członkowie Związku zostali poinformowani. Większość zdjęć opublikowanych na portalu gostynin.info ukazuje właśnie to pomieszczenie. Czytelnik może odnieść wrażenie, że są to zdjęcia tych pomieszczeń, w których Związek Emerytów prowadzi swoją działalność.
Warto również nadmienić, że użytkownicy nie tylko korzystają nieodpłatnie z tych pomieszczeń, ale również nie ponoszą żadnych opłat z tytułu zużycia wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania. W zamian za to, ze swej strony, zobowiązali się do likwidowania drobnych usterek we własnym zakresie i na własny koszt. W przypadku wystąpienia większych awarii zostali zobowiązani do niezwłocznego ich zgłaszania do Urzędu Miasta.

Nawiązując do zastrzeżeń autorki felietonu co do aktualnego stanu technicznego budynku, informuję, że w zeszłym roku, pomieszczenia niższej kondygnacji zostały zalane na skutek awarii instalacji wodnej. Awaria została natychmiast usunięta, a pomieszczenia osuszone. Do chwili obecnej na ścianach przy podłodze pozostały ślady po zalaniu lecz pomieszczenia nie są zawilgocone i zagrzybione jak twierdzi autorka artykułu. W bieżącym roku planowane jest usunięcie śladów po zeszłorocznej awarii i odświeżenie ścian.

Nadmieniam również, że dotychczas żadna z organizacji użytkujących pomieszczenia nie zgłaszała zastrzeżeń co do ich stanu technicznego. Dziwi mnie zatem fakt, że Pani Anna Roszak zamiast skierować swoje zastrzeżenie dotyczące użyczanych pomieszczeń w pierwszej kolejności do Urzędu Miasta jako właściciela budynku, od razu skierowała się do mediów. Sądzę, że intencją autorki było wywołanie szumu medialnego.

 

                                                                                                                                                                                Burmistrz Miasta Gostynina
                                                                                                                                                                                          Paweł Kalinowski
 

LIV Sesja Rady Miasta VII kadencji

W dniu dzisiejszym – 15.03.2017r. odbyła się LIV sesja Rady Miasta VII kadencji. Poruszano na niej wiele tematów, m.in. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawione przez kierownika tej placówki panią Renatę Zagórską, uchwalono m.in. takie uchwały jak np. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w naszym mieście" czy też przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności.

Kierownik MOPS-u – pani Renata Zagórska w swoim wystąpieniu zrelacjonowała m.in. sytuację związaną z realizacją programu "Rodzina 500+", gdzie na terenie miasta Gostynina w okresie od 1.04.2016r. Do 31.12.2016r. wpłynęło 1368 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Zostało wydanych 1360 decyzji w sprawie tego świadczenia. W tym samym okresie na świadczenie wychowawcze wpłacono 7.143.432,20 zł. Na terenie miasta Gostynina świadczeniem 500+ objętych było 1600 dzieci.

Kolejnym tematem poruszanym na sesji był zasiłek rodzinny, który w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. wraz z dodatkami pobierało 537 osób, świadczenia pielęgnacyjne pobrało 50 osób, natomiast zasiłek pielęgnacyjny - 286 osób, a jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 114 osób.

Jeśli chodzi o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w czasie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.to pobierały je 132 rodziny, zaś uprawnionych do tych świadczeń było 185 dzieci.

Rada Miejska podjęła także uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie naszego miasta. Gmina spełnia obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami, który należy do jej zadań własnych.

Podjęta została także uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032. Z uwagi na to, że wielu właścicieli i zarządców budynków nie dokonało inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest podjęto działania naprawcze. Aktualizacja danych polega na włączeniu do Programu obiektów, które nie były w nim dotychczas ujęte, co skutkowało uniemożliwieniem skorzystania ze wsparcia finansowego.

W kolejnym punkcie sesji Skarbnik Bożena Sokołowska wyjaśniła, że wciąż rośnie kwota zadłużeń gostynińskich podatników, a jest duża, bo wynosi ponad 8 mln zł. Zaległości finansowe ma 549 przedsiębiorców i podmiotów prywatnych. W tej sprawie Urząd Miasta Gostynina wystosował 1743 upomnienia i wezwania do zapłaty. Jednak udało się wyegzekwować tylko 313 tys. zł. W 2016 roku UM umorzył podatki na kwotę 353 tys. zł, odroczono zaś spłatę zobowiązań w wysokości 207 tys. zł.


 

 • sesja Rady Miasta
 • sesja Rady Miasta
 • sesja Rady Miasta
 • sesja Rady Miasta
 • sesja Rady Miasta

Spektakl "Inni z ulicy Floriańskiej" już niedługo w Zamku Gostynińskim

W imieniu organizatorów: Wielokulturowego Gostynina i Teatru? No nie wiem, zapraszamy na spektakl pt. "Inni z ulicy Floriańskiej", który odbędzie się 25 marca br. o godz. 18.00 w Sali Kolumnowej Zamku Gostynińskiego.

Scenariusz i reżyserię przygotował nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 1 - pan Robert Idzikowski, oprawą muzyczną przedstawienia zajęli się Tomasz Sarniak i Mateusz Szulborski.

Wśród gostynińskich aktorów zobaczymy: Maję Wasilewską, Julię Ostrowską, Karolinę Kiełbasę, Alicję Olejniczak, Luizę Penkul, Adriannę Kosińską, Natalię Zawadzką, Martę Dłużniewską, Amelię Wasilewską, Maję Skibińską, Annę Szkudlarek, Weronikę Szulecką, Jakuba Szulczewskiego, Szymona Sławińskiego i Julię Korczyńską.

Teatr? No nie wiem w roku ubiegłym, z okazji pięciolecia istnienia wystąpił na deskach Teatru Dramatycznego w Płocku. Grupa posiada różnorodny repertuar i cały czas zachwyca widzów kolejnymi przedstawieniami.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski.

 • spektakl "Inni z ul. Floriańskiej"

Podsumowanie działań gostynińskiej drogówki

W miniony weekend policjanci gostynińskiej drogówki prowadzili działania „PASY”, gdzie szczególną uwagę zwracali na przestrzeganie przez kierowców i pasażerów obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa. Ponadto policjanci interweniowali na zgłoszenia mieszkańców wynikające z założeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i bezpośrednich zgłoszeń.
Działania „PASY” prowadzone były w dniach 10-12 marca br. W tym czasie policjanci podczas kontroli drogowych sprawdzali czy kierujący i pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa w trakcie jazdy. W tym obszarze mundurowi ujawnili 11 wykroczeń. Szczególną uwagę zwracali na sposób przewożenia dzieci i na szczęście nie ujawnione zostały żadne nieprawidłowości.
Ponadto mundurowi w ramach realizowania działań związanych z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa i sygnałami zgłaszanymi bezpośrednio przez mieszkańców interweniowali w strefie zamieszkania na jednym z gostynińskich osiedli.
Przypominamy, że szczególne zasady ruchu drogowego, o których mowa w definicji "strefy zamieszkania", to m.in;
- prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
- możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
- prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,
- zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.
Apelujemy, o bezwzględne stosowanie się kierujących, jak i pieszy do znaków i przepisów drogowych.

sierż.szt. Dorota Słomkowska

Interesująca opowieść o epizodach Powstania Styczniowego

Dnia 16 marca br. prelekcja p. Barbary Gieruli, bogato ilustrowana specjalnie przygotowanymi slajdami o styczniowym zrywie 1863 r.,  przeniosła uczniów gostynińskiego PUL- u i Gimnazjum Nr 1 najpierw w falę nastrojów przedpowstaniowych ogarniających Warszawę i  patriotyczne nastawienie mieszkańców Warszawy, następnie ukazała działania Rządu Narodowego tajemnego państwa polskiego, którego symbolem była pieczęć z połączonymi herbami Polski, Litwy i Rusi,  „…rządu,  który nieznany z imienia był tak szanowany i słuchany, że zazdrość wzbudzać może we wszystkich krajach, we wszystkich narodach” (Józef Piłsudski). Krótką charakterystykę dyktatorów powstania oraz kilku bitew urozmaicił fragment filmu „Szwadron”. Następnie podczas prelekcji Barbara Gierula przedstawiła biogramy bohaterów powstania, każdy opatrzony w fotografię z charakterystyczną pieczęcią Rządu Narodowego, z których wielu – będąc oficerami w armii zaborcy - z pełną świadomością porzuciło obcy mundur przekreślając tym samym swoje dotychczasowe życie, spokój egzystencji i karierę oddając swoją wiedzę i doświadczenie wojskowe na służbę ojczyźnie. Prelegentka ze swadą i humorem opowiedziała o nieznanych faktach z życia niektórych z nich, np. o ślubie Jarosława Dąbrowskiego w Cytadeli warszawskiej i jego ucieczce za granicę. Grozą powiały historię o generalnym gubernatorze Litwy, Michale Murawiewie, słynnym „wieszatielu”, który nie respektując prywatnej prośby samego cara o ułaskawienie Zygmunta Sierakowskiego, zamienił mu wyrok śmierci z rozstrzelania na powieszenie. Uwieńczeniem prelekcji były historie zapomnianych bohaterek Powstania: Anny Pustowójtówny, adiutantki Langiewicza, zasieczonej szablami Kozaków Marii Piotrowiczowej, bohaterskiej kurierki Lucyny Żukowskiej odznaczonej za udział w powstaniu przez Prezydenta Ignacego Mościckiego Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski i pisarki Elizy Orzeszkowej, autorki nowelki „Gloria victis”.

Adam Matyszewski

 • Prelekcja p. Barbary Gieruli
 • Prelekcja p. Barbary Gieruli
 • Prelekcja p. Barbary Gieruli
 • Prelekcja p. Barbary Gieruli
 • Prelekcja p. Barbary Gieruli
 • Prelekcja p. Barbary Gieruli
 • Prelekcja p. Barbary Gieruli
 • Prelekcja p. Barbary Gieruli
 • Prelekcja p. Barbary Gieruli

Wypalanie traw jest zabronione

Wystarczyło kilka słonecznych i suchych dni, a na numer alarmowy 998 gostynińskiej straży pożarnej , zaczęły wpływać zgłoszenia o pożarach traw, łąk i pozostałości roślinnych . Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 20 km/h, szybka jazda na rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków ratowniczych. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą bardzo potrzebni.

Wypalanie traw jest zabronione

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.),

Art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

Art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami);

Art. 30 ust. 3 pkt 3 "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Apelujemy o rozsądek i ostrożność!

Źródło: KP PSP Gostynin

 • Wypalanie traw zabronione

KPP w Gostyninie informuje

Policjanci szkolili się z pierwszej pomocy

Policjanci gostynińskiej komendy szkolili się z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej. Mundurowi mieli okazję przypomnieć sobie i utrwalić zasady, których znajomość nie raz przydaje się w służbie w różnych sytuacjach, a nierzadko również poza nią.
Służba to przede wszystkim troska o bezpieczeństwo innych nawet z narażeniem życia. To również umiejętność radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach. Zdarza się, że policjanci jako pierwsi przyjeżdżają na miejsce np. wypadku drogowego. Wtedy ratują życie, udzielają pierwszej pomocy i reanimują poszkodowane osoby do czasu przybycia wykwalifikowanych służb medycznych.
Wczoraj (16.03.) w gostynińskiej komendzie policji rozpoczął się cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzili funkcjonariusze naszej komendy: sierż.szt. Żaneta Kołodziejska i sierż.szt. Marcin Lewandowski. Po krótkim wykładzie policjanci prezentowali praktyczne umiejętności udzielania pomocy osobie poszkodowanej. Instruktorzy najpierw pokazywali jak należy prawidłowo wykonywać czynności ratownicze, a następnie uczestnicy szkolenia w sposób praktyczny doskonalili swoje umiejętności. Zajęcia odbywały się przy użyciu fantomu, tak aby w sposób jak najbardziej realny odwzorować udzielanie pomocy poszkodowanym.
Instruktorzy podkreślali, że gdy osoba potrzebuje pomocy, najważniejsze jest wezwanie lekarza. Należy to robić zawsze i natychmiast, bo ta czynność jest również udzieleniem pomocy. Kolejną ważną czynnością jest udrożnienie dróg oddechowych, aby nie doprowadzić do uduszenia i niedotlenienia mózgu. Jeżeli poszkodowany nie oddycha niezwłocznie należy podjąć resuscytację, co również w dniu wczorajszym ćwiczyli funkcjonariusze.
Pamiętajmy podczas działań ratowniczych najważniejsze są pierwsze minuty. Gdy dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia, to po ok. 4 minutach dochodzi do nieodwracalnych zmian w komórkach mózgu. W takich sytuacjach każda minuta udzielanej pomocy może uratować życie osobie poszkodowanej.  

Spotkanie dla kandydatów do służby w Policji

Pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie w dniu 22 marca br. o godz. 11.00 organizują spotkanie dla kandydatów do służby w Policji. Serdecznie zapraszamy.
Zawód policjanta jest służbą i wymaga od kandydatów określonych predyspozycji, a także chęci robienia w życiu czegoś pożytecznego oraz pracowania na rzecz społeczeństwa. Wybierając swoją przyszłość warto wiedzieć, że Policja oferuje szeroki wachlarz możliwości rozwoju, a także uzupełniania swojego wykształcenia na poziomie studiów różnego stopnia i w ramach szkoleń specjalistycznych.
Wstąp w szeregi Policji i przyjdź na spotkanie dla kandydatów do służby, które odbędzie się 22 marca br. o godz. 11.00 w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie przy ul. 3 Maja 17. Pracownicy oraz policjanci szczegółowo omówią zasady rekrutacji oraz pomogą wypełnić niezbędne dokumenty.
Przypominamy, że nabór do Policji trwa cały rok, a kandydat musi spełnić ściśle określone warunki:
- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
- nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
- korzystający z pełni praw publicznych,
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Akcja „PASY” z marihuaną w tle

Gostynińscy policjanci, w ramach ogólnokrajowych działań „PASY”, skontrolowali ponad 30 pojazdów. Wśród nich 20-letni mieszkaniec Gostynina kierował BMW będąc pod działaniem środka odurzającego.

W trakcie działań „PASY” gostynińscy policjanci skupili się głównie na sprawdzaniu czy kierowcy jak i podróżujący stosują się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 30 pojazdów, spośród których 22 kierujących i 1 pasażer nie mieli zapiętych pasów w trakcie poruszanie się pojazdem.

Podczas działań szczególną uwagę policjanci zwrócili na poruszające się ulicami miasta osobowe BMW. Pojazd miał zaparowane szyby, a wewnątrz przebywało 5 osób. Mundurowi zatrzymali samochód do kontroli i jak się później okazało 20-letni mieszkaniec Gostynina kierował pojazdem będąc pod działaniem środka odurzającego. Wstępne badania laboratoryjne wykazały, że była to marihuana.

Na chwilę obecną trwają dalsze czynności, mające na celu ustalenie stężenia środka w organizmie tego młodego kierowcy. W zależności od ich wyników 20-latek będzie odpowiadał za przestępstwo bądź wykroczenie kierowania pojazdem w stanie po użyciu środków odurzających.

sierż.szt. Dorota Słomkowska

 

 • KPP szkolenie
 • KPP szkolenie

Ruszyła się sprawa budowy ulicy Rewekanta

W dniu 15 marca br. podczas sesji Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Pawła Kalinowskiego radni jednogłośnie zabezpieczyli środki na wykup prywatnych działek, na których znajduje się ul. Rewekanta.

Bardzo cieszy fakt, że Miasto przystąpi do negocjacji ceny i wykupu terenów, aby można było zaprojektować i wykonać tę inwestycję. Nareszcie spełnione zostaną oczekiwania mieszkających przy ulicy Rewekanta osób.

 • ul. Rewekanta
 • ul. Rewekanta

Koncert w hołdzie Żołnierzom Wyklętym

W sobotnie popołudnie – 18 marca br. w Miejskim Centrum Kultury wystąpił Andrzej Kołakowski.

Pieśniarz od wielu lat koncertuje wykonując swoje piosenki o tematyce historyczno-religijno-społeczno-politycznej, przy akompaniamencie gitary. Obecnie artysta daje koncerty w Polsce i za granicą. Inspiracją twórczości Andrzeja Kołakowskiego są rzeczy nie przemijające takie jak wiara, nadzieja i miłość.

Gości przybyłych na koncert powitał i zapowiedział repertuar artysty Burmistrz Paweł Kalinowski.

W czasie występu Kołakowski śpiewał o powstańcach styczniowych i Akowcach. Muzyk wyraził radość z faktu, że teraz możemy świętować Narodowy Dzień Pamięci i uczcić tych, którzy poświęcili swoje życia dla słusznej sprawy. Przed każdym utworem muzycznym wprowadzał historię o bohaterach tamtych czasów.

Do Gostynina pieśniarz przyjechał z małżonką Anną Kołakowską. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu "Prezentacje sylwetek i postaw Żołnierzy Wyklętych".


 

 • koncert Andrzeja Kołakowskiego
 • koncert Andrzeja Kołakowskiego
 • koncert Andrzeja Kołakowskiego
 • koncert Andrzeja Kołakowskiego
 • koncert Andrzeja Kołakowskiego
 • koncert Andrzeja Kołakowskiego
 • koncert Andrzeja Kołakowskiego
 • koncert Andrzeja Kołakowskiego

Informacja dla Rodziców uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 5

Gostynin, 16 marca 2017r.

Szanowni Rodzice uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyninie

 

Otrzymuję wiele pytań od rodziców, których dzieci rozpoczynają we wrześniu naukę w naszej nowej szkole. Większość z Państwa ma obawy o to, czy szkoła zapewni wykwalifikowaną kadrę oraz odpowiednie warunki do nauki.

W związku z powyższym chciałbym Was, drodzy rodzice uspokoić i zapewnić że:

1. Uczniowie klas pierwszych będą uczyć się w wydzielonej dla nich części szkoły.

2. Zajęcia będą prowadzili nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej pracujący dotychczas w gostynińskich szkołach podstawowych.

3. Zostaną zakupione meble szkolne oraz będą wyremontowane sale lekcyjne.

4. Na terenie szkoły powstanie punkt przedszkolny.

5. W najbliższym czasie Burmistrz Miasta Gostynina, Pan Paweł Kalinowski, prześle pisemną informacje do wszystkich uczniów mieszkających w obwodzie szkoły o zasadach rekrutacji.

6. W dniu 02 czerwca 2017r. o godz.17:00 odbędzie się w naszej szkole spotkanie uczniów i rodziców klas pierwszych - obchody Dnia Dziecka.


 

Z poważaniem

Robert Pypkowski

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - informacja

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 17 marca 2017 roku na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina – umgostynin.bip.org.pl został wywieszony wykaz:

nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3091/6 o powierzchni 0,0088 ha położonej w Gostyninie przy ulicy Tadeusza Kościuszki, w związku z przeznaczeniem jej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na dodzielenie do działki sąsiedniej oznaczonej nr ewidencyjnym 3091/7.


Burmistrz Miasta Gostynina
mgr Paweł Witold Kalinowski
 

 

Gostynin, dnia 16.03.2017 r.

 

Program Pomocy Dzieciom w ciężkim stanie klinicznym

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 9 kwietnia br. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl
Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę https://www.spes.org.pl/stypendium-wniosek bazy danych.

 • Program Pomocy Dzieciom w ciężkim stanie klinicznym

Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola numer 5

W dniu dzisiejszym – 20 marca br. - ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane przy dostosowaniu budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 w Gostyninie do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

Roboty budowlane będą obejmować obudowę klatki schodowej ścianami, wymianę drzwi na drzwi w wymaganej klasie odporności ogniowej i o odpowiedniej szerokości i wysokości. Poza tym klatka schodowa zostanie wyposażona w urządzenia zapobiegające zadymianiu, przebudowane będą ściany wewnętrzne i działowe z montażem nowych drzwi wewnętrznych z ościeżnicami. Klatka schodowa i droga ewakuacyjna zostaną wyposażone w oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Zostanie dokonana wymiana okładzin ściennych i podłogowych na drodze ewakuacyjnej, a ponadto zabezpieczone zostaną okładziny podłogowe w pomieszczeniach dydaktycznych do stopnia trudno zapalności. Budynek będzie wyposażony w wyłącznik przeciwpożarowy prądu i gaśnice, a także zostanie dostosowany do wymogów sanitarnych.

Prace będą realizowane w czasie wakacji.

Informacje szczegółowe znajdują się na stronie: http://umgostynin.bip.org.pl/?tree=3292

 • Miejskie Przedszkole nr 5

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu

Burmistrz Miasta Gostynina po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy i realizację celu publicznego jaki zamierza osiągnąć Gmina Miasta Gostynina w zakresie rozwoju sportu podjął decyzję, aby środki w wysokości 210.000 złotych zostały przyznane w następujący sposób:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa projektu

Wnioskowana kwota dotacji

Propozycja wysokości udzielonej dotacji

Uzasadnienie wyboru

 

1

 

 

 

 

 

Gostyniński Szkolny Związek Sportowy, ul. Bema 23, 09-500 Gostynin

 

1. Rozwój sportu poprzez organizację imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej

 

25.000

18.000

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

 

 

2

 

 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy „ZWOLEŃ-TEAM”, Zwoleń 35, 09-500 Gostynin

 

2.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży, dorosłych mieszkańców Gostynina w zakresie wrotkarstwa”

 

21.390

1.500

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

3

Uczniowski Klub Sportowy „ZWOLEŃ-TEAM”, Zwoleń 35, 09-500 Gostynin

 

3. Poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Gostynina przez uczestnictwo w aktywnym stylu Życia – szkoleniu z łyżwiarstwa.

 

17.550

1.500

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

4

Miejski Klub Sportowy MAZUR, ul. Sportowa 1, 09-500 Gostynin

 

4. Szkolenie i udział w rozgrywkach kalendarzowych drużyn młodzieżowych i seniorów piłki nożnej w 2017r.

 

209.000

145.000

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

5

Uczniowski Klub Sportowy ALFA przy Gimnazjum nr 2 w Gostyninie, ul. Wojska Polskiego 23, 09-500 Gostynin

 

5. Realizacja Programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego

30.000

17.000

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

6

Uczniowski Klub Sportowy FOOTBALL EDUCATION, ul. Moniuszki 4/2,
09-500 Gostynin

 

6. Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży oraz reprezentowanie miasta Gostynina w rozgrywkach młodzieżowych Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w roku 2017

30.860

7.000

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

7

Miejski Uczniowski Klub Sportowy HANDBALL TEAM, ul. Kutnowska 7a,
09-500 Gostynina

 

7.Młodzież i dzieci z terenu miasta Gostynina aktywni fizycznie – propagowanie i rozwój piłki ręcznej wśród chłopców z terenu miasta

 

33.800

15.000

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

8

Klub Żeglarski HALS, ul. Czapskiego 37a,
09-500 Gostynin

8. Liga paintballu hero

19.500

1.000

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

9

Klub Żeglarski HALS, ul. Czapskiego 37a,
09-500 Gostynin

9. Gostynińska Szkółka Żeglarska

 

32.750

3.000

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

10

Szachowy Uczniowski Klub Sportowy GOSTMAT 83, ul. Armii Krajowej 25a, 09-500 Gostynin

 

10. Udział SzUKS GOSTMAT83 Gostynin w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Szachach Klasycznych – II liga

 

 

5.400

1.000

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji chodnika i miejsc postojowych pomiędzy ul. Polną a 3 Maja

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych modernizacji chodnika i miejsc postojowych oraz utwardzenie terenu pomiędzy ul. Polną 12 a ul. 3 Maja w Gostyninie.

Na tych działkach zlokalizowane są chodniki, droga wewnętrzna, zjazdy, uzbrojenie terenu w postaci sieci i przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, energetyczne, telekomunikacyjne, zieleń niska i średniowysoka.

Należy opracować dokumentację obejmującą m.in.: modernizację chodników, miejsc postojowych i drogi wewnętrznej, utwardzenie terenu kostką betonową i płytami ażurowymi, wykonanie odwodnienia terenu, dostosowanie istniejących studzienek uzbrojenia terenu do projektowanych nawierzchni, wymianę istniejących krawężników i obrzeży oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia, to 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://umgostynin.bip.org.pl/?tree=3291


 

Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL

Miłym akordem astronomicznej wiosny były zajęcia uczniów gostynińskiej mundurówki na płockiej strzelnicy, które odbyły się pod kierunkiem nauczyciela Edukacji obronnej pana kapitana Jacka Pajdy. Młodzież strzelała z pistoletu - Glock (najpopularniejsza broń funkcjonariuszy policji na całym świecie) i tzw. "pompki" - strzelby gładkolufowej Mossberg - broni będącej wyspecjalizowanym środkiem walki służącym do obezwładniania siły żywej oraz pokonywania przeszkód technicznych. W ochronie używana przez grupy konwojowe w policji przez oddziały prewencji i antyterrorystyczne. Praktycznie jedyny rodzaj broni, który w sprzyjających okolicznościach nadaje się do obezwładnienia napastnika bez oddania strzału.

Zwieńczeniem działań bojowych było doskonalenie celności rzutu granatem ćwiczebnym, a po nim wspólne ognisko połączone z omówieniem najbliższego weekendowego wyjazdu uczniów do Stanisławowa Skrzańskiego na obóz zwany "Bytowaniem w terenie przygodnym" - survival związany z nabywaniem umiejętności przetrwania w trudnych warunkach polowych.

 

 

 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL

Koncert jazzowy "Krzemiński reunion project"

W najbliższą niedzielę zapraszamy Państwa do magicznego świata jazzu. Od godz. 16:00 na deskach gostynińskiego MCK zaprezentują się znakomici muzycy, którzy wychowywali się i stawiali pierwsze muzyczne kroki w Gostyninie i jego sąsiedztwie, a których drogi przez lata skierowały się w różne zakątki Polski i świata.

Przed Państwem opowieść o doświadczeniach i inspiracjach oraz duża dawka radości ze wspólnej gry i dobrego jazzu. Będziemy mieli możliwość usłyszeć dźwięki trąbki Piotra Krzemińskiego, saksofonu Michała Borowskiego, kontrabasu Andrzeja Zielaka, perkusji Franka Parkera przy akompaniamencie instrumentów klawiszowych Dariusza Petery.

Serdecznie zapraszamy!

Relacja video z LIV Sesji Rady Miasta VII kadencji

Zapraszamy do obejrzenia relacji video z  LIV  sesji Rady Miasta VII kadencji.

Pismo syndyka

Syndyk Bogdan Ludwiczak zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 marca br. zmienionym postanowieniem z dnia 13 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym ELGO LIGHTING INDUSTRIES S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gostyninie w sprawie V GUp 5/16 zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego ELGO LIGHTING INDUSTRIES S.A. spółki akcyjnej w upadłości likwidacyjnej w Gostyninie. Obwieszczenia o przetargu zostały opublikowane w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 20 marca br. oraz w dzienniku Gazeta Wyborcza w dodatku lokalnym z dnia 20 marca br.

Goście z Lucienia w Zamku Gostynińskim

Gimnazjaliści z Lucienia wraz z opiekunami odwiedzili Zamek Gostyniński. Celem wizyty było poznanie perełki wśród gostynińskich zabytków.

Gości powitała prezes Zamku Aleksandra Buława wraz z pracownikami.

Podczas wizyty młodzież uczestniczyła w warsztatach z savoir vivre'u, w czasie których poznała zasady bon tonu przy stole i w życiu codziennym, zwiedzała zamek w tym kuchnię zamkową, w której piekła ciasteczka, wysłuchała także historii i legend o zamku i wybijała zamkowe monety.

Organizowane w tym historycznym miejscu spotkania młodzieży, z Gostynina i okolic ,cieszą się dużym powodzeniem.

 • Gimnazjaliści z Lucienia w Zamku Gostynińskim
 • Gimnazjaliści z Lucienia w Zamku Gostynińskim
 • Gimnazjaliści z Lucienia w Zamku Gostynińskim
 • Gimnazjaliści z Lucienia w Zamku Gostynińskim
 • Gimnazjaliści z Lucienia w Zamku Gostynińskim
 • Gimnazjaliści z Lucienia w Zamku Gostynińskim
 • Gimnazjaliści z Lucienia w Zamku Gostynińskim
 • Gimnazjaliści z Lucienia w Zamku Gostynińskim
 • Gimnazjaliści z Lucienia w Zamku Gostynińskim
 • Gimnazjaliści z Lucienia w Zamku Gostynińskim
 • Gimnazjaliści z Lucienia w Zamku Gostynińskim
 • Gimnazjaliści z Lucienia w Zamku Gostynińskim

Szanujmy wodę, mądrze nią zarządzajmy, przecież życie bez niej jest niemożliwe - Światowy Dzień Wody

Woda stanowi 70% powierzchni Ziemi - 97% to morza i oceany, a jedynie 3% wody słodkie.

Życie bez wody nie jest możliwe. Aby to zrozumieć, wystarczy sobie uświadomić, że woda stanowi średnio 70% masy ciała dorosłego człowieka. Bez wody życie nie tylko nie ma szans się rozwinąć, ale również trwać. Niektóre organizmy bowiem mogą żyć bez powietrza, ale bez wody jest to niemożliwe.

Jak twierdzą uczeni bez jedzenia możemy wytrzymać miesiąc, a bez wody tydzień. Odpowiednia ilość i jakości dostarczanej wody zapewnia właściwe funkcjonowanie procesów fizjologicznych organizmu, zaś jej brak lub nie wystarczająca ilość może stanowić zagrożenie dla życia.

 • Szanujmy wodę

Uważajmy na oszustów

Pomimo wielu apeli i kampanii medialnych oszustom nadal udaje się żerować na ludzkiej dobroci. Tylko wczoraj (21.03.) na terenie garnizonu mazowieckiego dwóch seniorów przekazało fałszywym krewnym swoje oszczędności swojego życia.

Mechanizm oszustwa jest bardzo podobny: na telefon stacjonarny seniora dzwoni wnuczek lub syn informując, że spowodował wypadek drogowy i potrzebuje szybkiej pożyczki na „załatwienie sprawy”. Taką informację może również przekazać oszust podający się za funkcjonariusza policji lub innych służb. Po krótkim czasie do domu ofiary przychodzi „kurier”, któremu senior przekazuje pieniądze i ślad po nim zanika.

Apelujemy i przypominamy, że:
- zawsze kierujmy się zasadą " ograniczonego zaufania",
- skontaktujmy się z innymi członkami rodziny w celu zweryfikowania "tragicznej" informacji , która miała być powodem pożyczki,
- ostrzegajmy seniorów i mówmy im, co należy robić w takich sytuacjach,
- pamiętajmy, aby zawsze o swoich podejrzeniach powiadomić Policję,
- przy próbie podszywania się pod funkcjonariuszy - natychmiast należy skontaktować się z najbliższą jednostką policji. Policjanci nigdy nie proszą o branie kredytów w ramach pomocy w działaniach operacyjnych ! Żaden funkcjonariusz nie może też żądać ani przyjmować pieniędzy za prowadzoną sprawę.

sierż.szt. Dorota Słomkowska

Rozstrzygnięcie II Powiatowego Konkursu Plastycznego

W związku z zapowiadanymi na 31 marca strajkami nauczycieli organizatorzy II Powiatowego Konkursu Plastycznego, tj. I LO PUL w Gostyninie zapraszają wszystkich uczestników konkursu wraz z rodzicami i opiekunami na uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom, które odbędzie się 3 kwietnia (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali rekreacyjnej na 2 piętrze w Gimnazjum nr 1 przy ul. Polnej 36.

Miłośnicy sztuk plastycznych - przybywajcie!

 • II Powiatowy Konkurs Plastyczny

Został powołany nowy Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jakub Lewicki jest profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i kierownikiem Zakładu Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych, gdzie wykłada konserwację zabytków oraz historię architektury.

Autor książek i ponad 140 artykułów naukowych w wydawnictwach międzynarodowych i ogólnopolskich oraz ponad 120 niepublikowanych opinii i opracowań konserwatorskich. Wygłosił blisko 100 referatów na sesjach naukowych.

Profesor Jakub Lewicki jest członkiem ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), Przewodniczącym Komisji Ochrony i Konserwacji Architektury Modernistycznej ICOMOS, Wiceprezesem Sekcji Polskiej DOCOMOMO (International Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement), członkiem organizacji krajowych: Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Istotna jest działalność profesora Jakuba Lewickiego jako Rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie: architektura i budownictwo, specjalizacja architektura nowożytna; ocena wartości i konserwacji architektury historyzmu i modernizmu (lata 2008–2012) oraz ocena badań i konserwacji architektury; ocena wartości zabytkowej architektury pod kątem wpisu do rejestru lub ewidencji zabytków (obecnie).

W dziedzinie pracy dydaktycznej największe osiągnięcie Jakuba Lewickiego stanowiło stworzenie nowego profilu kształcenia łączącego ochronę zabytków i ochronę przyrody – kierunku Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Jest to połączenie kształcenia dwóch dziedzin nauki - ochrony zabytków i ochrony przyrody.

Jakub Lewicki ukończył konserwatorstwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, łącząc je ze studiami na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.

Stopień doktora otrzymał na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 1 czerwca 1999 r., a doktora habilitowanego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 10 stycznia 2007 r. Tytuł profesora uzyskał postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy 12 września 2016 r.

Wykładał m.in.: historię architektury na kierunku architektura na Politechnice Warszawskiej, konserwację zabytków i historię architektury na kierunku historia sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Był też Dyrektorem Instytutu Architektury i Urbanistyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie do 1 marca 2017 r., kiedy złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Do zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków należy m.in.: prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac konserwatorskich, archeologicznych czy restauratorskich. Opracowuje on także wojewódzkie plany opieki nad zabytkami, a swoje zadania wykonuje za pomocą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Ewa Filipowicz

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego


 

 • Prof . Jakub Lewicki. Fot. Przemysław Wierzchowski/Agencja...

Zapraszamy na spektakl "Inni z Floriańskiej"

W dniu 25 marca, godz. 18.00 w Sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbędzie się przedstawienie pt. "Inni z Floriańskiej", którego patronat objął Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski.
Sztuka teatralna "Inni z Floriańskiej" osadzona jest w realiach Gostynina z lat 30. XX wieku. Grupa młodych osób znajduje na strychu domu przy ulicy Floriańskiej stary zeszyt-pamiętnik. Jego autorką jest żydowska dziewczyna o imieniu Sara. Lektura pamiętnika przenosi czytelników w świat przedwojennego Gostynina i ukazuje relacje między mieszkańcami tej ulicy i całego miasta. Stosunki pomiędzy Żydami i Polakami. Niestety nie zawsze było kolorowo…
Zapraszamy na przedstawienie.
 
 • Spektakl "Inni z ulicy Floriańskiej"

MCK zaprasza na konkurs plastyczny pn. "Pisanka"

Konkurs plastyczny pn. "Pisanka" już ponad 20 razy był organizowany przez Miejskie Centrum Kultury. Tegoroczna edycja zapewne jak co roku będzie obfitowała w wiele pięknych i oryginalnych prac, z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych.

Do 31 marca br. mogą nadsyłać swoje prace dzieci i młodzież do lat 16.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się 7 kwietnia br. o godz. 12.00 w MCK.

W imieniu organizatora - MCK - zapraszamy wszystkie chętne dzieci do udziału w konkursie.

 • Konkurs Pisanka

XIII Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego dla Nauczycieli i Pracowników Oświaty

W dniu 8 kwietnia br. Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie wraz Uczniowskim Klubem "Alfa" i Uczniowskim Klubem Sportowym "Trójka" z Gostynina zapraszają wszystkich chętnych na XIII Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego dla Nauczycieli i Pracowników Oświaty do hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie, od godz. 10.00.

Regulamin imprezy przedstawia się następująco:

I. CEL ZAWODÓW

1. Popularyzowanie tenisa stołowego, stwarzanie możliwości sportowej rywalizacji wśród pracowników oświaty.

2. Ukazanie form czynnego wypoczynku.

3. Integracja pracowników oświaty.

4. Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek poszczególnych kategorii wiekowych.

II. TERMIN

8 kwietnia 2017 r. (sobota) godzina 10.00

III. MIEJSCE ZAWODÓW

 Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte

w Gostyninie, ul. Bema 23, 09-500 Gostynin / wejście od ul. Płockiej / 

IV. ORGANIZATOR ZAWODÓW

1.     Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Gostyninie

2.     Uczniowski Klub Sportowy "ALFA" w Gostyninie

3.     Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" w Gostyninie 

V. UCZESTNICY

1.     Nauczyciele i pracownicy oświaty z terenu województwa mazowieckiego.

Turniej rozegrany zostanie w następujących kategoriach wiekowych:

kobiety

- do 40 lat

powyżej 40 lat

mężczyźni

- amatorzy do 40 lat

- amatorzy 41 – 50 lat

- amatorzy powyżej 50 lat

- open /zawodnicy zrzeszeni w PZTS/

VI. PUNKTACJA DRUŻYNOWA

1.      Punkty przyznawane będą według klucza:

I – 10 pkt; II – 8 pkt; III – 7 pkt; IV – 6 pkt; V – 5 pkt; VI – 4 pkt;

VII – VIII – 3 pkt; IX – XII – 2 pkt; XIII – XVI – 1 pkt.

Za każdego zgłoszonego do turnieju zawodnika powiaty otrzymają dodatkowo 0,5 pkt. Suma zdobytych punktów decyduje o kolejności w turnieju poszczególnych powiatów. Przy tej samej liczbie punktów dwóch lub więcej powiatów o kolejności decyduje wyższa lokata zawodnika w kategorii mężczyzn w turnieju open.

VII. TERMIN I MIEJSCE ZGŁOSZENIA

1.      Imienne zgłoszenia /z podziałem na kategorie wiekowe/ prosimy kierować

do dnia 31 marca 2017 roku

na adres: Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie

ul. Wojska Polskiego 10/3 , 09-500 Gostynin

tel: 24 235 26 10 e-mail: gostynin@znp.edu.pl

2.      W wyjątkowych przypadkach w dniu 02.04.2016 r. do godz. 9.15

VIII. SYSTEM I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

1.  Obowiązują aktualne przepisy PZTS.

2.     System rozgrywania zawodów uzależniony jest od ilości zgłoszonych zawodników
/do dwóch porażek, system grupowy/.

IX. NAGRODY I TYTUŁY

1.     Trzy pierwsze powiaty w punktacji drużynowej zostaną uhonorowane Pucharem.

2.    Najlepsi zawodnicy otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

X. INFORMACJE DODATKOWE

1.      Wpisowe do turnieju wynosi 15 zł.

2.     Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem (np.: kwestie sporne) rozstrzyga organizator.

3.     Po zakończeniu wszystkich spotkań odbędzie się uroczyste wręczenie pucharów, dyplomów i nagród.

4.    Zaplanowano obiad dla wszystkich uczestników turnieju.

5.   Bliższych informacji o turnieju można uzyskać:

Arkadiusz Rutowski – tel. 505 495 164 Andrzej Osiak – tel. 791 666 170

Prezes Oddziału Powiatowego ZNP . w Gostyninie

Andrzej Osiak

Konkurs plastyczny "Marzanna" w MCK

Wraz z nadejściem wiosny od 20 lat w Miejskim Centrum Kultury organizowany jest konkurs plastyczny "Marzanna". W tym roku do udziału w konkursie zapraszane są wszystkie dzieci i młodzież do lat 16, które wykonały z dowolnego materiału kukłę Marzanny. Do wzięcia udziału w konkursie zostaną dopuszczone także prace zbiorowe - do 2 osób. Organizatorzy czekają na prace do końca marca br. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy prac odbędzie się 7 kwietnia br. w MCK o godz. 12.00.

 • konkurs Marzanna

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia 

dla Rodziny i Bliskich

z powodu śmierci

pana Zdzisława Gapińskiego

wieloletniego pracownika

Urzędu Miasta Gostynina

składają

Paweł Witold Kalinowski

Burmistrz Miasta Gostynina

i pracownicy Urzędu Miasta 

Nowe władze w gostynińskim PTTK

W dniu 24 marca br. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego odbył się XVI Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Gostyninie. Spotkanie otworzył prezes pan Mariusz Gajewski, który powitał zebranych w sali uczestników i zaproszonych gości, a wśród nich Zastępcę Burmistrza panią Halinę Fijałkowską.

W trakcie zjazdu oddano hołd minutą ciszy zmarłym członkom PTTK.

Ustępujący zarząd jednogłośne otrzymał absolutorium. Dotychczasowy prezes Mariusz Gajewski i jego zastępca Stanisław Przedlacki zrezygnowali z wzięcia udziału w głosowaniu.

Został wybrany nowy zarząd, w skład którego weszli: Danuta Jaskulska, Alina Głodowska, Joanna Kuciapska, Anna Sierpińska i Teresa Topólniak. Za dwa tygodnie zostanie wybrany spośród nowo wybranego zarządu prezes PTTK.

Przedstawicielem na regionalną konferencję został Mariusz Gajewski, a komisję rewizyjną utworzyli: Teresa Murawska, Krystyna Pius i Modest Wojtczak.

Na najbliższe cztery lata działalności ustalono najważniejsze punkty działania, które dotyczą: pozyskiwania nowych członków, efektywniejszej współpracy z samorządami, atrakcyjności imprez, zwiększonej współpracy z innymi oddziałami PTTK, poprawy komunikacji społecznej na portalach społecznościowych, opracowania regulaminu odznaki Oddziału, przygotowania pieczęci okolicznościowej i przygotowania w tym roku obchodów 60-lecia istnienia Oddziału.

 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK

Młodzi aktorzy z SP 1 z przedstawieniem w Zamku Gostynińskim

Zwieńczeniem wydarzeń w projekcie "Wielokulturowy Gostynin" było przedstawienie pt. "Inni z Floriańskiej" w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1. Reżyserem spektaklu był Robert Idzikowski – nauczyciel z gostynińskiej Jedynki.

Przed przedstawieniem wystąpił Piotr Syska, pomysłodawca "Wielokulturowego Gostynina", który opowiedział o inicjatywach, zrealizowanych do tej pory i o tym co jeszcze będzie się działo w naszym mieście w ramach projektu.

Młodzi artyści w przedstawieniu zaprezentowali na przykładzie relacji polsko-żydowskich stereotypy dotyczące współżycia Polaków i Żydów w okresie przedwojennym.

Akcja przenosiła się także do czasów współczesnych, kiedy młodziez czyta pozostawiony na strychu pamiętnik żydowskiej dziewczyny, w którym, opisuje trudne czasy, w jakich przyszło żyć jej i całej rodzinie.

Po zakończeniu przedstawienia zarówno młodzi aktorzy, reżyser i Tomasz Sarniak oraz Mateusz Szulborski, którzy przygotowali oprawę muzyczną otrzymali gromkie brawa od licznie zebranej w sali kolumnowej publiczności, a od Burmistrza Pawła Kalinowskiego słowa uznania za piękny występ i słodki poczęstunek.

 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim
 • Spektakl "Inni z Floriańskiej" w Zamku Gostynińskim

Pies czeka na właścicela

W dniu 27 marca br. na ulicy Kościuszkowców został odłowiony uroczy piesek.
Właściciela prosimy o kontakt pod numer telefonu  24-236-07-42, w przeciwnym przypadku pies może trafić do schroniska.

 • piesek z Kościuszkowców
 • piesek z Kościuszkowców
 • piesek z Kościuszkowców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż otrzymał kolejną turę produktów żywnościowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2016.

 • MOPS informuje

Razem oddali blisko 12 litrów krwi

Gostynińscy policjanci i strażacy aktywnie włączyli się w ogólnopolską zbiórkę krwi pod hasłem „spoKREWnieni służbą”, którą swoim patronatem objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Łącznie oddano blisko 12 litrów krwi.
Akcja „spoKREWnieni służbą” została zainagurowana 1 marca br. w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Również mundurowi z powiatu gostynińskiego włączyli się aktywnie w tą zbiórkę. Dzisiaj (27.03.) na gostynińskim rynku przy mobilnym ambulansie płockiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie zabrakło chętnych. Oprócz strażaków i policjantów ten drogocenny dar – jakim niewątpliwie jest krew – oddali również mieszkańcy naszego powiatu. Razem zebraliśmy niemalże 12 litrów krwi.
Funkcjonariusze ratowanie życia ludzkiego mają wpisane w codzienną służbę i doskonale wiedzą, jak bardzo potrzebna jest krew, w szczególności poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. To pierwsza tego typu zorganizowana akcja służb mundurowych w powiecie gostynińskim. Wielu z policjantów i strażaków cyklicznie oddaje krew jako honorowi dawcy krwi.
Przy tej okazji również pracownice Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie informowały o zasadach przyjęcia do służby.

Opracowanie: KPP w Gostyninie i KP PSP Gostynin

 • oddanie krwi
 • oddanie krwi
 • oddanie krwi
 • oddanie krwi
 • oddanie krwi
 • oddanie krwi

W 27. kolejce Lotto Ekstraklasy Wisła Płock zmierzy się przy Łukasiewicza 34 z Cracovią Kraków

Drużyna ze Stadionu im. Kazimierza Górskiego nadal ma szanse na zakwalifikowanie się do grupy mistrzowskiej, co gwarantuje pewne utrzymanie w Lotto Ekstraklasie. Nie ulega wątpliwości, że na tak ważny mecz Nafciarze potrzebują szczególnego wsparcia trybun.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców i sympatyków na mecz z Cracovią. Wspólnie z zawodnikami stwórzmy niezapomniane, piłkarskiego widowisko i wywalczy razem cenne trzy punkty.

Bilety w przedsprzedaży do nabycia w punktach na Stadionie im. Kazimierza Górskiego, Galerii Mazovia oraz przez internet na wislaplock.kupbilety.pl. Więcej informacji na temat biletów znajdziecie tutaj.

Pierwszy gwizdek arbitra już w sobotę 1 kwietnia o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszamy!

 • Lotto Ekstraklasy Wisła Płock zmierzy się z Cracovią Kraków

Muzyczne spotkanie po latach - "Krzemiński reunion project"

W niedzielę 26.03.2017 Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie zostało „zalane” jazzowymi dźwiękami.  Trąbki Piotra Krzemińskiego, saksofon Michała Borowskiego, kontrabas Andrzeja Zielaka, klawisze Dariusza Petery i perkusja Franka Parkera zagrały na deskach eMCeKu, wprowadzając w zachwyt dość licznie przybyłą widownię.

Krzemiński Reunion Project to koncept będący wynikiem „muzycznego spotkania po latach” znakomitych muzyków, którzy swoje pierwsze muzyczne kroki stawiali w Gostyninie.

Podczas blisko 2-godzinnego koncertu publiczność usłyszała utwory światowych artystów jazzowych, a także autorskie kompozycje Piotra Krzemińskiego i Michała Borowskiego.

 

 • koncert "Krzemiński reunion project"
 • koncert "Krzemiński reunion project"
 • koncert "Krzemiński reunion project"
 • koncert "Krzemiński reunion project"
 • koncert "Krzemiński reunion project"
 • koncert "Krzemiński reunion project"
 • koncert "Krzemiński reunion project"
 • koncert "Krzemiński reunion project"
 • koncert "Krzemiński reunion project"
 • koncert "Krzemiński reunion project"
 • koncert "Krzemiński reunion project"
 • koncert "Krzemiński reunion project"
 • koncert "Krzemiński reunion project"
 • koncert "Krzemiński reunion project"
 • koncert "Krzemiński reunion project"
 • koncert "Krzemiński reunion project"
 • koncert "Krzemiński reunion project"
 • koncert "Krzemiński reunion project"
 • koncert "Krzemiński reunion project"
 • koncert "Krzemiński reunion project"
 • koncert "Krzemiński reunion project"
 • koncert "Krzemiński reunion project"
 • koncert "Krzemiński reunion project"

Garaże na sprzedaż

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie informuje, iż Spółka posiada garaże na sprzedaż. Zlokalizowane są one przy ulicy Spółdzielczej 9 w Gostyninie.
Zainteresowani zakupem garaży powinni skierować się po udzielenie szczegółowych informacji do działu inwestycji pod numerem: (24) 235-35-72.  Zapraszamy.

 • ogłoszenie o sprzedaży garaży przy ul. Spółdzielczej 9

Na co do kina?

Repertuar kina "Siemowit" na najbliższe dni zapowiada się interesująco. Na przełomie marca i kwietnia będzie można obejrzeć dramat pt. "Śmierć w Sarajewie", który pokazuje pracowników hotelu Europa. Ludzie ci od miesięcy nie dostają wynagrodzenia, grożą strajkiem i przygotowują się do przyjazdu wysoko postawionych osobistości. W Sarajewie mają się odbyć uroczystości związane z setną rocznicą zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga... Jak zakończy się ta historia? Pokaże film, na który zapraszamy.

Film przygodowy pt. "Lego Batman", to kolejna propozycja w repertuarze gostynińskiego kina. Scenariusz opowiada o mieście Gotham, któremu zagraża niebezpieczny przestępca Joker. Batman musi nauczyć się współpracy z innymi, by je uratować

Dramat produkcji polsko-niemiecko-szwedzko-czeskiej pt. "Pokot" Główną bohaterką nowego filmu Agnieszki Holland jest mieszkająca w Sudetach, emerytowana inżynierka Janina Duszejko. Astrolożka z zamiłowania i wegetarianka. Pewnej śnieżnej, zimowej nocy odnajduje ciało swojego sąsiada kłusownika. Okoliczności śmierci mężczyzny są niezwykle tajemnicze. Jedyne ślady, które znajdowały się wokół jego domu, to ślady saren. Duszejko, widząc niemoc policji, rozpoczyna własne, niekonwencjonalne śledztwo.

Już wkrótce – od 7 kwietnia br., także obejrzymy w kinie "Siemowit" film pt. "Barbie w świecie gier" oraz "Ciemniejszą stronę Greya". Zapraszamy!

 • Repertuar kina "Siemowit"

LV sesja Rady Miejskiej VII kadencji

Informujemy, iż w dniu 30 marca br. o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady LV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej VII kadencji.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

Otwarcie obrad.

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów miejsca realizacji obowiązku szkolnego.

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.

Zamknięcie obrad.

Porady prawne dla mieszkańców Gostynina

Informujemy, że bezpłatne porady prawne dla mieszkańców miasta Gostynina odbywają się w środy w godz. 11.00 do 12.00 w Ratuszu Miejskim, na I piętrze, w pokoju nr 201.

Konkurs dla miłośników kwiatów

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza konkurs na „Najpiękniej ukwiecony balkon, okno, ogród przydomowy oraz ogródek działkowy na terenie Gminy Miasta Gostynina w 2017r.”.

Jest to już trzecia edycja tego konkursu. Obiekty oceniane będą w trzech kategoriach: na najpiękniej ukwiecony balkon i okno, następnie na najpiękniej ukwiecony ogród przydomowy i na najpiękniej ukwiecony i zagospodarowany ogródek działkowy. Regulamin oraz kartę zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Miasta Gostynina w sekretariacie – pok 201 oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Parkowej 22 w pok. 1, a także ze strony internetowej www.gostynin.pl

Na zgłoszenia czekamy do 19 maja 2017r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas Jarmarku św. Jakuba. Jak co roku na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i zaprezentowania swoich pięknych aranżacji kwiatowych.


 

IV sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej I Kadencji

W dniu 30 marca 2017 roku o godzinie 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Gostyninie odbędzie się  IV sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej I Kadencji.

Porządek sesji: przedstawia się następująco:
Otwarcie obrad.
Uchwalenie zmian w porządku obrad.
Omówienie propozycji wolontariatu prowadzonego przez Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie.
Zapoznanie Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej z założeniami Reformy Oświaty w Gostyninie.
Przyjęcie protokołu z III sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

Prace remontowe ulicy Floriańskiej rozpoczęte

W dniu dzisiejszym (30 marca br.) Urząd Miasta Gostynina przekazał wykonawcy – firmie BORA z Dobrzykowa k. Gąbina plac budowy obejmujący ul. Floriańską. Rozpoczęły się już pierwsze prace przy remoncie tej ulicy.

Przypominamy, że umowa na remont przedmiotowej ulicy została podpisana 24 lutego br. Zakończenie prac przewidziane jest do 31 sierpnia 2017r. Prace budowlane obejmują wykonanie zjazdów na posesje, przebudowę skrzyżowań z ul. Stodólną, Kujawy i Solidarności, wykonane zostanie również utwardzenie na działce pomiędzy ul. Floriańską 5 i 7. Stare, zniszczone płyty chodnikowe zostaną zastąpione kostką betonową i wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa. Przebudowana zostanie także sieć telekomunikacyjna kolidująca z planowanymi robotami drogowymi.

Do końca sierpnia br. mieszkańcy naszego miasta, a głównie ul. Floriańskiej będą musieli się liczyć z utrudnieniami w ruchu, jednak po chwilowych niedogodnościach zdecydowanie poprawi się stan techniczny ulicy, a tym samym ulegną poprawie warunki korzystania z niej.

Jednocześnie zawiadamiamy, że przekazywana wcześniej informacja dotycząca wymiany wodociągu, która miała być realizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne równolegle z robotami drogowymi nie będzie wykonywana. O zaistniałym fakcie poinformowała tutejszy Urząd Spółka argumentując powyższe aktualnym brakiem możliwości zarówno technicznych, jak i finansowych.


 

 

 • Remont ul. Floriańskiej
 • Remont ul. Floriańskiej
 • Remont ul. Floriańskiej

Zakochaj się w GCE

W Gostynińskim Centrum Edukacji zebrali się uczniowie gimnazjów, którzy w niedługim czasie będą wybierać szkołę ponadgimnazjalną. Gospodarze przygotowali bardzo uroczyście dzień otwarty pragnąc zachęcić gimnazjalistów do wstąpienia w progi GCE.

Wśród zaproszonych gości na spotkanie przybyli między innymi: Starosta Gostyniński Tomasz Matuszewski, Burmistrz Paweł Kalinowski, przedstawiciele Zrzeszenia Międzynarodowego Przewoźników Drogowych: Jerzy Szepietowski i Euzebiusz Jasiński, właściciel Izolbetu Kazimierz Majchrzak.

Zebranych w sali gimnastycznej powitał dyrektor placówki Andrzej Reder. W czasie spotkania publiczność obejrzała filmy promujące szkołę oraz występy wokalno-taneczne uczniów GCE. Wysłuchała także wystąpień gości, którzy w samych superlatywach mówili o znaczeniu szkół zawodowych w dzisiejszych czasach, a także o ogromnym zapotrzebowaniu na fachowców na rynku pracy. Gostynińskie Centrum Edukacyjne szkoli młodzież w 21 specjalnościach, między innymi takich jak: kierowca mechanik, elektryk, stolarz, cukiernik czy sprzedawca.

Zarówno dyrekcja szkoły, nauczyciele, jak i sami uczniowie GCE mają nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu duża grupa absolwentów gimnazjów zasili szeregi gostynińskiej placówki.

 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE

Na sesji MRM o wolontariacie i reformie oświaty

IV sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej odbyła się w dniu wczorajszym – 30 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Gostynina.

Na spotkanie przybyli: Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki, Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli Michał Łoś, Radny Rady Miejskiej Michał Bartosiak, Doradca MRM Urszula Dalkowska, Sekretarz Miejski Anna Adamska i Adam Sikorski pedagog i opiekun wolontariuszy w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie.

Podczas sesji omawiane były propozycje wolontariatu prowadzonego przez Młodzieżową Radę w PZPOW w Gostyninie. Adam Sikorski wyjaśnił na czym polega wolontariat i jakie wymogi muszą być spełnione przez wolontariusza. Jeśli jest to osoba niepełnoletnia niezbędna jest zgoda rodziców. Wolontariusz może pomagać w czynnościach samoobsługowych młodszym podopiecznym, a starszych uczyć np. języka angielskiego, kontrolować odrabianie lekcji czy wspierać w rozwijaniu talentów i pasji. Często taka znajomość przeradza się w przyjaźń.

Prelegent szczególny nacisk położył na odpowiedzialność emocjonalną za podopiecznego. Zwrócił uwagę, że wolontariusz będąc wzorem do naśladowania musi zdawać sobie sprawę z tego, iż po krótkim czasie nie powiniem rezygnować z wolontariatu bo się np. taką działalnością znudził. Jest to praca na emocjach. Jeśli jednak zdarzy się taka sytuacja rezygnacji, to przeprowadza się ją łagodnie stopniowo zmniejszając ilość spotkań.

Radni pytali o długość trwania wolontariatu i częstotliwość spotkań. Pan Sikorski odpowiedział, że zazwyczaj czas trwania wolontariatu to rok szkolny. W celu przyzwyczajenia podopiecznego do opiekuna organizuje się pierwsze spotkanie - wstępne, kolejne uściślające, a potem raz w tygodniu przez godzinę wolontariusz spędza czas ze swoim podopiecznym.

Radni wyrazili zainteresowanie tymi działaniami i miejmy nadzieję, że będą odpowiedzialnymi wolontariuszami czerpiącymi satysfakcję z wykonywanych zadań.

Kolejnym punktem porządku sesji było zapoznanie młodych radnych z założeniami reformy oświaty w Gostyninie. Dyrektor MZESiP Michał Łoś wyjaśniał, że głównym elementem reformy oświaty jest zmiana w strukturach szkolnictwa i powrót do dawnego systemu – 6-letnie szkoły podstawowe będą teraz 8-letnie, nie będzie gimnazjów, w liceum młodzież będzie się uczyć 4 lata, a w technikum 5 lat, działać będzie 3-letnia branżowa szkoła I stopnia, 3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, 2-letnia branżowa szkoła II stopnia.

W Gostyninie będą trzy szkoły podstawowe – SP 1, SP 3 i SP 5. Szkoły otrzymały obwody szkolne podzielone na strefę północną, centralną i południową. Gimnazjum nr 2 włączone zostanie do SP 3, a Gimnazjum nr 1 przekształci się w SP 5.

Radni zapytali co dalej będzie się działo ze szkołą wojskową, na co otrzymali odpowiedź, że dyrekcja PUL-u mimo, iż nie jest jednostką miejską, otrzymała propozycję przeniesienia do Gimnazjum nr 2, a w przyszłości SP 3.

W sprawach różnych Burmistrz Paweł Kalinowski zaproponował radnym z MRM, aby zapoznali się z funkcjonowaniem Spółek Miejskich, zobaczyli jak działa np. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "od kuchni", co dzieje się w Oczyszczalni Ścieków.

Radni wyrazili zainteresowanie tą propozycją.

 

 • sesja MRM
 • sesja MRM
 • sesja MRM

Darmowe jabłka po raz kolejny

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej informuje, iż w dniu 5 kwietnia br. (środa) około godz. 9.00 na placu przy Zamku Gostynińskim będą wydawane darmowe jabłka dla mieszkańców Gostynina, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli itp. Zapraszamy.

„Komórkomania” w Zespole Szkół

W dniu 11 kwietnia br. w godzinach 9:00 - 13:00, w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie odbędzie się akcja rejestracji dawców szpiku i komórek macierzystych pn. „KOMÓRKOMANIA”.
Serdecznie prosimy o przyłączenie się do naszej akcji. Aby zarejestrować się jako potencjalny dawca musisz spełnić następujące warunki:

- być świadomy swojej decyzji (poczytaj – www.dkms.pl)
- być w wieku 18- 55 lat
- ważyć nie mniej niż 50 kg
- być ogólnie w dobrym stanie zdrowia

TWOJA DECYZJA MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI!

 • "Komórkomania" w Zespole Szkół
 • "Komórkomania" w Zespole Szkół
 • "Komórkomania" w Zespole Szkół

Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn

Amatorów piłki siatkowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zaprasza na Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn w Gostyninie. Turniej odbędzie się 8 kwietnia br. o godz. 10.00 w hali sportowej przy ul. Kutnowskiej 7.

Rywalizacja podczas turnieju będzie się odbywać systemem każdy z każdym na dwóch boiskach. Jeśli dojdzie do remisu będzie decydować tie-break.

Jak co roku wszystkie drużyny biorące udział w turnieju zostaną nagrodzone pucharami i dyplomami pamiątkowymi.

 • Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn

Rekreacyjny Gostyniński Bieg Zamkowy

Zapraszamy w imieniu organizatorów na Rekreacyjny Gostyniński Bieg Zamkowy, który odbędzie się w naszym mieście 11 czerwca br. (niedziela). Bieg odbędzie się na dystansie 5 i 10 kilometrów. Zorganizowany będzie także Rodzinny Piknik Zamkowy, w którym przewidziane są atrakcyjne nagrody dla dzieci i dorosłych.

 • Gostyniński Bieg Zamkowy

Pierwsze trzy punkty Mazura na wiosnę. Pewna pozycja lidera

Mazur od początku dążył do osiągnięcia przewagi w meczu, atakując na bramkę rywali. W 26 minucie przewaga została udokumentowana pierwszą bramką, po dośrodkowaniu Gracjana Sobczaka akcję wykończył Łukasz Kiełbasa. Druga bramka padła tuż przed przerwą, w 45 minucie po prostopadłym podaniu od Mateusza Ostrowskiego na pozycję sam na sam z bramkarzem gości Kamilem Piankowskim wyszedł Jakub Kustra i najskuteczniejszy strzelec Mazura trafił na 2:0, w sezonie zdobywając swoją bramkę numer 19.

Druga połowa to kolejne ataki Mazura, zakończone podwyższeniem wyniku. W 72 minucie po pięknej zespołowej akcji i asyście Jakuba Kustry do siatki trafił, debiutując w meczu ligowym w barwach Mazura Gracjan Sobczak.


Mazur w tabeli nadal jest na pierwszej pozycji w tabeli, z 35 punktami, wyprzedza o trzy punkty Amatora Maszewo.

Kolejny mecz Mazura to spotkanie 15 kolejki, rywalem na Stadionie MOSiR w Gostyninie będzie Orzeł Goleszyn. Mecz w sobotę, 8 kwietnia 2017 r. o g. 16:00.


Skrwa Łukomie – Mazur Gostynin 0:3
Bramki: 26' Łukasz Kiełbasa, 45' Jakub Kustra, 72 Gracjan Sobczak

Skrwa: Kamil Piankowski – Mariusz Beksa (żółta kartka), Michał Jagodziński (75' Michał Karczewski), Jarosław Brzemiński, Mariusz Pesta (żółta kartka) (84' Michał Beksa), Jacek Beksa (żółta kartka), Karol Kalinowski, Radosław Kowalski (64' Kamil Górecki), Jarosław Karczewski, Mariusz Sadowski, Piotr Sadowski;

Mazur Gostynin: Bartosz Tomczak – Arkadiusz Wróblewski, Piotr Dutkiewicz, Patryk Matusiak, Lukasz Kiełbasa – Michał Matecki, Bartłomiej Dębicki, Mateusz Ostrowski (76' Patryk Gronalewski), Gracjan Sobczak (75' Bartosz Dutkiewicz) – Rafał Wilamowski (64' Piotr Wachaczyk), Jakub Kustra (81' Sebastian Surmak); I trener: Piotr Dutkiewicz, II trener: Bartłomiej Dębicki.

Źródło MKS Mazur

 • Skrwa Łukomie – Mazur Gostynin
 • Skrwa Łukomie – Mazur Gostynin
 • Skrwa Łukomie – Mazur Gostynin
 • Skrwa Łukomie – Mazur Gostynin
 • Skrwa Łukomie – Mazur Gostynin
 • Skrwa Łukomie – Mazur Gostynin
 • Skrwa Łukomie – Mazur Gostynin

Młodzież I LO PUL na święcie dywizjonu

31 marca delegacja uczniów gostynińskiej mundurówki na zaproszenie współpracującej ze szkołą jednostki wojskowej udała się do Sochaczewa na obchody corocznego święta 37. Sochaczewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej wchodzącego w skład 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Sochaczewie-Bielicach. Po Mszy świętej w kościele pw. św. Wawrzyńca, na placu apelowym jednostki rozpoczęła się uroczystość z jej nieodłącznymi elementami: wciągnięciem flagi na maszt, odśpiewaniem hymnu, wręczeniem nagród, odznaczeń i wyróżnień. Całość zwieńczona defiladą pododdziałów i musztrą paradną w wykonaniu orkiestry wojskowej. Miłym akcentem było przekazanie przez Dowódcę 37.SdrOP pamiątkowego medalu, który w imieniu społeczności I LO PUL przyjął dyrektor szkoły Adam Matyszewski. Po części oficjalnej młodzież zafundowała sobie pakiet premium w postaci testu sprawnościowego na urządzeniach będących na wyposażeniu Brygady. Całość zakończył poczęstunek tradycyjną wojskową grochówką.

 • Młodzież I LO PUL na święcie dywizjonu
 • Młodzież I LO PUL na święcie dywizjonu
 • Młodzież I LO PUL na święcie dywizjonu
 • Młodzież I LO PUL na święcie dywizjonu
 • Młodzież I LO PUL na święcie dywizjonu
 • Młodzież I LO PUL na święcie dywizjonu
 • Młodzież I LO PUL na święcie dywizjonu
 • Młodzież I LO PUL na święcie dywizjonu

Wybrano najlepsze prace plastyczne w konkursie "Barwy życia"

W dniu dzisiejszym odbył się finał II Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. „Barwy życia”. W siedzibie PUL-u dzieci i młodzież, biorące udział w konkursie przybyły wraz ze swoimi opiekunami pod odbiór nagród i wyróżnień. Patronat honorowy nad imprezą objął między innymi Burmistrz Paweł Kalinowski. Głównym celem konkursu jest propagowanie wartości, jakim jest życie ludzkie.

Spotkanie otworzył dyrektor Płockiego Uniwersytetu Ludowego Adam Matyszewski, witając zebranych i zapowiadając występ chóru ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie.

Młodzi muzycy zaprezentowali piosenki wojenne jak np. "Sanitariuszka Małgorzatka", za które otrzymali od widowni gromkie brawa.

Głos zabierali także zaproszeni goście. W imieniu gostyninskich samorządowców wystąpił Burmistrz Paweł Kalinowski, który pogratulował pomysłu na tak ciekawy konkurs, a wykonawcom prac talentu.

Następnie przewodnicząca jury Ewa Koskiewicz opowiedziała zebranym o 30 pracach, które były zgłoszone do konkursu. Wyjaśniła, że przedszkolaki barwy życia rozumiały między innymi, jako rodzinny dom, namalowany wielobarwnie, natomiast uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w swoich rysunkach zaprezentowały już symbolikę życia. Prace były wykonane różnymi technikami, w kategoriach wiekowych: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.

Nagrody ufundowali:

Ksiądz Ryszard Kruszewski - Dziekan dekanatu gostynińskiego

Pan Tomasz Matuszewski - Starosta Gostyniński

Pan Paweł Kalinowski - Burmistrz Miasta Gostynina

Pan Edmund Zieliński - Wójt Gminy Gostynin

Pan bryg. Roman Kossobudzki - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Pani Klementyna Glinka - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie

Pani Wioletta Laskowska - Menadżer marketu Kaufland w Gostyninie

Pan Jacek Liziniewicz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin

Pani Martyna Doral - „Pośrednictwo Ubezpieczeniowe”

Pan Andrzej Mordzak - Ośrodek Szkolenia Kierowców Andrzej Mordzak

Pan Krzysztof Klejna – „Klejna Auto”


 

 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"
 • Konkurs "Barwy życia"

Informacja

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 3 kwietnia 2017 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Łąkowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski


 

Gostynin, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Już jutro wystawa prac Pawła Tencera

Mamy przyjemność zaprosić na wystawę twórczości Pawła Tencera, która odbędzie się już jutro - 6 kwietnia br. o godz. 17.30 w Zamku Gostynińskim. Organizatorem spotkania jest Gostynińskie Towarzystwo Popierania Twórczości Plastycznej przy współpracy Wydziału Promocji Miasta, Zamku Gostynińskiego oraz przyjaciół artysty. Patronat honorowy nad wystawą objął Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski.

Śp. Paweł Tencer był wyjątkowym twórcą i organizatorem wielu plenerów i wystaw. Zarażał swoją pasją do sztuki każdego, kto chciał Go słuchać. Był cierpliwym i pogodnym nauczycielem dla młodych osób szukających swojej drogi w świecie malarstwa, a dla kolegów artystów - mentorem.

Prace Pawła Tencera w zależności od okresu tworzenia i spoglądania na świat różnią się doborem kolorów, nakładaniem farby na płótno, ujęciem tematu. Zawsze jednak są to obrazy niezwykle inspirujące do obserwacji i przemyśleń.

Podczas wystawy artystę będzie wspominać  rodzina, przyjaciele i znajomi, usłyszymy Jego ulubione piosenki, a także odbędzie się krótki konkurs. Jednak to nie wszystkie atrakcje tego wieczoru. Zapraszamy do Zamku Gostynińskiego, abyście mogli Państwo uczestniczyć w spotkaniu, podczas którego „ocalimy od zapomnienia” twórczość Pawła Tencera. 

 • Portret Pawła Tencera namalowany przez Krzysztofa Kopra

Mazur - Legia II Warszawa - komunikat

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „MAZUR” w Gostyninie zaprasza na mecz piłki nożnej 1/8 finału Pucharu Polski woj. mazowieckiego

MKS „MAZUR” Gostynin    -    LEGIA II Warszawa

dnia 18.04.2017r. (wtorek) godz. 16.00 – Stadion MOSiR w Gostyninie ul. Sportowa 1.


Warunkiem uczestnictwa w meczu jest posiadanie imiennego zaproszenia.
Zaproszenia wydawane będą w świetlicy na stadionie w terminach
dnia 11.04.2017r. (wtorek)
dnia 12.04.2017r. (środa)
dnia 13.04.2017r. (czwartek)
w godz. 16.00-18.00 (po wskazanych terminach zaproszenia nie będą już wydawane).

Ilość zaproszeń ograniczona.

Do uzyskania zaproszenia niezbędne są dane osobowe:
nazwisko i imię
pesel uczestnika

Przy pobieraniu zaproszeń mile widziane są drobne wpłaty finansowe na organizację meczu oraz bieżącą działalność.

Uczestników zawodów obowiązywać będą przepisy określone w Regulaminie obiektu oraz Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r.

Uwaga:
Na obiekt będą mogły wjechać tylko samochody zawodników, sędziów, osób funkcyjnych oraz zabezpieczenia i obsługi.

Za Zarząd MKS „MAZUR” Gostynin
PREZES  Jacek Marciszewski

 • Mazur-Legia II Warszawa

Wielki sukces małej Weroniki

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie ma zaszczyt poinformować Państwa o wielkim sukcesie Weroniki Kowalczyk, która zajęła II miejsce w XV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "TRADYCJE WIELKANOCNE", w najmłodszej kategorii wiekowej.

Praca Weroniki została zgłoszona przez Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie. Dziewczynka uczęszcza na sekcję rękodzielniczo-plastyczną do pani Anny Milewskiej.

Do Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki wpłynęło 2104 prace, ze 171 placówek oświatowych. Wyłoniono 104 laureatów. Konkurencja była ogromna, tym bardziej jesteśmy dumni z naszej małej artystki i życzymy dalszych sukcesów.

MCK Gostynin

 • Wielki sukces małej Weroniki
 • Wielki sukces małej Weroniki
 • Wielki sukces małej Weroniki
 • Wielki sukces małej Weroniki
 • Wielki sukces małej Weroniki
 • Wielki sukces małej Weroniki

Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje

Ministerstwo Sportu i Turystyki zachęca do zapoznania się z informacjami o podejmowanych działaniach.

W dniu 16 marca br. ruszyła II edycja Rządowego Programu „KLUB”. Każdy klub sportowy, który działa przynajmniej 3 lata, jako stowarzyszenie prowadzące szkolenie sportowe, skierowane do dzieci i młodzieży do 18. roku życia może pozyskać dofinansowanie. Wnioski należy składać do 21 kwietnia 2017r.

Ponadto 24 marca 2017r. Minister Sportu i Turystyki ogłosił II konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2017.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: http://www.msport.gov.pl/


 

Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn

Miłośników piłki siatkowej zapraszamy w imieniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na rozgrywki turniejowe w dniu 8 kwietnia br. (sobota) o godz. 10.00 w hali sportowej MOSiR przy ul. Kutnowskiej.

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 6 kwietnia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017r., poz. 422).

Przedmiotowe rozporządzenie uchyla rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r., poz. 2091), które nakładało m.in. nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

Policyjny motocykl wyruszył na drogę

Z końcem marca słoneczna aura sprzyjała amatorom jednośladów. Również policyjny motocykl wyjechał już na gostynińskie szosy.
Pierwsze oznaki wiosny spowodowały, że użytkownicy jednośladów – motocykli, skuterów i motorowerów, wyjechali na drogi. Te pojazdy to doskonały środek transportu, pod warunkiem, że są użytkowane z rozsądkiem. W porównaniu z samochodami są one mniej stabilne, trudniejsze do zauważenia przy większych prędkościach i zapewniają mniej ochrony osobie prowadzącej pojazd. Należy pamiętać, że nawet najmniejszy błąd motocyklisty może doprowadzić do groźnego w skutkach wypadku, a nawet śmierci.
Również motocykl będący na stanie gostynińskiej komendy wyjechał na nasze drogi. Policjanci, pełniąc na nim służbę, szczególną uwagę zwrócą na kierujących tzw. „ścigaczami”, którzy swoją brawurą i chęcią wywarcia wrażenia na innych, powodują zagrożenia dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Przez najbliższy weekend (8-9.04.) gostynińska drogówka będzie prowadziła działania prewencyjno-kontrolne pn. „Motocykl”, których głównym celem będzie zmniejszenie zagrożenia jakie stwarzają nieodpowiedzialni i nieostrożni motocykliści.

sierż.szt. Dorota Słomkowska

 • Policyjny motocykl wyruszył na drogę
 • Policyjny motocykl wyruszył na drogę

Dzielnicowy naprawdę bliżej nas

Policjanci w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” na co dzień spotykają się z mieszkańcami swoich rejonów służbowych. Tym razem asp. Marcin Kicka odwiedził działkowców z ROD „Bratoszewo” i „Krokus”.

Takie spotkania jak np. sobotnie (01.04.) z działkowcami Rodzinnych Ogródków Działkowych „Bratoszewo” i „Krokus” są bardzo ważne dla dzielnicowych. Pozwalają na prowadzenie dialogu i wsłuchiwanie się w głosy tych, dla których policjanci pełnią służbę. W ten sposób będziemy mogli skutecznie reagować na te problemy, które każdego z mieszkańców dotykają. Mają one na celu zdiagnozowanie lokalnych problemów społecznych, ale też informowanie mieszkańców o potencjalnych zagrożeniach.

Dzielnicowy szczególna uwagę poświęcił tematyce właściwego zabezpieczenia mienia na czas nieobecności, przestrzegania regulaminu ROD i korzystania z element ów odblaskowych po zmierzchu. Jednym z elementów dyskusji było przedstawienie działkowcom Krajowej Mapy Zagrożeń, zasad jej funkcjonowania i korzystania w sytuacjach, gdy łamane jest prawo. Podczas spotkania przypomniano również mieszkańcom o zagrożeniach czekających na nich ze strony oszustów działających metodą na „wnuczka” czy „funkcjonariusza”.

Dzielnicowy to policjant „pierwszego kontaktu”, do którego każdy może zwrócić się o pomoc i poradę, przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa. Dlatego też funkcjonariusze utrzymują bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi oraz różnymi instytucjami, które są usytuowane w ich rejonie służbowym.

sierż. szt.  Dorota Słomkowska

Wielkanocne spotkanie w Warsztatach Terapii Zajęciowej

W dniu wczorajszym (6 kwietnia br.) odbyło się spotkanie wielkanocne przygotowane przez Gostynińskie Warsztaty Terapii Zajęciowej. Spotkanie otworzył i wszystkich zebranych powitał kierownik placówki pan Łukasz Ciesielski. Następnie wśród zaproszonych gości głos zabrał Burmistrz Paweł Kalinowski, który w swoim wystąpieniu między innymi złożył wszystkim uczestnikom i pracownikom Warsztatów zdrowych, pogodnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Modlitwę odmówił i poświęcił pokarmy ks. dziekan Ryszard Kruszewski.

Następnie wszyscy zasiedli do świątecznego stołu.

 • Wielkanoc w WTZ
 • Wielkanoc w WTZ
 • Wielkanoc w WTZ
 • Wielkanoc w WTZ
 • Wielkanoc w WTZ
 • Wielkanoc w WTZ
 • Wielkanoc w WTZ
 • Wielkanoc w WTZ
 • Wielkanoc w WTZ
 • Wielkanoc w WTZ
 • Wielkanoc w WTZ
 • Wielkanoc w WTZ
 • Wielkanoc w WTZ
 • Wielkanoc w WTZ
 • Wielkanoc w WTZ
 • Wielkanoc w WTZ
 • Wielkanoc w WTZ
 • Wielkanoc w WTZ
 • Wielkanoc w WTZ
 • Wielkanoc w WTZ

Informacja dotycząca PSZOK

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że w dniu 15 kwietnia 2017 r. (tj. sobota)  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

Konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza konkurs ofert na powierzenie zadań w roku 2017 z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Ogłoszenie konkursowe dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej

Termomodernizacja i remont budynku przy ul. 3 Maja 14

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że w dniu dzisiejszym  (10.04.2017) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie polegające  na termomodernizacji i częściowym remoncie budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy ul. 3-go Maja 14 w Gostyninie.

Zakres robót obejmował będzie w szczególności:
- przebudowę istniejących klatek schodowych zgodnie z projektem budowlanym;
- przebudowę ścian wewnętrznych i działowych z montażem nowych drzwi wewnętrznych z ościeżnicami;
- remont stropów drewnianych; wykonanie remontu, podłóg, sufitów, tynków i warstw wykończeniowych;
- przebudowa kominów z montażem wywietrzaków dachowych; wykonanie nowej instalacji elektrycznej całego budynku;
- wykonanie nowej wewnętrznej instalacji wody ciepłej i zimnej budynku;
- wykonanie nowej wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej budynku; wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania budynku;
- wykonanie przyłącza wodociągowego;
- wykonanie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej.

W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z Zakładem Wielobranżowym Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Henryk Pakulski z siedzibą w Gostyninie.

 
Przewidywany termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.10.2017 r.; z uwagą że pomieszczenie węzła cieplnego oraz instalację wewnętrzną c.o. i c.w.u. należy przygotować do podłączenia węzła cieplnego do dnia 30.08.2017 r.

Wystawa „Ocalić od zapomnienia” w Gostynińskim Zamku

W czwartek – 6.04.2017r. W Zamku Gostynińskim otwarto wystawę prac plastycznych zmarłego we wrześniu 2016r. Pawła Tencera. Artystę wspominali przyjaciele i znajomi

Spotkanie rozpoczął krótki film dokumentalny o artyście, autorstwa Sylwestra Ulanowskiego.

Malarza wspominali między innymi Barbara Perlikowska, Anna Łuczyńska, Krzysztof Koper, Burmistrz Paweł Kalinowski i prezes GTPTP Maria Aldona Gil. Odczytano także wspomnienia o Pawle napisane przez Zdzisława Jaszczaka, Andrzeja Szpejnowskiego. Wiersze dla kolegi Pawła i o nim samym recytowała Zenia Radzka, a oprawę muzyczną przygotował Krzysztof Sochacki.

Podczas uroczystości przeprowadzono także konkurs wiedzy o Pawle Tencerze, w którym nagrody otrzymali Zenia Radzka, Andrzej Adamski i Sylwester Ulanowski.

Na zakończenie zebrani w sali kolumnowej wysłuchali ulubione piosenki Pawła Tencera - „Cisza jak ta” Budki Suflera.

 • wystawa "Ocalić od zapomnienia"
 • wystawa "Ocalić od zapomnienia"
 • wystawa "Ocalić od zapomnienia"
 • wystawa "Ocalić od zapomnienia"
 • wystawa "Ocalić od zapomnienia"
 • wystawa "Ocalić od zapomnienia"
 • wystawa "Ocalić od zapomnienia"

Konferencja prasowa nt. modernizacji nowego kotła

7 kwietnia 2017 r. w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej odbyła się konferencja prasowa na temat budowy modernizacji nowego kotła WR-10 i modernizacji kotłowni polegającej na przebudowie stacji uzdatniania wody wraz z układem odgazowania oraz wymianie filtrów.

Z lokalnymi mass mediami spotkali się Burmistrz Paweł Kalinowski i Prezes MPEC Szymon Nieć

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Paweł Kalinowski, który przypomniał, że konieczność budowy nowego kotła wynika ze znacznego zużycia dotychczas eksploatowanego kotła fluidalnego, który został zbudowany w 1994 roku, a przekazany do eksploatacji w 1996r. Obecny zły stan techniczny wynika z naturalnego zużycia przez 20 lat eksploatacji. Należy zaznaczyć, że obecny kocioł jest ostatnim w Polsce ze zbudowanych kotłów tego typu. Bardzo niska ekonomia użytkowania i częste kosztowne remonty przyczyniły się do tego, że pozostałe kotły już dawno przeznaczono do likwidacji. - Przeprowadzona analiza obecnie stosowanych rozwiązań, poparta doświadczeniem z eksploatacji nowego kotła WR-5 skłoniła nas do wyboru kotła WR-10 wybudowanego według nowych norm, jako głównego źródła ciepła dla miasta Gostynina – powiedział Burmistrz Paweł Kalinowski.

Koszt przedsięwzięcia brutto to 5.926.550,82 zł. Spółka finansuje inwestycje z własnych środków.

Następnie zabrał głos prezes MPEC Szymon Nieć, który opowiadał o technicznych aspektach nowej inwestycji. Mówił, że kotłownia posiada stację uzdatniania wody wybudowaną w 1992 roku. Stacja uzdatniania wody SUW pracuje z wydajnością 5 m3. Układ w którym pracuje ogranicza przepływ wody do instalacji wody technologicznej z uwagi na procedury związane z odgazowaniem. Pracujący układ jest przestarzały, armatura i pompy wymagają wymiany. Pracujący w układzie odgazowywacz termiczny do właściwego funkcjonowania potrzebuje od 0,6-0,8 MW mocy cieplnej. Modernizacja SUW przewiduje zastosowanie nowego układu hybrydowego chemiczno-próżniowego który wyeliminuje zapotrzebowanie cieplne niezbędne w obecnie pracującym układzie. Budowa nowego zbiornika wody uzdatnionej o pojemności około 20 m3 zwiększy bezpieczeństwo działania kotłowni, przyśpieszy proces napełniania sieci i umożliwi odzyskiwanie wody sieciowej z przelewu związanego z rozszerzaniem cieplnym. Dzięki w/w modernizacji przedsiębiorstwo ograniczy wielkość potrzeb własnych energii cieplnej co przełoży się na zmniejszenie ilości spalanego opału i poprawę efektywności. Czas przygotowania wody ulegnie skróceniu.

Jeśli chodzi o układ odpylania spalin, to został on zbudowany i uruchomiony w 1994 roku razem z kotłem fluidalnym. W owym czasie był to układ nowoczesny i ekologiczny. Zastosowany w nim filtr workowy spełniał wymagania ówczesnych przepisów ochrony środowiska. Po 20 latach eksploatacji w środowisku spalin w konstrukcji filtra występują bardzo liczne uszkodzenia korozyjne. Znacznej degradacji uległy elementy poszycia komór filtracyjnych oraz elementy nośne konstrukcji. Przeprowadzane corocznie remonty polegające na łataniu dziur nie przynoszą już pożądanych efektów. Zmiana przepisów w zakresie ochrony środowiska i znaczne zmniejszenie dopuszczalnej emisji pyłów do 20 mg/m3 wymusza konieczność gruntownej przebudowy konstrukcji układu filtracyjnego. Nowy układ filtra tkaninowego zapewni spełnienie wymagań obecnych i przyszłych norm emisji pyłu a poprzez przewidziana możliwość rozbudowy o układ odsiarczania spalin również wymagań przyszłych norm emisji SO2.

 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10

Informacja dotycząca boisk "Orlik"

Informujemy, że w dniu 14 kwietnia 2017r. boiska "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 będą czynne w godz. 10.00-15.00.

W dniach 15, 16 i 17 kwietnia br. (sobota, niedziela i poniedziałek) boiska "Orlik" przy  Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 będą nieczynne.

W dniach 14, 15, 16, 17, 18 kwietnia br. (piątek sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek) boisko "Orlik" przy stadionie będzie nieczynne.

 

Biegi terenowe z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie oraz Gostyniński Szkolny Związek Sportowy zapraszają w piątek 28 kwietnia o godz. 16.00 do wzięcia udziału w biegach terenowych z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Start i meta biegu znajdować się będzie na stadionie MOSiR. Na mecie na zwycięzców czekają nagrody: statuetki, puchary, medale i pamiątkowe dyplomy.
Zgłoszenia do udziału w biegu będą przyjmowane w dniu zawodów. Sympatyków biegania zapraszamy.

Rolkarze z dorobkiem medali w Stolnie

W sobotę 8 kwietnia 2017 roku w Stolnie (woj. kujawsko-pomorskie) odbyły się pierwsze w tym sezonie Ogólnopolskie Zawody Sportowe "ROLL & RUN" we wrotkarstwie szybkim, dwuboju oraz bieganiu.
 
Sezon zmagań sportowych w Polsce rozpoczęły dzieci na rolkach w kategorii wiekowej 7-9 lat, w których to III miejsce zajęła Amelia Kowalczyk /UKS ZWOLEŃ-TEAM/.

W kolejnym starcie 10-12 lat: II miejsce wywalczyła Maja Kafarska, V miejsce Klaudia Tyszkiewicz /UKS Z-T/,
natomiast w kategorii wiekowej 13-15 lat: I m Martyna Śmiałkowska, II m Zosia Kotfasińska, IV Adrianna Kafarska, V Oskar Berliński, VI Olivia Kowalczyk, VII Artur Janiszewski, VIII Weronika Paliwoda, IX Maja Michalska /UKS Z-T/.

Oprócz zmagań na rolkach dzieci i młodzież rywalizowała również w konkurencjach biegowych na dystansach 600m-1000m.
W kategorii wiekowej 10-12 lat: II miejsce przypadło Klaudii Tyszkiewicz, a VI m Mai Kafarskiej z UKS Zwoleń-Team.
W starszej kategorii 13-15 lat III miejsce osiągnęła Martyna Śmiałkowska, IV m Zosia Kotfasińska, V m Adrianna Kafarska, VI m Maja Michalska, VII m Oskar Berliński.
 
Kolejnym punktem programu były zawody na rolkach fitness /koła do 90mm/, w których to I miejsce zdobył Trener UKS ZWOLEŃ-TEAM z czasem 00:09:51 na dystansie 5,25km.

Królewskim dystansem zmagań w Stolnie był półmaraton na dystansie 21 km, w którym to wystartowało 110 zawodników z całej Polski. Trener ZWOLEŃ-TEAM po doskonałej jeździe i 50 metrowym finishu, oderwaniu się z drugiego peletonu zajął w open VIII miejsce /natomiast w U30-39 IV miejsce/ z czasem 00:37:29, w ubiegłym roku XIII m czas 00:40:14.


"Wróciliśmy ze Stolna ze zdobyczami na podium! Cieszy fakt, iż nasi zawodnicy wytrzymali presję podczas wysokiego poziomu zawodów oraz pokazali swoje umiejętności rywalizując w ogólnopolskiej obsadzie. Podium "jednego" jest zawsze podkreśleniem pracy wielu osób (wsparcie rodziców, przyjaciół, całego zespołu)... Często niezauważalna energia, długotrwała determinacja i wytrwałość skrywa się za sukcesem. Nasz klub wrotkarski ze Stolna wraca z 7 medalami!  Bardzo udany weekend i kto by pomyślał, że w Gminie i Mieście Gostynin można wychować rolkarzy?" - podsumował trener Łukasz Flejszer.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Miasta Gostynina.

 • Rolkarze z dorobkiem medali w Stolnie
 • Rolkarze z dorobkiem medali w Stolnie
 • Rolkarze z dorobkiem medali w Stolnie
 • Rolkarze z dorobkiem medali w Stolnie

10. edycja plebiscytu Tygodnika Płockiego „Z Tumskiego Wzgórza”

W piątkowy wieczór 7 kwietnia br. w Domu Technika poznaliśmy zwycięzców 10. edycji plebiscytu Tygodnika Płockiego „Z Tumskiego Wzgórza”. Zwycięskie miedzioryty odebrali Stanisław Kwiatkowski – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, muzyk Ryszard Wolbach, Marcin Kaczmarek – trener Wisły Płock oraz Józef Rozkosz – wójt gminy Bielsk. Z jubileuszem gali zbiegła się jeszcze jedna ważna rocznica 45-lecie istnienia Tygodnika Płockiego. Z tej okazji zespół redakcyjny przyjął wiele gratulacji, życzeń i miłych prezentów.
Na tegoroczny plebiscyt złożyło się w sumie 40 nominacji w 4 kategoriach. Zostały one wybrane przez Kapitułę konkursu z ponad 100 najważniejszych zeszłorocznych wydarzeń płockich, jak i regionalnych. Reszta należała już do czytelników. To oni oddawali głosy na swoje typy i ich poparcie zdecydowało o zwycięstwie wielkiej tegorocznej czwórki. W sumie do redakcji wpłynęło ponad 5 tys. głosów – kuponów i SMS-ów.

W piątek w Domu Technika gościliśmy autorów 40 najważniejszych plebiscytowych wydarzeń, czyli przedstawicieli inicjatyw gospodarczych i społecznych, kultury, sportu i turystyki, regionu. Wśród zaproszonych gości byli m.in. biskup płocki Mirosław Milewski, europoseł Julia Pitera, a także przedstawiciele najważniejszych płockich firm, z PKN ORLEN na czele. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, Zbigniew Leszczyński – członek zarządu PKN ORLEN, rektorzy płockich uczelni: Zbigniew Kruszewski i Maciej Słodki wspierali nas na scenie podczas ceremonii wręczania nagród.

Robert Majewski prowadzący galę na początek zaprezentował zebranym pierwszą dziesiątkę nominowanych w kategorii „Inicjatywy gospodarcze i społeczne”. Tomasz Szatkowski, redaktor naczelny Tygodnika Płockiego, odkrył nieco plebiscytowe kulisy i zdradził, na kogo czytelnicy przede wszystkim głosowali w tej kategorii. W pierwszej piątce znalazło się otwarcie ekspozycji akwarystycznej w płockim zoo, dalej akcja „Obiad” Płockiego Wolontariatu oraz remont kaplicy królewskiej w bazylice katedralnej dzięki wsparciu Fundacji Grupy PERN. Inicjatywie wybranej przez płocczan w drugiej edycji budżetu obywatelskiego – mowa o zakończeniu budowy Płockiego Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego przy ulicy Lasockiego 14 – do wygranej zabrakło zaledwie 6 głosów.
A kto wygrał? Emocje na sali sięgały zenitu. Tymczasem wyniki czekały spokojnie na odczytanie w białej kopercie. Dziennikarz TP Jacek Danieluk w końcu ogłosił, że w tej kategorii czytelnicy uznali za najważniejsze wykonywanie zabiegów rekonstrukcji piersi w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Płoccy specjaliści prowadzą między innymi rekonstrukcje przy użyciu tkanek własnych, a także zabiegi symetryzacyjne, czyli dotyczące poprawy wyglądu piersi zdrowej (nieoperowanej). Stanisław Kwiatkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, odebrał miedzioryt autorstwa Pawła Jędrzejczaka z rąk członka zarządu PKN ORLEN Zbigniewa Leszczyńskiego oraz redaktora naczelnego TP Tomasza Szatkowskiego. – Jestem bardzo zaskoczony wyróżnieniem. Chciałem podziękować w imieniu swoim oraz pracowników chirurgii I i II naszego szpitala. To wyjątkowa ekipa, która niesie pomoc kobietom w dramatycznej sytuacji z wielkim oddaniem i poświęceniem. Dodam jeszcze, że nasz szpital cały czas się rozwija. Mamy na uwadze również nowe kierunki działalności medycznej, o których niebawem będziemy informować. Bardzo dziękuję za oddane głosy – zaznaczył Stanisław Kwiatkowski.

Przypomnijmy, że nominację w kategorii W Regionie otrzymał Burmistrz Gostynina Paweł Kalinowski za blok socjalny przy ul. Targowej. Około 60 rodzin zamieszka w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej w Gostyninie, umowa na budowę tego budynku podpisana została 22 marca 2016 r. Budowę rozpoczęto w maju 2016 r. Powstanie bloku z tego rodzaju mieszkaniami w znacznym stopniu rozwiąże część problemów socjalnych, z którymi boryka się dość duża grupa mieszkańców Gostynina. Burmistrz otrzymał z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

Źródło: http://www.tp.com.pl/plebiscyt-z-tumskiego-wzgorza/10-jubileuszowa-gala-tumskiego-wzgorza-obiektywie-jana-wackowskiego.html

 

Foto: Dariusz Ossowski Tygodnik Płocki/UMG

 • Z Tumskiego Wzgórza - plebiscyt Tygodnika Płockiego
 • Z Tumskiego Wzgórza - plebiscyt Tygodnika Płockiego
 • Z Tumskiego Wzgórza - plebiscyt Tygodnika Płockiego
 • Z Tumskiego Wzgórza - plebiscyt Tygodnika Płockiego
 • Z Tumskiego Wzgórza - plebiscyt Tygodnika Płockiego
 • Nominacja

Od dziś wydawane będą zaproszenia na mecz Mazur – Legia II Warszawa

Zarząd klubu MKS Mazur Gostynin przypomina, że od dnia dzisiejszego, tj. 11 kwietnia od g. 16:00 do godz. 18:00, wydawane będą w siedzibie klubu - Stadion MOSiR ul. Sportowa 1 - zaproszenia na mecz 1/8 Finału Mazowieckiego Pucharu Polski, pomiędzy Mazurem Gostynin a Legią II Warszawa (18.04.2017, godz. 16:00). Przy odbiorze mile widziana jest darowizna na rzecz organizacji meczu i bieżącą działalność. Zapraszamy kibiców do odbioru.

 • Mazur
 • Mazur
 • Mazur

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na „Budowę placu zabaw na ulicy Bierzewickiej w Gostyninie”. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej, takich jak: huśtawka wagowa, bujak (zabawka na sprężynie), huśtawka dwuosobowa, huśtawka bocianie gniazdo, zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami, karuzela z kierownicą, tablica informacyjna z regulaminem, 3 ławki, śmietniczka, ogrodzenie oraz wykonanie w strefach bezpieczeństwa wszystkich montowanych urządzeń nawierzchni piaskowej grubości minimum 30 cm (po wykonaniu koryta o takiej głębokości w gruncie) zapewniającej bezpieczeństwo

Wykonawca po wykonaniu prac montażowych zobowiązany jest usunąć odpady i uzupełnić trawnik w miejscu wykonywania prac montażowych.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia określony jest do dnia 20 maja 2017r.

Informacje szczegółowe znajdują się pod linkiem: http://umgostynin.bip.org.pl/?tree=3325

Wielki piłkarski hit przy Łukasiewicza 34 już 15 kwietnia!

Już w najbliższą sobotę w ramach 29. kolejki Lotto Ekstraklasy Wisła Płock zmierzy się na Stadionie im. Kazimierza Górskiego z Lechem Poznań.

Czy drużyna z Łukasiewicza 34 zdoła zatrzymać rozpędzoną, poznańską lokomotywę i zainkasować niezwykle cenne trzy punkty, które jeszcze bardziej przybliżą ją do upragnionej grupy ośmiu najlepszych drużyn piłkarskich w naszym kraju?

Odpowiedź poznamy już 15 kwietnia. Nafciarze na spotkanie z Lechem potrzebują szczególnego wsparcia kibiców. Wspólnymi siłami możemy powalczyć o kolejny korzystny rezultat na naszym stadionie, tworząc z niego prawdziwą twierdzę!

Trwa przedsprzedaż biletów na sobotnie spotkanie. Wejściówki można nabyć w sklepiku klubowym na Stadionie im. Kazimierza Górskiego, na klubowym stoisku w Galerii Mazovia, salonach Kolporter oraz drogą internetową na wislaplock.kupbilety.pl.

Początek spotkania z Lechem Poznań o godzinie 20:30.

 • Wielki piłkarski hit przy Łukasiewicza 34 już 15 kwietnia!

Spotkanie wielkanocne w Związku Emertytów, Rencistów i Inwalidów

7 kwietnia br. odbyło się świąteczne spotkanie zorganizowane przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W sali klubowej Miejskiego Centrum Kultury powitała wszystkich zebranych prezes Związku pani Alicja Lewandowska.

Wśród zaproszonych gości była zastępca burmistrza pani Halina Fijałkowska, która w imieniu Burmistrza Pawła Kalinowskiego podziękowała za zaproszenie, złożyła świąteczne życzenia, a następnie wręczyła na ręce pani prezes kwiaty.

Głos zabrała także dyrektor MCK Aleksandra Milczarek, która wyraziła radość z tego że może gościć w MCK emerytów i rencistów. Po złożeniu życzeń wszyscy zasiedli do wielkanocnego posiłku.

 • spotkanie wielkanocne w MCK
 • spotkanie wielkanocne w MCK
 • spotkanie wielkanocne w MCK
 • spotkanie wielkanocne w MCK
 • spotkanie wielkanocne w MCK
 • spotkanie wielkanocne w MCK
 • spotkanie wielkanocne w MCK
 • spotkanie wielkanocne w MCK
 • spotkanie wielkanocne w MCK
 • spotkanie wielkanocne w MCK
 • spotkanie wielkanocne w MCK
 • spotkanie wielkanocne w MCK
 • spotkanie wielkanocne w MCK
 • spotkanie wielkanocne w MCK
 • spotkanie wielkanocne w MCK
 • spotkanie wielkanocne w MCK

Tadeusz Biniewicz – artysta uniwersalny

Tadeusz Biniewicz, to rzeźbiarz i malarz gostyniński, który podejmuje coraz większe wyzwania. Niedawno gostyniński artysta zakończył obraz pn. "Świętopełek przy bramie we Lwowie", według Jana Matejki. Natomiast malaturę do obrazu wybrał samodzielnie. Obraz wykonany został na drewnie, a jego wymiary, to 160 cm na 109 cm. Praca zostanie w Gostyninie w zbiorach prywatnych.

Już niedługo do Bydgoszczy wyjedzie popiersie Stefana Batorego o wymiarach 86 cm wysokości. Panu Tadeuszowi pozostał do wykonania cokół.

W planach rzeźbiarz ma także wykonanie Pomnika Wolności dla miasta Kowala.

Jednak największym wyzwaniem dla Tadeusza Biniewicza jest przyjęte zamówienie na wykonanie postaci Neptuna z Bolonii. Znajdujące na świecie trzy sylwetki Neptuna są odlewami. Pan Tadeusz wykona pierwszą na świecie rzeźbę Neptuna w kamieniu. Blok granitowy został już przywieziony z Portugalii i zamieszczony na posesji rzeźbiarza. Postać Neptuna będzie miała 3,40m wysokości. Artysta ma 1,5 roku na wykonanie tej pracy.

 • Popiersie Stefana Batorego
 • Popiersie Stefana Batorego
 • Popiersie Stefana Batorego
 • Blok granitowy z którego powstanie postać Neptuna z Bolonii
 • Obraz namalowany przez Tadeusza Biniewicza
 • Obraz namalowany przez Tadeusza Biniewicza

Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w Smoleńsku

W poniedziałek 10 kwietnia br. w godzinach rannych mieszkańcy Gostynina zebrali się pod krzyżem smoleńskim w Lisicy, aby oddać hołd bohaterom pomordowanym w Katyniu oraz ofiarom katastrofy w Smoleńsku.

Historię sprzed 77 lat przypomniał wójt Edmund Zieliński, zwracając uwagę na to, że Katyń jest dla Polaków symbolem zbrodniczej polityki wobec narodu polskiego.

Natomiast Burmistrz Paweł Kalinowski powiedział: "Historia zatoczyła straszne koło, gdy 10 kwietnia 2010 roku, w sobotni poranek, usłyszeliśmy tragiczną wiadomość o katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem, w którym zginęło 96 osób łącznie z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim. Wszystkich ogarnęło wówczas uczucie niedowierzania i smutku. Pasażerami tego samolotu była polska delegacja, która miała uczestniczyć w obchodach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Po raz drugi na tej ziemi zginęły osoby zasłużone Państwu. Po raz drugi Katyń stał się bolesną raną polskiej historii”.

Modlitwę za zmarłych odmówił ks. proboszcz Sławomir Wiśniewski.

Następnie delegacje złożyły kwiaty i wiązanki oraz zapalono znicze. Wartę honorową pełnili uczniowie I LO PUL w Gostyninie.


 

 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...
 • Pamięci pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy w...

Wielkanocne spotkanie z klientami MOPS

W dniu 11 kwietnia br. odbyło się w Jadłodajni Miejskiej wielkanocne spotkanie klientów MOPS. Przy świątecznym stole zebrało się około 50 osób.

Wszystkich zebranych powitała kierownik MOPS Renata Zagórska, która oddała głos Burmistrzowi Pawłowi Kalinowskiemu. Gospodarz naszego miasta życzył wszystkim zebranym zdrowych, radosnych i spokojnych świąt. Do życzeń dołączył się Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki. Następnie modlitwę odmówił ks. dziekan Ryszard Kruszewski.

Nie zabrakło także życzeń od klientów MOPS-u i podziękowań dla pracownic Ośrodka Pomocy Społecznej.za dobrą współpracę i opiekę.

 • spotkanie świąteczne z klientami MOPS
 • spotkanie świąteczne z klientami MOPS
 • spotkanie świąteczne z klientami MOPS
 • spotkanie świąteczne z klientami MOPS
 • spotkanie świąteczne z klientami MOPS
 • spotkanie świąteczne z klientami MOPS
 • spotkanie świąteczne z klientami MOPS
 • spotkanie świąteczne z klientami MOPS
 • spotkanie świąteczne z klientami MOPS
 • spotkanie świąteczne z klientami MOPS
 • spotkanie świąteczne z klientami MOPS
 • spotkanie świąteczne z klientami MOPS

Wielkanocny występ w Miejskim Przedszkolu nr 4

Słowami piosenki "Wielkanocna Piosenka" Przedszkolaki z grupy 5 latków z Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Gostyninie rozpoczęły swój Wielkanocny występ. Dzieci w pięknych ludowych strojach przedstawiły: scenę ze Zmartwychwstania Pańskiego, tradycje Świąt Wielkanocnych w staropolskiej rodzinie oraz taniec ludowy. Licznie zgromadzona publiczność: Rodzice, dziadkowie i zaproszeni goście ks. Ryszard Kruszewski, burmistrz Paweł Kalinowski oraz prezes ZNP Andrzej Osiak nagrodzili aktorów gromkimi brawami.

Przedstawienie przygotowały Panie Wioletta Kiełbasa oraz Anna Górecka a za pianinem zasiadła Katarzyna Świtek.

 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4
 • spotkanie wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4

Podziękowanie

Dziękujemy firmie FRAN-PAW z Gostynina – Franciszek Kocanowski, zakładowi specjalizującemu się w produkcji kontenerów za fachowe i bezpłatne wykonanie okna w kontenerze na kompleksie boisk sportowych "ORLIK" przy ul. Józefa Ozdowskiego i ul. Gen. Józefa Bema w Gostyninie.

Dzięki tej usłudze znacznie poprawił się komfort pracy animatorów.

 • podziękowania dla FRAN-PAW z Gostynina – Franciszek...
 • podziękowania dla FRAN-PAW z Gostynina – Franciszek...

Wielkanocne spotkanie z członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W środę 12 kwietnia br. przy wielkanocnym stole w sali klubowej Miejskiego Centrum Kultury spotkali się członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z zaproszonymi gośćmi, wśród których byli między innymi Burmistrz Paweł Kalinowski, Wicestarosta Jan Krzewicki, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki.

Dyrektor MCK Aleksandra Milczarek, opiekun grupy Magdalena Garstka wraz z panią Krystyną Wójcik złożyły wszystkim zebranym świąteczne życzenia.

Zdrowia, radości i pomyślności na nadchodzące święta, a także nowych sił wraz z nadchodzącą wiosną życzył także Burmistrz Paweł Kalinowski, do których dołączył się Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki i Wicestarosta Jan Krzewicki.

Następnie uczestnicy spotkania zasiedli do świątecznego stołu..

 • Spotkanie świąteczne w U3W
 • Spotkanie świąteczne w U3W
 • Spotkanie świąteczne w U3W
 • Spotkanie świąteczne w U3W
 • Spotkanie świąteczne w U3W
 • Spotkanie świąteczne w U3W
 • Spotkanie świąteczne w U3W
 • Spotkanie świąteczne w U3W
 • Spotkanie świąteczne w U3W
 • Spotkanie świąteczne w U3W
 • Spotkanie świąteczne w U3W
 • Spotkanie świąteczne w U3W
 • Spotkanie świąteczne w U3W
 • Spotkanie świąteczne w U3W
 • Spotkanie świąteczne w U3W

Młodzież zapobiega pożarom

W dniu 7 kwietnia br. w siedzibie Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie odbyły się miejsko–gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph: „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Etap II turnieju stanowił test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Na jego rozwiązanie uczestnicy mieli pół godziny.

Jury eliminacji miejsko- gminnych OTWP w składzie: Dariusz Ostrowski – Przewodniczący, Fabian Kowalczyk – Sekretarz, Kamil Balcerzak – Członek i Hubert Wojciechowski – Członek stwierdziło, że wymienieni uczestnicy otrzymali następującą ilość punktów w teście:

Miasto Gostynin

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe – Miasto Gostynin I grupa wiekowa:

Bartosz Modrzejewski – Szkoła Podstawowa Nr 3 19 punktów

Ewa Gajewska - Szkoła Podstawowa Nr 3 12 punktów

Do eliminacji powiatowych zakwalifikował się Bartosz Modrzejewski ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Gimnazja – Miasto Gostynin II grupa wiekowa

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

Olaf Cichosz – Gimnazjum Nr 1 18 punktów

Natalia Korytkowska – Gimnazjum Nr 1 17 punktów

Julia Szac – Gimnazjum Nr 2 16 punktów

Szkoły Ponadgimnazjalne – Miasto Gostynin IIII gropa wiekowa

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

Filip Trawczyński - Liceum Ogólnokształcące 24 punkty

Dominik Przewłocki - Zespół Szkół 20 (+8) punktów

Wiktor Rękawiecki - Gostynińskie Centrum Edukacyjne 20 (+6) punktów

Maciej Dąbrowski - Liceum Ogólnokształcące 18 punktów

Konrad Sobczyk - Gostynińskie Centrum Edukacyjne 17 punktów

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się :

1. Filip Trawczyński - Liceum Ogólnokształcące

2. Dominik Przewłocki - Zespół Szkół

Na zakończenie zostały rozdane ufundowane przez Burmistrza Miasta Gostynina upominki oraz dyplomy dla wszystkich uczestniczących w konkursie.

 • konkurs "Młodzież zapobiega pożarom"
 • konkurs "Młodzież zapobiega pożarom"
 • konkurs "Młodzież zapobiega pożarom"
 • konkurs "Młodzież zapobiega pożarom"
 • konkurs "Młodzież zapobiega pożarom"
 • konkurs "Młodzież zapobiega pożarom"
 • konkurs "Młodzież zapobiega pożarom"

Informacja

Informujemy, że w dniu jutrzejszym (14.04) Urząd Miasta Gostynina czynny będzie do godziny 13.00.

Burmistrz Miasta informuje

Szanowni Rodzice,

w związku z dużą liczbą dzieci, które zostały zgłoszone do miejskich przedszkoli i obecnie nie mają zagwarantowanego miejsca w przedszkolu chciałbym poinformować Państwa o podjętych krokach w celu zapewnienia wszystkim dzieciom miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego w Gostyninie.
Z danych przekazanych przez dyrektorów miejskich przedszkoli wynika, że na terenie naszego miasta brakuje miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego.

Informacje o ilości dzieci zainteresowanych realizacją wychowania przedszkolnego w miejskich przedszkolach władze miasta otrzymują dopiero w okresie składania kart przyjęcia dzieci do danego przedszkola.

Aby rozwiązać problem braku miejsc w przedszkolach, zostaną utrzymane oddziały przedszkolne w obu dotychczasowych szkołach podstawowych oraz dwie grupy w punktach przedszkolnych (po jednym oddziale w SP1 i SP3). Ponadto zostały podjęte działania zmierzające do utworzenia dodatkowych dwóch grup punktu przedszkolnego w budynku dotychczasowego Gimnazjum nr 1 przy ul. Polnej 36 (od 1.09.2017 Szkoły Podstawowej nr 5). Łącznie powstanie w nich około 50 miejsc.

Jednocześnie trwają rozmowy z dyrektorem niepublicznego przedszkola w Gostyninie, aby placówka ta funkcjonowała na zasadach obowiązujących w przedszkolach miejskich. Oznaczać będzie to m.in. że niepubliczne przedszkole będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone w przedszkolach miejskich.

Jeżeli wszystkie powyższe zamierzenia uda się wcielić w życie, miejsce w przedszkolu znajdzie się dla każdego dziecka z terenu naszego miasta.

 

Z wyrazami szacunku

Paweł Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina

Wielkanocne śniadanie w Akademii Przedszkolaka

Burmistrz Paweł Kalinowski, Wicestarosta Gostyniński Jan Krzewicki i radna powiatowa Agnieszka Korajczyk-Szyperska między innymi uczestniczyli w śniadaniu wielkanocnym w Akademii Przedszkolaka. Gospodarz naszego miasta złożył wszystkim świąteczne życzenia i wręczył na ręce pani dyrektor - Małgorzaty Malcan-Kołaczkowskiej stroik świąteczny i słodki upominek dla dzieci.

Po wspólnym posiłku zarówno przedszkolaki, jak i zaproszeni goście wzięli udział w zajęciu plastycznym, które polegało na ozdobieniu dużej pisanki.

 • śniadanie wielkanocne w Akademii Przedszkolaka
 • śniadanie wielkanocne w Akademii Przedszkolaka
 • śniadanie wielkanocne w Akademii Przedszkolaka
 • śniadanie wielkanocne w Akademii Przedszkolaka
 • śniadanie wielkanocne w Akademii Przedszkolaka
 • śniadanie wielkanocne w Akademii Przedszkolaka
 • śniadanie wielkanocne w Akademii Przedszkolaka
 • śniadanie wielkanocne w Akademii Przedszkolaka
 • śniadanie wielkanocne w Akademii Przedszkolaka
 • śniadanie wielkanocne w Akademii Przedszkolaka
 • śniadanie wielkanocne w Akademii Przedszkolaka
 • śniadanie wielkanocne w Akademii Przedszkolaka
 • śniadanie wielkanocne w Akademii Przedszkolaka
 • śniadanie wielkanocne w Akademii Przedszkolaka
 • śniadanie wielkanocne w Akademii Przedszkolaka
 • śniadanie wielkanocne w Akademii Przedszkolaka
 • śniadanie wielkanocne w Akademii Przedszkolaka
 • śniadanie wielkanocne w Akademii Przedszkolaka
 • śniadanie wielkanocne w Akademii Przedszkolaka
 • śniadanie wielkanocne w Akademii Przedszkolaka
 • śniadanie wielkanocne w Akademii Przedszkolaka
 • śniadanie wielkanocne w Akademii Przedszkolaka
 • śniadanie wielkanocne w Akademii Przedszkolaka

Bezpieczna Wielkanoc

Przed nami okres przedświątecznej gorączki zakupów, biegania po sklepach, a potem czas Świąt Wielkanocnych, w czasie których odwiedzamy rodziny, najbliższych i wyjeżdżamy by odpocząć. Zaaferowani tym wszystkim często zapominamy o najważniejszym: o szeroko pojętym bezpieczeństwie.

Aby nadchodzące Święta Wielkanocne były bezpieczne i upłynęły nam spokojnie bądźmy uważni i ostrożni. Oto kilka rad, które mogą sprawić, ze nie padniemy ofiarą złodziei i bezpiecznie dotrzemy do swoich rodzin.

Wszędzie tam, gdzie jest tłok - w centrach handlowych, na bazarach i w środkach komunikacji publicznej – zachowajmy szczególną ostrożność. W miejscach tych notuje się najwięcej kradzieży. Kieszonkowcy najczęściej wykorzystują tłok i nasze rozkojarzenie. Nie przechowujmy dokumentów i pieniędzy w tylnych kieszeniach spodni, w zewnętrznych kieszeniach płaszcza, czy kurtki. Zwróćmy uwagę na podręczne torby, nie pozostawiajmy ich bez opieki. Policjanci apelują, aby Panie trzymały torebki z dokumentami pod pachą, co uniemożliwi jej wyrwanie lub odcięcie paska torebki. Pamiętajmy, że wybierając gotówkę z bankomatu powinniśmy zasłonić drugą ręką wpisywany przez nas PIN. Dodatkowo wybierajmy takie bankomaty, które są dobrze oświetlone i nie stoją na uboczu. Jeśli zdecydujemy się pobrać większą gotówkę warto, by ktoś zaufany nam towarzyszył. Nie trzymajmy tych pieniędzy w jednym miejscu. Rozdzielmy je. Nawet jeżeli padniemy łupem kieszonkowca, to nie stracimy całej kwoty.

W okresie przedświątecznym na ulicach naszych miast  pojawi się więcej policjantów. W szczególności będą oni kontrolować dworce, przystanki, a także okolice centrów handlowych. Oprócz tych umundurowanych nad naszym bezpieczeństwem czuwać będą również nieumundurowani funkcjonariusze.

Jeśli wybieramy się do rodziny na święta pamiętajmy, by odpowiednio zabezpieczyć swoje mieszkanie. Kiedy my świętujemy, może dojść do kradzieży. Dlatego też na osiedlach w całej Polsce pojawi się więcej patroli policyjnych, które będą sprawdzać czy mieszkania pod naszą nieobecność nie padają łupem złodziei. Pamiętajmy, aby zabezpieczyć kurki z gazem, wodą, dokładnie zamknąć drzwi i okna. Wychodząc z domu, nie zostawiajmy śladów wskazujących na nieobecność domowników, np. korespondencji w skrzynce pocztowej, okien zasłoniętych w ciągu dnia. Jeżeli istnieje taka możliwość, poprośmy sąsiadów, aby zerkali na nasze mieszkania i reagowali, kiedy zauważą coś niepokojącego.

Podczas podróży środkami komunikacji publicznej pilnujmy naszych bagaży oraz najcenniejszych rzeczy, jakie przewozimy. W miejscach takich jak dworce czy przystanki zwracajmy szczególną uwagę na bagaże pozostawione bez opieki. Za każdym razem, gdy taki zauważymy, reagujmy i informujmy o tym służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. W przypadku, gdy będziemy w posiadaniu większej ilości gotówki, nie trzymajmy jej w jednym miejscu i zawsze starajmy się ją chować w wewnętrznych kieszeniach naszego odzienia.

Wielu z nas, aby spotkać się z najbliższymi, spędzi w drodze setki kilometrów. Jeżeli zaś wyruszamy w podróż własnym samochodem pamiętajmy, aby odpowiednio wcześniej sprawdzić stan naszego auta. W ten sposób unikniemy niebezpiecznych sytuacji na drodze spowodowanych usterkami pojazdu. Przede wszystkim każdy kierowca powinien wziąć sobie głęboko do serca zasadę, że wolniej oznacza bezpieczniej. Ponadto pasy bezpieczeństwa powinien mieć zapięte każdy pasażer, a dzieci powinny być przewożone w fotelikach. Ogromne niebezpieczeństwo stwarzają pijani kierowcy. Jazda samochodem pod wpływem alkoholu to kompletny brak odpowiedzialności. Nawet niewielka jego ilość w naszym organizmie wpływa na naszą koncentrację i refleks. Nie zapominajmy, że drogi to nie miejsce na brawurę. Dlatego lepiej zdjąć nogę z gazu, czasem dojechać na miejsce kilka minut później, ale szczęśliwie i bezpiecznie, by cieszyć się świąteczną atmosferą. Podczas postojów, na przykład na stacjach benzynowych, kiedy oddalamy się od samochodu, upewnijmy się, że jest on w odpowiedni sposób zabezpieczony. Starajmy się z jak największym zaangażowaniem unikać sytuacji, kiedy możemy paść ofiarami rabunku lub innych przestępstw.

Warto również pamiętać o zabezpieczeniu samochodu. Parkujmy w miejscu do tego wyznaczonym, dobrze oświetlonym i najlepiej strzeżonym. Nie zostawiajmy bagażu i innych przedmiotów w widocznych miejscach wewnątrz pojazdu, a najlepiej zabierzmy je ze sobą.

Śmigus-dyngus

Zachowania osób niewłaściwie obchodzących zwyczaje wielkanocne, a przede wszystkim „śmigus-dyngus” np. wylewanie na przechodniów z wielopiętrowych budynków nadmiernych ilości wody lub zanieczyszczeń oraz rzucanie z wiaduktów na przejeżdżające samochody worków foliowych wypełnionych wodą, powodować mogą naruszenie nietykalności cielesnej, uszkodzenie ciała, zniszczenie mienia lub naruszenie miru domowego podczas bezprawnego wtargnięcia do mieszkania bez zgody właściciela. Sprawcy w wyniku swojego nieodpowiedzialnego zachowania mogą ponieść odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów.

Rodzice powinni nauczyć dzieci, że „Lany Poniedziałek” to tradycja polewania wodą, w której należy zachować umiar i kulturę. Zlewanie wodą przypadkowych przechodniów może narazić nas na straty materialne – gdy zostanie zniszczona np. droga odzież. Polewanie nie powinno odbywać się na ulicach, gdyż bardzo często dzieci w ferworze zabawy wybiegają na jezdnię łamiąc wszelkie przepisy ruchu drogowego, a mokra nawierzchnia może okazać się przykrą w skutkach niespodzianką dla nadjeżdżających samochodów.

Policjanci przestrzegają amatorów zbiorowego i natarczywego oblewania o konsekwencjach prawnych za wszelkie chuligańskie incydenty.

Podczas Świąt Wielkanocnych nad bezpieczeństwem czuwać będzie zwiększona liczba funkcjonariuszy. Jeżeli cokolwiek wyda się nam niepokojące, zarówno kiedy poczujemy się zagrożeni, jak i w razie ujawnienia kradzieży, nie wahajmy się zwrócić o pomoc. Takie przypadki należy zgłaszać znajdującym się w pobliżu policjantom lub dzwoniąc pod numer 112 lub 997. Policjanci będą sprawdzać każdy tego typu sygnał!

KGP

Działania „Wielkanoc 2017” w powiecie gostynińskim

W dniach 14-17.04.2017 roku na terenie powiatu Gostynińskiego prowadzone wzmożone działania prewencyjno-kontrolne pn. „Wielkanoc 2017”.  W tym czasie gostynińscy policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego powiatu.

Zbliżający się okres świąteczny może wiązać się ze wzrostem liczby zdarzeń zakłócających porządek publiczny, w tym z nasileniem przestępstw związanych z kradzieżami. Ponadto w związku z licznymi wyjazdami domowników w tym czasie występują sprzyjające warunki do dokonywania włamań do mieszkań. Dlatego podczas działań policjanci szczególnym nadzorem obejmą rejony parkingów osiedlowych, sklepów, bazarów, itp. oraz osiedli mieszkalnych  w celu niedopuszczania do kradzieży mienia oraz zagrożeń bezpieczeństwa osób. Ponadto z uwagi na przewidywany wzmożony ruch na drogach prowadzone będą wzmożone kontrole prędkości oraz trzeźwości kierujących. Policjanci, jak zawsze, stanowczo będą reagować na wszelkie naruszenia prawa przez kierujących.

asp. Grzegorz Kuźnicki

„Biblioteka. Oczywiście!” - hasło Tygodnia Bibliotek 2017

Jak co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek. Program promocji czytelnictwa i bibliotek ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie zaplanowała na czas obchodów w dniu 10 maja br. o godz. 10.00 (środa) spacer wirtualny Gostynin wczoraj i dziś; 11 maja (czwartek) o godz. 11.00 "Teatr przy stoliku" w kawiarni MCK, a o godz. 17.00 I spotkanie – Warsztaty Poetyckie z prof. Waldemarem Smaszczem w sali wystaw MCK. Natomiast w kolejnym dniu – 12 maja – odbędzie się drugie spotkanie z prof. Smaszczem w sali bilardowej Zamku Gostynińskiego, a w godzinach wieczornych (19.00) – koncert Jarosława Chojnackiego w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego.

W imieniu organizatora – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach.

Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości ½  w zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 2599  położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12.

24 kwietnia pobór krwi przy Pływalni Miejskiej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie uprzejmie informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2017 roku pobór krwi realizowany będzie w ambulansie RCKiK usytuowanym na ul. Kutnowskiej 7 (przy Pływalni Miejskiej).
Rejestracja Dawców w godz. 9.00 – 13.00.

Wszystkich Krwiodawców serdecznie zapraszamy.

Informacja

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 19 kwietnia 2017 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl został umieszczony wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej najemcom zamieszkującym w tym lokalu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Wykaz obejmuje lokal mieszkalny przy ul. Parkowej 3.

Gostynin, dnia 13 kwietnia 2017r.

 

 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

 

 • Patrole obywatelskie

Młodzieżowe Patrole Obywatelskie

Na ulice Gostynina wyszli młodzi mundurowi. W dniach 18-21 kwietnia uczniowie I LO PUL wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie odbywają swoiste praktyki zawodowe.

Licealiści podzieleni zostali na grupy trzy osobowe i przydzieleni do dzielnicowych oraz policjantów ruchu drogowego. Młodzież asystować będzie policjantom w ich codziennych obowiązkach służbowych. Każdy patrol rozpoczyna się od odprawy, a następnie wyrusza do służby.

Młodzieżowe patrole we współpracy z gostynińskimi policjantami prowadzone są od 2009 r. Dzięki nim uczniowie mogą przyjrzeć się z bliska codziennej pracy funkcjonariuszy.

 • Mlodziedżowe Patrole Obywatelskie

Targi Edukacyjno-Zawodowe i Dzień Otwarty w I LO PUL

W najbliższy poniedziałek o godz. 10.00 w hali sportowej MOSiR odbędą się targi połączone z dniem otwartym gostynińskiej "mundurówki". Obok Pana Starosty, Wójta i Burmistrza Gostynina honorowy patronat nad imprezą objęło Ministerstwo Obrony Narodowej w osobie Pana Michała Dworczyka, Sekretarza Stanu oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku. W czwartek (27 kwietnia) o godz. 13:30 - Dzień Otwarty Bis.

ZAPRASZAMY!

 • Targi Edukacyjno-Zawodowe i Dzień Otwarty w I LO PUL

Piłkarskie święto w Gostyninie. Legia II wygrywa po dogrywce

Na ten mecz czekało wielu kibiców i sympatyków piłki nożnej w Gostyninie. Mecz pucharowy z Legią przyciągnął na trybuny Stadionu MOSiR ponad 500-osobową widownię. Specjalna oprawa, w której uczestniczyli zawodnicy grupy młodzieżowej U-11 Mazura, którzy wyprowadzili zawodników obu zespołów, dodatkowo podkreślała wagę piłkarskiego święta w Gostyninie. W kadrze Legii II na mecz z Mazurem znalazło się dwóch zawodników, którzy znajdują się w kadrze pierwszego zespołu Legii trenera Jacka Magiery - Ghańczyk Sadam Sulley oraz Tomasz Nowotka.

Spotkanie zaczęło się od sporej przewagi gości, którzy mieli ogromną przewagę w posiadaniu piłki. W 21 minucie po zespołowej akcji i asyście Eryka Więdłochy bramkę zdobył dla gości Grzegorz Aftyka.

Mazur wyrównał po przewie, za sprawą wykończenia akcji przez grającego trenera Bartłomieja Dębickiego w 57 minucie.

Mimo kilku doskonałych okazji do podwyższenia wyniku meczu przez Legię a także Mazura, m.in. po strzale w poprzeczkę z 72 minuty Gracjana Sobczaka, wynik się nie zmienił i sędzia Marek Lewandowski zarządził dogrywkę.

W pierwszej jej części bramkę na 2:1 dla Legii zdobył po strzale z dystansu Eryk Rakowski. Mazur niestety nie miał już sił, aby doprowadzić do remisu i w kolejnej rundzie Pucharu Polski na szczeblu Mazowieckiego ZPN zagra Legia II Warszawa.

Kolejny mecz Mazura Gostynin to spotkanie 17 kolejki Ligi Okręgowej - Mazur kontra Świt Staroźreby - w sobotę, 22 kwietnia 2017 r. o godz. 17:00 na Stadionie MOSiR.

Mazur Gostynin - Legia II Warszawa 1:2 po dogrywce (1:1) (0:1 do przerwy)

Bramki: 57' Bartłomiej Dębicki - 21' Grzegorz Aftyka, 98' Eryk Rakowski

Sędziowie: Marek Lewandowski jako główny oraz Kochański i Barna (WS Warszawa)

Mazur: Bartosz Tomczak - Piotr Dutkiewicz, Arkadiusz Wróblewski, Paweł Winnicki, Patryk Matusiak (94' Michał Matecki), Mateusz Ostrowski (72' Bartosz Dutkiewicz, 106' Patryk Gronalewski), Bartłomiej Dębicki, Rafał Wilamowski, Gracjan Sobczak, Piotr Wachaczyk - żółta kartka, Jakub Kustra

Ławka rezerwowych: Hubert Borowy, Patryk Gronalewski, Bartosz Dutkiewicz, Michał Matecki, Łukasz Kiełbasa,

I trener: Piotr Dutkiewicz; II trener: Bartłomiej Dębicki, kierownik drużyny: Paweł Kowalski

Legia II: Mateusz Kochalski - Bartosz Skowron, Mateusz Żyro, Sebastian Walukiewicz - żółta kartka, Maciej Ostrowski, Adrian Małachowski, Konrad Handzlik (18' Mateusz Praszelik), Grzegorz Aftyka (72' Tomasz Nowotka), Miłosz Szczepański (58' Eryk Rakowski), Alban Sulejmani (46' Sadam Sulley), Eryk Więdłocha - żółta kartka;

Ławka rezerwowych: Dominik Kąkolewski, Eryk Rakowski, Mateusz Praszelik, Mateusz Leleno, Patryk Czarnowski, Tomasz Nowotka, Saddam Sulley

trener: Krzysztof Dębek, II trener: Marek Saganowski

 

Źródło: MKS Mazur Gostynin

 

 • mecz Mazur Legia
 • mecz Mazur Legia

Remont budynku przy ul. 3 Maja 14

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski w dniu dzisiejszym – 19 kwietnia br. - podpisał umowę na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z Zakładem Wielobranżowym Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Henryk Pakulski z siedzibą w Gostyninie na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy ul. 3-go Maja 14 w Gostyninie..

Zakres robót obejmował będzie w szczególności:
- przebudowę istniejących klatek schodowych zgodnie z projektem budowlanym;
- przebudowę ścian wewnętrznych i działowych z montażem nowych drzwi wewnętrznych z ościeżnicami;
- remont stropów drewnianych; wykonanie remontu, podłóg, sufitów, tynków i warstw wykończeniowych;
- przebudowa kominów z montażem wywietrzaków dachowych; wykonanie nowej instalacji elektrycznej całego budynku;
- wykonanie nowej wewnętrznej instalacji wody ciepłej i zimnej budynku;
- wykonanie nowej wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej budynku; wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania budynku;
- wykonanie przyłącza wodociągowego;
- wykonanie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej.

Przewidywany termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.10.2017r.; z uwagą że pomieszczenie węzła cieplnego oraz instalację wewnętrzną c.o. i c.w.u. należy przygotować do podłączenia węzła cieplnego do dnia 30.08.2017r.

 • budynek do remontu

Budowa łącznika ulic Kutnowska/Wspólna-Dybanka w Gostyninie

W związku z uchwałą budżetową z 29 grudnia 2016 roku i wprowadzonym przez Radę Miejską zadaniem pn. Budowa łącznika ulic Kutnowska/Wspólna-Dybanka Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski podpisał w dniu dzisiejszym – 19 kwietnia 2017r. - umowę na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.

Roboty budowlane polegać będą na budowie drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Dybanką i ul. Wspólną oraz kanalizacją deszczową. Zakres robót obejmuje w szczególności wykonanie: kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z budowanej ulicy; drogi z betonu asfaltowego na geomateracu i podbudowie z kruszywa asfaltowego i betonu asfaltowego; chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej; podbudowy pod jezdnię i oznakowania na podstawie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.

Przewidywany termin wykonania zadania, to 15 października 2017r.

 • Budowa łącznika ulic Kutnowska/Wspólna-Dybanka w Gostyninie

Kolejny numer biuletynu miejskiego "Nasz Gostynin" także w wersji elektronicznej

Zachęcamy do zapoznania się w wersji elektronicznej z nowym numerem biuletynu miejskiego "Nasz Gostynin".
W tym numerze znajdziecie Państwo informacje o: powstających w Gostyninie mieszkaniach, dofinansowaniu na wymianę pieców  węglowych, nowych inwestycjach w 2017 roku, akcji "Gostynin za 50%", która rozpocznie się w naszym mieście 21 kwietnia br. i potrwa do 23 kwietnia.

Ponadto znajdziecie Państwo także artykuły o działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy Powiatowym Kole Pszczelarzy. Zapraszamy do przeczytania tych i wielu innych artykułów.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - informacja

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 19.04.2017 roku na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina – umgostynin.bip.org.pl został wywieszony wykaz:

dotyczący sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 2810/4 położonej w Gostyninie przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego

 

Burmistrz Miasta Gostynina    
mgr Paweł Witold Kalinowski  


Gostynin, 19.04.2017 r.

Zmieńmy razem zaniedbane tereny w piękne zakątki. III edycja projektu "Zielona ławeczka"

Ogólnopolski projekt grantowy „Zielona Ławeczka”, którego organizatorem jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska dotyczy rewitalizacji zaniedbanych lub niezagospodarowanych zakątków na osiedlach. Mieszkańcy Gostynina, którzy są chętni do wzięcia udziału w tym projekcie powinni zarejestrować się do 30 kwietnia 2017 r.

Projekt kierowany jest do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Zespoły sąsiedzkie powinny składać się z grup minimum 5 osobowych, ale ich liczebność może się sukcesywnie zwiększać, ponieważ uczestnicy mogą aktywnie włączać innych sąsiadów do pracy. Zespołowi przewodzi lider, który utrzymuje kontakt z administracją modernizowanego terenu oraz organizatorem konkursu.

Projekt ma na celu zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych, umożliwienie przemiany zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, mini-ogrody z ławeczką, a także zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie mini-ogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.

Działania te pozwolą na ożywienie miejsca wokół bloków, stworzenie przestrzeni do odpoczynku i spotkań. Angażując się w ten projekt mieszkańcy Gostynina mogą pokazać, jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami - wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.
Maksymalna wysokość grantu wynosi 1.200,00 zł. Na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji mini ogrodów maksymalnie 800,00 zł. Każdy zaakceptowany projekt otrzyma również "zieloną ławeczkę", której koszt wynosi 400,00 zł - (jej wartość wliczona jest w kwotę grantu) do ustawienia w odnowionym miejscu.

Przypominamy, że wcześniejsze edycje „Zielonej Ławeczki" cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno społecznym, jak i medialnym. Przekazano już 60 tys. zł na rewitalizację zaniedbanych lub niezagospodarowanych zakątków na polskich osiedlach. Dzięki temu powstało 50 przyosiedlowych mini ogrodów. Wszystkie stanowią chlubę mieszkańców, którzy pielęgnują je, starają się upiększać oraz powiększać. Społeczności sąsiedzkie coraz częściej chcą być odpowiedzialne za otoczenie, w którym żyją. Zależy im na czystej, ładnej i zdrowej okolicy. Zakładają osiedlowe ogródki warzywne i szklarnie, zaczynają dbać o skwery i place zabaw, sadzą drzewa. Projekt "Zielona Ławeczka" ma pomóc mieszkańcom miast podjąć takie działania.

Więcej informacji o całym projekcie znajduje się na stronie www.zielonalaweczka.pl.

Wszystkie pytania można kierować na maila laweczka@fundacjabos.pl lub pod numer 507 006 579.

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatora - Fundacji Banku Ochrony Środowiska!


 

 

Obrady LVII sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Gostyninie

Informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady LVII sesji Rady Miejskiej - VII kadencji w Gostyninie

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja na temat aktualnej sytuacji realizacji inwestycji Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”.

6. Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Gostynin za 2016 rok.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej.

8. Informacja o realizacji programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.

9. Informacja na temat rozstrzygniętych na 2017 rok konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych (które organizacje i na jakie projekty otrzymały dofinansowanie, kwoty dofinansowania, które organizacje i dlaczego nie otrzymały dofinansowania), porównanie z rokiem 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 250/XLVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych jednorodzinnych ogrzewanych wyłącznie olejem opałowym, gazem, biomasą, energią elektryczną, poprzez pompy ciepła lub przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu Gostynińska Karta Seniora.

13. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.

14. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 254/L/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.

15. Przyjęcie protokołu z LIV, LV sesji Rady Miejskiej.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Sprawy różne.

18. Zamknięcie obrad.

Wystawa prac Andrzeja Łuczaka w Miejskim Centrum Kultury

Zapraszamy w imieniu MCK na wernisaż wystawy Andrzeja Łuczaka, który odbędzie się 21 kwietnia (piątek) o godz. 18.00. Pan Andrzej jest osobą bardzo uzdolnioną, gdyż pasjonuje Go nie tylko malarstwo, ale także fotografia i dziennikarstwo.
W dniu jutrzejszym będzie można zapoznać się z obrazami tego artysty.
Wystawa została zorganizowana w ramach współpracy kulturalnej Gostynina i Żnina.

 • Zaproszenie na wystawę Andrzeja Łuczaka

Biegi terenowe z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Miłośników biegania Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na bieganie terenowe z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbędzie się 28 kwietnia br. o godz. 16.00. Start i meta biegu znajdują się na stadionie MOSiR w Gostyninie.
Bieg ma na celu upamiętnienie 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a także promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia oraz upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są w dniu zawodów.

 • Gostynin za 50%

To już dziś! Akcja "Gostynin za 50%" rozpoczęta.

Przypominamy, że od dzisiaj rozpoczęła się akcja "Gostynin za 50 procent". Zobacz gdzie warto się wybrać podczas tego weekendu. Szczegóły znajdziesz na plakacie i u każdego partnera naszej akcji.

Zapraszamy mieszkańców i turystów do skorzystania z bogatej oferty zniżek w ramach już III edycji akcji „Gostynin za 50%".

1. Restauracja i Pizzeria SAHARA, ul. Rynek 6, tel. 24 235 91 00, 506 524 088
Pizza nr 15 HAMBUREGER duża - 13,50 zł
Pizza nr 19 CALIFO duża - 11,75 zł
Pizza nr 4 WŁOSKA duża - 12 zł

2. KACZMAREK ELECTRIC, ul. Bierzewicka 32, tel. 24 369 60 58
Lampa LED 4,5 W E27 Philips 8 zł
Lampa LED 7W E27 Philips 9,50 zł

3. MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32, tel. 24 369 60 12, 797 377 223
Najem lokalu za 50% w hali targowej
Najem lokalu za 50% w galerii handlowej

4. Wypożyczalnia sprzętu budowlanego, ul. Bierzewicka 32 lok. 15, tel. 883 688 330
Wynajem nagrzewnic olejowych Master BV77E o mocy 20kW w cenie 25 zł netto/doba
Wynajem ozonatora powietrza Ozonizer OZ14 w cenie 100 zł netto/doba
Wynajem wentylatorów przemysłowych Master CD5000 w cenie 7,50 zł netto/doba
Wynajem osuszaczy powietrza Master DH62 w cenie 25 zł netto/doba

5. TOM-TEKS, ul. Bierzewicka 32, Ziemowita 14, tel. 602 170 364
Koszula męska "Pako Lorente" r. S 45 zł
Koszula męska "Pako Lorente" r. M-XXL 60 zł
Kurtki zimowe 210 zł

6.  Ewa&Ja - Auto-As, ul. Wojska Polskiego
Naszyjniki różne wzory 6 zł
Torba koszyk letni 27,50 zł
Torebka letnia 24,50 zł
Buty na kółkach 60 zł

7. Sala Zabaw FIKOLAND, ul. Kutnowska 7
Bilet wstępu 1 godz. 6 zł
Przedłużenie pobytu o 1 godz. 4 zł

8. Studio Visage, ul. Bierzewicka 32 lok. 26, tel.  572 222 377
Malowanie paznokci lakierem hybrydowym 30 zł
Strzyżenie damskie z modelowaniem 30 zł
Strzyżenie męskie z modelowaniem 10 zł
Zabieg pielęgnacyjny sauna 30 zł

9. MOSWiZ, Pływalnia Miejska, ul. Kutnowska 7, tel. 24 235 34 56
Wstęp na basen dla dzieci i młodzieży do lat 16 2 zł/godz.

10. DUBIELAK, sklepy na terenie miasta
Chleb zwykły 0,95 zł
Pączek lukier 0,58 zł

11. Portal gostynin24.pl, tel 692 453 484
Wszystkie reklamy na portalu www.gostynin24.pl z rabatem 50% wg cennika

12.Studio Kosmetyczne, ul. Żabia 5,
Mikrodermabrazja 40 zł (tel. 695 825 999)
Założenie paznokci 50 zł  (tel. 792 021 083, 506 244 484)

13. Świat Słodkich Inspiracji, ul. Floriańska 11, tel. 666 122 078
Szarlotka z lodami 3,75 zł
Kawa cappuuccino lub sok ze świeżych owoców 3 zł

O szczegóły promocji pytaj u partnerów akcji.

Patronat medialny objęli: gostynin24.pl i terazgostynin.pl

Organizatorem akcji jest Urząd Miasta Gostynina.

 

 • Gostynin za 50%

Zmiana miejsca ambulansu do poboru krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Oddział Terenowy w Płocku informuje osoby chętne do oddania krwi z terenu miasta, gminy i powiatu, że w najbliższy poniedziałek 24 kwietnia w związku z Targami Edukacyjno-Zawodowymi i Dniem Otwartym I LO PUL w Gostyninie ambulans do poboru krwi wyjątkowo tego dnia będzie stanie przy hali sportowej MOSiR, ul. Kutnowska 7. Zapraszamy osoby pełnoletnie do włączenia się w tę wyjątkową akcję!

 • pobór krwi

Pieśni i piosenki wielkanocne w Miejskim Przedszkolu nr 4

W piątek 21 kwietnia br. w Miejskim Przedszkolu nr 4 odbył się Przegląd Pieśni i Piosenki Wielkanocnej, w którym uczestniczyły przedszkolaki z trzech gostynińskich przedszkoli – 2, 4 i 5 oraz z Przedszkola z Łącka.

Imprezę prowadziła Wioletta Kiełbasa.

Zgromadzona publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi brawami.

W imieniu Burmistrza Pawła Kalinowskiego do przedszkola przybyła naczelnik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia – Magdalena Świderska, która w imieniu gospodarza naszego miasta pogratulowała występów oraz wręczyła słodki upominek.

 • MP nr 4 pieśni i piosenki wielkanocne
 • MP nr 4 pieśni i piosenki wielkanocne
 • MP nr 4 pieśni i piosenki wielkanocne
 • MP nr 4 pieśni i piosenki wielkanocne
 • MP nr 4 pieśni i piosenki wielkanocne
 • MP nr 4 pieśni i piosenki wielkanocne
 • MP nr 4 pieśni i piosenki wielkanocne
 • MP nr 4 pieśni i piosenki wielkanocne
 • MP nr 4 pieśni i piosenki wielkanocne
 • MP nr 4 pieśni i piosenki wielkanocne
 • MP nr 4 pieśni i piosenki wielkanocne
 • MP nr 4 pieśni i piosenki wielkanocne
 • MP nr 4 pieśni i piosenki wielkanocne

XIX Powiatowa Turniejada

W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie, w dniu 21 kwietnia br. odbyła się IX Powiatowa Turniejada. Imprezę rozpoczął występ Ananasów i Ananasków. Młodzi tancerze, jak zawsze pokazali wysoki poziom swoich układów tanecznych.

W Turniejadzie rywalizowały ze sobą cztery 18-osobowe zespoły, aż w ośmiu konkurencjach

Bezkonkurencyjna okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie.

Drugie, trzecie i czwarte miejsce otrzymały drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie, Szkoły Podstawowej z Pacyny i Szkoły Podstawowej z Trębek.

Zawodnicy otrzymali puchary i dyplomy.

 • XIX Powiatoiwa Turniejada
 • XIX Powiatoiwa Turniejada
 • XIX Powiatoiwa Turniejada
 • XIX Powiatoiwa Turniejada
 • XIX Powiatoiwa Turniejada
 • XIX Powiatoiwa Turniejada
 • XIX Powiatoiwa Turniejada
 • XIX Powiatoiwa Turniejada
 • XIX Powiatoiwa Turniejada
 • XIX Powiatoiwa Turniejada
 • XIX Powiatoiwa Turniejada
 • XIX Powiatoiwa Turniejada
 • XIX Powiatoiwa Turniejada
 • XIX Powiatoiwa Turniejada
 • XIX Powiatoiwa Turniejada
 • XIX Powiatoiwa Turniejada
 • XIX Powiatoiwa Turniejada
 • XIX Powiatoiwa Turniejada
 • XIX Powiatoiwa Turniejada
 • XIX Powiatoiwa Turniejada
 • XIX Powiatoiwa Turniejada
 • XIX Powiatoiwa Turniejada
 • XIX Powiatoiwa Turniejada
 • XIX Powiatoiwa Turniejada
 • XIX Powiatoiwa Turniejada
 • XIX Powiatoiwa Turniejada
 • XIX Powiatoiwa Turniejada

Andrzej Łuczak o swojej twórczości podczas wystawy w MCK

Wernisaż wystawy malarstwa Andrzeja Łuczaka odbył się w ubiegły piątek - 21 kwietnia 2017 r. - w Galerii Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie im. Pawła Tencera. Wystawa jest wynikiem kulturalnej współpracy gostynińskich i żnińskich artystów.

Z zawodu Andrzej Łuczak jest sztukatorem, ale także nauczycielem plastyki. Zajmował się także dziennikarstwem.

Artysta podczas swego wystąpienia opowiadał o tym, że malarstwo zaszczepił mu ojciec, kiedy był jeszcze małym chłopcem. Jego obrazy przedstawiają zarówno ekspresyjne pejzaże czy też portrety. Swojego malarstwa nie udało mu się zawrzeć w ramach, gdyż efekt pracy czyli obraz jest składową wielu czynników, jak np. nastrój.

Andrzej Łuczak wyraził ogromną radość z tego, że mógł swoje obrazy wystawić w Gostyninie.

 • Wystawa Andrzeja Łuczaka w Gostyninie
 • Wystawa Andrzeja Łuczaka w Gostyninie
 • Wystawa Andrzeja Łuczaka w Gostyninie
 • Wystawa Andrzeja Łuczaka w Gostyninie
 • Wystawa Andrzeja Łuczaka w Gostyninie
 • Wystawa Andrzeja Łuczaka w Gostyninie
 • Wystawa Andrzeja Łuczaka w Gostyninie
 • Wystawa Andrzeja Łuczaka w Gostyninie
 • Wystawa Andrzeja Łuczaka w Gostyninie
 • Wystawa Andrzeja Łuczaka w Gostyninie
 • Wystawa Andrzeja Łuczaka w Gostyninie
 • Wystawa Andrzeja Łuczaka w Gostyninie
 • Wystawa Andrzeja Łuczaka w Gostyninie
 • Wystawa Andrzeja Łuczaka w Gostyninie
 • Wystawa Andrzeja Łuczaka w Gostyninie
 • Wystawa Andrzeja Łuczaka w Gostyninie
 • Wystawa Andrzeja Łuczaka w Gostyninie
 • Wystawa Andrzeja Łuczaka w Gostyninie
 • Wystawa Andrzeja Łuczaka w Gostyninie

Nowe place zabaw na Dzień Dziecka

Mamy nadzieję, że przed tegorocznym Dniem Dziecka zostaną udostępnione dla gostynińskich dzieci nowe place zabaw. W dniu dzisiejszym podpisano z firmą APIS z Jarosławia umowę na budowę placu zabaw przy ul. Bierzewickiej.

Ponadto Gmina Miasta Gostynina zbiera oferty na budowę i modernizację dwóch placów zabaw – przy ul. Parkowej – "Frajdowisko" i przy ul. Czapskiego.

Przypominamy, że "Frajdowisko", to jeden z projektów Budżetu Obywatelskiego planowanego na 2017 rok.

Na jednym z placów zabaw stanie nowy zestaw zabawowy czterowieżowy ze zjeżdżalniami, będzie on zamontowany na nawierzchni piaskowej zapewniającej bezpieczeństwo przy upadku z urządzeń zabawowych.

Ponadto na ul. Czapskiego zostanie wymieniona huśtawka, zamontowany będzie bujak, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią oraz zestawy do ćwiczeń biegacz, orbitrek, surfer i twister.

 • Plac zabaw przy ul. Bierzewickiej
 • Plac zabaw przy ul. Czapskiego
 • Plac zabaw przy ul. Parkowej

Football Education Academy Gostynin wystartował pełną parą

Z dużą radością pragniemy poinformować sympatyków UKS Football Education Academy Gostynin, że wystartowaliśmy pełną parą. Mimo niesprzyjającej aury pogodowej, zimno i deszcz nie odebrały energii młodym piłkarzom. Wręcz przeciwnie… Drużyna FEA rozegrała trzy zwycięskie mecze.
FEA Gostynin - FA Płock 4:0
FEA Gostynin - SSM Wisła I Płock 2:1
FEA Gostynin - Pegaz Drobin 5:0
Brawo , oby tak dalej.
FEA Gostynin reprezentowali: Filip Palczewski (BR), Jan Kuś, Oliwier Trojanowski, Oliwier Myszkowski(C), Krzysztof Robak, Adam Kaszewski, Szymon Leśniewski, Mikołaj Zieliński, Olaf Dzierżanowski, Szymon Rutkowski.

Runda wiosenna 2016/2017
Tabela Grupa Mistrzowska

L.p. Nazwa drużyny Punkty Bramki
1 FEA Gostynin 09 11-01
2 SSM I WISŁA Płock 06 08-05
3 KRÓLEWSCY Płock 03 06-01
4 SSM II WISŁA Płock 03 11-11
5 PEGAZ Drobin 03 05-08
6 FA Płock 00 00-04
7 SOCCER Słupno 00 03-14

Projekt pn."Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży oraz reprezentowanie miasta Gostynina w rozgrywkach młodzieżowych Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w roku 2017", w ramach którego rozpoczęły się rozgrywki wiosennej rundy Orlen Płockiej Ligi Orlik U-11, realizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Miasta Gostynina. Wysokość udzielonej dotacji wynosi 7.000 złotych. 

 • FEA Gostynin
 • FEA Gostynin
 • Herb Gostynina

„Kręci mnie bezpieczeństwo” w Gostyninie

W miniony weekend (22-23.04) policjanci z gostynińskiej komendy wzięli udział w ogólnopolskiej akcji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo”, promowanej  przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W ramach jej inauguracji funkcjonariusze przeprowadzili działania kontrolno-prewencyjne  ” Mój rower-moje życie”, które ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów.
Na drogach powiatu gostynińskiego pojawia się coraz więcej rowerzystów. Sezon rowerowy jest praktycznie w pełni zainaugurowany. Policjanci poprzez prowadzone w weekend działania pod kryptonimem „Mój rower – moje życie” promowali bezpieczne poruszanie się rowerem. Mundurowi w trakcie kontroli przypominali rowerzystom o wymogach technicznych, jakie musi spełniać jednoślad oraz o tym , że warto zakładać kask i elementy odblaskowe, które zwiększają naszą widoczność po zmroku.
Podczas weekendowych działań policjanci rozdawali również zakładki „Świeć przykładem na sprawnym rowerze”, a także zachęcali rowerzystów do oznakowania jednośladu, co umożliwia identyfikację roweru w przypadku kradzieży.

sierż.szt. Dorota Słomkowska

KPP Gostynin

 • "Kręci mnie bezpieczeństwo"
 • "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Gratka dla miłośników historii

Skąd Gostynin wywodzi swoją nazwę? Od kogo pochodzi nazwa Dybanka? Który z książąt mazowieckich, urzędujących także na Zamku w Gostyninie marzył o koronie króla Polski? Co Zamek Gostyniński ma wspólnego z Rosją i carską rodziną Szujskich? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących historii i legend Gostynina oraz Gostynińskiego Zamku udzieli przewodnik, z którym będzie można spotkać się w każdą środę w godzinach 12.00-16.00 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach 10.00-12.00.

Oferta skierowana jest do grup zorganizowanych (dzieci, młodzieży i dorosłych) oraz do osób indywidualnych. Każde spotkanie obejmuje opowiadanie o historii i legendach oraz zwiedzanie Sali Kolumnowej wraz z eksponowanymi w niej obrazami oraz tarasu widokowego. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem 24 235 45 00.

 • Zamek Gostyniski
 • Zamek Gostyniski
 • Zamek Gostyniski
 • Zamek Gostyniski
 • Zamek Gostyniski

20-lecie istnienia parafii Miłosierdzia Bożego

W tym roku przypada 20-lecie istnienia parafii Miłosierdzia Bożego. W ubiegłą niedzielę - 23.04.17r. - uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą św., w której uczestniczył biskup Mirosław Milewski.

Burmistrz Paweł Kalinowski wręczył ks. Proboszczowi Sławomirowi Wiśniewskiemu Medal Burmistrza "Za Zasługi dla Miasta Gostynina".

W liturgii udział wzięli m.in. burmistrz Paweł Kalinowski, starosta Tomasz Matuszewski i wójt Edmund Zieliński.

Parafia Miłosierdzia Bożego została powołana do istnienia w dniu 21 lipca 1997r. przez ówczesnego biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego. Była to na początku tylko mała kaplica. Budowę świątyni rozpoczęto w październiku tego samego roku. Rok później poświęcono już nowy kościół. Duże zasługi w sprawnej budowie świątyni i domu parafialnego miał pierwszy proboszcz ks. Jerzy Ławicki, który w 2004 roku pożegnał się z Gostyninem i rozpoczął służbę w Płocku w parafii św. Wojciecha. Tam na osiedlu Podolszyce, jako już doświadczony budowniczy dokończył budowę kościoła.

Parafia Miłosierdzia Bożego liczy prawie 8 tysięcy wiernych.

Źródło: gostynin24


 

 • 20-lecie parafii Miłosierdzia Bożego
 • 20-lecie parafii Miłosierdzia Bożego
 • 20-lecie parafii Miłosierdzia Bożego
 • 20-lecie parafii Miłosierdzia Bożego

Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce

Pod honorowym patronatem Sekretarza Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej pana Michała Dworczyka, Wojskowej Akademii Technicznej, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku, Burmistrza Gostynina pana Pawła Kalinowskiego i Wójta Gminy Gostynin pana Edmunda Zielińskiego w I LO PUL w Gostyninie odbyły się Targi Edukacyjno-Zawodowe połączone z Dniem Otwartym szkoły.

Po powitaniu przez dyrektora szkoły zaproszonych gości głos zabrał Burmistrz Gostynina pan Paweł Kalinowski zachęcając do wstąpienia w szeregi gostynińskiej mundurówki, która na mapie miasta, gminy i powiatu pełni bardzo istotną funkcję. W podobnym tonie wybrzmiało przemówienie mł. insp. pana Marka Czarneckiego i kpt. nawigatora Zdzisława Jackowskiego.

Do wstąpienia w przyszłości w swoje szeregi zachęcała grupa studentów z kierunków wojskowych warszawskiej WAT, którzy przybyli na targi pod opieką pana płk. dr. inż. Andrzeja Gietki, z-cy dyrektora ds. Wojskowych. Żołnierze z 19. Patrolu Rozminowania z Nowego Dworu Mazowieckiego zaprezentowali sprzęt i pojazd, którymi posługują się na co dzień w swojej niełatwej pracy. 38 dywizjon zabezpieczenia Obrony Powietrznej i 37. Sochaczewski dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej zademonstrowali osprzęt właściwy ich działaniom, zachęcając publicznie do podjęcia służby w wojsku, która daje pewną i stabilną pracę. Oficer WKU w Płocku pan por. Bartosz Tatczyn wraz ze specjalistką ds. rekrutacji przedstawili możliwości kształcenia na kierunkach wojskowych w kraju i zasadach ubiegania się o pracę w wojsku.  Bogato reprezentowało się również stanowisko pracowników Zakładu Karnego w Płocku, którzy przyjechali nową "więźniarką" i u których, poza informacjami "jak zostać klawiszem", można było zaopatrzyć się w pamiątki rękodzielnicze wykonane przez osadzonych w więzieniu artystów. Ratownicy z Pogotowia w Gostyninie przypomnieli zgromadzonym podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Ciekawą prezentację na temat służby w straży pożarnej przygotował i stanowisko zabezpieczył pan kpt. Michał Borkowski, na co dzień wykładowca pożarnictwa w gostynińskiej mundurówce. Nie mogło oczywiście zabraknąć policjantów i pań z działu kadr Komendy Powiatowej, które chętnie odpowiadały na pytania związane z możliwościami podjęcia pracy w policji. Pan kpt. Jacek Pajda, nauczyciel edukacji obronnej w I LO PUL i instruktor strzelectwa na strzelnicy LOK w Płocku demonstrował broń sportową i palną, z którą na co dzień w ramach ćwiczeń posługują się uczniowie PUL-u.

Na zgromadzoną młodzież czekało wiele atrakcji: od symulatora jazdy motorowerem, strzelnicy ASG, wojskowych trenażerów strzeleckich sochaczewskich dywizjonów rakietowych do stylizacji paznokci, pomiarów ciśnienia i zabiegów upiększających dłonie przygotowanych przez studentów i pracowników PWSZ w Płocku.

Swoistą wisienką na torcie był pokaz umiejętności sportowo-obronnych uczniów, który tradycyjnie cieszył się dużym zainteresowaniem i został przyjęty gromkimi brawami.

Źródło: I LO PUL

 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce
 • Dzień Otwarty w gostynińskiej mundurówce

Zwycięstwo ze Świtem. Mazur pozostaje na czele tabeli

W 17 kolejce piłkarskiej Płockiej Ligi Okręgowej seniorzy Mazura Gostynin pokonali Świt Staroźreby 2:0. Nasz zespół nadal pozostaje liderem tabeli.

Mazur po pucharowym meczu z Legią II Warszawa, który kosztował zawodników dużo siły i zdrowia, powrócił w dobrym stylu do codzienności – zmagań o awans do IV Ligi.

Na potwierdzenie przewagi Mazura nad zespołem ze Staroźreb trzeba było czekać do 44 minuty, kiedy to po dośrodkowaniu piłki z lewej strony od Gracjana Sobczaka gola na 1:0 zdobył Jakub Kustra. Druga bramka padła także z dośrodkowania, tym razem w 51 minucie z rzutu rożnego w pole karne piłkę dograł Kustra a strzałem głową wykończył akcję grający trener Bartłomiej Dębicki.

SKRÓT MECZU: https://www.youtube.com/watch?v=6KFG8Y8J980&feature=youtu.be

Rywale mieli kilka ciekawych akcji i szans na zdobycie gola, jednak Mazur pokazał swoją wyższość wygrywając pewnie 2:0. Nasz zespół z 41 punktami w tabeli zajmuje pierwsze miejsce, tyle samo punktów ma Amator Maszewo, z tym że Mazur ma jedno spotkanie rozegrane mniej.

Kolejny mecz to spotkanie 18 kolejki Płockiej Ligi Okręgowej, Mazur jedzie na mecz do Sierpca z tamtejszym Kasztelanem. Spotkanie to rozpocznie się w sobotę, 29 kwietnia 2017 r. o godz. 16:00.

Mazur Gostynin – Świt Staroźreby 2:0

Bramki: 44' Jakub Kustra, 51' Bartłomiej Dębicki

Mazur: Bartosz Tomczak – Michał Matecki (75' Patryk Gronalewski), Paweł Winnicki, Patryk Matusiak (46' Arkadiusz Wróblewski), Piotr Dutkiewicz – żółta kartka – Rafał Wilamowski, Bartłomiej Dębicki, Mateusz Ostrowski,Gracjan Sobczak – Piotr Wachaczyk (75' Bartosz Dutkiewicz), Jakub Kustra

I trener: Piotr Dutkiewicz, II trener: Bartłomiej Dębicki

Świt: Adam Ablewski – Adrian Budnicki, Łukasz Kawecki - żółta kartka, Damian Kołeczek, Maciej Niedzielak (46' Daniel Oliwkowski), Michał Sobczak, Maciej Sobiesiak, Konrad Subocz, Jarosław Unierzyski (85' Tomasz Karpiński), Mariusz Unierzyski – żółta kartka, Mateusz Ziarko; I trener: Mariusz Unierzyski

 • Zwycięstwo ze Świtem. Mazur pozostaje na czele tabeli
 • Zwycięstwo ze Świtem. Mazur pozostaje na czele tabeli
 • Zwycięstwo ze Świtem. Mazur pozostaje na czele tabeli

Policjanci zatrzymują nietrzeźwych kierowców

Aż pięciu nietrzeźwych kierowców zatrzymali gostynińscy policjanci podczas minionego weekendu. Jeden z nich – motorowerzysta – został zatrzymany przez pacyńskich funkcjonariuszy już drugi raz w tym miesiącu. Wszyscy za swoje postępowanie odpowiedzą przed sądem.

Weekend kierujących „na podwójnym gazie” rozpoczął w piątek (21.04.) 39-letni mieszkaniec gminy Pacyna. Policjanci, z miejscowego posterunku, zatrzymali mężczyznę do kontroli drogowej w Luszynie. Kierował fordem mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Kilka godzin później ci sami funkcjonariusze zatrzymali 53-letniego mieszkańca powiatu kutnowskiego, który kierował motorowerem mając blisko 2,5 promila. Jak się okazało 53-latek był już zatrzymany przez pacyńskich policjantów na początku tego miesiąca - również za kierowanie Junakiem w stanie nietrzeźwości. Natomiast w piątkową noc na terenie miasta funkcjonariusze zatrzymali 46-letni kierującego osobowym nissanem. Mężczyzna poruszał się po ulicach Gostynina mając ponad promil alkoholu w organizmie.

Nie mniej pracy mundurowi mieli w niedzielę. Na terenie gminy Sanniki policjanci zatrzymali 25-letniego rowerzystę z ponad 2 promilami alkoholu w organizmie. Drugim nieodpowiedzialnym kierującym był 47-letni mieszkaniec gminy Szczawin Kościelny, który seatem poruszał się mając ponad pół promila.

Bardzo niepokojąca jest tendencja wzrostowa zatrzymywanych kierowców, którzy prowadzą pojazdy pod działaniem alkoholu. Apelujemy o rozwagę i poczucie odpowiedzialności nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale również innych użytkowników dróg.

sierż.szt. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

 • KPP Gostynin

Gminny Program Rewitalizacji

Szanowni Państwo,

informuję, iż Gminny Program Rewitalizacji przyjęty Uchwałą Nr 264/LII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie, z dnia 31 stycznia 2017r. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina został poddany procedurze zmierzającej do uzyskania wpisu w wykazie Gminnych Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego. Procedura ta polega między innymi na ocenie dokumentacji stanowiącej załączniki do uchwały w sprawie GPR oraz diagnozy sytuacji kryzysowej wraz z z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji zgodnie z przyjętymi przez oceniających dwunastoma kryteriami oceny Programu. Eksperci powołani przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonali oceny Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gostynina. Niestety, zaproponowany przez Gostynin program działań rewitalizacyjnych oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, nie spotkał się z pozytywną oceną ekspertów z Warszawy. W uzasadnieniu do oceny wskazali tym samym na konieczność kompleksowego przemodelowania założeń do rewitalizacji planowanej do realizacji w Gostyninie, tak aby docelowo możliwym było uzyskanie wpisu w wykazie oraz ubieganie się Miasta o dofinansowanie zewnętrzne do działań rewitalizacyjnych.

 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

Kolejne próby oszustw „na wnuczka”

Wczoraj (24.04.) dyżurny gostynińskiej Policji został powiadomiony przez trzy mieszkanki powiatu gostynińskiego o kolejnych próbach wyłudzeń pieniędzy metodą  „na wnuczka”. Schemat rozmowy z oszustem wyglądał tak samo – spowodowanie wypadku przez rzekomego syna kobiety. Na szczęście seniorki szybko zorientowały się, że mają do czynienia z oszustem i przerwały połączenia. Następnie o całej sytuacji powiadomiły policjantów oraz swoich najbliższych.

Ponownie apelujemy i przypominamy, że:
- zawsze kierujmy się zasadą " ograniczonego zaufania",
- skontaktujmy się z innymi członkami rodziny w celu zweryfikowania "tragicznej" informacji , która miała być powodem pożyczki,
- pamiętajmy, aby zawsze o swoich podejrzeniach powiadomić Policję,
- ostrzegajmy seniorów i mówmy im, co należy robić w takich sytuacjach,
- przy próbie podszywania się pod funkcjonariuszy - natychmiast należy skontaktować się z najbliższą jednostką policji. Policjanci nigdy nie proszą o branie kredytów w ramach pomocy w działaniach operacyjnych ! Żaden funkcjonariusz nie może też żądać ani przyjmować pieniędzy za prowadzoną sprawę.
- zawsze upewnijmy się, że w prawidłowy sposób rozłączyliśmy rozmowę z naszym rzekomym krewnym, który potrzebuje pomocy. Dopiero jak będziemy pewni, że rozmowa jest całkowicie zakończona a w słuchawce słychać poprawny sygnał rozłączenia (najlepiej odczekać jeszcze dla bezpieczeństwa 2- 3 minuty) i dopiero wtedy można wybrać kolejny numer np. na policję.
 
sierż.szt. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

Boiska "Orlik" nieczynne 3 maja

Informujemy, że wszystkie boiska "Orlik" w Gostyninie będą nieczynne w dniu 3 maja br. (środa). Za utrudnienia przepraszamy.

Udany powrót po zimowej przerwie młodzików Mazura

Po zimowej przerwie do rywalizacji w niedzielę, 23 kwietnia 2017 r. powrócili Młodzicy Mazura Gostynin U-12.

W meczu 13 kolejki podopieczni trenera Pawła Kowalskiego wygrali 5:1 z Pegazem Drobin. W tabeli młodzi piłkarze zajmują 3 miejsce.

Mazur Gostynin - Pegaz Drobin 5:1

Strzelcy bramek: 2x Igor Solarski 1x Jakub Bugdał, Krystian Różycki, Kacper Rybiński

Skład wyjściowy: Figaszewski - Smyczyński, Olszanowski, Milczarek - Wysocki, Gajewski (c), Bugdał, Rutkowski - Solarski Rezerwowi: Uliczny, Wiliński, Różycki, Ostrowski, Pieniążek, Rybiński, Cichocki

 • Mazur Drobin
 • Mazur Drobin
 • Mazur Drobin

Przedszkolaki przezorne na drodze

W Miejskim Przedszkolu nr 4 w Gostyninie spotkały się oprócz gospodarzy przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 2, nr 5, z Akademii Przedszkolaka w Gostyninie i z Samorządowego Przedszkola w Łącku.

Jury w skład którego weszli między innymi: zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska, Starosta Gostyniński Tomasz Matuszewski, jego zastępca Jan Krzewicki, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie miało trudne zadanie oceniania pięcioosobowych grup, gdyż poziom uczestników konkursu był bardzo wyrównany.

Celem spotkania było zaprezentowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa, zarówno tego na drogach, jak i w życiu codziennym. Dzieci świetnie odpowiadały na zadawane przez prowadzącą pytania, a także układały podzielone obrazki w całość, odgadywały znaki drogowe i ich znaczenie.

Przerywnikami podczas konkursu były występy poszczególnych grup przedszkolanych. Przedszkolaki recytowały wiersze i śpiewały piosenki, których tematem było oczywiście bezpieczeństwo.

Po zakończeniu konkursu jury zgodnie orzekło, że wszystkie dzieci zajęły równorzędne pierwsze miejsce, a także otrzymały wiele upominków. Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 - Teresa Ledzion zaprosiła wszystkich uczestników po części konkursowej, na poczęstunek.

 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"
 • Konkurs wiedzy "Bądź przezorny na drodze"

Drugie życie książek

Każda książka jest potrzebna. Wielu z nas ma w domach książki, które nie mieszczą się już na półkach, stoją w drugim rzędzie albo leżą w kartonach. Bywają takie, z których wyrosły już nasze dzieci, zostały dawno przeczytane, do których nie zamierzamy wracać. Może więc warto zrobić remanent w domowych księgozbiorach i uwolnić nasze książki. I przynieść je na Zamek Gostyniński, gdzie trafią w ręce tych, którym będą potrzebne. Właśnie w Zamku powstała pierwsza w Gostyninie półka bookcrossingowa. Można tam przynieść książki, które – z najrozmaitszych powodów – uznajemy za niepotrzebne i wymienić je na inne. Każda z przynoszonych do Zamku książek – zanim trafi na półkę – otrzyma swój unikalny numer BIP. Można dzięki niemu dowiedzieć się, przez kogo książka została uwolniona i jaką przebyła drogę, zanim znalazła się u nas. Każda osoba, która zechce skorzystać z zamkowej półki bookcrossingowej, będzie mogła również kupić kawę lub herbatę oraz pyszne ciasto z zamkowej kuchni. A także spojrzeć na panoramę miasta z zamkowego tarasu. Bookcrossing jest ogólnoświatową, społeczną formą popularyzowania czytelnictwa. To swoista ruchoma biblioteka, która nie ma siedziby, regałów i kart bibliotecznych. Jej pomysłodawcą jest amerykański programista komputerowy Ron Hornbaker, który w marcu 2001 roku założył stronę internetową, będącą pierwszym oficjalnym centrum bookcrossingu (po polsku termin ten przełożyć można jako wymiana książek, książko-krążenie, książka w podróży). Trzy lata później „Bookcrossing” znalazł się w słowniku Oxfordu. Liczba osób zarejestrowanych na stronie bookcrossing.com przekroczyła już 2,5 miliona książek – 10 mln z ponad 130 krajów. Bookcrosing w Polsce funkcjonuje od 2003 roku, ciesząc się rosnącą stale popularnością. Przeczytane książki mogą być zostawiane zarówno w miejscach publicznych (parkach, pociągach, tramwajach, sklepach, teatrach, kawiarniach, galeriach, kinach), ale przede wszystkim w miejscach specjalnie w tym celu przygotowanych – półkach, stolikach, regałach. A wszystko po to, po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. Ogólnopolskim koordynatorem bookcrossingu jest nauczyciel-bibliotekarz Jolanta Niwińska. Od 2004 roku polscy bookcrosserzy obchodzą Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek, podczas którego organizowane są liczne marsze i happeningi.

 • Bookcrossing
 • Bookcrossing

Regionalny turniej wiedzy o ruchu drogowym

Gostynińscy policjanci włączyli się w organizację Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, w którym biorą udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów. Eliminacje, składające się z testu wiedzy i umiejętności praktycznych, przeprowadzono w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym.

Organizatorami dzisiejszego (26.04.) turnieju było Starostwo Powiatowe w Gostyninie oraz miejscowe  ośrodki szkolenia kierowców. W organizację zaangażowali się również policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie oraz Sochaczewa.

W turnieju brały udział 4-osobowe drużyny z 12 szkół podstawowych oraz 3-osobowe drużyny z 9 szkół gimnazjalnych z terenu powiatu gostynińskiego, płockiego i sochaczewskiego.

Na regionalne eliminacje Turnieju BRD składają się etapy: teoretyczny, praktyczny i pierwszej pomocy. Test wiedzy składał się z 25 pytań z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego i 10 pytań dotyczących poruszania się po skrzyżowaniu. Test praktyczny obejmował rowerowy tor przeszkód i jazdę po miasteczku ruchu drogowego. Na zakończenie uczniowie w grupach sprawdzali swoją wiedzę z pierwszej pomocy.

Takie inicjatywy jak właśnie turniej wiedzy o ruchu drogowym jak najbardziej wpisują się ogólnopolską akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo”, której inicjatorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wyniki tegorocznej edycji szkół podstawowych:
I miejsce drużynowo: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie
I miejsce indywidualnie: Adrianna Tondera – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie
Wyniki tegorocznej edycji szkół gimnazjalnych:
I miejsce drużynowo: Gimnazjum w Nowym Miszewie (pow. płocki)
I miejsce indywidualnie: Arkadiusz Bojarski – uczeń Gimnazjum w Nowym Miszewie (pow. płocki)

sierż.szt. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

 • Regionalny turniej wiedzy o ruchu drogowym
 • Regionalny turniej wiedzy o ruchu drogowym
 • Regionalny turniej wiedzy o ruchu drogowym
 • Regionalny turniej wiedzy o ruchu drogowym
 • Regionalny turniej wiedzy o ruchu drogowym
 • Regionalny turniej wiedzy o ruchu drogowym

Majowy weekend 2017

Podczas weekendu majowego należy spodziewać się częstszych kontroli drogowych. Policjanci będą zwracać uwagę na stan techniczny pojazdów i sposób przewożenia pasażerów. Nie będzie taryfy ulgowej dla piratów drogowych nie przestrzegających ograniczeń prędkości czy wyprzedzających "na trzeciego". Funkcjonariusze będą też przeprowadzać liczne kontrole stanu trzeźwości kierowców.
Musimy jednak pamiętać, że nawet najlepiej zorganizowane i przeprowadzone działania policyjne nie są w stanie zapewnić każdemu bezpieczeństwa. To my sami musimy podnosić jego poziom przez kulturalną jazdę, zgodną z przepisami prawa.

Podczas wyjazdów weźmy też pod uwagę warunki pogodowe na drodze. Ładna pogoda sprawia, że wielu kierowców czuje się pewniej za kółkiem a przez to paradoksalnie rośnie liczba zdarzeń na drodze. Trzeba się też zawsze liczyć z opadami, a to jak wiemy pogarsza widoczność i znacznie wydłuża drogę hamowania pojazdów. Niezachowanie odpowiedniego odstępu, nadmierna prędkość, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych czy nieustępowanie pierwszeństwa, to najczęstsze przyczyny tragedii na drodze.

Przed wyjazdem w trasę zadbajmy o:
1.Dobry stan techniczny pojazdu.
2. Dokładne zaplanowanie trasy podróży, uwzględniające prognozy pogody.
3.Dobry stan psychofizyczny kierowcy (siadając za kierownicą bądźmy wypoczęci i trzeźwi!)
4. Zapewnienie sobie odpowiednio dużo czasu na dojazd na miejsce - nie można przewidzieć wszystkich zdarzeń na drodze.
5. Przerwy w podróży. Po dwóch – trzech godzinach jazdy należy obowiązkowo zrobić  co najmniej 15-minutową przerwę w bezpiecznym miejscu – na parkingu, przy motelu, na stacji paliw.
6. Bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi przestrzegając przepisów drogowych ale i pamiętając o zasadzie ograniczonego zaufania na drodze.
Policjanci przypominają o obowiązujących zakazach poruszania się po drogach pojazdów ciężarowych. W czasie weekendu majowego przepis ten obowiązuje: 30.04 (niedziela) i 02.05 (wtorek) w godz. 18-22 oraz 01.05 (poniedziałek) i 03.05 (środa) w godz. 8 -22.

 Bezpieczne mieszkanie
Zanim wyjedziemy z domu zadbajmy o to, by po powrocie z długiego weekendu nie spotkała nas nieprzyjemna niespodzianka i pomyślmy o tym, jak odpowiednio zabezpieczyć swoje mieszkanie. Nie ma idealnych zabezpieczeń przed włamaniem, ale sami możemy zminimalizować jego ryzyko. Najlepszym zabezpieczeniem mieszkania jest życzliwy sąsiad. Przed wyjazdem poprośmy więc zaprzyjaźnionego sąsiada, aby zwrócił uwagę na to, co dzieje się z naszym mieszkaniem podczas naszej nieobecności. Powierzmy sąsiadom lub znajomym komplet kluczy do naszego domu. Poprośmy, żeby co jakiś czas otworzyli okna i włączyli światło wieczorem, zabrali z wycieraczki gazetki reklamowe i wyjęli korespondencję ze skrzynki na listy.
Przed wyjazdem zamknijmy drzwi i okna, a w budynkach wolno stojących pamiętajmy o zamknięciu okien dachowych i piwnicznych, drzwi garażowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych, przez które złodziej może łatwo dostać się do naszego domu. Nie nagłaśniajmy informacji o planowanym wyjeździe i nie zostawiajmy tego rodzaju informacji na automatycznej sekretarce. Starajmy się nie pozostawiać w mieszkaniu wartościowych przedmiotów ani gotówki. Pamiętajmy też o tym, by zakręcić zawory z wodą i gazem.
Warto również pamiętać o zabezpieczeniu samochodu. Parkujmy w miejscu do tego wyznaczonym, dobrze oświetlonym i strzeżonym. Nie zostawiajmy bagażu i innych przedmiotów w widocznych miejscach wewnątrz pojazdu – najlepiej zabierać je ze sobą.


 

 • KPP Gostynin

Prognoza pogody na najbliższe dni

Przedstawiamy prognozę pogody na najbliższe dni w województwie mazowieckim.

Już od września Punkt Przedszkolny dla 50 dzieci

Szanowni Państwo!

Miło mi poinformować, iż w dniu 27 kwietnia br. została podjęta uchwała w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w obecnym Gimnazjum nr 1 ul. Polna 36. Przypomnę ,że od września Gimnazjum stanie się Szkołą Podstawową nr 5.
Na powstanie punktu zostały przeznaczone środki w wysokości 436.280,00 zł.
O szczegółach inwestycji poinformuję na majowej konferencji prasowej.

Z wyrazami szacunku
Paweł Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina

 • Gimnazjum nr 1 w Gostyninie

Komunikat

W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi dzisiejsze zawody (28.04.2017r.) pn. ”Biegi Terenowe z okazji Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja" przełożone zostają na 05.05.2017 r. (piątek).
Program zawodów pozostaje bez zmian.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 • MOSiR

„25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”

W dniach 29 marca – 26 kwietnia 2017 r. w placówkach oświatowych na terenie miasta Gostynina odbyły się eliminacje miejskie XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”, którego organizatorem jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.

W dniu 27 kwietnia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs.

Wyniki konkursu:

I grupa (autorzy w wieku od 6. do 9. r.ż.):

Wiktoria Tyszkiewicz Szkoła Podstawowa Nr 3

Julia Nowacka Szkoła Podstawowa Nr 3

Zuzanna Koczaska Szkoła Podstawowa Nr 3

II grupa (autorzy w wieku od 10. do 13. r.ż.):

Natalia Kusiak Szkoła Podstawowa Nr 3

Maja Czapik Szkoła Podstawowa Nr 3

Szymon Zarzycki Szkoła Podstawowa Nr 3

III grupa (autorzy w wieku od 14. do nieukończonego 18. r.ż.):

Natalia Kowalczyk Gimnazjum Nr 1

IV grupa /uczniowie i wychowankowie świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych i specjalnych

ośrodków szkolno-wychowawczych, którzy nie ukończyli 18 r. ż./:

Weronika Lewandowska MPWDdD "Bartek"

Kacper Goliszewski MPWDdD "Bartek"

Julianna Gospodarowicz MPWDdD "Bartek"

Komisja postanowiła zakwalifikować do szczebla powiatowego konkursu prace w/w autorów.

 • Wiktoria Tyszkiewicz SP nr 3
 • Julia Nowacka SP nr 3
 • Zuzanna Koczaska SP nr 3
 • Natalia Kusiak SP nr 3
 • Maja Czapik SP nr 3
 • Szymon Zarzycki SP nr 3
 • Natalia Kowalczyk Gimnazjum nr 1
 • Weronika LewandowskaMPWDdD "Bartek"
 • Kacper Goliszewski MPWDdD "Bartek"
 • Julianna Gospodarowicz MPWDdD "Bartek"

PKP informuje: na przejazdach kolejowych w Gostyninie jest bezpiecznie

„Na linii kolejowej Kutno – Płock m.in. na odcinku Sierakówek – Gostynin, ze względu na prowadzone roboty, do 30 kwietnia wstrzymany został ruch pociągów. Na trzech przejazdach obsługiwanych przez dróżników, czasowo zawieszono obsługę. Przejazd samochodów przez tory odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu drogowego“ - poinformował Mirosław Siemieniec rzecznik prasowy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

„Na trasie kursują tylko pociągi techniczne z ograniczoną prędkością. Pociąg przejeżdża przez drogę po wstrzymaniu ruchu samochodów. Kierujący pociągiem zachowuje szczególną ostrożność przy dojeździe. Na trasie - najczęściej w nocy, odbywa się również transport materiałów. Wówczas dróżnicy znajdują się na posterunkach i obsługują rogatki“ - wyjaśnił rzecznik PKP.

źródło: gostynin.info

Informacja o dzierżawie w trybie bezprzetargowym

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce     nieruchomościami  (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od  dnia 27 kwietnia 2017 roku  na okres 21 dni na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Płockiej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Miasta Gostynina          
mgr Paweł Witold Kalinowski    
 
  
                                                                
Gostynin, dnia 27 kwietnia 2017 r.

Osiedle Zalesie też będzie miało plac zabaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (28.04.2017r.)  zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw na osiedlu Zalesie.

W ramach realizacji tego zadania posadowione zostaną urządzenia takie jak:
1.huśtawka wagowa
2. huśtawka podwójna dwuosobowa
3. bujak ( zabawka na sprężynie)
4. karuzela z kierownicą
5. zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią
6. tablica informacyjna dla urządzeń zabawowych
7. zestaw do ćwiczeń na pylonie - biegacz i orbitrek
8. zestaw do ćwiczeń na pylonie - surfer i twister
9. tablica informacyjna z regulaminem korzystania z zestawów do ćwiczeń.

Oferty należy składać do 8 maja 2017 do godz. 12.00.

Wykonanie zadania powinno zostać zakończone do 10 czerwca 2017r.

Burmistrz żegnał tegorocznych maturzystów LO

28 kwietnia z murami Liceum Ogólnokształcącego w Gostyninie żegnali się tegoroczni maturzyści. Podczas uroczystego zakończenia roku, po przekazaniu sztandaru szkoły przedstawicielom z klasy młodszej, Pani Dyrektor Anna Banach-Janicka w ciepłych słowach oraz z dawką humoru wspominała swoich uczniów. Najlepsi licealiści otrzymali nagrody i życzenia kolejnych sukcesów.

Uczestniczący w uroczystości Burmistrz Paweł Kalinowski życzył abiturientom wytrwałości w dążeniu do celu i dobrych wyborów w przyszłości, a najlepszej uczennicy wręczył nagrodę. W pożegnaniu uczniów brali udział również Szymon Szczypawka ze Starostwa Powiatowego w Gostyninie oraz Pan Andrzej Reder.

 • Zakończenie roku szkolnego LO
 • Zakończenie roku szkolnego LO
 • Zakończenie roku szkolnego LO
 • Zakończenie roku szkolnego LO
 • Zakończenie roku szkolnego LO
 • Zakończenie roku szkolnego LO
 • Zakończenie roku szkolnego LO
 • Zakończenie roku szkolnego LO
 • Zakończenie roku szkolnego LO
 • Zakończenie roku szkolnego LO
 • Zakończenie roku szkolnego LO
 • Zakończenie roku szkolnego LO
 • Zakończenie roku szkolnego LO
 • Zakończenie roku szkolnego LO
 • Zakończenie roku szkolnego LO
 • Zakończenie roku szkolnego LO
 • Zakończenie roku szkolnego LO
 • Zakończenie roku szkolnego LO
 • Zakończenie roku szkolnego LO

LVII sesja Rady Miejskiej - relacja video

Zapraszamy do obejrzenia relacji z video z LVII sesji Rady Miasta VII kadencji, która odbyła się 27 kwietnia br.

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja na temat aktualnej sytuacji realizacji inwestycji Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”.

6. Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Gostynin za 2016 rok.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej.

8. Informacja o realizacji programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.

9. Informacja na temat rozstrzygniętych na 2017 rok konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych (które organizacje i na jakie projekty otrzymały dofinansowanie, kwoty dofinansowania, które organizacje i dlaczego nie otrzymały dofinansowania), porównanie z rokiem 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 250/XLVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych jednorodzinnych ogrzewanych wyłącznie olejem opałowym, gazem, biomasą, energią elektryczną, poprzez pompy ciepła lub przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu Gostynińska Karta Seniora.

13. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.

14. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 254/L/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.

15. Przyjęcie protokołu z LIV, LV sesji Rady Miejskiej.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Sprawy różne.

18. Zamknięcie obrad.

Juniorzy Mazura wygrywają drugi mecz. Za nami półmetek ligi

W środę, 3 maja 2017 r. w 7 kolejce rozgrywek 1 Ligi Wojewódzkiej juniorzy Mazura Gostynin U-17 wygrali na własnym boisku z Drukarzem Warszawa 2:0. Nasz zespół na półmetku rozgrywek zajmuje piąte miejsce z sześcioma punktami.

Mecz bardzo dobrze ułożył się dla podopiecznych trenera Arkadiusza Szulczewskiego, w 11 minucie po podaniu od Jakuba Stachowskiego na 1:0 trafił Patryk Gronalewski. Mazur podwyższył wynik spotkania w drugiej połowie, w 63 minucie Gronalewski zaliczył asystę a do bramki trafił w sytuacji sam na sam z bramkarzem rywali Eryk Przybylski. Mazur miał kilka sytuacji do podwyższenia wyniku, jednak zabrakło skuteczności. Nasi juniorzy zagrali kolejne dobre spotkanie, walcząc o każdą piłkę na każdym centymetrze boiska i co najważniejsze, po pierwszym zwycięstwie ze Spartą Mochowo zdobyli komplet punktów po raz drugi w tym sezonie.

SKRÓT MECZU: https://www.youtube.com/watch?v=RmnvX2Gp8_s&feature=youtu.be

Kolejny mecz juniorów to wyjazdowa potyczka w 8 kolejce w Warszawie z Agrykolą, w sobotę, 6 maja 2017 r. Będzie to już pierwszy z meczów rewanżowych w rundzie wiosennej sezonu 2017 1 Ligi Wojewódzkiej.

Mazur Gostynin U-17 – Drukarz Warszawa U-17 2:0

Bramki: 11' Patryk Gronalewski, 63' Eryk Przybylski

Mazur: Hubert Borowy – Dominik Staniszewski, Jan Kostkiewicz, Mateusz Kłosiński, Michał Węglewski (69' Adam Kowalów) – Jakub Stachowski, Dariusz Kurkowski (71' Mateusz Łuczak), Mateusz Ostrowski, Patryk Gronalewski – Kacper Olszewski (76' Paweł Znyk), Eryk Przybylski; trener: Arkadiusz Szulczewski, kierownik drużyny: Witold Borowy


 

 • Mazur juniorzy - druga wygrana
 • Mazur juniorzy - druga wygrana
 • Mazur

Obchody 226. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3. Maja

Miejskie uroczystości obchodów 226. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3. Maja rozpoczęły się w dniu wczorajszym (3.05.2017r.) Mszą św. w kościele Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła, podczas której homilię wygłosił ks. Adam Brzeziński. Po zakończonym nabożeństwie delegacje złożyły kwiaty i wiązanki oraz zapaliły znicze pod pomnikiem Jana Pawła II. Następnie wszyscy przemaszerowali pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie głos zabrał Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, który m.in. powiedział: - Wartości zawarte w pierwszej pisanej Konstytucji w Europie stały się podstawą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Dzisiaj niech będa dla nas wszystkich najważniejszym wzorem do naśladowania.

Po wystąpieniu Burmistrza delegacje złożyły kwiaty i wiązanki przy pomnik