Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Obrady LII sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Gostyninie

W dniu 31 stycznia 2017 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady LII sesji Rady Miejskiej VII kadencji

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostyninie na 2017 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2017 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gostynina do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej Gostynina.

12. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na 2017 rok.

13. Przyjęcie protokołu z XLVII, XLIX i L sesji Rady Miejskiej.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad.

Dofinansowanie na wymianę pieców węglowych

Szanowni Państwo,

w ostatnich tygodniach media ogólnokrajowe poświęcają wiele uwagi problemom związanym z pogarszającym się stanem powietrza w wielu miastach Polski. Korzystne położenie naszego miasta wśród lasów nie gwarantuje, że sytuacja ta nas zupełnie nie dotyczy. Niejednokrotnie w rozmowach ze mną jak i z pracownikami Urzędu Miasta Gostynina sygnalizują Państwo, że działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Gostyninie, szczególnie w sezonie grzewczym, są wręcz konieczne do przeprowadzenia.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w zakresie poprawy jakości powietrza w Gostyninie, podjąłem decyzję o przystąpieniu do prac nad projektem, który pozwoli mieszkańcom otrzymać dofinansowanie na wymianę dotychczas używanych pieców węglowych na bardziej ekologiczne piece gazowe, olejowe lub na biomasę.

W ramach planów realizacji przedsięwzięcia wsparciem mogą zostać objęci właściciele domów jednorodzinnych z terenu Miasta Gostynina, którzy zadeklarują chęć przystąpienia do Projektu.

Środki na modernizację pieców pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dofinansowanie według dokumentacji konkursowej wynosi do 75% wydatków kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł na jedno indywidualne źródło ciepła. Zwracam uwagę, że zgodnie ze stanowiskiem WFOŚiGW wydatek kwalifikowany stanowią koszty wymiany dotychczasowego pieca oraz zakup i montaż nowego pieca wraz z podajnikiem na biomasę lub zbiornikiem oraz czujki czadu, natomiast modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, tj. wymiana grzejników, rur, termostatów, etc. stanowią wydatki niekwalifikowane, więc (w przypadku konieczności ich wymiany) muszą zostać poniesione przez mieszkańca miasta samodzielnie. Ponadto zwracam uwagę, iż WFOŚiGW nie przewiduje w tym roku naborów dla beneficjentów indywidualnych.

Wszystkich zainteresowanych wymianą pieca węglowego, pieca na miał lub kuchni węglowej zachęcam do kontaktu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, tel. 24 236 07 42, e-mail:  mwoznicka@gostynin.pl oraz zapraszam do złożenia deklaracji przystąpienia do Programu.

Z wyrazami szacunku
Paweł Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina

 • Wymiana pieców węglowych

Potrafisz prowadzić zajęcia sportowe? Ogłaszamy nabór na animatorów

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza nabór na animatorów organizujących i prowadzących zajęcia sportowe oraz sportowo-rekreacyjne na obiektach sportowych powstałych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Gostyninie. Nabór jest adresowany do nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie sportu.

Lokal mieszkalny przy ul. Zazamcze do wynajęcia od zaraz

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że posiada do wynajęcia lokal mieszkalny przy ul. Zazamcze o powierzchni użytkowej 44,66 mkw., składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Najem przedmiotowego lokalu jest na warunkach określonych Ustawą z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2071) tj. jednym z warunków uzyskania przydziału mieszkania jest wpłacenie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.
Osoby zainteresowane najmem proszone są o pobranie i złożenie wniosku o wynajem lokalu w administracji MTBS ul. Bierzewicka 14A w Gostyninie w godz. 8.00-14.00 - w terminie do dnia 2 lutego 2017r.
Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję mieszkaniową zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz.U. z 2015r. poz.207l) i Regulaminem przyznawania mieszkań Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o.
Wszelkich informacji udziela administracja MTBS - tel. 24 235 24 83 lub 24 235 35 72.

Wybierz lekturę Narodowego Czytania 2017

Na początku września 2017 roku odbędzie się kolejna edycja Narodowego Czytania. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zaproponował, aby lekturę na to wyjątkowe spotkanie wybrali Polacy.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przesłaniem, dostępnym na stronie www.prezydent.pl, w którym Prezydent Andrzej Duda zwrócił się do wszystkich z prośbą o wzięcie udziału w wyborze książki na Narodowe Czytanie 2017.

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w głosowaniu. Aby oddać głos, należy wybrać jeden z poniższych tytułów, umieścić go w temacie e-maila i wysłać na adres: narodoweczytanie@prezydent.pl.

Oddać głos na wybrany tytuł można do 15 lutego br. Ogłoszenie wyniku głosowania zostanie przedstawione przez Prezydenta Andrzeja Dudę w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego 21 lutego 2017 roku.

Tytuły dzieł:

• Stefan Żeromski – Przedwiośnie,
• Henryk Rzewuski – Pamiątki Soplicy,
• Juliusz Słowacki – Beniowski,
• Stanisław Wyspiański – Wesele.


Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Masz azbest, zgłoś to jak najszybciej

Urząd Miasta Gostynina przystąpił do opracowania aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Gostynina w latach 2008-2032” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 142/XXIII/08 z dnia 21 lipca 2008 r. Aktualizacja będzie polegała m.in. na włączeniu do programu obiektów, które nie były dotychczas w nim ujęte. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości, na których występują wyroby azbestowe o kontakt z Urzędem Miasta Gostynina - Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Parkowa 22 – pokój nr 1 – celem weryfikacji danych zawartych w programie.
Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2017r.

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tj.:

Do 31 marca 2017 r. należy złożyć wykaz informacji o korzystaniu ze środowiska za 2016 r. i wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa

49 1240 1037 1111 0000 0692 3855

UWAGA !!!

W przypadku udziału w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, należy uiścić opłatę za przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych i złożyć informację o wysokości naliczonej opłaty;

Jeżeli naliczona opłata za każdy rodzaj korzystania ze środowiska za 2016 r. nie przekracza 100 zł, nie składamy wykazu informacji, co jednak nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

W związku ze zmianą art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672, z późn. zm.), wprowadzoną art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r,. poz. 2255) od 1 stycznia 2017 r. podmioty korzystające ze środowiska nie przedkładają wykazów informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł. Powyższe zwolnienie dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat należnych opłat za rok 2016.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego programu EkoPłatnik, udostępnionego na stronie internetowej www.wcm.mazovia.pl w pkt 6.05 Opłaty za korzystanie ze środowiska, który służy do naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska i sporządzenia wykazu informacji.

Bezpośredni link do programu https://ekoplatnik.mazovia.pl:8443/ekopl/login?0.

Do 15 marca 2017 r. należy złożyć za rok 2016 roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi i wnieść opłatę produktową na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
95 1240 1037 1111 0010 6029 9959

Do 15 marca 2017 r. należy złożyć za rok 2016 roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej w zakresie produktów: olejów i opon i wnieść opłatę produktową na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
31 1240 1037 1111 0000 0698 8102

Do 15 marca 2017 r. należy złożyć sprawozdania bateryjne za rok 2016 i wnieść opłatę produktową, opłatę depozytową i środki na publiczne kampanie edukacyjne na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
96 1240 1037 1111 0010 3123 5928

Do 31 stycznia 2017 r. należy wnieść za rok 2016 środki na publiczne kampanie edukacyjne
z tytułu wprowadzenia do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
16 1240 6292 1111 0010 7147 9577

Do 15 marca 2017 r. należy wnieść za rok 2016 opłatę produktową z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania, odzysku i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
16 1240 6292 1111 0010 7147 9577

Do 15 marca 2017 r. należy wnieść za rok 2016 opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
83 1240 6292 1111 0010 7147 9535

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać: nazwę i regon płatnika, okres, za który dokonywana jest wpłata oraz rodzaj opłaty:

opłata produktowa – opakowania (OP OPAK)

opłata produktowa – produkty (OP PROD)

baterie i akumulatory opłata produktowa (BiA OP)

baterie i akumulatory opłata depozytowa(BiA OD)

baterie i akumulatory kampania edukacyjna(BiA PKE)

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - publiczne kampania edukacyjna (ZSEiE PKE)

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - opłata produktowa (ZSEiE OP)

recykling pojazdów (RP)

Informacje na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w zakresie sprawozdawczości można znaleźć na stronie www.gios.gov.pl.

Więcej informacji, w tym wzory wykazów i sprawozdań oraz numery kont można znaleźć na stronie http://www.wcm.mazovia.pl pkt 6 Opłaty środowiskowe.

Zmiana terminu spektaklu "Eksperyment Adam i Ewa"

Z przyczyn niezależnych od organizatora, zostaje zmieniony termin spektaklu „Eksperyment Adam i Ewa”. Nowy termin podany zostanie w najbliższym czasie.

Opowiadając Historię Stworzenia Mark Twain pisze o sobie  i o swojej żonie. Być może, dlatego jego Adam i Ewa to postaci żywe, pełne temperamentu i na wskroś współczesne, a relacje pomiędzy nimi to kwintesencja spontanicznego poczucia humoru.
 
Pomiędzy światem, z kobiecego i – wręcz przeciwnie – z męskiego punktu widzenia, stoi Wąż, Szatan, Demiurg, który może zmienić bieg życia wielu… Ale, po raz kolejny, okazuje się, że Ewa (nawet wtedy, gdy zrywa zakazane jabłka z Drzewa Wiadomości) jest zdecydowanie inteligentniejsza i… mądrzejsza od swojego towarzysza. I tak naprawdę, to ona, jako przyczyna sprawcza stoi u początku każdego nowego zdarzenia we wszechświecie. Ostatecznie zrozumie to też i Adam, który przyznaje w puencie przedstawienia: Gdziekolwiek była ona, tam był Raj. Niespodzianką jest zaskakująca forma spektaklu: brak „czwartej ściany”, a także dialog z publicznością, nawiązuje do tradycji kabaretu. Wspaniały, literacki język nadaje spektaklowi szlachetności i sprawia, że dzieło jest ponadczasowe.

SPEKTAKL TEATRALNY „Eksperyment Adam i Ewa”
reżyseria: Tomasz Mędrzak
scenografia: Tatiana Kwiatkowska
ilustracja muzyczna: utwory Fryderyka Chopina
występują: Agnieszka Sitek i Tomasz Mędrzak

NOWY TERMIN PODANY ZOSTANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE / Sala widowiskowa MCK w Gostyninie

Bilety: przedsprzedaż 25 zł, w dniu spektaklu 30 zł

 • Spektakl "Eksperyment Adam i Ewa"

„Dzień odblasków w powiecie gostynińskim”

W dniu 25.01.2017 roku na terenie powiatu gostynińskiego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w ramach ogólnopolskiej akcji pn. „Dzień odblasków” wręczali pieszym oraz kierowcom podczas prowadzonych kontroli odblaski. Łącznie rozdano kilkaset elementów odblaskowych. Przy okazji policjanci zwracali uwagę na to jak ważne jest aby pieszy był widziany na drodze przez kierowcę. Nawet niewielki element odblaskowy może uratować życie pieszemu. Szczególnie ważne jest to w terenie gdzie nie ma oświetlenia, a pieszy porusza się w pobliżu jezdni. Przypominamy też, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pieszy poruszający się poza terenem zabudowanym po zmierzchu obowiązkowo musi posiadać widoczne elementy odblaskowe.

Rozdawanie elementów odblaskowych jest jednym z wielu działań Policji mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

asp. Grzegorz Kuźnicki – KPP Gostynin

Roczny plan Zamówień Publicznych na 2017r.

Roczny plan planowanych postępowań przetargowych w 2017 roku przedstawia się następująco:

Modernizacja drogi gminnej w ulicy Floriańskiej w Gostyninie

Roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie drogi miejskiej – ul. Floriańskiej wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z ul. Stodólną, ul. Kujawy, ul. Solidarności w Gostyninie, przebudowa odcinka ul. Kujawy i Solidarności, wykonanie utwardzenia na działce nr ewid. 2806/7 oraz przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną przebudową drogi miejskiej.

Wymagany termin realizacji: do dnia 31 sierpnia 2017r.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.umgostynin.bip.org.pl/?tree=3240

 • ul. Floriańska

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o marznących opadach występujących na terenie województwa mazowieckiego.

Walne zebranie sprawozdawcze OSP

W ubiegłą sobotę – 28.01.2017r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Floriańskiej w Gostyninie.

Karol Podleśny - prezes OSP opowiedział zebranym na spotkaniu o zakupionym sprzęcie ratowniczo-gaśniczym za około 35 tys. zł. Urząd Miasta Gostynina i Komenda Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej pomogły w tym zakupie. OSP już może się pochwalić samochodem operacyjnym Opel Astra z 2007 roku.

Prezes Karol Podleśny w sprawozdaniu z działalności za 2016 rok podkreślił, że można ten rok uznać za dobry dla Ochotniczej Straży, gdyż plasuje się ona na wysokich pozycjach w zakresie bezpieczeństwa. Strażacy brali w 80. akcjach. Prezes wyjawił zebranym, że chciałby aby w budynku OSP stworzyć np. Centrum dla Seniora.Burmistrz Paweł Kalinowski uznał tę propozycję za interesującą i oznajmił, że miasto jest otwarte na współpracę. Ponadto gospodarz naszego miasta podziękował ochotnikom za służbę na rzecz społeczeństwa i życzył dalszych sukcesów.

Asp. szt. Tomasz Cichocki – „Najpopularniejszy Dzielnicowy 2016 roku”

Konkurs na „Najpopularniejszego Dzielnicowego 2016 roku” został rozstrzygnięty. W tym roku ten zaszczytny tytuł otrzymał asp. szt. Tomasz Cichocki, natomiast jako drugi na podium uplasował się dzielnicowy z PP w Pacynie mł.asp. Adam Kucharski.
W tym roku mieszkańcy powiatu gostynińskiego swoje głosy mogli oddawać za pomocą ankiet papierowych oraz sond internetowych zamieszczonych na stronach gostynińskiej komendy, portalu Gostynin.info oraz Gostynin.24.
16 stycznia br. komisja konkursowa w składzie: Anna Florczak, Andrzej Adamski, Rafał Gościniak, kom. Jarosław Licnerski, asp. szt. Piotr Lemański i sierż.szt. Dorota Słomkowska podliczyła wszystkie ankiety oraz wyniki sond internetowych. Największą liczbę głosów otrzymał asp. szt. Tomasz Cichocki, który opiekuję się rejonem VI, w skład którego wchodzi m.in. Sokołów, Białotarsk, Rybne, Budy Kozickie, Leśniewice czy Sieraków. Drugie miejsce na najpopularniejszego dzielnicowego zajął dzielnicowy z terenu gminy Pacyna – mł .asp. Adam Kucharski.
Mieszkańcy w anonimowych ankietach, oddając głos na „swojego” kandydata, wyrażali podziękowania za codzienną służbę, pomoc i zaangażowanie policjantów.
Dzisiaj (27.01.) w świetlicy gostynińskiej komendy w obecności Komendanta Powiatowego Policji insp. Zbigniewa Włodkowskiego oraz Starosty Gostynińskiego Tomasza Matuszewskiego policjantom wręczono wyróżnienia i nagrody.

Premiera filmu "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim

W piątek 27 stycznia br. w Zamku Gostynińskim odbył się pokaz premierowy filmu pt. "Poczekalnia”, który był realizowany przez Grupę Filmową 07 wraz z Agencją Rozwoju i Promocji "Zamek" Sp. z o.o., twórcami, aktorami, statystami mieszkańcami Gostynina, którzy brali udział w tym przedsięwzięciu.
Grupa Filmowa 07, to miłośnicy dobrego kina, tworzący filmy niezależne pokazujące wartości zagubione i pomijane - treści, które są pomostem między historią, a współczesnością.
Film "Poczekalnia" ukazuje perypetie zakochanej pary, która musi podejmować mądre wybory. Częścią filmu jest historia Zamku Gostynińskiego ukazana przez pryzmat więzionej tam rodziny Szujskich.
Zdjęcia do filmu "Poczekalnia" realizowane były w Zamku Gostynińskim. Producentem filmu była Agencja Rozwoju i Promocji Zamek Sp. z.o.o.

Spotkanie otworzyła prezes Zamku Gostynińskiego - Aleksandra Balcerzak. Pani Prezes podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w postanie filmu. Wypowiedzi pozostałych mówców były przekazywane z pewną dozą humoru.

O swoich wrażeniach podczas tworzenia "Poczekalni" opowiadała również reżyser Martyna Kisio.

Burmistrz Paweł Kalinowski, podziękował autorom i uczestnikom filmu wręczając im piękne róże. Sam został obdarowany jedną z nich, za udział w filmie.

 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim
 • Film "Poczekalnia" w Zamku Gostynińskim

Burmistrz Paweł Kalinowski o zmianach związanych z reformą oświaty (wideo)

W trakcie dzisiejszej sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Paweł Kalinowski - Burmistrz Gostynina opowiadam o zmianach jakie nas czekają w związku z wprowadzoną ustawą.

Burmistrz nie ma możliwości organizacji staży w Urzędzie Miasta

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy 27 stycznia br. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Powiatowej Rady Rynku Pracy. W spotkaniu wzięła udział zastępca Burmistrza - pani Halina Fijałkowska, która wchodzi w skład Rady.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym do spraw pracy w zakresie polityki rynku pracy w powiecie gostynińskim. Zadaniem jej jest inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia. Ze względu na wysokie bezrobocie na naszym terenie jednym z priorytetów jest zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz absolwentów szkół na staże.

Urząd Pracy w tym roku oferuje możliwość odbycia staży przez dużą grupę stażystów. Są przewidziane staże dla ponad 500 osób.

- Mógłbym zatrudnić znaczną ilość młodych osób pozostających bez pracy, lecz mam ograniczone możliwości w tym zakresie, z uwagi na zmiany w budżecie miasta i zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia. Moje działania po uchwaleniu przez Radę Miasta budżetu ograniczyły się jedynie do złożenia wniosku o zatrudnienie tylko 6 osób do robót publicznych, co stanowi zaledwie ułamek naszych potrzeb. W latach wcześniejszych w ramach robót publicznych znajdowało zatrudnienie kilkadziesiąt osób i zapewniony był dla nich front robót. Obecnie miasto nie wykorzystuje potencjału, który oferuje Urząd Pracy. Mam nadzieję, że w przyszłości radni przychylniej spojrzą na młode osoby szukające pracy, co w efekcie będzie skutkowało zmniejszeniu bezrobocia – powiedział Burmistrz Paweł Kalinowski.

Wywiad z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim (wideo)

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Burmistrzem Miasta Gostynina. Jest to pierwszy wywiad w roku 2017 z którego dowiecie się Państwo m.in. o planach inwestycyjnych i sytuacji w spółkach miejskich.

Uchwała w sprawie Karty Seniora zaskarżona przez Wojewodę

Uchwałą Rady Miejskiej z 29 września 2016 roku przyjęto program Gostynińska Karta Seniora. Wojewoda Mazowiecki w październiku ub. roku w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność kilku zapisów uchwały podjętej głosami większości radnych Inicjatywy dla Gostynina. W listopadzie radni zmienili uchwałę uwzględniając uwagi wojewody (m.in dotyczące zameldowania osób korzystających z karty i posiadania zdolności do czynności prawnych).

Jednak po wnikliwej analizie organ nadzoru powziął kolejne wątpliwości co do zgodności z prawem w/w uchwały skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Rady Miasta.

Zastrzeżenia Wojewody dotyczą trybu ogłoszenia wejścia w życie przedmiotowej uchwały oraz sposobu jej realizacji, albowiem niektóre ustalenia zawarte w w/w dokumencie leżą w kompetencji Burmistrza.

W przyjętej uchwale został ustalony wzór Karty Seniora, zawierający logo Stowarzyszenia Inicjatywa dla Gostynina, co wydaje się naruszeniem zasad demokracji poprzez promowanie się w/w Stowarzyszenia ze środków publicznych, pomijając fakt, że warunki ubiegania się o otrzymanie karty i jej ostateczny wygląd pozostają w kompetencji Burmistrza, jako organu wykonawczego.

- W związku z powyższym oczekuję głównie od radnych z Klubu IdG ponownego rozważenia zapisów tejże uchwały lub poddaniu jej pod rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – powiedział Burmistrz Paweł Kalinowski.

Akademia zaprasza do sekcji łyżwiarstwa szybkiego

Akademia "ZWOLEŃ-TEAM" realizuje od roku szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz dorosłych w zakresie wrotkarstwa szybkiego /w tym rekreacyjnego/ na terenie Miasta Gostynina oraz Gminy Gostynin. Od nowego roku 2017 U.K.S. zaoferował uczestnikom nową aktywność fizyczną - sekcję "łyżwiarstwa: rekreacyjnego i szybkiego".
Osoby chętne, które chcą spróbować swych sił zarówno we wrotkarstwie: rolkach, bądź łyżwiarstwie mogą zgłosić swój udział poprzez:

stronę www: www.zwolen-team.pl
e-mail: uks.zwolenteam@wp.pl
fb: Uks Zwoleń-Team
tel. 24 235 37 86

Poglądowe filmy z treningów:
https://www.youtube.com/watch?v=UbGQHVlKfyw

https://www.youtube.com/watch?v=7QpZmXIlWek&t=26s

https://www.youtube.com/watch?v=xdgl97spTAk&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=8gYjcLuwC60

https://www.youtube.com/watch?v=Oj_NjmJag8E

https://www.youtube.com/watch?v=rZmHdAGQYEA

https://www.youtube.com/watch?v=eKWmbVT_gRs

Dofinansowanie na wymianę pieców węglowych - zmiana terminu składania deklaracji!

W związku z informacją zamieszczoną na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącą skrócenia terminu naboru wniosków w ramach Programu „OA-8 Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”, prosimy wszystkich mieszkańców Gostynina zainteresowanych wymianą pieca na gazowy, olejowy bądź na biomasę do składania deklaracji w terminie do 3 lutego 2017 r.  Deklarację składać można w  Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, tel. 24 236 07 42, ul. Parkowa 22, pokój numer 1.

Podsumowań działań krajowych pn. „Pasy” na terenie powiatu gostynińskiego.

W dniu 26 stycznia br. w związku z ogólnokrajowymi działaniami pn. „Pasy” gostynińscy policjanci takie działania na terenie powiatu gostynińskiego. Celem akcji było zwrócenie szczególnej uwagi na korzystanie przez kierujących i pasażerów z pasów bezpieczeństwa oraz stosowania odpowiednich urządzeń do przewozu dzieci. Podczas działań skontrolowano 35 pojazdów, ujawniono 25 naruszeń przepisów ruchu drogowego. Wobec 8 kierujących policjanci zastosowali mandaty karne.

W związku z tym, że przestrzeganie obowiązku korzystania przez kierujących i pasażerów z pasów bezpieczeństwa oraz  stosowanie odpowiednich urządzeń do przewozu dzieci jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego w przyszłości na terenie powiatu gostynińskiego prowadzone będą cykliczne takie działania.

asp. Grzegorz Kuźnicki – KPP Gostynin

LII sesja Rady Miejskiej VII kadencji

W dniu wczorajszym - 31 stycznia br. odbyła się LII sesja Rady Miejskiej VII kadencji, podczas której podejmowane były między innymi uchwały:

- w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych,

- w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą prawo oświatowe.

W Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Polnej uczyć się będą uczniowie z Gimnazjum nr 1, natomiast klasy Gimnazjum nr 2 prowadzić będzie Szkoła Podstawowa nr 3. Sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 1 będzie szkołą ośmioletnią tak jak gostynińska Trójka.  Od 1 września 2017 roku nastąpi wprowadzenie zmian.

Ponadto radni przegłosowali Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina.

Podjęto także uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina.

 

 

Zapytania ofertowe ogłoszone 1 lutego 2017 roku

W dniu dzisiejszym - 1 lutego 2017 roku - zostały zamieszczone następujące zapytania ofertowe na :

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji ciągów pieszych przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie.  Szczegółowe informacje pod linkiem  umgostynin.bip.org.pl

Opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy dróg – ul. Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego, Marii Wittek. Szczegółowe informacje pod linkiem umgostynin.bip.org.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji drogi miejskiej – ul. Bema w Gostyninie. Szczegółowe informacje pod linkiem umgostynin.bip.org.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika na ul. Słonecznej w Gostyninie. Szczegółowe informacje pod linkiem  umgostynin.bip.org.pl

 

MOSiR zaprasza na Miejską Ligę Piłki Nożnej "MOSiR - CUP"

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zaprasza drużyny zakładowe, osiedlowe, szkolne do wzięcia udziału w "MOSiR - CUP" - Miejskiej Lidze Piłki Nożnej. Rozgrywki ligowe będą prowadzone dwóch kategoriach: "Open", rocznik 1999 i starsi (niezrzeszeni) i "Oldboj", rocznik 1982 i starsi (niezrzeszeni).

Drużyny składają się z czterech zawodników w polu i bramkarza. Limit zmian jest dowolny, a czas gry wynosi 2 x 10 minut z 5 minutową przerwą. Puchary, statuetki i dyplomy otrzymają najlepsze zespoły i zawodnicy.

Zgłoszenia drużyn należy składać do 11 lutego br. na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie

ul. Sportowa 1

09-500 Gostynin

tel./fax 024 235 33 97

e-mail: mosir.gostynin@op.pl

Marznące opady na terenie województwa mazowieckiego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w ciągu najbliższych dni na terenie województwa mazowieckiego występować będą marznące opady

 • prognoza pogody

Taryfy za wodę i ścieki w 2016 roku zgodnie z prawem

Niepokój wśród wszystkich mieszkańców Gostynina w 2016 roku budziły stawki opłat za wodę i ścieki, które należało uiszczać do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., albowiem z różnych stron docierały głosy o ich nielegalności.

Chcę jednak Państwa zapewnić, że obowiązujące w ubiegłym roku taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków były wprowadzone zgodnie z prawem – powiedział Burmistrz Paweł Kalinowski.

Toczący się w tej sprawie spór pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Radą Miejską w Gostyninie został ostatecznie rozstrzygnięty przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 6 grudnia 2016 roku, który uchylił wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i oddalił skargę Rady na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody.

Zatem w tej sytuacji obowiązujące pozostały taryfy zweryfikowane przez Burmistrza, które weszły w życie z dniem 21.01.2016r.

Wyniki konkursu "Maluch plus edycja 2017"

Na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pojawiła się informacja o wynikach konkursu "Maluch plus edycja 2017".

Miło nam poinformować, że miasto Gostynin uzyskało dotację na utworzenie nowego punktu opieki dzieci do lat trzech w ramach programu "Maluch plus edycja 2017" i uzyskało dotację w kwocie 143.896,02 zł, w tym na tworzenie miejsc 127.896,02 zł, a na funkcjonowanie miejsc 16.000,00 zł.

Jest to kwota, która nie zaspokaja w pełni potrzeb na przystosowanie pomieszczeń do wymogów punktu opieki dla dzieci do lat 3. W związku z powyższym będę wnosił o wprowadzenie pozostałych środków do budżetu miasta na 2017 rok – powiedział Burmistrz Paweł Kalinowski.

Konieczność realizacji tego zadania związana jest z dużą potrzebą zorganizowania w naszym mieście opieki dla dzieci do lat 3 – oczekujących na przyjęcie jest 49 wniosków.

Działania krajowe alkohol i narkotyki w powiecie gostynińskim

W dniu dzisiejszym na terenie naszego powiatu w ramach ogólno-krajowych działań pn. „Alkohol i narkotyki” gostynińscy policjanci w trakcie służby szczególnym zainteresowaniem obejmą kierujących mogących znajdować się pod działaniem alkoholu lub podobnie działających środków. W związku z tym będą prowadzone wzmożone kontrole trzeźwości. Podczas każdej kontroli drogowej kierujący obligatoryjnie będzie poddawany badaniu na trzeźwość, a w uzasadnionych przypadkach policjanci będą badać kierujących narkotesterem.

Działania te mają na celu eliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących, stwarzających bardzo duże zagrożenia dla innych uczestników.

asp. Grzegorz Kuźnicki – KPP Gostynin

Repertuar kina "Siemowit"

Kino "Siemowit" prezentuje filmy dla dzieci i dorosłych. Od 4 lutego br. odbędzie się projekcja filmu animowanego pt.: "Królowa Śniegu 3 – Ogień i Lód". Film opowiada o tym, że Królowa Śniegu i samozwańczy Król Śniegu zostali pokonani, Kai i Gerda nie mają powodów do radości. Dziewczynka pragnie odnaleźć ukochanych rodziców, porwanych przez Północny Wiatr. Wspólnie z przyjaciółmi wyrusza na kraniec świata, w pełną niebezpieczeństw wyprawę ratunkową. W trakcie wędrówki bohaterowie natrafiają na artefakt, pochodzący z prastarego królestwa trolli. To legendarny Kamień Ognia i Lodu.

Kolejnym filmem jest horror pt. "Aplik@cja", który opowiada o grupie nastolatków otrzymujących po tajemniczej śmierci swojej koleżanki zaproszenie na telefony, aby zainstalować tajemniczą aplikację zwaną Mr. Bedevil. Demon zamierza pozabijać nastolatków eksploatując ich największe lęki.

 • repertuar kina "Siemowit"

Już niedługo ferie! Moc atrakcji dla dzieci i młodzieży!

Młodzi gostyniacy po raz kolejny będą mogli korzystać z wielu atrakcji przygotowanych w ramach programów jednostek miejskich. Oprócz półkolonii zimowych, czeka na nich wiele różnorodnych zajęć specjalistycznych oraz bogata oferta sportowo-rekreacyjna.

Nabór na półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży został już zakończony. Weźmie w nich udział 55 dzieci. Jednak na tych, dla których zabrakło miejsc, czeka wiele innych atrakcji.

W eMCeKu, czyli na ul. 18 Stycznia w Gostyninie, w godz. 10.00-14.00 odbywać się będą zajęcia dla dzieci w wieku 7-13 lat. Organizatorzy gwarantują wiele radości i dobrej zabawy podczas zajęć: teatralnych, plastycznych, ruchowych, muzycznych, literackich, rzeźbiarskich i wielu, wielu innych. Motywem przewodnim tegorocznych ferii będzie tradycja.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportów Wodnych i Zimowych także przygotowały ciekawą ofertę na czas zimowego wypoczynku. Są to m.in. zajęcia na pływalni, a wśród nich realizowanie programu „Chcę pływać” przeznaczonego dla dzieci z miejskich przedszkoli. Poza tym w hali sportowej odbywać się będą turnieje w halowej piłce nożnej, szkółka tenisa ziemnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz „Piłkarski Puchar Zimy”.

Natomiast w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jakuba z Gostynina przygotowano zajęcia dla przedszkolaków pod nazwą „Wycieczka po Afryce”, a także zajęcia pn. „Teatr w Bibliotece” dla dzieci w wieku 8-13 lat.

Dzieci i młodzież z Gostynina na pewno znajdą coś interesującego dla siebie. Życzymy wszystkim udanego wypoczynku i wspaniałej zabawy.

 • mck ferie 2017

Bezpłatne szkolenia dla MAZOWSZAN

Europejska Grupa Doradcza sp. z o.o. zaprasza na Certyfikowane Szkolenia dla Mazowszan z zakresu zarządzania środowiskowego, zarządzania czasem i bezpieczeństwem żywności. W szkoleniach mogą wziąć udział przede wszystkim osoby z obszarów wiejskich województwa mazowieckiego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, finansowany ze środków UE. Szkolenia to szansa na uzyskanie certyfikatu.

Szkolenia będą prowadzone przez firmę Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. z Kalisza.

Organizatorzy zapewniają: bezpłatne uczestnictwo, przerwę kawową i obiadową, materiały szkoleniowe, certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej.

Więcej szczegółów pod adresem Europejska Grupa Doradcza sp. z o.o.

Wszystkie szkolenia odbędą się w Zamku Gostynińskim zgodnie z terminarzem:

1. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności (5 dni): 22-24.02, 27-28.02.2017 r.  

2. Zarządzanie środowiskowe i Zarządzanie czasem (5 dni): 13-15.03.2017 r. i 16-17.03.2017 r.

 

Rekrutację na bezpłatne szkolenia z zarządzania dla mieszkańców województwa mazowieckiego prowadzi Gostynińskie Centrum Rozwoju.

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt mailowy z GCR pod adresem: gcr@o2.pl

 


 


 

 • Szkolenia dla Mazowszan
 • Szkolenia dla Mazowszan
 • Szkolenia dla Mazowszan
 • Szkolenia dla Mazowszan

MBP zaprasza do zapoznania się z książkami dla dorosłych, młodzieży i dzieci

Dla dorosłych Miejska Biblioteka Publiczna proponuje dwie pozycje książkowe:

Magdaleny Witkiewicz – "Pracownia dobrych myśli"

"Pracownia dobrych myśli", jest opowieścią o klimatycznej kwiaciarni prowadzonej przez Floriana. Niegdyś w tym samym miejscu funkcjonowała pracownia krawiecka, którą prowadziła babka Floriana, Pelagia. Po wielu latach w pracowni nadal "zszywa się" szczęście. Pomimo tego, że już dawno przy ul. Przytulnej 26 nie pracuje żadna krawcowa, przewijający się ludzie tkają dziwaczne losy. W "Pracowni dobrych myśli" przypadkowe osoby odnajdują swoje szczęście, układając życie na nowo.

Miło nam poinformować, że autorka – Magdalena Witkiewicz - będzie gościła w Miejskiej Bibliotece Publicznej 9 marca br. o godz. 17.00. Organizator – Miejska Biblioteka Publiczna – pragnie w ten sposób połączyć spotkanie autorskie z Dniem Kobiet.

Michała Piroga "Wszystko jest po coś"

Michał Piróg, popularny i lubiany tancerz, na podstawie swoich życiowych doświadczeń, stworzył katalog trzynastu zasad, które pomogły mu osiągać sukcesy. Zasad uniwersalnych, które mogą pomóc każdemu wykorzystać życiową szansę i wydźwignąć się nawet z poważnych opresji.

Dla młodzieży

Nicoli Yoon "Ponad wszystko"

Książka opowiada o Maddy, która jest uczulona dosłownie na wszystko. Nigdy nie opuszcza domu, a jedynymi osobami, które widuje, są jej mama i pielęgniarka. Ale pewnego dnia musi zmierzyć się ze światem zewnętrznym i wtedy spotyka Olly'ego. Czy podejmie największe ryzyko w swoim życiu?

Dla dzieci

Autorka, Anna Paszkiewicz proponuje dzieciom w swojej książce „Niezwykła podróż. Wiersze dla dzieci” wędrówki po wszystkich kontynentach, zapoznanie z najciekawszymi miejscami na Ziemi i zostanie prawdziwym małym podróżnikiem.

 

 

Teatr Historyczny „Chorągiew Komturstwa Gniewskiego ” zagościł w Gimnazjum nr 2

Panowie z Teatru Historycznego „Chorągiew Komturstwa Gniewskiego ” przedstawili uczniom spektakl historyczny o charakterze edukacyjnym, nazywany Żywą Lekcję Historii. Tematyka lekcji dotyczyła okresu cywilizacji starożytnych (Grecja i Rzym).

Ciekawa opowieść o historii tych cywilizacji, którą Panowie urozmaicali licznymi żartami, była dodatkowo połączona z pokazem strojów, uzbrojenia i przedmiotów użytkowych filozofów greckich , senatora rzymskiego czy rzymskiego legionisty. Uczniowie mogli brać udział podczas występów, przymierzać stroje oraz śmiać się z opowiadanych żartów. Żywa lekcja historii niewątpliwie wzbogaciła wiedzę uczniów o dodatkowe wiadomości.

Mateusz Lewandowski

Uczniowie z Gimnazjum nr 2 na warszawskich uniwersytetach

W ostatnim czasie grupa uczniów z Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie brała udział w naukowej podróży po wyższych uczelniach w Polsce. Tym razem zwiedzali uniwersytety w stolicy. Naukowy charakter wycieczki został urozmaicony dodatkowymi atrakcjami, bowiem uczniowie mieli okazję zwiedzić Łazienki Królewskie w zimowej scenerii oraz wnętrza klasycystycznego Pałacu na Wyspie. Podczas zwiedzania królewskich komnat wszyscy mogli wysłuchać ciekawych opowieści w asyście audioprzewodnika. Kolejnym dodatkiem były atrakcje Centrum Nauki Kopernik, gdzie spędzili czas badając najróżniejsze mechanizmy wykorzystujące zjawiska fizyczne, chemiczne, biologiczne, geograficzne oraz informatyczne i mechatroniczne.

Gostynińscy gimnazjaliści podziwiali wnętrza Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w próbie do egzaminu w sali koncertowej. Zobaczyli nowe miejsce przechowywania serca Chopina, które z Kościoła św. Krzyża zostało przeniesione właśnie na Uniwersytet Muzyczny, którego Chopin jest patronem. Uczniowie poznali najsłynniejszych absolwentów UM im. Chopina i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia. Odwiedzili także Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego i przeszli na główny kampus tegoż Uniwersytetu. Tam również uczniowie poznali najbardziej znanych absolwentów. Wycieczka natchnęła uczniów do wytężonej nauki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, by w przyszłości spełniać się na wymarzonych uczelniach.

 

Źródło: http://www.g2gostynin.pl/

Kondolencje

Pani Anecie Trojanowskiej

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Teściowej

składają

Paweł Witold Kalinowski

i pracownicy Urzędu Miasta

 

Budowa chodnika w ul. Spacerowej – zawiadomienie o wyborze oferty

Została wybrana firma - P.W. HYDROBUD Paweł Złotowski 99-300 Kutno, Leszczynek 2A, która będzie realizowała jedno z pierwszych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na ten rok budżetowy - budowa chodnika w ul. Spacerowej w Gostyninie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: budowę chodników i przebudowę istniejących zjazdów; wymianę istniejących krawężników; dostosowanie istniejących studzienek uzbrojenia terenu do projektowanych nawierzchni; zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia i uporządkowanie terenu.

Więcej informacji w BIP: www.umgostynin.bip.org.pl

Ruszyła realizacja Budżetu Obywatelskiego 2017

Ruszyła realizacja Budżetu Obywatelskiego 2017. W Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane zapytanie ofertowe na dostawę 5 zestawów AED (wraz z montażem we wskazanych lokalizacjach), defibrylatora szkoleniowego oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi AED dla nie mniej niż 50 osób.

Zakup defibrylatorów jest pierwszym z realizowanych w 2017 r. projektów Budżetu Obywatelskiego.
Na zadanie "Skuteczny ratunek. Zakup defibrylatorów do miejsc użyteczności publicznej w Gostyninie" mieszkańcy naszego miasta oddali 384 głosy. Zestawy AED zostaną umieszczone w 5 lokalizacjach tj. na Pływalni Miejskiej, Starej Betoniarni, w Miejskim Centrum Kultury, Urzędzie Miasta oraz w obiekcie MOSiR przy ul. Sportowej (istnieje możliwość zmiany wskazanych lokalizacji).

Defibrylatory są to urządzenia, które pozwalają uratować ludzkie życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Nikt z nas nie powinien obawiać się udzielania pierwszej pomocy. Defibrylatory AED mają uczynić ją jeszcze bardziej skuteczną. Pomoże to czuć się nam pewniej w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia.   

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują się na stronie BIP

 

 

Foto: http://www.medical-service.pl

 • defibrylator
 • defibrylator

Bezpieczne ferie - poradnik dla najmłodszych

Przerwa zimowa to czas odpoczynku dla dzieci i młodzieży od obowiązków szkolnych. Niestety nie jest to czas wolny od zagrożeń i niebezpieczeństw. Przedstawiamy poradnik skierowany do rodziców i dzieci, w którym znajduje się krótki opis postępowania w przypadku najczęstszych domowych wypadków.

 • Bezpieczeczne Ferie Gostynin 2017-01.jpg
 • Bezpieczeczne Ferie Gostynin 2017-02.jpg
 • Bezpieczeczne Ferie Gostynin 2017-03.jpg
 • Bezpieczeczne Ferie Gostynin 2017-04.jpg
 • Bezpieczeczne Ferie Gostynin 2017-05.jpg
 • Bezpieczeczne Ferie Gostynin 2017-06.jpg
 • Bezpieczeczne Ferie Gostynin 2017-07.jpg
 • Bezpieczeczne Ferie Gostynin 2017-08.jpg
 • Bezpieczeczne Ferie Gostynin 2017-09.jpg
 • Bezpieczeczne Ferie Gostynin 2017-10.jpg
 • Bezpieczeczne Ferie Gostynin 2017-11.jpg
 • Bezpieczeczne Ferie Gostynin 2017-12.jpg

Działania prędkość, kaskada na drodze krajowej K-60

We wtorek 7 lutego br. na terenie powiatów łęczyckiego, kutnowskiego, gostynińskiego i płockiego na drodze krajowej K-60 przeprowadzone zostały działania pn. „Prędkość, kaskada”. Organizatorem działań był Wydział Ruchu Drogowego KPP w Gostyninie. Jak wynika z przeprowadzonej analizy bezpieczeństwa najniebezpieczniejszymi odcinkami drogi krajowej K-60 są tereny zabudowane oraz obwodnice miast i rejony skrzyżowań z drogami podporządkowanymi. W działaniach oprócz policjantów KPP Gostynin wzięli udział policjanci WRD KPP Łęczyca, WRD KPP Kutno i WRD KMP Płock. Celem działań było ograniczenie zdarzeń w ruchu drogowym oraz eliminowanie z ruchu kierujących stwarzających zagrożenie dla innych uczestników. Na wyznaczonych odcinkach drogi K-60 prowadzone były wzmożone kontrole prędkości.

W trakcie działań policjanci ujawnili kilkadziesiąt przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości oraz innych wykroczeń w ruchu drogowym. Za popełnione wykroczenia na kierujących karano mandatami karnymi.

Grypa nie odpuszcza - sytuacja epidemiologiczna na dzień 8.02.2017 r.

Odporność naszego organizmu w okresie jesienno-zimowym spada w następstwie wychłodzenia ciała, co skutkuje częstymi infekcjami górnych dróg oddechowych. Grypa jest poważną chorobą, przebiegającą w burzliwy sposób i co najgorsze - daje bardzo niebezpieczne powikłania. Należy pamiętać, że choroba nieleczona w sposób prawidłowy, stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia, a nawet życia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie na podstawie meldunków epidemiologicznych przekazywanych przez podmioty lecznicze działające na terenie powiatu gostynińskiego informuje, że w okresie od 1 – 7 lutego br. zgłoszono i zarejestrowano 79 zachorowań i podejrzeń na grypę i infekcje grypopodobne mieszkańców powiatu gostynińskiego, w tym 20 zachorowań dzieci w wieku od 0 do 14 lat oraz 54 zachorowania osób w wieku 15 – 64 lata. Dwoje dzieci w grupie wiekowej 0-14 lat zostało hospitalizowanych. Liczba zarejestrowanych zachorowań minionym tygodniu w porównaniu do ostatniego tygodnia stycznia uległa zmniejszeniu.

Łącznie w okresie od 1 października 2016 r. do 7 lutego 2017r. zarejestrowano 528 zachorowań. 2014 zachorowania dot. dzieci w grupie wiekowej 0-14 lat. Pięcioro dzieci zostało hospitalizowanych.

W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego sezonu mamy zdecydowany wzrost zachorowań. W okresie od 1 października 2015r. do 31 stycznia 2016r. łącznie zarejestrowano 58 zachorowań.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się i skorzystania z materiałów informacyjnych umieszczonych na stronie: http://gis.gov.pl/zdrowie/choroby-zakazne/287-grypa-sezonowa


 

Źródło: http://gis.gov.pl/zdrowie/choroby-zakazne/287-grypa-sezonowa


 

Gostynińska "Jedynka" uczciła swojego patrona – Armię Krajową [zdjęcia]

W dniu wczorajszym (8.02) Szkoła Podstawowa Nr 1 obchodziła Dzień Patrona Szkoły – Armii Krajowej, zakończony uroczyście przygotowaną wieczornicą. Uczniowie pod opieką Moniki Majewskiej oraz przy akompaniamencie Tomasza Sarniaka przygotowali program patriotyczny, który był wyrazem wdzięczności żołnierzom Armii Krajowej, kombatantom i pozostałym bohaterom z lat wojny i okupacji.

Pani Magdalena Andrzejczak – Dyrektor Szkoły, przypomniała że w tym roku mija 21. rocznica nadania imienia szkoły, 82. rocznica istnienia budynku szkoły i 100. rocznica istnienia w Gostyninie Szkoły Podstawowej i jednocześnie zaprosiła wszystkich na kolejne uroczystości.

Zaproszeni goście zachwyceni byli przygotowaną wieczornicą, wzruszeni z uwagą słuchali pieśni, które zostały odśpiewane przez ubraną w patriotyczne stroje młodzież. Burmistrz Paweł Kalinowski podziękował uczniom za piękną lekcję historii, a gronu pedagogicznemu za wkład, jaki wnoszą swoją pracą. W swoim wystąpieniu Burmistrz podkreślił także, że jest absolwentem tej szkoły i z dumą wspomniał swoich nauczycieli.

 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1
 • Dzień Patrona w SP 1

Podsumowanie działań ogólnokrajowych - alkohol i narkotyki w powiecie gostynińskim

W piątek 3 lutego br. na terenie naszego powiatu w ramach ogólnokrajowych działań pn. „Alkohol i narkotyki” gostynińscy policjanci przeprowadzili działania ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie z ruchu kierujących pojazdami będących pod działaniem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. W trakcie działań policjanci łącznie sprawdzili trzeźwość 394 kierujących, dwóch poddano badaniu narkotesterem. Wszyscy kierujący byli trzeźwi.

 • podsumowanie działań policyjnych w powiecie gostynińskim

Wracają rozgrywki Lotto Ekstraklasy i kolejne mecze Nafciarzy!

Już 12 lutego o godz. 15:30 w pierwszym spotkaniu po zimowej przerwie w rozgrywkach Wisła Płock zmierzy się na Stadionie im. Kazimierza Górskiego z drużyną Śląska Wrocław.

W pierwszym spotkaniu na stadionie we Wrocławiu padł bezbramkowy remis. Teraz w rewanżu w Płocku staniemy przed szansą wywalczenia cennych trzech punktów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców i sympatyków Wisły Płock na niedzielne spotkanie. Wspomóżmy zawodników głośnym dopingiem i wspólnie wywalczmy cenne trzy punkty.

Bilety do kupienia na: www.wislaplock.kupbilety.pl/

 • Mecz Wisła Płock - WKS Śląsk Wrocław

„Paryż” Pawła Tencera wystawą pełną wspomnień

Wyjątkowa uroczystość miała dziś miejsce w Miejskim Centrum Kultury. W pierwszej jej części Krzysztof Koper wraz Aleksandrą Milczarek - dyrektor  tej placówki dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy z imieniem galerii. Od dzisiaj galeria nosi imię gostynińskiego artysty - Pawła Tencera. Kolejnym punktem programu było przecięcie wstęgi i odsłonięcie obrazu malarza, którego dokonali synowie Pawła Tencera wraz z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, a wśród nich starszy syn malarza, który serdecznie podziękował za wyróżnienie i pełnym wzruszenia głosem wyraził dumę jaką napawa go twórczość  i dorobek ojca.

Burmistrz Paweł Kalinowski przypomniał Pawła Tencera, jako osobę pogodną, pełną zapału do tworzenia kolejnych plenerów, wystaw, do malowania nowych obrazów, a nade wszystko, jako  artystę, który w naturalny sposób uwielbiał dzielić się swoją wiedzą o sztuce.

Gospodarz naszego miasta przekazał na ręce Krzysztofa Kopra sztalugę, która będzie służyła w MCK gostynińskim malarzom.

Piękny wiersz zadedykowany Pawłowi Tencerowi odczytała Zenona Radzka.

Podczas wypowiedzi zaproszonych gości, zebrani w sali wystaw słuchacze poznawali Pawła Tencera jako artystę wszechstronnego.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy wystawy zaczęli oglądać  namalowane przez Pawła Tencera obrazy i dzielić się swoimi wrażeniami w kuluarach.

 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera
 • Wystawa "Paryż" Pawła Tencera

Uchwała w sprawie reformy oświaty

W trakcie LII sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Obowiązek podjęcia w/w uchwały wynika z art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), zgodnie z którym rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego w/w ustawą.

Zgodnie z art. 117 ust. 1 i art. 118 w/w ustawy z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, uczniowie klas I–VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej.

Zachęcamy do zapoznania się z Uchwałą oraz informacją Burmistrza w tej sprawie zamieszczonej na stronie.

Trwają prace nad poprawą bezpieczeństwa m.in. uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1.

W ubiegłym tygodniu w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji ciągów pieszych przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie”. W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta Gostynina podpisał umowę na opracowanie w/w dokumentacji z firmą Hol-Bud sp. z o.o.

Gostynińska firma, w ciągu czterech miesięcy, wykona opracowanie dokumentacji projektowej przewidującej:

 • modernizację chodników i przebudowę istniejących zjazdów;
 • dostosowanie istniejących studzienek uzbrojenia terenu do projektowanych nawierzchni;
 • wymianę istniejących krawężników;
 • zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.

Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych Hol-Bud sp. z o.o. złożyło najkorzystniejszą ofertę cenową na wykonanie w/w dokumentacji, która opiewała na kwotę 5.904,00 zł.

Kolejnym etapem prac przy ul. Ozdowskiego będą roboty budowlane, dzięki którym poruszanie się w tej części miasta będzie łatwiejsze dla mieszkańców i stanie się bezpieczniejsze przede wszystkim dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1.

 

Zdjęcia: google.pl/maps

 • ul. Ozdowskiego
 • ul. Ozdowskiego

Problemy z wodą

MPK w Gostyninie informuje, że w dniu 11.02.2017r. doszło do dwóch bardzo poważnych awarii sieci wodociągowej na terenie miasta Gostynina. Jedna z nich dotyczy magistrali w rejonie wiaduktu przy ul. 18 Stycznia, zaś druga miała miejsce przy ul. Ziejkowej.

W związku z tym obydwa ujęcia wody dla  miasta zostały czasowo wyłączone.  Pracownicy przedsiębiorstwa intensywnie pracują nad usunięciem obydwu uszkodzeń sieci. Należy się liczyć z tym, że do godzin południowych lub nawet popołudniowych większa część miasta będzie pozbawiona wody w kranach. 

Przedsiębiorstwo przeprasza mieszkańców za utrudnienia, w okresie przedłużających się mrozów prawdopodobieństwo pojawiania się tego typu zdarzeń jest istotnie zwiększone.

 • Problemy z wodą

Razem bezpieczniej - nowe oznakowanie przejść dla pieszych

Informujemy, że Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach programu rządowego „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” w ramach celu obligatoryjnego 1b – Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przedsięwzięcie planowane do objęcia wsparciem ze środków rezerwy celowej Budżetu Państwa ma na celu modernizację oznakowania poziomego w obrębie 27 przejść dla pieszych na terenie Miasta Gostynina.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem, na II kwartale 2017 r., zaplanowano zostało wykonanie oznakowania kontrastowego w kolorze biało czerwonym, odblaskowe, grubowarstwowe przy użyciu farb chemoutwardzalnych.

Według założeń projektowych prawidłowe, widoczne oznakowanie przejść dla pieszych zapewni poprawę bezpieczeństwa pieszych, tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego (NURD). Ma to szczególne znaczenie w okresach ograniczonej widoczności na drogach, w tym występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wykonanie oznakowania w technice grubowarstwowej chemoutwardzalnej zapewni dłuższy okres eksploatacji oznakowania.

Łączna wartość planowanych robót została oszacowana na 54 960,00 zł, planowana kwota dofinansowania to 43 968,00 zł, wkład własny: 10 992,00 zł.

O wynikach naboru i dalszych działaniach będziemy Państwa informować w najbliższych tygodniach.

 • razem bezpieczniej - logo

Poprawa jakości powietrza w Gostyninie – dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych

Informujemy, że w dniu 10 lutego 2017r. Miasto złożyło do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie w ramach Programu „OA-8 Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

Wsparciem planowane jest objęcie 42 gospodarstw domowych z terenu miasta Gostynina, którzy złożyli w Urzędzie Miasta deklarację dotyczącą wymiany pieca węglowego na gazowy lub biomasę.

Planowana łączna kwota dofinansowania Z WFOŚiGW: 210 000,00 zł, łączna wartość zadania to 297 471,37 zł, procentowy udział  środków WFOŚiGW 70,6%.

Środki na modernizację pieców pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dofinansowanie według dokumentacji konkursowej wynosi do 75% wydatków kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł na jedno indywidualne źródło ciepła.

Realizując wspólnie z mieszkańcami Gostynina wyminę 42 kotłów węglowych planujemy zmniejszyć emisję szkodliwych substancji corocznie o ponad:

 • 164 tony dwutlenku węgla
 • 9,5 tony tlenku węgla
 • 8,5 tony pyłów (PM 2,5 i PM 10)
 • 3,4 tony dwutlenku siarki

O wynikach konkursu i dalszych działaniach będziemy Państwa informować w najbliższych tygodniach.

 • logo WFOSiGW

Darmowe jabłka

Dzięki uprzejmości Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bielsku, już po raz kolejny, do Gostynina dotrze transport z jabłkami. Darmowe owoce będą rozdawane 16 lutego (czwartek) przy Gostynińskim Zamku. Jabłka będzie można odbierać od godziny 10:00.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gostynina, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, szkoły i przedszkola.

 • darmowe jabłka

Bezpiecznie w trakcie ferii

Gostynińscy policjanci spotkali się z dziećmi w Miejskim Centrum Kultury, aby omówić bezpieczne zachowania w trakcie trwających ferii zimowych.
W trosce o bezpieczeństwo uczestników wypoczynku zimowego, jak co roku podczas ferii, gostynińscy policjanci przeprowadzają szczególne działania prewencyjne pn. „Bezpieczne ferie”. Zaangażowani w nie zostają funkcjonariusze wszystkich rodzajów służb. W ramach tych działań policjanci odwiedzili dzieci w gostynińskim MCK. Mundurowi szczególną uwagę zwrócili na niekorzystanie z „dzikich lodowisk”, zachowania w kontakcie z osobą nieznajomą czy zasady ruchu drogowego. Nie obyło się bez ćwiczeń praktycznych. Policjantka tłumaczyła dzieciom zasady pierwszej pomocy przedmedycznej, a funkcjonariusz przeprowadził symulację ewakuacji spod zarwanego lodu.
Apelujemy również do rodziców i opiekunów, aby zadbali o bezpieczeństwo swoich pociech podczas zimowego wypoczynku. Niefrasobliwe korzystanie z zamarzniętych akwenów wodnych czy lekkomyślne urządzanie zabaw w bezpośredniej bliskości dróg może zakończyć się tragicznie. Brawura w połączeniu z brakiem opieki ze strony dorosłych może doprowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia.

sierż.szt. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

 • ferie MCK
 • ferie MCK
 • ferie MCK

Zapoznaj się z rozkładem jazdy w czasie ferii

Urząd Miasta Gostynina przypomina, że zgodnie z umową dotyczącą  świadczenia usług lokalnego przewozu osób i obowiązującym rozkładem jazdy w okresie przerwy w nauce szkolnej, także ferii zimowych w dniach od 13.02.2017 r. do 24.02.2017 r. nie są realizowane kursy oznaczone w rozkładzie jazdy symbolem  "S", ponieważ dotyczą one tylko dni będących dniami nauki szkolnej.

Wobec powyższego na trasie: Zalesie-Osiedle do Gostynina nie jest realizowany kurs z godziny 8:35; z Gostynina do Zalesia-Osiedle kurs z godziny 13:40 oraz 14:30.

Natomiast na trasie z Gostynina do Kruka nie jest realizowany kurs z godziny 10:15 oraz 11:30; na trasie z Kruka do Gostynina nie jest realizowany kurs z godziny 10:15, 11:00 i 12:10.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z obowiązującym rozkładem jazdy.

 • Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
 • Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Marznące opady deszczu i mżawki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w ciągu najbliższych dni na terenie województwa mazowieckiego występować będą marznące opady deszczu i mżawki powodujące gołoledź.

 • Ostrzeżenia meteorologiczne

Niedługo rozpoczną sie prace przy budowie chodnika ul. Spacerowej. Podpisano umowę na realizację zadania

W najbliższym czasie rozpoczną się prace przy budowie chodnika na ul. Spacerowej, która będzie pierwszą z realizowanych w 2017 r. inwestycji w naszym mieście. W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na realizację w/w zadania z Panem Pawłem Złotowskim przedstawicielem firmy Hydrobud z Leszczynka k. Kutna.

Realizator w terminie do 31 sierpnia 2017 r. wykona:

 • chodnik w ciągu ulicy Spacerowej w Gostyninie, po jej południowej stronie – tj. prawej patrząc od strony ulicy Bema w kierunku ulicy Słowackiego oraz przebudowę istniejących zjazdów,
 • wymianę istniejących krawężników,
 • dostosowanie istniejących studzienek uzbrojenia terenu do projektowanych nawierzchni,
 • zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia
 • uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

Budowa chodnika niewątpliwie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców ul. Spacerowej, dzięki czemu poruszanie się w tej części miasta będzie łatwiejsze i stanie się bezpieczniejsze.

 • ul. Spacerowa
 • ul. Spacerowa 2

LIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej (video)

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z LIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, w czasie której Radni m.in. podjęli uchwalę zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 miasta Gostynina.
 

 • LIII sesja Rady Miejskiej w Gostyninie
 • LIII sesja Rady Miejskiej w Gostyninie
 • LIII sesja Rady Miejskiej w Gostyninie
 • LIII sesja Rady Miejskiej w Gostyninie
 • LIII sesja Rady Miejskiej w Gostyninie
 • LIII sesja Rady Miejskiej w Gostyninie

Burmistrz podpisał umowę na opracowanie dokumentacji dla budowy dróg na os. Zatorze i budowy chodnika na ul. Słonecznej

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że w dniu 14 lutego 2017 r. podpisano umowę na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy dróg - ul. Hubalczyków, ul. Gerwatowskiego, ul. Honorowych Dawców Krwi, ul. Małkowskiego i ul. Marii Witek w Gostyninie.

Zakres opracowanej dokumentacji będzie obejmował:
- budowę nawierzchni bitumicznej z krawężnikami na ławach betonowych dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych w miejscach przejść dla pieszych,
- budowę chodników, zjazdów i progów zwalniających z kostki betonowej,
- odwodnienie – należy zaprojektować kanalizację deszczową jako podstawowy sposób odprowadzenia wody deszczowej lub rowy przyuliczne wyłożone płytami ażurowymi w zależności od możliwości technicznych wprowadzenia tych rozwiązań,
- przebudowę przepustów w miarę potrzeb,
- budowę oświetlenia ulicznego LED.

Wykonaniem zadania zajmie się Biuro Projektowe ESPEJA z siedzibą w Kaliszu

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 30 października 2017 r.  

Więcej informacji na stronie:  http://umgostynin.bip.org.pl/?tree=3249


Natomiast w dniu 15 lutego 2017 r.  podpisano umowę na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika na ul. Słonecznej w Gostyninie.

Zakres opracowanej dokumentacji będzie obejmował:
- budowę chodników i przebudowę istniejących zjazdów,
- dostosowanie istniejących studzienek uzbrojenia terenu do projektowanych nawierzchni,
- wymianę istniejących krawężników,
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.

Wykonaniem zadania zajmie się Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Więcej informacji na stronie:  http://www.umgostynin.bip.org.pl/?tree=3247

 • Budowa dróg i chodników
 • Budowa dróg i chodników
 • Budowa dróg i chodników
 • Budowa dróg i chodników
 • Budowa dróg i chodników
 • Budowa dróg i chodników
 • Budowa dróg i chodników
 • Budowa dróg i chodników
 • Budowa dróg i chodników
 • Budowa dróg i chodników
 • Budowa dróg i chodników
 • Budowa dróg i chodników
 • Budowa dróg i chodników

Modernizacja ul. Bema. Władze miasta podpisały umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Władze miasta informują, że w dniu dzisiejszym (17.02) podpisano umowę na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji drogi miejskiej – ul. Bema w Gostyninie

Zakres opracowanej dokumentacji będzie obejmował:
 - modernizację chodników i przebudowę istniejących zjazdów,
- dostosowanie istniejących studzienek uzbrojenia terenu do projektowanych nawierzchni,
- wymianę istniejących krawężników ,
- budowę zatok parkingowych ,
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia ,
- wycinkę drzew
Wykonaniem zadania zajmie się  Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczno-Budowlana z Ostrowa Wielkopolskiego.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia –  4 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Więcej informacji na stronie:  http://umgostynin.bip.org.pl/?tree=3248.

 

 • Modernizacja ul. Bema
 • Modernizacja ul. Bema
 • Modernizacja ul. Bema
 • Modernizacja ul. Bema

Zgłoś awarię oświetlenia

W sytuacji awarii oświetlenia ulicznego (nieświecąca lub migająca latarnia, itp.), prosimy mieszkańców Gostynina o zgłaszanie tego faktu w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina – pod numerem telefonu 24-236-07 42 lub bezpośrednio na infolinię Pogotowia Oświetleniowego 801-800-103. Przyspieszy to podjęcie działań w zakresie wymiany/naprawy systemu oświetlenia. 

foto. PetroNews.pl

 • fot. PeroNews.pl

23. kolejka Lotto Ekstraklasy: Wisła Płock - Zagłębie Lubin

W 23. kolejce Lotto Ekstraklasy Wisła Płock podejmie na Stadionie im. Kazimierza Górskiego Zagłębie Lubin.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców i sympatyków Nafciarzy na piłkarskie widowisko przy Łukasiewicza 34. Wspomóżmy zawodników w niebiesko-biało-niebieskich trykotach gorącym dopingiem i wywalczmy wspólnie ważne trzy punkty.

Początek meczu z Zagłębiem Lubin w sobotę 25. lutego o godzinie 15:30. Bilety do nabycia w punktach sprzedażowych Wisły Płock w budynku głównym na stadionie, w Galerii Mazovia oraz przez internet na wislaplock.kupbilety.pl Do zobaczenia!

 • 23. kolejka Lotto Ekstraklasy: Wisła Płock - Zagłębie Lubin

Gostynińska młodzież na deskach Kutnowskiego Domu Kultury

Młodzież z gostynińskiej Akademii Inicjatyw Młodzieżowych po raz kolejny pokaże swoje umiejętności szerszej publiczności. Spektakl „Krok do kwadratu” tym razem zaprezentowany zostanie w kutnowskim Domu Kultury 2 marca o godz. 18:00.

Gostynińska młodzież na premierze spektaklu w Gostyninie otrzymała owacje na stojąco. Młodzi aktorzy w ciekawy sposób opowiadali o poszukiwaniu własnego miejsca na ziemi. Główny bohater wchodził przez tajemnicze portale do świata ludzi bezdomnych, bezwzględnych korporacji i wirtualnej przestrzeni. W czasie inscenizacji zaprezentowanych zostało wiele efektów specjalnych, można było podziwiać ciekawe kostiumy, a to wszystko dopełnione było śpiewem i tańcem.

W Gostyninie musical spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Jeżeli jeszcze ktoś nie widział – nic straconego, zapraszamy 2 marca do Kutna.

 • krok do kwadratu
 • krok do kwadratu
 • krok do kwadratu
 • krok do kwadratu

Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

 

Lp.

 

Działka nr,

lokalizacja

 

Powierzchnia

m.kw.

 

Księga wieczysta

 

Przeznaczenie

w mpzp

 

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości (udziału) w złotych

 

1.

 

udział w wysokości ½ w zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 2599 położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12

 

pow. działki

997 m.kw.

 

 

 

PL1G/00014631/9

Sąd Rejonowy w Gostyninie

Aktualnie teren nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka znajduje się w obszarach zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej o funkcji centrum. Ponadto przedmiotowa działka znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej – układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków.

Działka o regularnym kształcie, uzbrojona w wodę, kanalizację, energie elektryczną.

Na terenie działki zlokalizowany jest budynek mieszkalny oraz zabudowa garażowo – gospodarcza.

Teren działki w niewielkiej części utwardzony za pomocą betonowych płyt w pozostałej części porośnięty roślinnością trawiastą z niewielką ilością drzew i krzewów. Nieruchomość ogrodzona ogrodzeniem murowanym i siatką stalową, w przeważającej części o znacznym stopniu zużycia.

W ogrodzeniu znajduje się brama i furtka o konstrukcji stalowej.

 

 

 

 

95.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2017 roku (piątek), o godz. 11:00 – tej w sali 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej udziału w zabudowanej nieruchomości należy wpłacać w terminie do dnia 20.03.2017 r.(włącznie) do godziny 13 – tej - w kasie Urzędu Miasta Gostynina lub na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg.

Oględziny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22, pok. nr 10, tel. 24 236 07 45.

Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy ul. Rynek 26 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 10, tel. 24 236 07 45.

Gostynin, dnia 17.02.2017 r.

 

 

 

 

 

Konkurs na rozwój sportu w 2017 r. ogłoszony

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gostynina w 2017 roku.
Wnioski o udzielenie dotacji celowej winny zawierać propozycje zadań publicznych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miasta Gostynina. Od oferentów oczekuje się podjęcia działań, które wpłyną na rozwój poszczególnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji na rok 2017 – do dnia 10.03.2017 roku do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, pok. nr 208.

W załączeniu:

Akredytacja dla fotoreporterów na koncert Alicji Majewskiej

Szanowni Państwo,

osoby zainteresowane wykonaniem materiału fotoreportażowego podczas koncertu p. Alicji Majewskiej w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie 26 lutego 2017 r. (niedziela) o godz. 16.00 bardzo proszę o wypełnienie i dostarczenie osobiste lub drogą elektroniczną formularza akredytacyjnego do dn. 24.02.17 (piątek) do godz. 20.00.

Wypełnienie niniejszego oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przyjęcie do wiadomości i przestrzeganie warunków regulaminu otrzymania darmowej akredytacji fotograficznej MCK. Liczba akredytacji jest ograniczona.

Reporterzy, którzy nie okażą się akredytacją, nie będą dopuszczeni do wykonywania materiału profesjonalnego podczas koncertu. Niniejsza decyzja ma na celu zapewnienie dogodnych warunków wykonania koncertu i jego odbioru naszym Gościom.

Z wyrazami szacunku,

Aleksandra Milczarek
p.o. Dyrektora
Miejskiego Centrum Kultury

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Corocznie 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - polskie święto państwowe poświęcone pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach organizowanych w naszym mieście.

O godzinie 13:00 przed Komendą Powiatową Policji w Gostyninie zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze pod tablicą poświęconą żołnierzowi Armii Krajowej ppor. Henrykowi Jóźwiakowi ps. "Groźny".
Od godziny 18:00 wydarzenia przeniosą się do Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie, w którym w Sali widowiskowej odbędzie się mi.in:
- Koncert uczniów, absolwentów i nauczycieli Miejskiej Szkoły Muzycznej.
- Komentarz historyczny do wystawy Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK.
- Projekcja filmu Historia o Was już nie milczy. Wyklęci - Ziemia Gostynińska.

 • Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Informacja o dzierżawie w trybie bezprzetargowym

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od  dnia 23 lutego 2017 roku  na okres 21 dni na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Rynek przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Zastępca Burmistrza Miasta Gostynina
Halina Fijałkowska
                                         
                                                                                                                    

Gostynin, dnia 23 lutego 2017 r.

Bezpłatne półkolonie profilaktyczne dobiegły końca

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Dziś ostatni dzień bezpłatnych półkolonii zimowych sfinansowanych ze środków profilaktycznych Urzędu Miasta Gostynina.  

Z atrakcji wypoczynku skorzystało 55 dzieci. Czy narzekały na nudę? Chyba nie? Bogaty w atrakcje program zapewnił dzieciom wielogodzinną frajdę. Nie zabrakło zabaw integracyjnych, zajęć teatralnych czy sportowych. Dzieciaki skorzystały również z uroków zimy i toczyły bójki na śnieżki, a także ćwiczyły zjazdy na sankach ze stoków gostynińskiej Dybanki. Poprzez zabawę mogły również dowiedzieć się jak bezpiecznie spędzać czas i nie dać wciągnąć się w pułapki używek.

Półkolonie zostały zorganizowane na zlecenie Urzędu Miasta ze środków profilaktycznych. Wykonawcą wypoczynku była firma Green Project pana Tomasza Wójcika. 

Zdjęcia: https://www.facebook.com/events/1710953605861764/permalink/1720637031560088/

 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...
 • Bezpłatne półkolonie zimowe sfinansowane przez Urząd...

Nowa jezdnia i chodniki w ulicy Floriańskiej do końca wakacji

Jest już podpisana umowa na poprawę infrastruktury dróg gminnych. Tym razem modernizacji zostanie poddana ulica Floriańska. Do końca sierpnia bieżącego roku mieszkańcy Gostynina muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu na tej ulicy, ale zwieńczeniem tych prac będzie bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

W najbliższym czasie rozpoczną się roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie drogi miejskiej – ul. Floriańskiej wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z ul. Stodólną, ul. Kujawy, ul. Solidarności w Gostyninie, przebudowie odcinka ul. Kujawy i Solidarności, remoncie chodników, wykonaniu utwardzenia na działce nr ewid. 2806/7 oraz przebudowie i zabezpieczeniu istniejącej sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną przebudową. W dniu dzisiejszym (24.02) została podpisana umowa na realizację w/w zadania z firmą BORA z Dobrzykowa k. Gąbina.

Wymagany termin realizacji do 31 sierpnia 2017 r.

 • ul. Floriańska
 • ul. Floriańska
 • ul. Floriańska

Gostyniński Klub Poetycki zaprasza wszystkich miłośników poezji na spotkanie

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina zaprasza wszystkich pasjonatów poezji – członków Klubu oraz chętnych piszących wiersze, na spotkanie organizacyjne w czwartek 2 marca br. o godz. 17.00 w siedzibie MBP w wypożyczalni dla dorosłych.

Członkowie Klubu Poetyckiego: Teresa Wojno, Julianna Syska, Grażyna Stasińska, Zenona Radzka, Urszula Osiecka-Pieniążek, Anna Łuczyńska, Zbigniew Ligocki i Grażyna Dutkiewicz znani są Państwu z wielu uroczystości miejskich, podczas których prezentowali swój dorobek artystyczny. Niech to szacowne grono zachęci wszystkich poetów do wstąpienia w szeregi Klubu i przedstawienia swoich wierszy, często chowanych do szuflady.

Przypomnijmy, że Gostyniński Klub Poetycki zrodził się z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej i redakcji „Gazety Gostynińskiej”, z którą współpracowała pani Julia Łoś. Do redakcji gazety mieszkańcy naszego miasta przynosili swoje wiersze, prosząc o publikację. Podczas ich lektury zrodził się pomysł spotkania z autorami. Jego organizacją zajęła się Biblioteka przy współpracy pani Julii. Pierwsze spotkanie odbyło się we wrześniu 1994 roku i wtedy został powołany Klub. Biblioteka objęła nad nim patronat, a pani J. Łoś została opiekunem literackim Klubu.

Jednym z zadań Klubu było wydawanie tomików. Pierwszy z nich ukazał się w 1996 r., kiedy to Biblioteka obchodziła 50. rocznicę powstania. Nosił tytuł „Kroki ku słońcu”. W tym też roku po raz pierwszy GKP przy współudziale Biblioteki zaprosił twórców na Turniej Jednego Wiersza. Konkurs ten cieszy się niesłabnącym powodzeniem do dziś.

Wiersze miłosne złożyły się na kolejną antologię autorów zrzeszonych w Gostynińskim Klubie Poetyckim. Nosił tytuł „Miłość”. Zbiorek ten stał się zaczątkiem serii wydawniczej sygnowanej jako „Biblioteczka Gostynińska”. Jubileusz 20-lecia Gostynińskiego Klubu Poetyckiego obchodzony był jesienią 2014 r. Tyle historii.

O tym, jak ważny dla naszego miasta jest Klub Poetycki świadczy wpis do Kroniki: „za serce, dobroć i miłość uwiecznioną w waszej twórczości bardzo serdecznie dziękujemy".

 

Z okazji Dnia Bibliotekarza, obchodzonego w maju odbędą się 2-dniowe Warsztaty Poetyckie, które poprowadzi krytyk literacki Waldemar Smaszcz, ponadto odbędzie się koncert Jarosława Chojnackiego – piosenkarza, pieśniarza i kompozytora.

O szczegółach powiadomimy Państwa w późniejszym terminie.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zaprasza na Turniej Piłki Siatkowej Kobiet

Podczas Sportowego Dnia Kobiet odbędzie się Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Partnera Placówki "Alior" Banku o/Gostynin . Wydarzenie będzie miało miejsce 4 marca br. (sobota) o godz. 9.30 w hali sportowej MOSiR Gostynin przy ul. Kutnowskiej 7.

Rywalizację drużyn podczas Turnieju przedstawia tabela.

Spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz w Szkole Muzycznej, upominkiem MBP z okazji Dnia Kobiet

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina z okazji Dnia Kobiet, w czwartek – 9 marca br. zorganizuje dla wszystkich Pań i nie tylko, spotkanie autorskie z polską pisarką – Magdaleną Witkiewicz, które rozpocznie się w Szkole Muzycznej I stopnia o godz. 17.00.

Magdalena Witkiewicz jest autorką, takich książek jak: "Milaczek", "Panny roztropne", "Opowieści niewierne", "Lilka i spółka", "Ballada o ciotce Matyldzie", "Szkoła żon", "Zamek z piasku", "Pensjonat marzeń", "Szczęście pachnące wanilią", "Pierwsza na liście" i "Moralność pani Piontek".

Akcent muzyczny podczas spotkania zapewni nauczyciel klasy fortepianu ze Szkoły Muzycznej w Gostyninie – pan Jakub Gajdecki.

Zapraszamy w imieniu organizatora – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie - wszystkie Panie i nie tylko, na tę wyjątkową uroczystość.

Gostynin za 50%! - zapraszamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w akcji

 • Gostytnin za 50%

Gmina Miasta Gostynina zaprasza przedsiębiorców

do wzięcia udziału w akcji

Gostynin za 50%!

w dniach 21-23 kwietnia 2017 r.


 

Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy:

 • hotele, motele, miejsca noclegowe,

 • restauracje, kawiarnie, cukiernie, lodziarnie, kluby, puby,

 • instytucje kultury, obiekty sportowe, rozrywkowe,

 • sklepy,

 • salony kosmetyczne, fryzjerskie,

 • przedsiębiorców oferujących usługi fotograficzne,

które w weekend od 21 do 23 kwietnia 2017 roku, obniżą ceny poszczególnych produktów i usług o 50%.

Oferty nie muszą obejmować całego asortymentu, warunkiem jest jednak obniżenie cen standardowych wybranych dań, produktów lub usług o 50%. Oferta promocyjna musi obejmować minimum 2 produkty/usługi ze standardowej oferty Partnera.

Udział w akcji może wziąć każdy podmiot, którego oferta uzyskała akceptację Organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji i akceptacji oferty promocyjnej.

Istotą przedsięwzięcia jest promocja miasta, zwrócenie uwagi mieszkańców na ofertę lokalnych przedsiębiorców oraz zachęcenie do robienia zakupów, korzystania z wielu zróżnicowanych usług w swoim mieście.

Oferta ma również przyciągać turystów, którzy zechcą w w/w terminie odwiedzić miasto.

Promocja trwa przez 3 dni w godzinach otwarcia obiektów usługowych i handlowych Partnerów, którzy włączyli się do akcji.

Miejsca, które wezmą udział w akcji zostaną oznaczone specjalnymi plakatami.

Ponadto lista Partnerów akcji będzie umieszczona na stronie www.gostynin.pl, facebook’u (strona Urzędu Miasta i Gostynin co słychać?) oraz partnerów medialnych.

Wydarzenie będzie promowane za pomocą plakatów, ulotek oraz za pomocą serwisów i portali internetowych.

Udział w akcji „Gostynin za 50%” jest bezpłatny.


Zapraszamy do współpracy również Media, które chciałby się włączyć w „gostyniński weekend zniżek”.
Liczymy, że dzięki współpracy z Państwa Redakcjami dotrzemy z informacjami o wydarzeniu do licznego grona osób zainteresowanych. 

Szczegóły w regulaminie.

 

Zapraszamy do współpracy!

Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia

Urzędu Miasta Gostynina

Obóz sportowy tenisistów stołowych

W dniach 10.02.–18.02.2017r. grupa tenisistów stołowych Uczniowskiego Klubu Sportowego „ALFA” przebywała na obozie sportowym w Szkole Podstawowej w Jeżewie.

Celem obozu było doskonalenie umiejętności w tenisie stołowym oraz przygotowanie się do turniejów indywidualnych oraz rozgrywek ligowych drugiej części sezonu 2016/2017. Na obozie trenowaliśmy z zawodnikami z innych klubów: Warszawy, Budek Piaseckich, Jeżewa, Radomia oraz Mszczonowa.
Grupa z Gostynina z trenerem Arkadiuszem Rutowskim była najliczniejsza 15 osób: Adrian Przybyła, Patryk Szpejnowski, Szymon Marciniak, Kacper Farys, Filip Karwowski, Bartłomiej Kapturowski, Maja Pawłowska, Nela Boratowska, Bartek Naczmański, Franio i Bartek Brzozowski, Aleks Stasiński, Oliwier Urbański, Paulina i Kamil Rusak.
Uczestnicy obozu zostali podzieleni na dwie grupy treningowe, z każdą grupą pracowało 2 trenerów. Treningi odbywały się dwa razy dziennie po 2 godz., natomiast trening wieczorny był dla chętnych, na którym była zawsze pełna hala. Podczas zajęć wszyscy trenowali z dużym zaangażowaniem, było ciężko, były drobne urazy, ale nikt się nie poddawał. Każdy wiedział w jakim celu przyjechał! Pobyt na obozie to nie tylko treningi tenisa stołowego były gry i zabawy szybkościowe, turniej halowej piłki nożnej, wyjazd na basen do Sierpca. Obóz zakończył się rozegraniem turnieju kontrolnego.
W starszej grupie zwyciężył zawodnik z Gostynina Adrian Przybyła.

Organizatorzy ufundowali drobne upominki dla najlepszych zawodników w poszczególnych grupach. Obecnie grupa powróciła do Gostynina i nadal kontynuuje przygotowania, trenując w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr3 w Gostyninie. Cele jakie wszyscy sobie stawialiśmy zostały zrealizowane, na efekty naszej pracy trzeba zaczekać do pierwszych zawodów.    

A. Rutowski

 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych
 • Obóz sportowy tenisistów stołowych

II Powiatowy Konkurs Plastyczny „Barwy życia”.

Dyrekcja I LO Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Gostyninie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w II Powiatowym Konkursie Plastycznym pod hasłem „Barwy życia”.

Nadrzędnym celem konkursu jest propagowanie wartości, jakimi jest życie ludzkie. 24 marca przypada Narodowy Dzień Życia. Zgodnie z uchwałą Sejmu RP (2004) ma on być okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych. Jest to także motyw solidarności społecznej, zachęta dla wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia.

Patronat nad imprezą objął Burmistrz Paweł Kalinowski.

W załączeniu, dla wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie, przesyłamy regulamin, oświadczenie o przekazaniu praw autorskich oraz metryczkę.

Targi Ślubne coraz bliżej

Podjęliście już państwo decyzję o zawarciu związku małżeńskiego i chcecie, by był to dla Was dzień absolutnie wyjątkowy. Nie macie jednak czasu na przygotowania. A może po prostu nie wiecie, jak zabrać się za organizację? Nie martwcie się. Wystarczy przyjść w niedzielę 12 marca na Targi Ślubne organizowane już po raz trzeci przez Agencję Rozwoju i Promocji Zamek.

Nasz konsultant ślubny odpowie na wszystkie pytania związane z ceremonią zawarcia związku małżeńskiego. Jeśli zechcecie Państwo skorzystać z jego usług, pomoże opracować scenariusz uroczystości, która na długo zapadnie w pamięci zarówno Młodej Pary jak i wszystkich gości; skomponować kartę dań weselnych; dobrać odpowiednią oprawę muzyczną przyjęcia weselnego; odpowiednio udekorować salę; przygotować zaproszenia i wszystko, co wiąże się z tym jedynym i niepowtarzalnym dniem.

Targi Ślubne to jednak nie tylko okazja do rozmów ze ślubnym konsultantem. To przede wszystkim możliwość zapoznania się z bogatą ofertą przygotowaną przez kilkudziesięciu wystawców (do tej pory swój udział potwierdziło prawie 30 ze zgłoszonych wcześniej firm, kolejne uczynią to niebawem) z szeroko pojętej branży ślubnej.

Inauguracją nowej tradycji będzie wspólny pokaz męskich kreacji oraz sukien ślubnych przygotowany wspólnie przez Salon Mody Męskiej Tom Tex oraz Agnieszka Butik. Mamy nadzieję, że nowa propozycja ta przypadnie do gustu wszystkim gościom Targów.

Kto poszukiwał będzie inspiracji, które pomóc mają w przygotowaniu uroczystości ślubnej, znaleźć je będzie mógł w każdej z targowych alejek. Gości powinien ucieszyć fakt, że wystawcy zaplanowali duże rabaty na swoje usługi.

Zamkowa kuchnia na tegoroczną edycję Targów Ślubnych przygotowuje nowe potrawy, których skosztować będzie można podczas przygotowywanej specjalnie na tę okazję degustacji. Agencja Rozwoju i Promocji Zamek przygotowała bogatą ofertę związaną z organizacją wesel i ślubów w plenerze oraz wyprzedaż last minute ostatnich wolnych terminów weselnych w 2017 roku. Większość wystawców zaoferuje gościom Targów specjalne rabaty na swoje produkty i usługi. Bilet wstępu kosztuje jedynie pięć złotych.

Wystawcy, którzy potwierdzili swój udział w Targach Ślubnych: Cukiernia i Piekarnia Ozdowscy, Masarnia Staropolska, Depilconcept (usługi kosmetyczno-doradcze), Zbyś, Tom Tex, DJ Piotr (Piotr Koperski), Tomasz Florczak foto, Kwiaciarnia z Fantazją, CudaWianki, Joannapatek.pl (videofilmowanie i fotografia), Butik Agnieszka, Salon Urody Abaco Sun, Toruńskie Wódki Gatunkowe „Chemiril”, Cyk w Mog Fotobudka, Arek Michalski, Dorota Pokropińska, Jago Gortat, Uciecha, Lekkie Ciacho (Krystyną Grodzicka Płock), Anabel (Anna Petrykowska), Bożena Rak, Mery Kay, FM – Wojciech Borodzik, Marcin Nawrocki i Jarek Zielak – MagiczneZdjęcia.pl Jaro Video-foto, Mori Style Lux Lux, Krystian Wilczyński Usługi weselne VP, Łukasz Dymkowski Auto, Katarzyna Śniegota – Centrum Kate Auto.


 

Źródło: Zamek Gostyniński

Informacja o otwarciu "Orlików"

Informujemy, że od dnia 1 marca br. będą czynne boiska "Orlik" przy ulicy: Józefa Bema, Józefa Ozdowskiego i ul. Sportowej. Zapraszamy!

Spotkania dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych

Starosta Gostyniński zaprasza rodziców oraz opiekunów osób niepełnosprawnych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 10 marca 2017r. o godz. 16.30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Mocarzewie lub na spotkanie, które odbędzie się w dniu 16 marca 2017r. o godz. 16.30 w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Gostyninie ul. Krośniewicka 2.

 • Spotkania dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych

Repertuar kina "Siemowit"

Zapraszamy do skorzystania z oferty kina "Siemowit". W repertuarze tylko do jutra – 2.03.2017r. - wyświetlany będzie musical "La la land". Akcja filmu rozgrywa się w Los Angeles. Pianista jazzowy Sebastian i początkująca aktorka Mia starają się osiągnąć sukces w swoich dziedzinach. Ich losy krzyżują się wielokrotnie. Mimo początkowych animozji schodzą się ze sobą i wspólnie starają się zrealizować swoje marzenia.

Kolejnym filmem jest thiller "Konwój" pokazujący zamknięty świat, w którym sprawiedliwość jest względna, a wymykający się prawu układ rządzi wszystkim. Film podejmuje temat zbrodni i kary we współczesnym świecie oraz dylematu moralnego - co powinno się robić z najgroźniejszymi przestępcami naszych czasów.

Dramat biograficzny pt. "Maria Skłodowska-Curie", to opowieść o odkrywczyni dwóch pierwiastków – polonu i radu, ale też o niezwykłej kobiecie, która dzięki swojej inteligencji i wiedzy zdołała przekonać do siebie świat nauki, zdominowany przez mężczyzn. Jako pierwsza kobieta w Europie uzyskała tytuł doktora oraz jako pierwsza uczona zdobyła Nobla.

W propozycji gostynińskiego kina nie zabrakło także komedii romantycznej – "Porady na zdrady". Film przedstawia dwie kobiety, Kalinę i Fretkę, zostawione przez swoich partnerów. Panie zakładają firmę, w której chcą zajmować się rozwiązywaniem problemów z niewiernością mężczyzn.

Mamy nadzieję, że w tej ofercie kinowej każdy znajdzie coś dla siebie.

 • Repertuar kina "Siemowit"

Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do przeprowadzenia utylizacji azbestu na posesjach mieszkańców Gostynina.

Informujemy, że w dniu wczorajszym Miasto złożyło w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Oddział w Płocku wniosek o dofinansowanie do przeprowadzenia utylizacji azbestu na posesjach mieszkańców Gostynina.

Planowane jest objęcie wsparciem 16 posesji. Utylizacji będą podlegały płyty azbestowe o łącznej masie przekraczającej 25 ton.

Szacowana kwota na realizacje zadania wynosi 13813,10zł. Planowana wartość dofinansowania ze środków WFOŚiGW to 85 % kosztów kwalifikowanych, tj. 11741,13 zł.

Targi Edukacyjno-Zawodowe połączone z Dniem Otwartym w Płockim Uniwersytecie Ludowym w Gostyninie

Jak co roku, gostynińskie I LO PUL organizuje Targi Edukacyjno-Zawodowe połączone z dniem Dniem Otwartym. Tegoroczna impreza odbędzie się 24.04.2017r., w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, od godz. 10.00. Patronat nad uroczystością objął Burmistrz Paweł Kalinowski.

W tym dniu przy ul. Kutnowskiej 7, stał będzie Ambulans Honorowego Krwiodawstwa, w którym będzie można oddać krew.

Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie rozpoczęte

Dnia 3 lutego 2011 roku Sejm RP ustanowił dzień 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Żołnierze Wyklęci to bohaterowie antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walczyli przeciwstawiając się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.
Symbolicznym hołdem upamiętniającym „wyklętych bohaterów” było złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą pamięci jednego z nich -  ppor. Henryka Jóźwiaka ps. „Groźny”. W obchodach uczestniczyli m.in. : Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Zbigniew Bartosiak, Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie insp. Zbigniew Włodkowski, Wicestarosta Gostyniński Jan Krzewicki, Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński, Komendant Powiatowy PSP bryg. Roman Kossobudzki oraz dyrektorzy gostynińskich placówek oświatowych wraz z uczniami i mieszkańcy Gostynina. Symboliczną wartę pełnili uczniowie I LO PUL z Gostynina ubrani w historyczne mundury Policji Państwowej.
Zakończenie gostynińskich obchodów odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury o godz. 18.00, gdzie w sali widowiskowe, na które zapraszamy.

 

sierż.szt. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

 

Foto: UM Gostynina

 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie

Ciąg dalszy Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Od godz. 18.00 w dniu wczorajszym (1.03.2017r.) obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przeniosły się do sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie.

Gości powitała dyrektor MCK Aleksandra Milczarek, a po niej głos zabrał Burmistrz Paweł Kalinowski, który między innymi powiedział: - Nie mogę zapomnieć o żyjących w naszym mieście kombatantach – byłych żołnierzach Światowego Związku Armii Krajowej: kpt. Halinie Marciniak pseudonim Ostoja i kpt. Ryszardzie Rzepnikowskim pseudonim Śmigły, do których kieruję słowa podziękowania i wyrazy szacunku za ofiarność i bohaterstwo w tamtych trudnych czasach. Żołnierze Wyklęci - bohaterowie dzisiejszej uroczystości, byliby dumni z tego, że idee patriotyczne są dzisiaj w wolnej Polsce godnie pielęgnowane. Ich walka nie była daremna.

W uroczystości wzięli udział uczniowie z I LO PUL w Gostyninie. Oprawę muzyczną przygotowali uczniowie, absolwenci i nauczyciele Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie.

Kolejnym punktem programu był komentarz historyczny do wystawy przygotowanej w holu MCK pn. Funkcjonariusze Policji Państwowej – Cichociemni Żołnierze AK, który wygłosił nadkom. Zbigniew Bartosiak p.o. Dyrektora Biura Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji.

Na koniec spotkania został wyświetlony film „Historia o Was już nie milczy – Ziemia Gostynińska”.

 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Wkrótce Dzień Kobiet. Zapraszamy do wspólnego świętowania

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza w najbliższą sobotę, 4 marca, na sportowy Dzień Kobiet w hali MOSiR przy ul. Kutnowskiej, gdzie odbędzie się Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Partnera Placówki „ALIOR BANKU”. Na boisku rywalizować będzie ze sobą 7 drużyn, które zapewnią wszystkim wiele sportowych emocji. Natomiast w czwartek, 9 marca o godz. 17:00, zapraszamy do Miejskiej Szkoły Muzycznej na spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz – pisarką, która rozśmiesza i wzrusza. Całość spotkania odbywać się będzie przy akompaniamencie muzycznym Jakuba Gajdeckiego.  

Zapraszamy wszystkich do wspólnego uczestnictwa.

 • dzień kobiet w szkole muzycznej
 • dzień kobiet mosir

Purim, czyli w kręgu świąt i tradycji żydowskich

Wielokulturowy Gostynin i Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina organizują spotkanie dedykowane uczniom gostynińskich szkół: „Purim, czyli w kręgu świąt i tradycji żydowskich”, które odbędzie się 9 marca (czwartek) w Sali Kolumnowej na Zamku.

W programie spotkania:
- Czytanie Księgi Estery
- Kalendarz żydowski (prelekcja i warsztat)

Prelekcję i warsztat poprowadzi Pan Piotr Kowalik – historyk-dydaktyk, wykładowca akademicki i edukator, działacz społeczności żydowskiej w Polsce. Obecnie zastępca kierownika Działu Edukacji Muzeum POLIN, aktywista Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Informacje o projekcie: www.wielokulturowygostynin.blogspot.com

 • Purim, czyli w kręgu świąt i tradycji żydowskich

Gostyniński Klub Poetycki wznowił działalność

Wczoraj (2.03.20147r.) w godzinach popołudniowych spotkali się członkowie Gostynińskiego Klubu Poetyckiego, który reaktywował swoją działalność. Opiekunem Klubu jest pani Marzena Ligocka (pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie).

Na pierwsze spotkanie przybyło 9 osób, zarówno dawnych członków, jak i nowych gostynińskich poetów.

Podczas spotkania organizacyjnego członkowie zapoznali się ze swoją twórczością i omawiali tematy związane z działalnością Klubu.

Kolejne spotkanie odbędzie się 30 marca br. (czwartek) o godz. 17.00 w siedzibie MBP – oddział dla dzieci.

Zapraszamy w imieniu Gostynińskiego Klubu Poetyckiego, wszystkich chętnych do tworzenia poezji, na kolejne spotkanie.

 • Spotkanie Gostynińskiego Klubu Poetyckiego

Kolejne sukcesy gostynińskiej młodzieży. Spektakl "Krok do kwadratu" w Kutnie (zdjęcia)

Wczoraj na deskach Kutnowskiego Domu Kultury młodzież z Akademii Inicjatyw Młodzieżowych z Gostynina zaprezentowała swój musical, którego premierę nasi mieszkańcy mogli oglądać w gostynińskim MCK w grudniu ubiegłego roku.

W Kutnie, podobnie jak i w naszym mieście młodzi artyści po spektaklu otrzymali owacje na stojąco. Widownia była zachwycona grą aktorską, kostiumami oraz wspaniałymi efektami specjalnymi. Musical wzbudził wiele emocji od śmiechu, aż po łzy wzruszenia. Każdy z widzów, w odgrywanych przez młodzież rolach, mógł odnaleźć siebie w obliczu dzisiejszego świata.

Gratulujemy naszej młodzieży i życzymy kolejnych sukcesów.

 

Zdjęcia: A. Pietrusiak, Kutnowski Dom Kultury

 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu
 • spektakl krok do kwadratu

Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna w miesiącu marcu proponuje lekturę książek dla dorosłych i dzieci.

Książka „Bitwy Wyklętych” Szymona Nowaka, prezentuje największe bitwy stoczone przez polskich żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Są to m.in. walki w Lesie Stockim, Kuryłówce, Surokontach i Majkowicach. W Surokontach zginął major Kotwicz – czyli Maciej Kalenkiewicz. Obok grobów „Kotwicza” i „Orwida” przygotowano także miejsca dla 34 polskich żołnierzy, jako że polskich partyzantów pochowano przy Starym Cmentarzu Powstańców Styczniowych. Dopiero po 1991 roku wybudowano w tym miejscu cmentarz poświęcony pochowanym tam przed laty Polakom. W 2013 roku tuż obok cmentarza władze białoruskie wybudowały nowoczesne obory, planując hodowlę krów. Jedyne co nam pozostało Polakom, to cieszyć się, że ten cmentarz nie został zaorany przez pracowników kołchozu.

Kolejną pozycją książkową dla dorosłych jest "Dziewczyny Wyklęte" tego samego autora. Jest to wspaniała książka zawierająca wciągające opowieści o walecznych patriotkach. Dziewczyny służyły w partyzantce, gdzie najczęściej były sanitariuszkami lub łączniczkami. Nie wszystkie używały nawet broni. Był to trudny czas, bo trzeba było się ukrywać, często zmieniać miejsce zamieszkania, a niekiedy nie można było nawet wrócić do rodzinnego domu, do rodziców. Dziewczęta odnajdywały w młodych i przystojnych partyzantach swoich ukochanych. Niektóre miłości niestety kończyły się tragicznie. Kara śmierci, była częstym wyrokiem propagandowych sądów, przed którymi stawali partyzanci.

Dla dzieci MBP poleca książki Anny Paszkiewicz pt. "Niezwykła podróż" i "Chrząszcze w trzcinie. Językowe wygibasy". Z książką „Niezwykła podróż. Wiersze dla dzieci” najmłodsi przemierzą wszystkie kontynenty, poznają najciekawsze miejsca na Ziemi i zostaną prawdziwymi małymi podróżnikami. Natomiast "Chrząszcze w trzcinie. Językowe wygibasy", to ponad 25 zabawnych łamańców językowych, dzięki którym dzieci mogą nauczyć się wymawiać najtrudniejsze połączenia głosek. Będą się świetnie bawić, trenując poprawną wymowę, a czytanie umilą im wesołe ilustracje. Dzięki tej książce zostaną mistrzami poprawnej wymowy.

Zachęcamy do lektury.

 

 

 

"Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej

Wyjątkowe przedstawienie mogli obejrzeć mieszkańcy Gostynina i okolic w ubiegłą sobotę w sali kinowej Miejskiego Centrum Kultury. Stowarzyszenie "Nasze Lipianki" przedstawiły spektakl "Królewna na ziarnku grochu", po którym były zbierane fundusze przeznaczone na leczenie Amelki Borkowskiej.

Przedstawienie nawiązywało do znanej z dzieciństwa bajki, jednak losy bohaterów uległy pewnym zmianom. Pokazano zaobserwowane w codziennym otoczeniu postawy, poddane pod rozwagę nowe, ciekawsze metody postępowania.

Doskonałe stroje, scenografia, ktora łączyła wiele wątków i gra aktorska członków Stowarzyszenia "Nasze Lipianki" zaintrygowało, rozbawiło i zachwyciło przybyłych na przedstawienie widzów.

Stowarzyszenie na pracę nad bajką poświęciło sporo czasu. Motywacją była chęć pomocy chorej Amelce.

 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej
 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej

Turniej Siatkówki Kobiet o puchar dyrektora placówki Alior Banku oddział Gostynin

Z okazji zbliżającego się święta kobiet w sobotę, 4 marca br., w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, rozegrano turniej siatkówki kobiet o puchar dyrektora placówki Alior Banku oddział Gostynin. Wzięło w nim udział siedem drużyn. Nasze miasto reprezentowały cztery drużyny.

W Turnieju zwyciężyły Małachowianki z Płocka, a najlepsze – 3 miejsce z lokalnych drużyn zajęły Nauczycielki.

Klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco: 1. Małachowianka Płock; 2. Volley Team Żychlin; 3. Nauczycielki Gostynin; 4. Liderki Szczawin Kościelny; 5. Liceum Ogółnokształcące Gostynin; 6. Zespół Szkół Gostynin i 7. Gostynińskie Centrum Edukacyjne Gostynin.

Natomiast wyróżnienia indywidualne otrzymały: z Małachowianki Płock – Kinga Nowicka, Karolina Olszewska; z Volley Team Żychlin – Maria Frydrysiak; Nauczycielki Gostynin – Lidia Zalewska; Liderki Szczawin Kościelny – Klaudia Wypych i z LO Gostynin – Agata Pawłowska.

Puchary i medale wręczał zawodniczkom między innymi Burmistrz Paweł Kalinowski.


 

 • Turniej Siatkówki Kobiet
 • Turniej Siatkówki Kobiet
 • Turniej Siatkówki Kobiet
 • Turniej Siatkówki Kobiet
 • Turniej Siatkówki Kobiet
 • Turniej Siatkówki Kobiet
 • Turniej Siatkówki Kobiet
 • Turniej Siatkówki Kobiet
 • Turniej Siatkówki Kobiet

Awanse dla dzielnicowych

W dniu 3 marca br. Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie insp. Zbigniew Włodkowski wręczył dzielnicowym awanse na wyższe stanowisko – starszego dzielnicowego. To wyróżnienie otrzymali - asp. szt. Tomasz Cichocki i asp. Grzegorz Stanisławski. Pośród kryteriów branych pod uwagę przy awansie przełożeni kierowali się poziomem posiadanej wiedzy, doświadczeniem zawodowym, kreatywnością i samodzielnością policjantów. Bardzo istotne znaczenie miało również ich zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych jak i opinia społeczności lokalnej. Obaj dzielnicowi, w minionych latach, byli wyróżniani przez mieszkańców powiatu gostynińskiego w konkursie „Najpopularniejszy dzielnicowy”.
Awanse na stopień starszego dzielnicowego wynikają z realizacji programu „Dzielnicowy bliżej nas” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przypominamy, że dla możliwości nawiązania jeszcze lepszego kontaktu z dzielnicowym stworzona została mobilna aplikacja „Moja Komenda”, dzięki której odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania.

sierż. szt. Dorota Słomkowska

 • Awanse dla dzielnicowych
 • Awanse dla dzielnicowych

„Cała Polska czyta dzieciom” - spotkanie przedszkolaków z Barbarą Gierulą

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom" w Miejskim Przedszkolu nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie w dniu 1.03.2017r. odbyło się spotkanie z Przewodnicząca Oddziału NSZZ Solidarność w Gostyninie p. Barbarą Gierulą. Podczas spotkania Przewodnicząca NSZZ czytała dzieciom 5- 6 letnim zabawne opowiadania o tematyce przedszkolnej.

W ramach promocji czytelnictwa wśród najmłodszych przedszkole organizuje cykliczne spotkania, podczas których znane osoby bądź rodzice prezentują najmłodszym ciekawe lektury.

Kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom" prowadzona jest od 2001 roku przez Fundację ABCXXI. Jej podstawowym celem jest uświadamianie roli czytania w rozwoju emocjonalnym dziecka, jako najlepszej inwestycji w jego przyszłość.

 • "Cała Polska czyta dzieciom" w MP nr 2
 • "Cała Polska czyta dzieciom" w MP nr 2
 • "Cała Polska czyta dzieciom" w MP nr 2

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej

W dniu dzisiejszym – 6 marca br. - Burmistrz Paweł Kalinowski podpisał umowę z Waldemarem Wojciechowskim Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczno-Budowlana – Zespół Projektowy z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej modernizacji ciągów pieszych w ul. Moniuszki w Gostyninie.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, która przewiduje m.in.: modernizację chodników i przebudowę istniejących zjazdów; dostosowanie istniejących studzienek uzbrojenia terenu do projektowanych nawierzchni; wymianę istniejących krawężników i obrzeży oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.

Wykonawca zobowiązał się przekazać wykonany, kompletny przedmiot umowy w terminie czterech miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 • ul. Moniuszki
 • ul. Moniuszki
 • ul. Moniuszki

Kwalifikacja wojskowa w 2017 r.

Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Gostynińskiego trwać będzie od 13 marca br. do 24 marca br. Siedziba Komisji znajdować się będzie w Miejskim Centrum Kultury, ul. 18 Stycznia 2.

Osoby z terenu miasta Gostynina zobowiązane są stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w dniach 13-16 marca br.  - mężczyźni i 23 marca br. - kobiety.

Do kwalifikacji wojskowej  wzywa się:

- mężczyzn urodzonych w 1998 r.

- mężczyzn urodzonych w latach 1993-1974, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

- osoby urodzone w latach 1996 i 1997, które  zostały uznane przez komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli niezdolność ta upływa przed końcem kwalifikacji wojskowej; oraz osoby które zostały uznane przez komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli niezdolność ta upływa przed końcem kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,

- osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są do stawienia się w terminie i miejscu wskazanym na wezwaniu.

 • kwalifikacja wojskowa w 2017 roku

Gramy dla Amelki

Wszystkich miłośników piłki nożnej o dobrych sercach zapraszamy do wzięcia udziału w halowym turnieju ograniczonym dla Amelka Borkowska-Walczy o samodzielność. W najbliższą sobotę w hali sportowej przy ul. Kutnowskiej o godz. 16:00 gramy dla Amelki!

Inicjatorem akcji jest Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego - Ewa Szymańska.

 • Turniej charytatywny dla Amelki
 • Turniej charytatywny dla Amelki

Już w najbliższą niedzielę odbędą się III Zamkowe Targi Ślubne

Zamek w Gostyninie zaprasza na III Zamkowe Targi Ślubne, które odbędą się 12 marca br. w godz. 10.00-18.00.

W programie przygotowano: pokaz sukien ślubnych i garniturów, pokaz profesjonalnych makijaży, degustacje potraw kuchni zamkowej, promocje, niespodzianki, konkursy, bonusy, a także wyprzedaż wolnych terminów weselnych. Wszystko odbywać się będzie przy muzyce na żywo.

 • III Targi ślubne

Rozstrzygnięcie konkursów ekologicznych organizowanych przez Płocki Okręg LOP

Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Płocku przy współpracy z Oddziałem Ligi Ochrony Przyrody w Gostyninie, jak co roku zorganizowała konkursy ekologiczne, których rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu dzisiejszym. W sali konferencyjnej Urzędu Miasta Gostynina przywitał wszystkich uczestników i ich opiekunów Zbigniew Suchodolski Nadleśniczy Nadleśnictwa Płock Prezes Zarządu Okręgu LOP w Płocku. Pan Suchodolski podziękował także władzom Miasta, Gminy i Powiatu za sponsorowanie nagród.

Wśród przybyłych gości byli między innymi: Katarzyna Brzozowska Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Gostyninie, Burmistrz Paweł Kalinowski, Edmund Zieliński Wójt Gminy Gostynin, Jerzy Sochacki Wójt Gminy Szczawin Kościelny, Izabela Chmiel vel Chmielecka Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina.

Podsumowywane były takie konkursy ekologiczne jak: konkurs ornitologiczny „Ptaki gatunków ginących organizowany w ramach VIII edycji projektu LOP „Pozwólmy ptakom mieszkać obok nas”; XXX edycja ogólnopolskiego konkursu „Mój Las” i konkurs „Najlepiej pracujące koło LOP”.

Nagrodzonych zostało 81 laureatów w trzech kategoriach: prace plastyczne, fotograficzne i opisowe - w pięciu grupach wiekowych. Laureatami zostały dzieci i uczniowie z 16 przedszkoli i szkół Miasta Gostynina oraz Gminy Gostynin, Sanniki i Szczawin Kościelny.

Nagrodzone z terenu miasta Gostynina były dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2, nr 4 i nr 5 oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte, Gimnazjum nr 2, Liceum Ogólnokształcącego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP
 • konkursy LOP

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

8 Marca, to Międzynarodowy Dzień Kobiet - święto wszystkich Pań i idealna okazja do złożenia życzeń.
Drogie Panie!
W dniu Waszego święta życzymy Wam
abyście odnalazły w ciszy swoje myśli i marzenia,
a otaczający świat podarował Wam
kolory, smaki, zapachy i natchnienie
do dalszych działań.
Realizowania siebie, a nade wszystko
miłości, która uskrzydla.

Oświadczenie dotyczące artykułu zamieszczonego na portalu gostynin.info pt.: „Procedura odwoławcza w sprawie Term Gostynińskich zakończona. Burmistrz nie wniósł subsydiarnego aktu oskarżenia”

Informuję, iż wynikająca z zamieszczonego na stronie www.gostynin.info artykułu pt.: „Procedura odwoławcza w sprawie Term Gostynińskich zakończona. Burmistrz nie wniósł subsydiarnego aktu oskarżenia” teza, iż Burmistrz nie wniósł subsydiarnego aktu oskarżenia, choć był do tego uprawniony, jest nieprawdziwa i nie znajduje poparcia w przepisach prawa.
Gminie Miasta Gostynina nigdy nie służyło uprawnienie do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia w sprawie tzw „Term gostynińskich”, którą umorzono postanowieniem Prokuratora Okręgowego w Płocku z dnia 08 kwietnia 2016 r. sygn. akt V Ds. 54/14/S.
W razie powtórnego wydania postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania w wypadku, o którym mowa w art. 330 § 2 kpk, pokrzywdzony (w tym Przypadku Gmina Miasta Gostynina) może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu wnieść akt oskarżenia do sądu. Z kolei art. 330 § 2 kpk stanowi, że jeżeli – po uchyleniu przez sąd pierwszego postanowienia o umorzeniu śledztwa - organ prowadzący postępowanie nadal nie znajduje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wydaje on ponownie postanowienie o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia. W takim wypadku pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 i 1a kpk, może wnieść akt oskarżenia określony w art. 55 § 1 kpk. Z brzmienia wyżej przytoczonych przepisów wynika, że w razie ponownego wydania przez prokuratora postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego, po uchyleniu przez sąd pierwszego postanowienia o umorzeniu, pokrzywdzonemu, który uprzednio nie złożył zażalenia na pierwsze postanowienie, nie przysługuje prawo do wniesienia aktu oskarżenia, określonego w art. 55 § 1 kpk (tak m. in.: Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 maja 2011 r., II AKz 227/11).
Odnosząc powyższe rozważania do realiów sprawy „Term gostynińskich” stwierdzić należało, że skoro Gmina Miasta Gostynina nie składała zażalenia na postanowienie prokuratora z dnia 07.04.2014 r. (pierwsze postanowienie o umorzeniu śledztwa, Burmistrzem Miasta Gostynina był wówczas Włodzimierz Śniecikowski), to w przypadku wydania ponownego postanowienia o umorzeniu śledztwa (postanowienie Prokuratora Okręgowego w Płocku z dnia 08 kwietnia 2016 r. sygn. akt V Ds. 54/14/S), nie przysługiwało jej prawo do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, ale przysługiwało jej zażalenie na to ponowne postanowienie o umorzeniu.
Powyższe argumenty zostały zawarte już w opinii prawnej z dnia 22 lutego 2016 r., którą na zlecenie Burmistrza Miasta Gostynina, przygotował adwokat Tomasz Stefaniak, przewidując możliwość ponownego umorzenia postępowania. Należy nadmienić, iż opisana w poprzednim zdaniu opinia prawna była przez adw. Tomasza Stefaniaka szeroko konsultowana, tak z pozostałymi adwokatami świadczącymi pomoc prawną dla Miasta, jak i z innymi autorytetami prawnymi (adwokaci, sędziowie orzekający w sprawach karnych).
Co więcej, stanowisko, iż Gminie Miasta Gostynina, nie przysługiwał subsydiarny akt oskarżenia w sprawie „Term gostynińskich” podzielał prokurator Maciej Szatkowski z Prokuratury Okręgowej w Płocku, który umorzył śledztwo. Podczas posiedzenia Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 26 lipca 2016 r. prokurator ten stwierdził : „(...) realia faktyczne w tej sprawie są takie, że pokrzywdzony z oczywistych względów nie skarżył tej pierwszej decyzji o umorzeniu, zaś obecnie, nie mając uprawnienia do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, próbuje zaskarżyć postanowienie o umorzeniu w sposób niezgodny z przepisami, usiłuje wzruszyć niewzruszalną decyzję, by ewentualnie w przyszłości uzyskać prawo do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia” (cytat z protokołu posiedzenia).
Burmistrz Miasta Gostynina, choć oczywiście musi uszanować rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Płocku, stoi na stanowisku, że zamieszczone w artykule postanowienie tegoż sądu z dnia 29 lipca 2016 r. sygn. akt II Kp 477/16 jest błędne. Nie przysługuje na nie jednak żaden środek zaskarżenia. Sąd Okręgowy w osobie sędziego Elżbiety Pęcherzewskiej, wydając owo postanowienie wyszedł z niewłaściwego założenia, iż Najwyższa Izba Kontroli składając zażalenie na pierwsze postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa, wykonywała prawa pokrzywdzonego, a więc Gminy Miasta Gostynina. Tymczasem, ten sam sąd tyle, że w osobie sędziego Janiny Janowskiej, stwierdził w postanowieniu o sygnaturze II Kp 250/14 (w przedmiocie zażalenia NIK), iż „zażalenie Najwyższej Izby Kontroli zostało złożone przez instytucję; państwową, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa” i w imieniu NIK, nie zaś w imieniu Gminy Miasta Gostynina. Czy i na ile błąd sędziego Elżbiety Pęcherzewskiej wynikał z faktu, iż sędzia prywatnie jest żoną Prokuratora Rejonowego w Płocku Norberta Pęcherzewskiego, który służbowo podlega Prokuratorowi Okręgowemu w Płocku, którego to postanowienie było przedmiotem jej oceny – nie sposób stwierdzić.

Podkreślam, iż reprezentujący Miasto adw. Tomasz Stefaniak na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej (w dniu 20 kwietnia 2016 r.) nie stwierdził, iż Gmina Miasta Gostynina nie będzie skarżyć decyzji Prokuratury Okręgowej w Płocku o umorzeniu śledztwa. Wręcz przeciwnie, podczas sesji jasno zakomunikowano radnym, iż Miasto złoży zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa, co istotnie nastąpiło.

Szanowni Państwo tak jak informowałem wielokrotnie dokładam wszelkich starań, by możliwe było pociągnięcie osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości związane z realizacją inwestycji „Term Gostynińskich” - wskutek których Gmina Miasta Gostynina poniosła wielomilionowe straty (nie mniej niż 7.665.001 zł) i została uwikłana w rozliczne zobowiązania, które mogą straty Miasta wielokrotnie zwiększyć - do odpowiedzialności karnej. W chwili obecnej starania te mają na celu podjęcie umorzonego śledztwa, o co zwróciłem się do Prokuratora Generalnego i wniosek ten popieram w każdy dostępny mu sposób.

Z wyrazami szacunku
Paweł Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina

Aktywni seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gostyninie działa prężnie przy Miejskim Centrum Kultury już kilka lat. Koordynatorem grupy jest Magdalena Garstka.

Seniorzy w ramach swoich działań uczestniczą w wykładach na tematy ich interesujące, biorą udział w zajęciach gimnastycznych, językowych, muzycznych, spotkaniach literackich i wielu innych zajęciach.

Od początku tego roku, w ramach działalności GUTW słuchacze wzięli liczny udział w takich wydarzeniach jak: wykład pt. „W średniowiecznym skryptorium, czyli jak powstawały książki” wygłoszony przez Joannę Borowską, wykład pt „Różnorodność biologiczna - niedoceniane bogactwo” wygłoszony przez Annę Traut Seligę, wyjazd do Teatru Dramatycznego w Płocku na spektakl komediowy pt. ”May Day”, wieczorek taneczny z udziałem Koła Gospodyń Wiejskich z Białotarska i udział w mini warsztatach pn. „Konsument na rynku” realizowanych przez Technikum Handlowe w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym.

Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia czynnego udziału w zajęciach, niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Krystyna Wójcik

 • Uniwersytet 3 Wieku w Gostyninie

Historia Purim w Zamku Gostynińskim

W dniu dzisiejszym- 9.03.2017 r. - uczniowie gostynińskich szkół wzięli udział w spotkaniu pod nazwą „Purim, czyli w kręgu świąt i tradycji żydowskich”, które zostało zorganizowane przez Wielokulturowy Gostynin, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jakuba z Gostynina oraz Zamek Gostyniński.

Zebranych powitał Piotr Syska, który także przybliżył działanie Wielokulturowego Gostynina.

W Sali Kolumnowej młodzież wysłuchała obszernych fragmentów Księgi Estery czytanych przez ich rówieśników, a następnie wykładu, którego tematem był Kalendarz żydowski. Poprowadził go pan Piotr Kowalik – historyk-dydaktyk, wykładowca akademicki i edukator, działacz społeczności żydowskiej w Polsce. Obecnie zastępca kierownika Działu Edukacji Muzeum POLIN, aktywista Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Swoje wystąpienie pan Piotr Kowalik rozpoczął od zaprezentowania krótkiego filmu przedstawiającego święto Purim w synagodze w Nożykowie. Następnie prelegent opowiadał o znaczeniu Purim – święta losów, a także wyjaśnił zebranym to, że rok żydowski zaczyna się jesienią na przełomie września i października. W 2017 roku mamy 5777 rok żydowski. Opowiadał także o szabasie czyli wypoczynku i powodach dla których trzeba go przestrzegać. A jest ich cztery, a mianowicie: potwierdzenie stworzenia świata, znak wiecznego przymierza między Bogiem a Żydami, upamiętnienie wyjścia z Egiptu – Exodus i zapowiedź przyszłego świata.

Oprócz tego pan Piotr omówił uroczystości i święta żydowskie i ich znaczenie w życiu Żydów. Gość odpowiadał także na pytania publiczności.

Na zakończenie zaprezentował stronę www.sztetl.org.pl – portal społecznościowy, na którym znajduje się także Gostynin, zachęcając do odwiedzenia go.

 

 • Prelekcja w Zamku Gostynińskim dotycząca Żydów
 • Prelekcja w Zamku Gostynińskim dotycząca Żydów
 • Prelekcja w Zamku Gostynińskim dotycząca Żydów
 • Prelekcja w Zamku Gostynińskim dotycząca Żydów
 • Prelekcja w Zamku Gostynińskim dotycząca Żydów
 • Prelekcja w Zamku Gostynińskim dotycząca Żydów
 • Prelekcja w Zamku Gostynińskim dotycząca Żydów
 • Prelekcja w Zamku Gostynińskim dotycząca Żydów
 • Prelekcja w Zamku Gostynińskim dotycząca Żydów
 • Prelekcja w Zamku Gostynińskim dotycząca Żydów
 • Prelekcja w Zamku Gostynińskim dotycząca Żydów

Działania "Pasy"

Zapinanie pasów bezpieczeństwa to kluczowy sposób zwiększenia swoich szans na przeżycie podczas wypadku. Jak czytamy na stronie KRBRD zapinanie pasów bezpieczeństwa w przypadku osób siedzących z przodu zmniejsza o 45 proc. ryzyko powstania obrażeń śmiertelnych, natomiast ciężkich nawet o 50 procent. Dlatego mając na uwadze powyższe dane oraz promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w dniach 10-12 marca 2017 roku na terenie powiatu gostynińskiego prowadzone będą działania pn. „PASY”. Policjanci podczas prowadzonych kontroli będą sprawdzać czy kierujący i pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa.

W przypadku ujawnienia nieprzestrzegania tego obowiązku na osoby popełniające wykroczenie będą nakładane mandaty karne. Za wykroczenie odpowiada zarówno kierowca, jak i pasażer.

asp. Grzegorz Kuźnicki – KPP Gostynin

 • Roboity budowlane przy MCK
 • Roboty budowlane przy MCK
 • Roboty budowlane przy MCK

Rozpoczęto roboty budowlane przy MCK

Po okresie zimowym wznowiono roboty budowlane związane z budową placu zabaw przy Miejskim Centrum Kultury.

 • Prace budowlane przy MCK
 • Prace budowlane przy MCK
 • Prace budowlane przy MCK

Wyjątkowe spotkanie z Magdaleną Witkiewicz

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina z okazji Dnia Kobiet, zorganizowała spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz, które odbyło się w Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia.

Pisarka z Gdańska opowiadała o swojej twórczości. Trzy książki tej autorki zostały przetłumaczone na język wietnamski.

Oprawę muzyczną przygotował Jakub Gajdecki, wykonując utwór Ludviga van Beethovena Sonata C op 2 nr 3 część1 i "Marzenie miłosne" Franciszka Liszta. Wykonanie zachwyciło publiczność i bohaterkę spotkania.

Miłym upominkiem był wiersz napisany przez lokalną poetkę Zenonę Radzką specjalnie na to spotkanie.

 • spotkanie z Magdaleną Witkiewicz
 • spotkanie z Magdaleną Witkiewicz
 • spotkanie z Magdaleną Witkiewicz
 • spotkanie z Magdaleną Witkiewicz
 • spotkanie z Magdaleną Witkiewicz
 • spotkanie z Magdaleną Witkiewicz
 • spotkanie z Magdaleną Witkiewicz
 • spotkanie z Magdaleną Witkiewicz
 • spotkanie z Magdaleną Witkiewicz
 • spotkanie z Magdaleną Witkiewicz

Reforma edukacji - harmonogram dyżurów eksperckich i spotkań informacyjnych

Informujemy o Harmonogramie spotkań informacyjnych. Spotkania odbywać się będą na terenie województwa mazowieckiego. Spotkania przeznaczone są dla wszystkich - rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli samorządów i związków zawodowych - zainteresowanych wdrażaniem reformy edukacji. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach. Przy każdym z terminów spotkań znajduje się link do rejestracji. Rejestracja ma wyłącznie charakter organizacyjny, związany z zabezpieczeniem odpowiedniej liczby miejsc dla uczestników spotkania. Załączony  Harmonogram znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty – Delegatura w Płocku:

 http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10955,Harmonogram-dyzurow-eksperckich-reforma-edukacji.html

Natomiast spotkania informacyjne odbywające się także na terenie województwa mazowieckiego przeznaczone są dla wszystkich - rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli samorządów i związków zawodowych - zainteresowanych wdrażaniem reformy edukacji. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach. Przy każdym z terminów spotkań znajduje się link do rejestracji. Rejestracja ma wyłącznie charakter organizacyjny, związany z zabezpieczeniem odpowiedniej liczby miejsc dla uczestników spotkania. Załączony  Harmonogram znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty – Delegatura w Płocku:

 http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10966,Harmonogram-spotkan-informacyjnych-reforma-edukacji.htm

Jednocześnie zapraszamy  również do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w Ministerstwie Edukacji Narodowej:

 • tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,
 • tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,
 • tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy.

Zachęcamy także do korzystania z adresu mailowego dedykowanego kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji:

http://reformaedukacji@men.gov.pl

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce     nieruchomościami  (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 8 marca 2017 roku na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina – umgostynin.bip.org.pl został wywieszony wykaz:

nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 21/8 o powierzchni 0,0112 ha położonej w Gostyninie przy ulicy Kowalskiej, w związku z przeznaczeniem jej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na dodzielenie do działki sąsiedniej oznaczonej nr ewidencyjnym 21/5.

Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Witold Kalinowski  

Gostynin 07.03.2017 r.

Zagrali dla Amelki (zdjęcia)

W sobotę (11.03) w hali MOSiR odbył się charytatywny turniej piłki nożnej podczas którego zbierane były fundusze na leczenie chorej Amelki Borkowskiej. Warunkiem uczestnictwa w turnieju było zebranie wśród zawodników danej drużyny dowolnej kwoty, która przeznaczona będzie na leczenie dziewczynki.

Do zmagań przystąpiły 4 drużyny. Inicjatorem turnieju była Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ewa Szymańska, dzięki zaangażowaniu której w turnieju udział wzięły znane osoby z regionu i miasta. Do akcji pomocy Amelce włączyli się policjanci, ratownicy pogotowia, przedsiębiorcy i samorządowcy z Burmistrzem Miasta Pawłem Kalinowskim na czele. Wśród zaproszonych gości był Mariusz Pielaciński – Kapitan Żeglugi Śródlądowej płockiego Titanica, a także Wojtek Bógdał – mistrz świata w motoparolotni. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał sędzia piłkarski Rafał Szczytniewski, natomiast o oprawę komentatorską zadbał Bogdan Wolny – dziennikarz i spiker sportowy. Zwycięzcami turnieju zostali „Chłopaki do wzięcia”.

Trzyletnia Amelka Borkowska od urodzenia cierpi na czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce. Jedyną szansą na walkę o jej zdrowie jest przeszczep komórek macierzystych. Dzięki wsparciu wielu osób jest duża szansa, że już na przełomie kwietnia i maja Amelka przejdzie operację.

Klasyfikacja końcowa turnieju:

1. Chłopaki do wzięcia

2. Przemo Gostynin

3. KP Policji Gostynin

4. Strzelcy Pogotowia

Wyróżnienia indywidualne:

Najlepszy zawodnik – Dawid Zygan (Przemo Gostynin)

Najlepszy strzelec – Jan Kostkiewicz (Chłopaki do wzięcia)

Najlepszy bramkarz – Grzegorz Śmiałkowski (KP Policji Gostynin)

 

 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki
 • Turniej dla Amelki

LIV sesja Rady Miejskiej VII kadencji w Gostyninie

W dniu 15 marca 2017 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta odbędą się obrady LIV sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Gostyninie

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad

3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta

4. Interpelacje i zapytania radnych

5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie za 2016 rok

6. Informacja z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2016 rok

7. Informacja na temat stanu zaległości:

- ilości dłużników

- kwoty zadłużenia

- podejmowanych czynności egzekucyjnych i uzyskanych efektach na lata 2014-2016 oraz informacja o umorzeniu, rozłożeniu na raty i odroczeniu terminów płatności należnych podatków

8. Informacja na temat aktualnej sytuacji realizacji inwestycji Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”

9. Przyjęcie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie Gminy Miasta Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Gostynina na 2017 rok

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gostynin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

12. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin

14. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów miejsca realizacji obowiązku szkolnego

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2017.

16. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032

18. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.

19. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026

20. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 261/LII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina

21. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 208/XLIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w latach 1996 – 2016 w Gminie Miasta Gostynina

22. Przyjęcie protokołu z LI, LII, LIII sesji Rady Miejskiej

23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

24. Sprawy różne

25. Zamknięcie obrad

Trzecie Targi Ślubne w Zamku Gostynińskim zakończone

W ubiegłą niedzielę - 12.03.2017r. - już po raz trzeci odbyły się w Zamku Gostynińskim Targi Ślubne. Hasłem tegorocznej imprezy było „Spełnianie Waszych marzeń to nasza pasja”.

Przyszłe młode pary, ich najbliżsi i mieszkańcy Gostynina licznie odwiedzili Zamek, gdzie od godz. 10.00 swoje oferty przedstawiało około 30 wystawców, między innymi: salon urody Abacosun z Płocka, Fotobudka Fotkarnia, Morie-Stylee suknie ślubne, Lekkie Ciacho i wiele innych.

Nową ofertę związaną z na tegoroczną edycją Targów przygotowała Agencja Rozwoju i Promocji Zamek - organizacja wesel i ślubów w plenerze, wyprzedaż last minute ostatnich wolnych terminów weselnych w 2017 roku. Ponadto zaprezentowano szereg nowych potraw na pięknie udekorowanym stole.

Największe emocje wzbudził pokaz sukni ślubnych, męskich garniturów i kreacji dziecięcych przygotowany wspólnie przez Salon Mody Męskiej Tom Teks oraz Agnieszki Butik.

W trakcie targów prowadzona była zbiórka pieniędzy, z której dochód został przeznaczony na leczenie Amelki Borkowskiej.


 

 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim
 • Trzecie targi ślubne w Zamku Gostynińskim

Epizody z Powstania Styczniowego

Społeczność I LO PUL i Gimnazjum nr 1 w Gostyninie zaprasza na prelekcję "Epizody z Powstania Styczniowego", którą wygłosi p. Barbara Ewa Gierula, Przewodnicząca "Solidarności" oświatowej w Gostyninie, pomysłodawczyni i wnioskodawczyni nadania skrzyżowaniu ul. Czapskiego z obwodnicą Gostynina w Gaśnem nazwy "Skrzyżowanie im. Powstańców Styczniowych".

Prelekcja odbędzie się 16.03.2017 (czwartek) o godz. 9:50 w stołówce Gimnazjum nr 1 przy ul. Polnej.

Zapraszamy.

Miasto stara się o utworzenie Klubu Seniora "Parostatek"

W odpowiedzi na wielokrotnie zgłaszane przez mieszkańców Gostynina potrzeby w zakresie wsparcia dla seniorów informujemy, że wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, w dniu 13 marca 2017 r. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do utworzenia i wyposażenia pierwszego w Gostyninie Klubu Seniora "Parostatek".

Zadanie planowane jest jest do realizacji przy wykorzystaniu środków finansowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego "SENIOR+" na lata 2015-2020.

Placówka zlokalizowana zostanie na I pietrze "MCH Stara Betoniarnia" w Gostyninie, przy ul. Bierzewickiej 32. W tym celu zostanie zaadaptowane około 140 m2 powierzchni użytkowej.

Planowane są prace adaptacyjne i wyposażenie:

 • sali do gimnastyki ruchowej
 • sali do relaksu audiowizualnego,
 • pomieszczenia do przygotowania i spożywania posiłków
 • sali rozwoju osobistego i integracji

Szacunkowy koszt realizacji zadania w części adaptacyjnej to 115 000,00 zł, w tym 92 000,00 zł pochodzić ma z dotacji ministerialnej.

Ponadto Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do utrzymania nowo powstałego Klubu Seniora. Zgodnie z dokumentacją naboru Beneficjentów obowiązuje limit dotacji - 40% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 200 zł kosztów na jedno miejsce.

Prace adaptacyjne rozpoczną się niezwłocznie po otrzymaniu informacji o pozytywnej rekomendacji Wojewody Mazowieckiego do dofinansowania Klubu. Placówka będzie mogła rozpocząć działalność w drugim półroczu 2017 roku oraz kontynuować działalność w latach 2018-2020.

 

Foto: google.pl

 • klub seniora

Ułatwienia dla mieszkańców osiedla przy ul. Wspólnej

W dniu dzisiejszym ogłoszono zamówienie na budowę łącznika ulic Kutnowska – Wspólna – Dybanka w Gostyninie, który ułatwi mieszkańcom tych ulic dotarcie do swoich posesji i mieszkań.

Zgodnie z ogłoszeniem, roboty budowlane polegać mają na budowie drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Dybanką i ul. Wspólną oraz kanalizacją deszczową. Zakres robót obejmuje w szczególności wykonanie:

 • kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z budowanej ulicy;
 • drogi z betonu asfaltowego na geomateracu i podbudowie z kruszywa asfaltowego i betonu asfaltowego;
 • chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej;
 • podbudowy pod jezdnię;
 • oznakowania na podstawie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.

Więcej informacji dot. zamówienia na stronie BIP.

 

foto: google/maps

 • łącznik ul. Kutnowska-Dybanka-Wspólna

Ogłoszenie – spotkania z rodzicami uczniów klas III

W związku z planowanym utworzeniem w Szkole Podstawowej nr 5 (Gimnazjum nr 1) klasy IV sportowej lub informatyczno-mechatronicznej z elementami robotyki w roku szkolnym 2017/2018 Burmistrz Miasta i Rada Miejska w Gostyninie serdecznie zapraszają rodziców uczniów klas trzecich na spotkania informacyjne.

Terminy spotkań:

Szkoła Podstawowa nr 1 – czwartek, 16 marca 2017r. o godz. 17.45

Szkoła Podstawowa nr 3 – poniedziałek, 20 marca 2017r. o godz. 17.00.

Inwestycje, dofinansowanie wymiany pieców węglowych, staże pracy, karta seniora tematem wywiadu z Burmistrzem Miasta - VIDEO

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania wywiadu z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim.  Jest to drugi wywiad w 2017 roku, z którego dowiecie się Państwo m.in. o: inwestycjach w mieście, dofinansowaniu na wymianę pieców węglowych, zaskarżonej przez Wojewodę uchwale w sprawie karty seniora, stażach pracy w Urzędzie Miasta,  dofinansowaniu utylizacji azbestu w naszym mieście i tablicy pamiątkowej przy ul. Floriańskiej.

Termomodernizacja i remont komunalnego budynku przy ul. 3-go Maja 14 w Gostyninie

W dniu wczorajszym ukazało się na BIP-ie Urzędu Miasta ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane polegające na termomodernizacji i częściowym remoncie budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy ul. 3-go Maja 14 w Gostyninie

Przebudowane zostaną istniejące klatki schodowe, a także ściany wewnętrzne i działowe, zamontowane zostaną nowe drzwi wewnętrzne. Ponadto wykonany zostanie remont stropów drewnianych; podłóg, sufitów, tynków i warstw wykończeniowych. Zostaną przebudowane kominy wraz z montażem wywietrzaków dachowych.

W całym budynku wymianie ulegnie cała instalacja elektryczna oraz wewnętrzna instalacja wody ciepłej i zimnej. Poza tym jeśli chodzi o instalacje, będzie wykonana nowa wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej budynku; wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania budynku, przyłącze wodociągowe i kanalizacja sanitarna zewnętrzna.

Zakończenie prac przewidziane jest na koniec października br.

Na czas remontu w budynku lokatorom zapewniono mieszkania zastępcze.

 • Remont budynku przy ul. 3 Maja
 • Remont budynku przy ul. 3 Maja
 • Remont budynku przy ul. 3 Maja
 • Remont budynku przy ul. 3 Maja
 • Remont budynku przy ul. 3 Maja
 • Remont budynku przy ul. 3 Maja

Komentarz Burmistrza do felietonu dot. lokalu dla emerytów

Szanowni Państwo,

Zainspirowany felietonem Pani Anny Roszak pt. „Burmistrz przyznał emerytom zagrzybiony lokal” zamieszczonym na portalu gostynin.info w dniu 8.03.2017 r. pragnę poszerzyć wiedzę mieszkańców na temat tego lokalu.
Budynek przy ul. Jana Pawła II 14 jest własnością Gminy Miasta Gostynina. Na wyższej kondygnacji znajduje się Miejski Punkt Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Bartek”, pomieszczenia niższej kondygnacji użytkują grupy AA „Dromader” i „Otwarte Drzwi”, grupa Al-Anon „Nadzieja”, Polski Związek Niewidomych w Gostyninie i Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gostyninie.

Pierwotnie pomieszczenia te wynajęte były na potrzeby wypożyczalni kaset wideo „Bartek”. Po rozwiązaniu umowy z poprzednim wynajmującym, tj. w 2011 r. dokonano kapitalnego remontu tych pomieszczeń, w zakresie: wymiana wszystkich okien i drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami, przetarcie i przemalowanie ścian i sufitów, wyłożenie posadzki płytami gresowymi, remont pomieszczeń WC (wymiana wyposażenia i ułożenie glazury na ścianach) oraz remont instalacji elektrycznej i wymiana zaworów CO, na łączną kwotę 60 tys zł.
Dla bezpieczeństwa i wygody użytkowników, zamontowano poręcz przy schodach prowadzących do pomieszczeń na niższej kondygnacji. Tak przygotowany lokal oddano nieodpłatnie w użytkowanie trzem grupom abstynenckim i dwóm Związkom. Użytkownicy zobowiązali się do dbania o czystość tych pomieszczeń, użytkowania lokalu i urządzeń budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, utrzymywania go we właściwym stanie sanitarnym i technicznym, oraz przestrzegania obowiązujących przepisów administracyjnych, bhp i przeciwpożarowych.

Na wyraźną prośbę ówczesnych przedstawicieli Związku Emerytów udostępniono Związkowi dodatkowo tzw. pomieszczenie pod schodami, które pierwotnie nie było przeznaczone do użytkowania. Miejsce to zostało uprzątnięte i wybiałkowane, lecz z powodu braku w nim wentylacji, nie nadawało się ono do przechowywania żywności oraz dokumentacji, o czym członkowie Związku zostali poinformowani. Większość zdjęć opublikowanych na portalu gostynin.info ukazuje właśnie to pomieszczenie. Czytelnik może odnieść wrażenie, że są to zdjęcia tych pomieszczeń, w których Związek Emerytów prowadzi swoją działalność.
Warto również nadmienić, że użytkownicy nie tylko korzystają nieodpłatnie z tych pomieszczeń, ale również nie ponoszą żadnych opłat z tytułu zużycia wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania. W zamian za to, ze swej strony, zobowiązali się do likwidowania drobnych usterek we własnym zakresie i na własny koszt. W przypadku wystąpienia większych awarii zostali zobowiązani do niezwłocznego ich zgłaszania do Urzędu Miasta.

Nawiązując do zastrzeżeń autorki felietonu co do aktualnego stanu technicznego budynku, informuję, że w zeszłym roku, pomieszczenia niższej kondygnacji zostały zalane na skutek awarii instalacji wodnej. Awaria została natychmiast usunięta, a pomieszczenia osuszone. Do chwili obecnej na ścianach przy podłodze pozostały ślady po zalaniu lecz pomieszczenia nie są zawilgocone i zagrzybione jak twierdzi autorka artykułu. W bieżącym roku planowane jest usunięcie śladów po zeszłorocznej awarii i odświeżenie ścian.

Nadmieniam również, że dotychczas żadna z organizacji użytkujących pomieszczenia nie zgłaszała zastrzeżeń co do ich stanu technicznego. Dziwi mnie zatem fakt, że Pani Anna Roszak zamiast skierować swoje zastrzeżenie dotyczące użyczanych pomieszczeń w pierwszej kolejności do Urzędu Miasta jako właściciela budynku, od razu skierowała się do mediów. Sądzę, że intencją autorki było wywołanie szumu medialnego.

 

                                                                                                                                                                                Burmistrz Miasta Gostynina
                                                                                                                                                                                          Paweł Kalinowski
 

LIV Sesja Rady Miasta VII kadencji

W dniu dzisiejszym – 15.03.2017r. odbyła się LIV sesja Rady Miasta VII kadencji. Poruszano na niej wiele tematów, m.in. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawione przez kierownika tej placówki panią Renatę Zagórską, uchwalono m.in. takie uchwały jak np. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w naszym mieście" czy też przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności.

Kierownik MOPS-u – pani Renata Zagórska w swoim wystąpieniu zrelacjonowała m.in. sytuację związaną z realizacją programu "Rodzina 500+", gdzie na terenie miasta Gostynina w okresie od 1.04.2016r. Do 31.12.2016r. wpłynęło 1368 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Zostało wydanych 1360 decyzji w sprawie tego świadczenia. W tym samym okresie na świadczenie wychowawcze wpłacono 7.143.432,20 zł. Na terenie miasta Gostynina świadczeniem 500+ objętych było 1600 dzieci.

Kolejnym tematem poruszanym na sesji był zasiłek rodzinny, który w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. wraz z dodatkami pobierało 537 osób, świadczenia pielęgnacyjne pobrało 50 osób, natomiast zasiłek pielęgnacyjny - 286 osób, a jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 114 osób.

Jeśli chodzi o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w czasie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.to pobierały je 132 rodziny, zaś uprawnionych do tych świadczeń było 185 dzieci.

Rada Miejska podjęła także uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie naszego miasta. Gmina spełnia obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami, który należy do jej zadań własnych.

Podjęta została także uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032. Z uwagi na to, że wielu właścicieli i zarządców budynków nie dokonało inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest podjęto działania naprawcze. Aktualizacja danych polega na włączeniu do Programu obiektów, które nie były w nim dotychczas ujęte, co skutkowało uniemożliwieniem skorzystania ze wsparcia finansowego.

W kolejnym punkcie sesji Skarbnik Bożena Sokołowska wyjaśniła, że wciąż rośnie kwota zadłużeń gostynińskich podatników, a jest duża, bo wynosi ponad 8 mln zł. Zaległości finansowe ma 549 przedsiębiorców i podmiotów prywatnych. W tej sprawie Urząd Miasta Gostynina wystosował 1743 upomnienia i wezwania do zapłaty. Jednak udało się wyegzekwować tylko 313 tys. zł. W 2016 roku UM umorzył podatki na kwotę 353 tys. zł, odroczono zaś spłatę zobowiązań w wysokości 207 tys. zł.


 

 • sesja Rady Miasta
 • sesja Rady Miasta
 • sesja Rady Miasta
 • sesja Rady Miasta
 • sesja Rady Miasta

Spektakl "Inni z ulicy Floriańskiej" już niedługo w Zamku Gostynińskim

W imieniu organizatorów: Wielokulturowego Gostynina i Teatru? No nie wiem, zapraszamy na spektakl pt. "Inni z ulicy Floriańskiej", który odbędzie się 25 marca br. o godz. 18.00 w Sali Kolumnowej Zamku Gostynińskiego.

Scenariusz i reżyserię przygotował nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 1 - pan Robert Idzikowski, oprawą muzyczną przedstawienia zajęli się Tomasz Sarniak i Mateusz Szulborski.

Wśród gostynińskich aktorów zobaczymy: Maję Wasilewską, Julię Ostrowską, Karolinę Kiełbasę, Alicję Olejniczak, Luizę Penkul, Adriannę Kosińską, Natalię Zawadzką, Martę Dłużniewską, Amelię Wasilewską, Maję Skibińską, Annę Szkudlarek, Weronikę Szulecką, Jakuba Szulczewskiego, Szymona Sławińskiego i Julię Korczyńską.

Teatr? No nie wiem w roku ubiegłym, z okazji pięciolecia istnienia wystąpił na deskach Teatru Dramatycznego w Płocku. Grupa posiada różnorodny repertuar i cały czas zachwyca widzów kolejnymi przedstawieniami.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski.

 • spektakl "Inni z ul. Floriańskiej"

Podsumowanie działań gostynińskiej drogówki

W miniony weekend policjanci gostynińskiej drogówki prowadzili działania „PASY”, gdzie szczególną uwagę zwracali na przestrzeganie przez kierowców i pasażerów obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa. Ponadto policjanci interweniowali na zgłoszenia mieszkańców wynikające z założeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i bezpośrednich zgłoszeń.
Działania „PASY” prowadzone były w dniach 10-12 marca br. W tym czasie policjanci podczas kontroli drogowych sprawdzali czy kierujący i pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa w trakcie jazdy. W tym obszarze mundurowi ujawnili 11 wykroczeń. Szczególną uwagę zwracali na sposób przewożenia dzieci i na szczęście nie ujawnione zostały żadne nieprawidłowości.
Ponadto mundurowi w ramach realizowania działań związanych z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa i sygnałami zgłaszanymi bezpośrednio przez mieszkańców interweniowali w strefie zamieszkania na jednym z gostynińskich osiedli.
Przypominamy, że szczególne zasady ruchu drogowego, o których mowa w definicji "strefy zamieszkania", to m.in;
- prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
- możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
- prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,
- zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.
Apelujemy, o bezwzględne stosowanie się kierujących, jak i pieszy do znaków i przepisów drogowych.

sierż.szt. Dorota Słomkowska

Interesująca opowieść o epizodach Powstania Styczniowego

Dnia 16 marca br. prelekcja p. Barbary Gieruli, bogato ilustrowana specjalnie przygotowanymi slajdami o styczniowym zrywie 1863 r.,  przeniosła uczniów gostynińskiego PUL- u i Gimnazjum Nr 1 najpierw w falę nastrojów przedpowstaniowych ogarniających Warszawę i  patriotyczne nastawienie mieszkańców Warszawy, następnie ukazała działania Rządu Narodowego tajemnego państwa polskiego, którego symbolem była pieczęć z połączonymi herbami Polski, Litwy i Rusi,  „…rządu,  który nieznany z imienia był tak szanowany i słuchany, że zazdrość wzbudzać może we wszystkich krajach, we wszystkich narodach” (Józef Piłsudski). Krótką charakterystykę dyktatorów powstania oraz kilku bitew urozmaicił fragment filmu „Szwadron”. Następnie podczas prelekcji Barbara Gierula przedstawiła biogramy bohaterów powstania, każdy opatrzony w fotografię z charakterystyczną pieczęcią Rządu Narodowego, z których wielu – będąc oficerami w armii zaborcy - z pełną świadomością porzuciło obcy mundur przekreślając tym samym swoje dotychczasowe życie, spokój egzystencji i karierę oddając swoją wiedzę i doświadczenie wojskowe na służbę ojczyźnie. Prelegentka ze swadą i humorem opowiedziała o nieznanych faktach z życia niektórych z nich, np. o ślubie Jarosława Dąbrowskiego w Cytadeli warszawskiej i jego ucieczce za granicę. Grozą powiały historię o generalnym gubernatorze Litwy, Michale Murawiewie, słynnym „wieszatielu”, który nie respektując prywatnej prośby samego cara o ułaskawienie Zygmunta Sierakowskiego, zamienił mu wyrok śmierci z rozstrzelania na powieszenie. Uwieńczeniem prelekcji były historie zapomnianych bohaterek Powstania: Anny Pustowójtówny, adiutantki Langiewicza, zasieczonej szablami Kozaków Marii Piotrowiczowej, bohaterskiej kurierki Lucyny Żukowskiej odznaczonej za udział w powstaniu przez Prezydenta Ignacego Mościckiego Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski i pisarki Elizy Orzeszkowej, autorki nowelki „Gloria victis”.

Adam Matyszewski

 • Prelekcja p. Barbary Gieruli
 • Prelekcja p. Barbary Gieruli
 • Prelekcja p. Barbary Gieruli
 • Prelekcja p. Barbary Gieruli
 • Prelekcja p. Barbary Gieruli
 • Prelekcja p. Barbary Gieruli
 • Prelekcja p. Barbary Gieruli
 • Prelekcja p. Barbary Gieruli
 • Prelekcja p. Barbary Gieruli

Wypalanie traw jest zabronione

Wystarczyło kilka słonecznych i suchych dni, a na numer alarmowy 998 gostynińskiej straży pożarnej , zaczęły wpływać zgłoszenia o pożarach traw, łąk i pozostałości roślinnych . Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 20 km/h, szybka jazda na rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków ratowniczych. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą bardzo potrzebni.

Wypalanie traw jest zabronione

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.),

Art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

Art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami);

Art. 30 ust. 3 pkt 3 "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Apelujemy o rozsądek i ostrożność!

Źródło: KP PSP Gostynin

 • Wypalanie traw zabronione

KPP w Gostyninie informuje

Policjanci szkolili się z pierwszej pomocy

Policjanci gostynińskiej komendy szkolili się z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej. Mundurowi mieli okazję przypomnieć sobie i utrwalić zasady, których znajomość nie raz przydaje się w służbie w różnych sytuacjach, a nierzadko również poza nią.
Służba to przede wszystkim troska o bezpieczeństwo innych nawet z narażeniem życia. To również umiejętność radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach. Zdarza się, że policjanci jako pierwsi przyjeżdżają na miejsce np. wypadku drogowego. Wtedy ratują życie, udzielają pierwszej pomocy i reanimują poszkodowane osoby do czasu przybycia wykwalifikowanych służb medycznych.
Wczoraj (16.03.) w gostynińskiej komendzie policji rozpoczął się cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzili funkcjonariusze naszej komendy: sierż.szt. Żaneta Kołodziejska i sierż.szt. Marcin Lewandowski. Po krótkim wykładzie policjanci prezentowali praktyczne umiejętności udzielania pomocy osobie poszkodowanej. Instruktorzy najpierw pokazywali jak należy prawidłowo wykonywać czynności ratownicze, a następnie uczestnicy szkolenia w sposób praktyczny doskonalili swoje umiejętności. Zajęcia odbywały się przy użyciu fantomu, tak aby w sposób jak najbardziej realny odwzorować udzielanie pomocy poszkodowanym.
Instruktorzy podkreślali, że gdy osoba potrzebuje pomocy, najważniejsze jest wezwanie lekarza. Należy to robić zawsze i natychmiast, bo ta czynność jest również udzieleniem pomocy. Kolejną ważną czynnością jest udrożnienie dróg oddechowych, aby nie doprowadzić do uduszenia i niedotlenienia mózgu. Jeżeli poszkodowany nie oddycha niezwłocznie należy podjąć resuscytację, co również w dniu wczorajszym ćwiczyli funkcjonariusze.
Pamiętajmy podczas działań ratowniczych najważniejsze są pierwsze minuty. Gdy dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia, to po ok. 4 minutach dochodzi do nieodwracalnych zmian w komórkach mózgu. W takich sytuacjach każda minuta udzielanej pomocy może uratować życie osobie poszkodowanej.  

Spotkanie dla kandydatów do służby w Policji

Pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie w dniu 22 marca br. o godz. 11.00 organizują spotkanie dla kandydatów do służby w Policji. Serdecznie zapraszamy.
Zawód policjanta jest służbą i wymaga od kandydatów określonych predyspozycji, a także chęci robienia w życiu czegoś pożytecznego oraz pracowania na rzecz społeczeństwa. Wybierając swoją przyszłość warto wiedzieć, że Policja oferuje szeroki wachlarz możliwości rozwoju, a także uzupełniania swojego wykształcenia na poziomie studiów różnego stopnia i w ramach szkoleń specjalistycznych.
Wstąp w szeregi Policji i przyjdź na spotkanie dla kandydatów do służby, które odbędzie się 22 marca br. o godz. 11.00 w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie przy ul. 3 Maja 17. Pracownicy oraz policjanci szczegółowo omówią zasady rekrutacji oraz pomogą wypełnić niezbędne dokumenty.
Przypominamy, że nabór do Policji trwa cały rok, a kandydat musi spełnić ściśle określone warunki:
- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
- nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
- korzystający z pełni praw publicznych,
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Akcja „PASY” z marihuaną w tle

Gostynińscy policjanci, w ramach ogólnokrajowych działań „PASY”, skontrolowali ponad 30 pojazdów. Wśród nich 20-letni mieszkaniec Gostynina kierował BMW będąc pod działaniem środka odurzającego.

W trakcie działań „PASY” gostynińscy policjanci skupili się głównie na sprawdzaniu czy kierowcy jak i podróżujący stosują się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 30 pojazdów, spośród których 22 kierujących i 1 pasażer nie mieli zapiętych pasów w trakcie poruszanie się pojazdem.

Podczas działań szczególną uwagę policjanci zwrócili na poruszające się ulicami miasta osobowe BMW. Pojazd miał zaparowane szyby, a wewnątrz przebywało 5 osób. Mundurowi zatrzymali samochód do kontroli i jak się później okazało 20-letni mieszkaniec Gostynina kierował pojazdem będąc pod działaniem środka odurzającego. Wstępne badania laboratoryjne wykazały, że była to marihuana.

Na chwilę obecną trwają dalsze czynności, mające na celu ustalenie stężenia środka w organizmie tego młodego kierowcy. W zależności od ich wyników 20-latek będzie odpowiadał za przestępstwo bądź wykroczenie kierowania pojazdem w stanie po użyciu środków odurzających.

sierż.szt. Dorota Słomkowska

 

 • KPP szkolenie
 • KPP szkolenie

Ruszyła się sprawa budowy ulicy Rewekanta

W dniu 15 marca br. podczas sesji Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Pawła Kalinowskiego radni jednogłośnie zabezpieczyli środki na wykup prywatnych działek, na których znajduje się ul. Rewekanta.

Bardzo cieszy fakt, że Miasto przystąpi do negocjacji ceny i wykupu terenów, aby można było zaprojektować i wykonać tę inwestycję. Nareszcie spełnione zostaną oczekiwania mieszkających przy ulicy Rewekanta osób.

 • ul. Rewekanta
 • ul. Rewekanta

Koncert w hołdzie Żołnierzom Wyklętym

W sobotnie popołudnie – 18 marca br. w Miejskim Centrum Kultury wystąpił Andrzej Kołakowski.

Pieśniarz od wielu lat koncertuje wykonując swoje piosenki o tematyce historyczno-religijno-społeczno-politycznej, przy akompaniamencie gitary. Obecnie artysta daje koncerty w Polsce i za granicą. Inspiracją twórczości Andrzeja Kołakowskiego są rzeczy nie przemijające takie jak wiara, nadzieja i miłość.

Gości przybyłych na koncert powitał i zapowiedział repertuar artysty Burmistrz Paweł Kalinowski.

W czasie występu Kołakowski śpiewał o powstańcach styczniowych i Akowcach. Muzyk wyraził radość z faktu, że teraz możemy świętować Narodowy Dzień Pamięci i uczcić tych, którzy poświęcili swoje życia dla słusznej sprawy. Przed każdym utworem muzycznym wprowadzał historię o bohaterach tamtych czasów.

Do Gostynina pieśniarz przyjechał z małżonką Anną Kołakowską. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu "Prezentacje sylwetek i postaw Żołnierzy Wyklętych".


 

 • koncert Andrzeja Kołakowskiego
 • koncert Andrzeja Kołakowskiego
 • koncert Andrzeja Kołakowskiego
 • koncert Andrzeja Kołakowskiego
 • koncert Andrzeja Kołakowskiego
 • koncert Andrzeja Kołakowskiego
 • koncert Andrzeja Kołakowskiego
 • koncert Andrzeja Kołakowskiego

Informacja dla Rodziców uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 5

Gostynin, 16 marca 2017r.

Szanowni Rodzice uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyninie

 

Otrzymuję wiele pytań od rodziców, których dzieci rozpoczynają we wrześniu naukę w naszej nowej szkole. Większość z Państwa ma obawy o to, czy szkoła zapewni wykwalifikowaną kadrę oraz odpowiednie warunki do nauki.

W związku z powyższym chciałbym Was, drodzy rodzice uspokoić i zapewnić że:

1. Uczniowie klas pierwszych będą uczyć się w wydzielonej dla nich części szkoły.

2. Zajęcia będą prowadzili nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej pracujący dotychczas w gostynińskich szkołach podstawowych.

3. Zostaną zakupione meble szkolne oraz będą wyremontowane sale lekcyjne.

4. Na terenie szkoły powstanie punkt przedszkolny.

5. W najbliższym czasie Burmistrz Miasta Gostynina, Pan Paweł Kalinowski, prześle pisemną informacje do wszystkich uczniów mieszkających w obwodzie szkoły o zasadach rekrutacji.

6. W dniu 02 czerwca 2017r. o godz.17:00 odbędzie się w naszej szkole spotkanie uczniów i rodziców klas pierwszych - obchody Dnia Dziecka.


 

Z poważaniem

Robert Pypkowski

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - informacja

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 17 marca 2017 roku na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina – umgostynin.bip.org.pl został wywieszony wykaz:

nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3091/6 o powierzchni 0,0088 ha położonej w Gostyninie przy ulicy Tadeusza Kościuszki, w związku z przeznaczeniem jej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na dodzielenie do działki sąsiedniej oznaczonej nr ewidencyjnym 3091/7.


Burmistrz Miasta Gostynina
mgr Paweł Witold Kalinowski
 

 

Gostynin, dnia 16.03.2017 r.

 

Program Pomocy Dzieciom w ciężkim stanie klinicznym

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 9 kwietnia br. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl
Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę https://www.spes.org.pl/stypendium-wniosek bazy danych.

 • Program Pomocy Dzieciom w ciężkim stanie klinicznym

Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola numer 5

W dniu dzisiejszym – 20 marca br. - ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane przy dostosowaniu budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 w Gostyninie do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

Roboty budowlane będą obejmować obudowę klatki schodowej ścianami, wymianę drzwi na drzwi w wymaganej klasie odporności ogniowej i o odpowiedniej szerokości i wysokości. Poza tym klatka schodowa zostanie wyposażona w urządzenia zapobiegające zadymianiu, przebudowane będą ściany wewnętrzne i działowe z montażem nowych drzwi wewnętrznych z ościeżnicami. Klatka schodowa i droga ewakuacyjna zostaną wyposażone w oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Zostanie dokonana wymiana okładzin ściennych i podłogowych na drodze ewakuacyjnej, a ponadto zabezpieczone zostaną okładziny podłogowe w pomieszczeniach dydaktycznych do stopnia trudno zapalności. Budynek będzie wyposażony w wyłącznik przeciwpożarowy prądu i gaśnice, a także zostanie dostosowany do wymogów sanitarnych.

Prace będą realizowane w czasie wakacji.

Informacje szczegółowe znajdują się na stronie: http://umgostynin.bip.org.pl/?tree=3292

 • Miejskie Przedszkole nr 5

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu

Burmistrz Miasta Gostynina po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy i realizację celu publicznego jaki zamierza osiągnąć Gmina Miasta Gostynina w zakresie rozwoju sportu podjął decyzję, aby środki w wysokości 210.000 złotych zostały przyznane w następujący sposób:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa projektu

Wnioskowana kwota dotacji

Propozycja wysokości udzielonej dotacji

Uzasadnienie wyboru

 

1

 

 

 

 

 

Gostyniński Szkolny Związek Sportowy, ul. Bema 23, 09-500 Gostynin

 

1. Rozwój sportu poprzez organizację imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej

 

25.000

18.000

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

 

 

2

 

 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy „ZWOLEŃ-TEAM”, Zwoleń 35, 09-500 Gostynin

 

2.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży, dorosłych mieszkańców Gostynina w zakresie wrotkarstwa”

 

21.390

1.500

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

3

Uczniowski Klub Sportowy „ZWOLEŃ-TEAM”, Zwoleń 35, 09-500 Gostynin

 

3. Poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Gostynina przez uczestnictwo w aktywnym stylu Życia – szkoleniu z łyżwiarstwa.

 

17.550

1.500

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

4

Miejski Klub Sportowy MAZUR, ul. Sportowa 1, 09-500 Gostynin

 

4. Szkolenie i udział w rozgrywkach kalendarzowych drużyn młodzieżowych i seniorów piłki nożnej w 2017r.

 

209.000

145.000

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

5

Uczniowski Klub Sportowy ALFA przy Gimnazjum nr 2 w Gostyninie, ul. Wojska Polskiego 23, 09-500 Gostynin

 

5. Realizacja Programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego

30.000

17.000

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

6

Uczniowski Klub Sportowy FOOTBALL EDUCATION, ul. Moniuszki 4/2,
09-500 Gostynin

 

6. Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży oraz reprezentowanie miasta Gostynina w rozgrywkach młodzieżowych Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w roku 2017

30.860

7.000

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

7

Miejski Uczniowski Klub Sportowy HANDBALL TEAM, ul. Kutnowska 7a,
09-500 Gostynina

 

7.Młodzież i dzieci z terenu miasta Gostynina aktywni fizycznie – propagowanie i rozwój piłki ręcznej wśród chłopców z terenu miasta

 

33.800

15.000

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

8

Klub Żeglarski HALS, ul. Czapskiego 37a,
09-500 Gostynin

8. Liga paintballu hero

19.500

1.000

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

9

Klub Żeglarski HALS, ul. Czapskiego 37a,
09-500 Gostynin

9. Gostynińska Szkółka Żeglarska

 

32.750

3.000

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

10

Szachowy Uczniowski Klub Sportowy GOSTMAT 83, ul. Armii Krajowej 25a, 09-500 Gostynin

 

10. Udział SzUKS GOSTMAT83 Gostynin w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Szachach Klasycznych – II liga

 

 

5.400

1.000

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji chodnika i miejsc postojowych pomiędzy ul. Polną a 3 Maja

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych modernizacji chodnika i miejsc postojowych oraz utwardzenie terenu pomiędzy ul. Polną 12 a ul. 3 Maja w Gostyninie.

Na tych działkach zlokalizowane są chodniki, droga wewnętrzna, zjazdy, uzbrojenie terenu w postaci sieci i przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, energetyczne, telekomunikacyjne, zieleń niska i średniowysoka.

Należy opracować dokumentację obejmującą m.in.: modernizację chodników, miejsc postojowych i drogi wewnętrznej, utwardzenie terenu kostką betonową i płytami ażurowymi, wykonanie odwodnienia terenu, dostosowanie istniejących studzienek uzbrojenia terenu do projektowanych nawierzchni, wymianę istniejących krawężników i obrzeży oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia, to 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://umgostynin.bip.org.pl/?tree=3291


 

Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL

Miłym akordem astronomicznej wiosny były zajęcia uczniów gostynińskiej mundurówki na płockiej strzelnicy, które odbyły się pod kierunkiem nauczyciela Edukacji obronnej pana kapitana Jacka Pajdy. Młodzież strzelała z pistoletu - Glock (najpopularniejsza broń funkcjonariuszy policji na całym świecie) i tzw. "pompki" - strzelby gładkolufowej Mossberg - broni będącej wyspecjalizowanym środkiem walki służącym do obezwładniania siły żywej oraz pokonywania przeszkód technicznych. W ochronie używana przez grupy konwojowe w policji przez oddziały prewencji i antyterrorystyczne. Praktycznie jedyny rodzaj broni, który w sprzyjających okolicznościach nadaje się do obezwładnienia napastnika bez oddania strzału.

Zwieńczeniem działań bojowych było doskonalenie celności rzutu granatem ćwiczebnym, a po nim wspólne ognisko połączone z omówieniem najbliższego weekendowego wyjazdu uczniów do Stanisławowa Skrzańskiego na obóz zwany "Bytowaniem w terenie przygodnym" - survival związany z nabywaniem umiejętności przetrwania w trudnych warunkach polowych.

 

 

 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL
 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL

Koncert jazzowy "Krzemiński reunion project"

W najbliższą niedzielę zapraszamy Państwa do magicznego świata jazzu. Od godz. 16:00 na deskach gostynińskiego MCK zaprezentują się znakomici muzycy, którzy wychowywali się i stawiali pierwsze muzyczne kroki w Gostyninie i jego sąsiedztwie, a których drogi przez lata skierowały się w różne zakątki Polski i świata.

Przed Państwem opowieść o doświadczeniach i inspiracjach oraz duża dawka radości ze wspólnej gry i dobrego jazzu. Będziemy mieli możliwość usłyszeć dźwięki trąbki Piotra Krzemińskiego, saksofonu Michała Borowskiego, kontrabasu Andrzeja Zielaka, perkusji Franka Parkera przy akompaniamencie instrumentów klawiszowych Dariusza Petery.

Serdecznie zapraszamy!

Relacja video z LIV Sesji Rady Miasta VII kadencji

Zapraszamy do obejrzenia relacji video z  LIV  sesji Rady Miasta VII kadencji.

Pismo syndyka

Syndyk Bogdan Ludwiczak zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 marca br. zmienionym postanowieniem z dnia 13 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym ELGO LIGHTING INDUSTRIES S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gostyninie w sprawie V GUp 5/16 zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego ELGO LIGHTING INDUSTRIES S.A. spółki akcyjnej w upadłości likwidacyjnej w Gostyninie. Obwieszczenia o przetargu zostały opublikowane w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 20 marca br. oraz w dzienniku Gazeta Wyborcza w dodatku lokalnym z dnia 20 marca br.

Goście z Lucienia w Zamku Gostynińskim

Gimnazjaliści z Lucienia wraz z opiekunami odwiedzili Zamek Gostyniński. Celem wizyty było poznanie perełki wśród gostynińskich zabytków.

Gości powitała prezes Zamku Aleksandra Buława wraz z pracownikami.

Podczas wizyty młodzież uczestniczyła w warsztatach z savoir vivre'u, w czasie których poznała zasady bon tonu przy stole i w życiu codziennym, zwiedzała zamek w tym kuchnię zamkową, w której piekła ciasteczka, wysłuchała także historii i legend o zamku i wybijała zamkowe monety.

Organizowane w tym historycznym miejscu spotkania młodzieży, z Gostynina i okolic ,cieszą się dużym powodzeniem.

 • Gimnazjaliści z Lucienia w Zamku Gostynińskim
 • Gimnazjaliści z Lucienia w Zamku Gostynińskim
 • Gimnazjaliści z Lucienia w Zamku Gostynińskim
 • Gimnazjaliści z Lucienia w Zamku Gostynińskim
 • Gimnazjaliści z Lucienia w Zamku Gostynińskim
 • Gimnazjaliści z Lucienia w Zamku Gostynińskim
 • Gimnazjaliści z Lucienia w Zamku Gostynińskim
 • Gimnazjaliści z Lucienia w Zamku Gostynińskim
 • Gimnazjaliści z Lucienia w Zamku Gostynińskim
 • Gimnazjaliści z Lucienia w Zamku Gostynińskim
 • Gimnazjaliści z Lucienia w Zamku Gostynińskim
 • Gimnazjaliści z Lucienia w Zamku Gostynińskim

Szanujmy wodę, mądrze nią zarządzajmy, przecież życie bez niej jest niemożliwe - Światowy Dzień Wody

Woda stanowi 70% powierzchni Ziemi - 97% to morza i oceany, a jedynie 3% wody słodkie.

Życie bez wody nie jest możliwe. Aby to zrozumieć, wystarczy sobie uświadomić, że woda stanowi średnio 70% masy ciała dorosłego człowieka. Bez wody życie nie tylko nie ma szans się rozwinąć, ale również trwać. Niektóre organizmy bowiem mogą żyć bez powietrza, ale bez wody jest to niemożliwe.

Jak twierdzą uczeni bez jedzenia możemy wytrzymać miesiąc, a bez wody tydzień. Odpowiednia ilość i jakości dostarczanej wody zapewnia właściwe funkcjonowanie procesów fizjologicznych organizmu, zaś jej brak lub nie wystarczająca ilość może stanowić zagrożenie dla życia.

 • Szanujmy wodę

Uważajmy na oszustów

Pomimo wielu apeli i kampanii medialnych oszustom nadal udaje się żerować na ludzkiej dobroci. Tylko wczoraj (21.03.) na terenie garnizonu mazowieckiego dwóch seniorów przekazało fałszywym krewnym swoje oszczędności swojego życia.

Mechanizm oszustwa jest bardzo podobny: na telefon stacjonarny seniora dzwoni wnuczek lub syn informując, że spowodował wypadek drogowy i potrzebuje szybkiej pożyczki na „załatwienie sprawy”. Taką informację może również przekazać oszust podający się za funkcjonariusza policji lub innych służb. Po krótkim czasie do domu ofiary przychodzi „kurier”, któremu senior przekazuje pieniądze i ślad po nim zanika.

Apelujemy i przypominamy, że:
- zawsze kierujmy się zasadą " ograniczonego zaufania",
- skontaktujmy się z innymi członkami rodziny w celu zweryfikowania "tragicznej" informacji , która miała być powodem pożyczki,
- ostrzegajmy seniorów i mówmy im, co należy robić w takich sytuacjach,
- pamiętajmy, aby zawsze o swoich podejrzeniach powiadomić Policję,
- przy próbie podszywania się pod funkcjonariuszy - natychmiast należy skontaktować się z najbliższą jednostką policji. Policjanci nigdy nie proszą o branie kredytów w ramach pomocy w działaniach operacyjnych ! Żaden funkcjonariusz nie może też żądać ani przyjmować pieniędzy za prowadzoną sprawę.

sierż.szt. Dorota Słomkowska

Rozstrzygnięcie II Powiatowego Konkursu Plastycznego

W związku z zapowiadanymi na 31 marca strajkami nauczycieli organizatorzy II Powiatowego Konkursu Plastycznego, tj. I LO PUL w Gostyninie zapraszają wszystkich uczestników konkursu wraz z rodzicami i opiekunami na uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom, które odbędzie się 3 kwietnia (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali rekreacyjnej na 2 piętrze w Gimnazjum nr 1 przy ul. Polnej 36.

Miłośnicy sztuk plastycznych - przybywajcie!

 • II Powiatowy Konkurs Plastyczny

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt